Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. marts 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Betinna Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Formanden foreslog ændret rækkefølge for behandling af dagsordenens punkter.

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Samling af overbygninger i de nye skoledistrikter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for notat, der beskriver mulighederne for at samle overbygningerne i de nye skoledistrikter på kort og længere sigt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015 en ny skolestruktur med 4 skoledistrikter og at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til henholdsvis Hjallerup Undervisningssted, Hedegårdsskolens Undervisningssted og Dronninglund Undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét af undervisningsstederne, når lokalekapaciteten tillader det.

Børne- og Skoleudvalget har efterspurgt en samlet oversigt over mulighederne for samling af overbygningerne i hvert distrikt inden for de kommende skoleår.

Med udgangspunkt i dette ønske samt indholdet af strategiplanen har fagenheden udarbejdet et notat, der bl.a. beskriver de fremtidige muligheder for samling af overbygningerne i hvert af de 4 distrikter.

Målet med notatet er at give Børne- og Skoleudvalget et overblik over muligheder og udfordringer i de 4 kommende skoledistrikter i relation til samling af overbygningerne og på den baggrund vurdere, hvad næste skridt skal være i de 4 distrikter.

Afslutningsvist i notatet foreslår fagenheden, at der etableres et "overbygningsudvalg" i tilknytning til det ledernetværk, der fra august 2016 skal beskæftige sig med udviklingen af overbygningen i skolevæsenet. Der lægges op til, at der på Børne- og Skoleudvalgets møde i april præsenteres et forslag til kommissorium for dette arbejde.

Samlet set viser notatet, at det er forskelligt, hvornår samt under hvilke forudsætninger, at overbygningerne i de 4 kommende skoledistrikter kan samles på ét undervisningssted.

I notatet henvises til bilag med lokaleoversigter, hvilket er vedlagt sagen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget:

 • drøfter notatet vedr. mulighederne for at samle overbygningerne samt træffer beslutning om evt. ændringer med virkning fra 1. august 2016, så dette kan indgå i planlægningen af skoleåret 2016-17
 • godkender forslag om at etablere et "overbygningsudvalg" på baggrund af forslag til kommissorium, der forelægges Børne- og Skoleudvalget i april 2016
Personale

I forbindelse med samling af overbygningerne vil der skulle flyttes personale mellem de respektive undervisningssteder.

Beslutning

Udvalget besluttede,

 • at overbygningen 7.-9. klasse på Asaa Skole pr. 1. august 2016 overflyttes til Dronninglund Skole
 • at der arbejdes videre med udgangspunkt i de foreslåede modeller i distrikterne Nord og Syd sammen med de nye skolebestyrelser
 • at udgifter i forbindelse med evt. udbygning i Hjallerup belyses
 • at mulighederne for evt. ny placering af 10. klasse i Brønderslev by undersøges
 • at kommissorium for ”Overbygningsudvalget” behandles i udvalget på mødet i maj.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til ny styrelsesvedtægt på skoleområdet samt forslag til regler for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Jf. § 41 stk. 3, optages i et bilag de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Byrådet godkendte den 16. december 2015 forslag til ny styrelsesvedtægt samt udkast til bilag på baggrund af ændret skolestruktur pr. 1. august 2016, til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Forslaget til ny styrelsesvedtægt blev udarbejdet i efteråret 2015 på baggrund af beslutningen om ny skolestruktur pr. 1. august 2016. I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur blev der i høringssvarene givet udtryk for forskellige opmærksomhedspunkter, der ville være vigtige at få afklaret i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne samt lærerne, hvor disse opmærksomhedspunkter er blevet drøftet med henblik på revision af styrelsesvedtægten samt bilag. Derudover har der været arbejdsmøde i Børne- og Skoleudvalget den 21. oktober 2015.

Det hele er indarbejdet i bilag 1 og bilag 2, der indeholder henholdsvis forslag til ny styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Udtalelser fra skolebestyrelser og medudvalg

Generelt gives der positive tilbagemeldinger fra bestyrelser, MED-udvalg samt lærerkredsen på forslaget til styrelsesvedtægt samt bilag hertil. Der er dog nogle af høringssvarene, der enten indeholder et ønske om præcisering eller justering af enkelte afsnit.

Et eksempel på et område, hvor der er blevet foretaget en præcisering er, at der i sammensætningen af bestyrelse i distrikter med landsbyordning (LBO) skal være repræsentation af henholdsvis medarbejder samt forældre fra børnehavedelen i LBO'en. Dette hænger sammen med folkeskolelovens § 24 stk a, hvor det står skrevet, at der skal kunne træffes en flertalsbeslutning af forældrevalgte fra dagtilbudsdelen, hvis der i bestyrelsen skal drøftes forhold vedr. dagtilbudsdelen. Det betyder, at der skal være to forældre, der repræsenterer denne del. Derudover skal der være en medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen. Hvis der skulle være en medarbejderepræsentant fra undervisningsdelen/SFO'en også, ville der blive en overrepræsentation af medarbejdere fra de undervisningssteder, der har tilknyttet en LBO.

Der har også været et ønske om at præcisere forhold vedr. befordringsgodtgørelse til bestyrelsesrepræsentanterne, så det fremgår, at reglen om at der ikke udbetales befordringsgodtgørelse kun gælder for dem, der ikke er ansat på skolen. Dette er indarbejdet nu.

Samtlige udtalelser vedr. styrelsesvedtægten samt bilaget hertil kan læses i bilag 3.

Den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2016 på samme tid som den nye skolestruktur. Umiddelbart efter Byrådets godkendelse af styrelsesvedtægten skal der afholdes nye skolebestyrelsesvalg, så de nye bestyrelser kan tiltræde pr. 1. august 2016.

Regler for valg af forældrerepræsentanter

Jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsen er det op til kommunalbestyrelsen at fastlægge regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Disse skal godkendes af skolebestyrelserne og skal bl.a. vedrøre:

Fagenheden har fremsendt forslag til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, som i perioden fra den 4. februar til den 1. marts 2016 har haft mulighed for at komme med udtalelser. I brevet til skolebestyrelserne fremgik det, at det blev taget som et udtryk for, at bestyrelsen tog forslaget til regler til efterretning, hvis ikke der kom en udtalelse fra bestyrelsen.

Bestyrelsen på Hjallerup Skole har foreslået, at det kommer til af fremgå, at der afholdes ét valgmøde på et af undervisningsstederne i stedet for, at det er frivilligt for valgbestyrelsen, hvorvidt man afholder valgmødet samlet eller afholder det på hvert af undervisningsstederne. Fagenheden vurderer, at det er hensigtsmæssigt fortsat at lade det være op til den enkelte valgbestyrelse, men det er forventningen, at de fleste vil afholde ét samlet valgmøde.

Bortset fra dette har der ikke været nogle indvendinger imod forslaget til regler for afholdelse af valg.

I bilag 4 vedlægges forelaget til regler for afholdelse af valg til skolebestyrelserne.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Byrådet godkender forslag til styrelsesvedtægt på skoleområdet samt regler for afholdelse af valg til bestyrelserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget foreslår, at der i det fremlagte forslag til styrelsesvedtægt indarbejdes, at

 • der i Distrikt Brønderslev Syd vælges fire forældrerepræsentanter fra undervisningssted Søndergades Skole til skolebestyrelsen i stedet for som foreslået tre.
 • der på undervisningsstederne Flauenskjold og Thise også vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen i henholdsvis distrikt Hjallerup og Brønderslev Nord.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Skolepolitiske målsætninger 2016-2018


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og skoleudvalget bedes drøfte forslag til et arbejds- og vurderingsgrundlag for arbejdet med de skolepolitiske målsætninger 2016-2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget deltog den 8. - 9. oktober 2015 i et 12-12 seminar med fagenheden på skoleområdet, lærerforeningen og skoleledere. Som opfølgning på 12-12 seminaret har udvalget vedtaget de skolepolitiske målsætninger og en procesplan, der beskriver de næste skridt.

På baggrund af høringssvar fra bestyrelser, MED-udvalg, medarbejdere og elevråd på Brønderslev Kommunes skoler er der udarbejdet et arbejds- og vurderingsgrundlag for kommunens skoler de næste to år med afsæt i folkeskolereformens målsætning.

I det vedlagte bilag præsenteres forslag til arbejds- og vurderingsgrundlag for de skolepolitiske målsætninger 2016-2018.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at arbejds- og vurderingsgrundlag for de skolepolitiske målsætninger 2016-2018 godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet bedes drøfte kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-15 samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten ses tilbage på skoleåret 2014-15. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2014-15 har udformet sig. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der endvidere vedtaget nye rammer og retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Der er lagt op til, at der i højere grad på skole- og skolevæsensniveau sættes fokus på målstyring, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.Denne kvalitetsrapport er nummer 2 efter den nye bekendtgørelse blev vedtaget. Fremadrettet vil der skulle udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet skoleår.

De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten stammer fra skoleåret 2014-15, der var første skoleår med den nye skolereform. Rapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2.

Samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet i Brønderslev Kommune

I kvalitetsrapporten afsnit 6 er der en samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet samt forslag til handlinger. Det er dog vigtigt at understrege, at kvalitet på skoleområdet ikke altid kan måles og fremstilles på skrift; i sidste ende handler det om, hvordan man i dagligdagen formår at få det bedst mulige udbytte for alle elever, uanset udgangspunkt.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, er det dog fagenhedens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området (beskrevet i afsnit 8). På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet. Der er naturligvis forskel på, på hvilke områder, de enkelte skoler leverer de bedste resultater.

I kvalitetsrapportens datadel (afsnit 9-15) vil resultaterne i Brønderslev Kommunes skolevæsen blive udfoldet med diverse grafer og kommentarer fra fagenheden.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes trivselsmåling
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Overgang til ungdomsuddannelse

Der er i Brønderslev Kommune tale om et godt udgangspunkt for det videre arbejde med de nationale målsætninger, der er i skolereformen og de nye lokale skolepolitiske målsætninger. Disse blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2015.

Udover de positive elementer, som fagenheden finder i dels data i kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at der fra både fagenhedens og politisk side må foretages en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk. Skolerne står netop nu overfor en større strukturel ændring med etablering af 4 skoledistrikter i kommunen. Det er fagenhedens vurdering, at de nye lokale skolepolitiske målsætninger kan være med til at forene flere af de elementer, der ligger i både visionen på skoleområdet, Projekt Udvikling I Fællesskaber samt skolereformen, således at fokus de næste to skoleår kan være på at få arbejdet med disse lokale målsætninger på alle niveauer i organisationen.

Forslag til handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten

Nedenfor, samt i afsnit 6 i kvalitetsrapporten, fremstilles forslag til indsatser, som vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokal politiske målsætninger. Indsatserne tager både udgangspunkt i kvalitetsrapportens data samt de dialoger, fagenheden har haft med elever, medarbejdere, bestyrelser og ledere i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne i december 2015.

1. Udarbejdelse af principper for dialoger om elevernes og skolens resultater

Med henvisning til afsnit 4, der beskriver en status i forhold til sidste års handlinger, foreslås det, at Byrådet godkender, at der lokalt i henholdsvis skolebestyrelser og MED-udvalg skal udarbejdes principper og retningslinjer for, hvordan data og resultater på elev- og skoleniveau anvendes som dialog for udvikling af den pædagogiske praksis på skolerne. Dette har været drøftet på skoleudviklingssamtalerne i december, og alle parter giver udtryk for, at det giver god mening at tage fat på disse drøftelser i de kommende 4 skolebestyrelser.

2. Større inddragelse af elevernes stemmer i udviklingen af skolerne

Et af elementerne i den nye skolereform handler om at øge elevinddragelsen i forhold til udviklingen af skoledagen. Det er fagenhedens vurdering, at netop elevinddragelse kan bidrage til at kvalificere hverdagen og læringsudbyttet for eleverne. Der er ingen tvivl om, at mange af skolerne i Brønderslev Kommune allerede inddrager eleverne i en eller anden grad i hverdagen, men det er anbefalingen, at man lokalt i hver af de 4 nye skolebestyrelser får udarbejdet principper for, hvordan man arbejder med elevinddragelse i hverdagen i de enkelte skoledistrikter. Det vil være oplagt, at dette emne tages op i bestyrelserne samtidig med, at de skal forholde sig til principperne for håndtering af lokale elevråd, jf. den reviderede styrelsesvedtægt, der behandles politisk i marts 2015.

3. Fælles tværfagligt blik på håndtering af fravær hos eleverne

Der er i Brønderslev Kommune generelt et forholdsvist lavt elevfravær. Som det fremgår i afsnit 11.2, er der dog især på 8. og 10. årgang et elevfravær, der ligger en smule over landsgennemsnittet. På baggrund af disse data samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, foreslår fagenheden, at der i løbet af 2016 bliver igangsat initiativer med det formål at få arbejdet på at minimere elevfraværet. Da der ofte kan være mange forskellige årsager til, at nogle elever ikke møder op i skole, vil det være oplagt at se på problemstillingen og mulige løsninger i et tværfagligt blik, hvor der bliver en fælles tilgang til håndteringen af fravær samt et godt samarbejde mellem især skoleområdet, PPR samt Børne- og Familieafdelingen.

Fagenheden for Børn og Kultur er tovholder i forhold til at få igangsat de nødvendige initiativer i løbet af 2016 med henblik på ovenstående.

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 12. januar til den 19. februar 2016.

Udtalelserne er samlet vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender kvalitetsrapporten for skoleområdet samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Oprettelse af børnehaveklasser 2016/2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune ligger kompetencen til at indskrive og optage elever fra eget og andre skoledistrikter i kommunen hos skolelederen decentralt på den enkelte skole. Dette sker inden for rammerne af antallet af oprettede børnehaveklasser besluttet i Børne- og Skoleudvalget. Kompetencen til at godkende skolegangsudsættelser har siden 2012 ligget hos skolechefen.

I henhold til styrelsesvedtægten der er bl.a. anført nedenstående vedrørende valg af anden skole end distriktsskolen:

 • Skoleåret starter som udgangspunkt aldrig med mere end 28 elever på klassetrinene 0. - 6. klasse. Dog kan der i perioden efter skolernes ressourcetildeling pr. 1. april og frem til sommerferien samt i det efterfølgende skoleår være elever, der tager bopæl i distriktet, som skal optages i klassen, selv om den er på 28.
 • Oprettelse af nye klasser på klassetrinene 1. - 9. klasse, fordi elevtilgangen overstiger 28 elever, skal behandles i Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af skoleindskrivningen vil der i skoleåret 2016/17 skulle oprettes følgende antal klasser:

Antal klasser 2014/2015

Antal klasser 2015/2016

Antal klasser 2016/2017

Asaa Skole

1

1

1

Dronninglund Skole

3

3

3

Flauenskjold Skole

1

1

1

Hjallerup Skole

3

3

3

Klokkerholm Skole

1

1

1

Hedegårdsskolen

2

3

3

Skolegades Skole

2

2

2

Søndergades Skole

2

2

2

Thise Skole

1

1

1

Ø. Brønderslev Skole

2

2

2

Toftegårdsskolen

2

1

1

For Skolegades Skole og Toftegårdsskolens vedkommende betyder det frie skolevalg, at der bliver en klasse mindre end distriktet oprindeligt udløser, men det giver en besparelse, da de kan rummes på de skoler, der er ansøgt til.

Det oplyses, at der har været29 ansøgninger om skoleudsættelse, heraf er der givet20 bevillinger og9 afslag. Det kan endvidere oplyses, at ved 2 afslag er de anbefalet videresendt til visitationsudvalget mht. specialklassetilbud (det er accepteret og godkendt for 1 barn).

Det skal slutteligt bemærkes, at skoleindskrivningen er lavet i henhold til nuværende styrelsesvedtægt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender oprettelse af ovenstående klasser for skoleåret 2016/2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Tosprogsområdet - procesplan


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til procesplan, som beskriver hvordan fagenheden genererer ny data og erfaringsudveksler med andre kommuner på tosprogsområdet. Fagenheden har erfaret, at der er en række udfordringspunkter i forhold til at styrke integrationsområdet via den valgte reorganisering, hvilket bør undersøges.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet omkring tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til den lokale skole – en såkaldt ”Frederikshavner model”. Denne model er udarbejdet på baggrund af inspiration fra to-sprogsstrategien i andre kommuner. Formålet med en reorganisering er at etablere et mere bæredygtigt tilbud til vores tosprogede elever, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrifter. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold.

I det vedlagte bilag præsenteres forslag til procesplan og en række udfordringspunkter, som kræver yderligere afklaring.

Det drejer sig om følgende områder:

 1. Afklaring af forpligtelser og muligheder i forhold til lovgivning med inspiration fra Frederikshavn, Vordingborg og Jammerbugt kommuner
 2. Afklaring af forpligtelser og muligheder i forhold til økonomiske forhold med inspiration fra Frederikshavn, Vordingborg og Jammerbugt kommuner
 3. Analyse af nuværende og forventede antal og bosætningsforhold
 4. Organisering og tilrettelæggelse af overgangen fra nuværende organisering til kommende organisering
 5. Afklaring af lokaleforhold og eventuelle anlægsudgifter på modtagende skoler
 6. Organisering og tilrettelæggelse af afklaringsforløb
 7. Analyse af nuværende medarbejderkompetencer og forslag om ekstra kompetenceløft i forhold til uddannelse af særlige ”tosprogsvejledere” / Dansk Som Andetsprog (DSA).

Fagenheden vil på baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning udarbejde en implementeringsplan for udmøntningen af integrationsarbejdet for tosprogede skolesøgende børn i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender procesplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kommunal strategi for læsning på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte og godkende kommunal strategi for læsning.

Sagsfremstilling

En stor del af kommunikationen mellem mennesker foregår i dag via skriftsproget. For at kunne blive aktive og deltagende medborgere i det moderne samfund er det derfor væsentligt at tilegne sig læse- og skrivekompetencer.

Brønderslev Kommune har derfor valgt at udarbejde en strategi for læsning for alle børn og unge i kommunen gældende fra marts 2016. Strategien er samtidig med til at understøtte de kommunale skolepolitiske mål indenfor området læring. Strategien er udarbejdet af den kommunale læsekonsulent på baggrund af efterspørgsel fra skolerne og i dialog og samarbejde med læsevejlederne i kommunen.

Den kommunale strategi for læsning omhandler skriftsproget – dvs. både læsning og skrivning, og erstatter den tidligere ”Kommunale mål og Handleplaner for dansk – læse, skrive, stave, tale” fra 2010.

Indholdet retter sig både mod almenundervisningen, men også mod den indsats, der kan være nødvendig at iværksætte i forhold til elever, der ikke når de opstillede mål og elever i læse-stavevanskeligheder af en mere vedvarende karakter.

Målgruppen for den kommunale strategi for læsning er primært skoleledelser, lærere og læsevejledere, men forældre vil også kunne hente viden og inspiration i materialet. Det anbefales, at den enkelte skole eller skoledistrikt udarbejder en lokal læsepolitik eller strategi for læsning med beskrivelse af procedurer og indsatser på læseområdet, herunder hvem gør hvad? - under hensyntagen til den overordnede kommunale strategi for læsning.

Visionen med Brønderslev Kommunes læsestrategi er: At alle børn og unge skal sikres funktionelle læse- og skrivekompetencer, og blive så dygtige som muligt.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Det betyder ifølge Nationale Mål, at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse, at de placerer sig i grupperne "god", "rigtig god" og "fremragende" i de Nationale Test i læsning. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever i dansk stige år for år, og andelen af elever med dårlige resultater i de nationale testskal reduceres år for år.

Ligeledes skal andelen af elever, der får under karakteren 02 i læsning og retstavning ved 9. klasse prøven, reduceres frem mod år 2018.

I tillæg hertil skal der sættes fokus på:

 • At fremme læselyst og læseglæde
 • At støtte elevernes sprog- og læseudvikling, såvel den tekniske som den indholdsmæssige
 • At støtte elevernes skriftsproglige udvikling
 • At sørge for, at eleverne tilegner sig viden gennem en aktiv indsats

Indholdet i den kommunale strategi for læsning er:

Fælles mål i dansk

Afsnittet omhandler fagformål og fælles mål i dansk og præciserer målsætning, tiltag og opmærksomhedspunkter på forskellige klassetrin.

Faglig læsning og skrivning

Afsnittet betoner vigtigheden af, at faglig læsning og skrivning er et fællesanliggende for hele lærerteamet. Læseguide og skrivedidaktik introduceres som redskaber til at formulere og tydeliggøre, hvorfor og hvordan elever skal læse og skrive tekster.

Kommunal evalueringsplan for læsning

Afsnittet beskriver principper og formål med en kommunal evalueringsplan, og introducerer de test- og evalueringsmaterialer der er udvalgt, i forhold til at følge elevers skriftsproglige udvikling på de enkelte klassetrin. På udvalgte klassetrin indberettes test- og evalueringsresultater til den kommunale læsekonsulent, for at give et kommunalt overblik over elevers udvikling af læse- og stavekompetencer, og et kvalificeret grundlag for at formulere indsatser i samarbejde med skolerne, der skal fremme positiv udvikling af elevers læse- og stavekompetencer.

Elever i læse- og stavevanskeligheder

Afsnittet indeholder beskrivelse af den kommunale procedure for identifikation af læse- og stavevanskeligheder – herunder ordblindhed, og af de forhold/komponenter der spiller ind på læseprocessen. Hvilke tiltag og indsatser kan sættes i værk, så elever i læse- stavevanskeligheder oplever, at deres færdigheder til stadighed udfordres og udvikles i overensstemmelse med deres forudsætninger og behov? Lærere og læsevejledere vil kunne hente inspiration i et idekatalog med indsatser og tiltag rettet mod praksis i henholdsvis indskolingen, mellemtrinet og overbygningen.

Læsevejlederfunktion og kommunalt læsenetværk

Afsnittet omhandler skolernes læsevejlederfunktion og kommunens fælles læsenetværk med læsekonsulent som tovholder.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender Brønderslev Kommunes strategi for læsning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Unge Kongres den 11. april 2016


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Arbejdsgruppen bag etablering af Unge Kongres 2016 i Brønderslev Kommune ønsker Fritids- og Kulturudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets ideer til demokratiske temaer til Unge Kongressen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget holder i samarbejde med Ungerådet "Unge Kongres 2016" mandag den 11. april 2016.

Unge Kongressen holdes i Hjallerup Idrætscenter.

Målgruppen for Unge Kongressen er alle kommunens 8. og 9. klasser, ca. 850 elever.

Der er til etablering af Unge Kongressen nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Ungdomsskoleleder
 • Tovholder for Ungerådet
 • 2 repræsentanter fra Ungerådet
 • Konsulent fra Tværfaglig Konsulent Team
 • Fritids- og Kulturchef

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at dagen skal emme af energi, og den røde tråd gennem hele dagen er Unge og Demokrati. I forbindelse med Unge Kongressen vil Ungerådet afholde valg af medlemmer til Ungerådet fra kommunens folkeskoler.

Ungerådet har udarbejdet forslag til program, som fremgår af vedhæftede bilag.

Ungerådet har valgt at pege på følgende temaer til Unge Kongressen 2016:

 • Fritidsliv i kommunen
 • Infrastruktur - transport og cykelstier
 • Motion, kost og sundhed (både i skolen og fritiden)
 • Kultur - tilbud til de unge
 • Ytringer på de sociale medier
 • Fritidsarbejde/muligheder
 • Velgørenhed/frivilligt arbejde

Den specifikke og konkrete planlægning af dagen er i sin spæde start, og derfor har arbejdsgruppen og særligt Ungerådet brug for emner, der kan være relevante at få drøftet af de unge.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter og vælger emner til Unge Kongressen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. marts 2016, pkt. 5:

Udvalget kan tilslutte sig de udpegede temaer, og kan foreslå følgende deltemaer:

 • Det gode ungdomsliv
 • 5 mærkesager for Ungerådet
 • Unge hjælper unge.

Godkendt.

Beslutning

Udvalgets bemærkninger tages med til arbejdsgruppen.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at der er stor efterspørgsel på aldersintegrerede daginstitutioner. Med baggrund heri og gode erfaringer fra Børnehuset Petra i Hjallerup er der udarbejdet forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Kapacitet og efterspørgsel på vuggestuepladser

Vuggestuen Himmelblå er normeret til 65 vuggestuebørn. Nedenfor fremgår belægningsoversigt:

2013

2014

2015

2016

Januar

65

57

54

58

Februar

62

60

62

59

Marts

58

60

58

59

April

56

58

58

Maj

57

62

64

Juni

56

60

65

Juli

53

61

65

August

52

59

65

September

55

56

65

Oktober

57

55

65

November

55

54

65

December

54

57

65

Såfremt der etableres aldersintegrerede institutioner, vurderes det, at efterspørgslen vil stige markant.

Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser

Det vurderes, at antallet af børnehavepladser i Brønderslev i by ikke kan nedjusteres på nuværende tidspunkt. Derfor vil etablering af aldersintegrerede institutioner nødvendigvis indebære en omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Forslag til omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser.

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

86

92

Omfordeling børnehavepladser

+70

-25

-20

-25

Omfordeling vuggestuepladser

-45

+15

+15

+15

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

20

15

15

15

Børnehave

70

95

66

67

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer (bilag vedlagt):

 • Vuggestuen Himmelblå: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 220.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Galaksen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 350.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Kornumgaard: Overslagsmæssigt er der beregnet en samlet anlægsudgift på ca. 1.924.000 kr. til etablering af vuggestue og opgradering af køkken-/ og personaleforhold. Overslagsmæssigt vil der med nuværende lejeniveau være en øget årlig lejeudgift på ca. 98.000 kr. Hertil vil der komme en årlig merudgift på driften på ca. 170.000 kr.
 • Børnehaven Fasanen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 410.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 reserveret en anlægsudgift på 1 mio. kr. til etablering af aldersintegrerede institutioner.

Udgifter vedrørende madproduktion

Merudgifter ved produktion af mad i 4 mindre enheder er beregnet til ca. 500.000 kr. årligt.

Såfremt madproduktion fortsat produceres i vuggestuen på Rømersvej vil der være:

 • Transportudgifter til de 3 andre enheder. Anslået udgift er beregnet til ca. 192.000 kr. om året.
 • Merudgifter til pakning af mad rengøring m.v. i vuggestuen er beregnet til ca. 80.000 kr. om året.
 • Udgift til køb af 3 madvogne til transport - anslået indkøbspris ca. 120.000 kr.
 • Ny opvaskemaskine – anslået indkøbspris ca. 75.000 kr.

Eventuel konvertering af vuggestuepladser til dagplejepladser

Såfremt 15 vuggestuepladser konverteres til 15 dagplejepladser vil dette indebære en mindre udgift på ca. 191.000 kr. om året.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2016:

Udvalget besluttede,

 • at der udarbejdes forslag til indretning af integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen
 • at der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution
 • at fagenheden finder den manglende finansiering til drift på ca. 150.000 kr. indenfor budgettets rammer.

Forslaget fremlægges på udvalgets næstkommende møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. marts 2016:

Med baggrund i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser og beslutning den 12. januar 2016 nedlægges der 15 vuggestuepladser.

Fagenheden foreslår herefter nedenstående omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser.:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

92

Omfordeling børnehavepladser

+65

-25

-25

De øvrige børnehaver i Brønderslev by nednormeres med 15 pladser.

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

17

17

16

Børnehave

65

95

67

Ved ovenstående fordeling sikres børn der starter i vuggestueafdelingen efterfølgende en plads i børnehaveafdelingen.

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer (bilag vedlagt)

Udgifter til bygningsmæssige ændringer i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen er beregnet til 980.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Udgifter vedr. vedrørende madproduktion

Merudgifter ved produktion af mad i 3 mindre enheder er beregnet til ca. 375.000 kr. årligt.

Finansiering

Anlægsudgifter vedr. bygningsmæssige ændringer/justeringer på 980.000 kr. finansieres ved frigivelse af reserverede anlægsmidler.

Øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres indenfor den økonomiske ramme for dagtilbudsområdet, herunder nedlæggelse af 15 vuggestuepladser.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

 • der med virkning fra den 15. september 2016 etableres aldersintegrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen.
 • 15 vuggestuepladser konverteres til 15 dagplejepladser med virkning fra den 1. september 2016.
 • øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres indenfor den økonomiske ramme for dagtilbudsområdet, herunder nedlæggelse af 15 vuggestuepladser.
 • reserverede anlægsmidler på 980.000 kr. frigives til formålet.
Personale

Ressourcetildelingen følger det enkelte barn ved tilmeldingen til dagtilbud. Personaleressourcen tilpasses derfor løbende henover året.

Beslutning

Udvalget har behov for yderligere at drøfte finaniansieringen af de øgede driftsudgifter på184.000 kr.

Sagen udsat til aprilmødet.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Etablering af førskolegruppe for kommende skolebørn på skolen i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte og godkende plan for etablering af en førskolegruppe i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 for kommende skolebørn i Øster Brønderslev.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 18. august 2015 at etablere en førskolegruppe i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 for kommende skolebørn. Samtidig blev det besluttet at afdeling Myretuen nedlægges den 31. juli 2016.

Baggrunden for beslutningen var fald i efterspørgsel på børnehavepladser i Øster Brønderslev.

Børnehavebørnene vil i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 kunne rummes i afdeling Grøftekanten kombineret med etablering af en førskolegruppe i en afgrænset del af SFO-området på Øster Brønderslev skole. Ændringerne i de fysiske rammer på skolen til børnehavebørn er beregnet til 50.000 kr.

De kommende skolebørn overflyttes i grupper til fysiske rammer på skolen i den udstrækning og på det tidspunkt, der er behov herfor. Fagenheden har udarbejdet overordnet plan for etablering af førskolegruppen (vedlagt som bilag). Planen er udarbejdet således, at afdeling Grøftekanten ikke i perioden kommer under det kritiske punkt på 41 børn.

Forældrebestyrelsen har fremsendt bemærkninger til planen, som vedlægges som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur Foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender plan for etablering af førskolegruppe i Øster Brønderslev.

Personale

Etablering af førskolegruppe har ingen personalemæssige konsekvenser. Ressourcetildelingen følger det enkelte barn, og personaleressourcen tilpasses derfor løbende henover året.

Beslutning

Godkendt.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet efteråret 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om det gennemførte tilsyn i alle dagtilbud i efteråret 2015.

Sagsfremstilling

Der gennemføres systematisk tilsyn i alle dagtilbud en gang årligt. Tilsynet er udført i henhold til kravene i Dagtilbudsloven § 5.

Formålet med tilsynet er både en kontrolopgave og en udviklingsopgave. Tilsynet skal støtte det pædagogiske personales refleksioner om dagtilbuddets muligheder for at skabe det gode børneliv, i overensstemmelse med lovens krav, de mål og værdier der er fastsat af både Byrådet og den enkelte institution og dennes bestyrelse.

Inden tilsynsbesøgene bliver der sendt en dagsorden ud med væsentlige hovedpunkter, som skal være hovedbestanddelene i tilsynet.

Emnerne har i 2015 været:

 • Fordelingen af uddannet og ikke uddannet personale
 • Personalets efteruddannelse og kompetencer i det enkelet dagtilbud
 • Politiske mål
  • Børn i fællesskaber. Herunder systemisk tænkning
  • Sprog og sprogstimulering
 • Fordeling af personaleressourcer i løbet af dagen
 • Arbejdet med PA-analysen
 • Udnyttelse af ekstra pulje ”Mere pædagogisk personale i dagtilbud”

Fra Fagenheden Børn og Kultur deltog dagtilbudschef Jørn Godsk og konsulent Lene Bering, fra dagtilbuddene deltog leder og en eller to medarbejdere.

Hvert tilsynsbesøg har resulteret i et tilsynsnotat, udarbejdet af fagenheden, som bliver offentliggjort på det pågældende dagtilbuds hjemmeside.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen om gennemført tilsyn på dagtilbudsområdet 2015 tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2015 blev et særligt rådgiverteam ’Team Varige spor’ etableret i kommunens østlige ende. Teamet udfører en anden sagsbehandling end den øvrige myndighedsgruppe, idet de arbejder mere fremskudt, tidsintensiveret og tovholderbaseret. Det betyder bl.a., at der dels er et tættere samarbejde med barn/familie og samarbejdspartnere, dels en tættere opfølgning på den enkelte sag. I sagsbehandlingen er der fokus på inddragelse af netværk, dvs. at samle alle voksne omkring barnet, så tilknytningspersoner, primære voksne og voksenkontakter er samlet, når barnet og familien skal hjælpes til forandring. Teamet har et styrket, fokuseret og forpligtende tværfagligt samarbejde med PPR og Sundhedsplejen, ligesom Teamet arbejder med en samlet og koordineret indsats med Voksenområdet – det vil sige et udvidet samarbejde med f.eks. Misbrugsområdet, Jobcentret og Bostøtten.

Brønderslev Kommune har udviklet sin egen model, som både tager højde for de udfordringer, som er særligt gældende for en landkommune som Brønderslev, og som bygger på kommunens styrkesider. I forberedelserne og organiseringen af Team Varige Spor er der derfor både tænkt isamarbejde og inddragelse, men også i sammenhængskraft. Socialrådgiverne i Team Varige Spor er løbende blevet opkvalificeret med metoden Signs of Safety/Samarbejde om Sikkerhed.

Den særlige indsats er en pilotindsats, og omfatter kun to af kommunens skoledistrikter (Dronninglund og Asaa) - svarende til ca. 20 % af kommunen. I tilrettelæggelsen af indsatsen er der dels hentet inspiration i Sveriges-modellen, dels i erfaringerne fra Herning Kommune. Pilotindsatsen blev iværksat på baggrund af beslutning i Byrådet.

Fra start har det været et ønske at investere i en omlægning af sagsbehandlingen til en mere forebyggende indsats. Det har således også været et ønske på sigt at udvide indsatsen til kommunens øvrige skoledistrikter. De foreløbige resultater og erfaringer er imidlertid så gode, at man gerne vil arbejde på en udrulning af indsatsen med virkning pr. 1. september 2016.

Det er ikke blot de gode resultater, der gør at tiden er moden til udrulning. Det er også et alt overvejende indtryk, at der lige nu er en forandringsparathed i organisationen, - såvel i de decentrale enheder som centralt i administrationen, - som er en forudsætning for så stor en forandring, som Varige Spor er. En udrulning af Varige Spor og dermed den nye metode og tilgang i sagsbehandlingen er desuden en direkte og medvirkende årsag til fastholdelse og rekruttering af kompetente socialrådgivere.

Team Varige Spor har i løbet af de første 6 måneders drift allerede opnået gode resultater i forhold til indsatser med inddragelse af netværk, hvor der tidligere typisk ville være iværksat en forebyggende foranstaltning. Et beskrivende eksempel herpå kan være i en sag, hvor rådgiver arbejder målrettet med inddragelse af netværket til hjælp til aflastning, hvor den biologiske far er inddraget. Tidligere ville der typisk blive ansat en aflastningsfamilie til opgaven.

Vi erfarer også, at flere forældre til anbragte børn frasiger sig tilbuddet om en såkaldt § 54 støtteperson (støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn). – Forældrene oplever i dag, at de får den nødvendige støtte hos rådgiveren.

Aktuelt arbejdes der målrettet med en mindre indgribende foranstaltning (=ned af indsatstrappen) i fem anbringelsessager. I to sager arbejdes der på anbringelse i plejefamilie i stedet for på opholdssted. For et andet barn er der lavet en hjemgivelsesplan fra døgninstitution til efterskoleophold, og for to plejeanbragte børn arbejdes der med en hjemgivelsesplan. Den ene af disse sager er en sag, hvor barnet endnu ikke er klar til hjemgivelse, og her er der tale om en mere langsigtet plan.

Ud over ovenstående flow på indsatstrappen er det konstateret, at indsatsen bliver overordentligt godt modtaget hos kommunens samarbejdspartnere, ikke mindst i skoler og dagtilbud.

I forbindelse med udrulning af Varige spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest. Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter de kommende skoledistrikter Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter de kommende skoledistrikter Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Efter udrulning af Varige Spor til hele kommunen, og til at indsatsen også omfatter børn med funktionsnedsættelse etableres der i hvert team en gruppe af medarbejdere, fire socialrådgivere, som udelukkende har målgruppen ”Børn med funktionsnedsættelse”. For at opretholde den faglige standard og en ensartet sagsbehandling vil én af de fire socialrådgivere have en særlig funktion som faglig koordinator. De to faglige koordinatorer mødes på tværs af de to team for at koordinere og sikre, at standarden og den faglige kvalitet i forhold til de særlige bestemmelser, der gælder for børn med funktionsnedsættelse, bevares.

Økonomi:

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Personale

Udrulning af Varige spor vil betyde en yderligere normering på ni socialrådgivere. Den økonomiske beregning fremgår ovenfor.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Der henvises til økonomioversigt.

Samlet set over perioden fra den 1. september 2016 til den 31. december 2020 er den samlede udgift på 18,9 mio. kr. og den forventede besparelse på 27,9 mio. kr. eller en nettobesparelse på 9,0 mio. kr.

I 2016 udløser det en tillægsbevilling på 1.661.100 kr. Basisbudgettet skal korrigeres fra 2017 og frem.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter forøges.

Beslutning

Udvalget kan anbefale, at der arbejdes med en investeringsstrategi på området.

Udvalget ønsker, at oplægget præsenteres på Byrådets strategidag inden der fortsættes med videre politisk behandling.

Udvalget har ligeledes ønsket yderligere belysning af indholdet i oplægget.

Udvalget ønsker at afvente evalueringen af pilotprojektet august 2016 inden videre stillingtagen.

Betinna Nielsen og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Kvartalsrapport for UU for 4. kvartal 2015


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Beskæftigelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning og sender sagen til Børne- og Skoleudvalget til drøftelse, særligt det forhold, at hver 4. elev i 8. – 9. årgang ikke vurderes at være uddannelsesparat.

Sagsfremstilling

UU i Brønderslev udarbejder hvert kvartal en kvartalsrapport. Rapporten giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune. Data stammer fra UU’s database og er trukket med udgangen af 4. kvartal.

Flere 15 – 17 årige indenfor uddannelsessystemet

Alle unge i Danmark,under 18 år, skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at forberede sig til uddannelse, som beskrevet i ”pligtbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet). Af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er langt de fleste indenfor uddannelsessystemet (1.642 af de unge svarende til 97,3 %).

47 af de 15-17 årige (2,7 %) er ikke i uddannelsessystemet. Disse unge er enten i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (38 unge) eller midlertidige aktiviteter (5 unge). De resterende 4 unge opsøges af UU.

 • Forberedende og udviklende aktiviteter dækker blandt andet over: Produktionsskole, arbejde, ophold i udlandet mv.
 • Midlertidige aktiviteter dækker primært over unge, der er helt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet.

Rapporten viser også, at andelen af unge mellem 15 og 17 år, der er i gang med grundskolen er stort set på samme niveau som sidste år.

Status på de 18-24 årige

Når det gælder de 18-24 årige i Brønderslev Kommune, har UU kontakt til 2.596 unge. Heraf er 2.029 unge i gang med en uddannelse, eller har gennemført en uddannelse. Af de resterende er der pt. 208, som modtager offentlig forsørgelse. Denne gruppe arbejdes der intensivt med i hele UngeCentret via uddannelsesrettede tiltag.

Det skal her bemærkes, at antallet af unge mellem 18-24 år, der har gennemført en uddannelse er steget til 1.153 unge - det er en stigning på mere end 100 unge i forhold til 2014.

Det skal samtidig bemærkes, at antallet af unge, der er på uddannelseshjælp, er faldet markant i sidste halvdel af 2015.

Status i forhold til erhvervsuddannelser

Pr. 1. januar 2016 er der 5,7% af de 15-17 årige, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Det er en lille stigning i forhold til 2014, hvor det på samme tid var 5,0%, der var i gang.

Når det gælder de gymnasiale uddannelser, har der været en stigning fra 25,8% i 2014 af de 15-17 årige, der er i gang med en gymnasial uddannelse til 26,5% med udgangen af 2015.

I forhold til de 18-25 årige er 38,4 % i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse. Det er et lille fald i forhold til 2014, hvor tallet var 39,1%

Det viser tydeligt, at det ikke er de helt unge, der vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse. Her bliver det interessant, at følge den nye erhvervsskolereform, der bl.a. har fokus på at skabe et bedre ungemiljø, hvor elever fra 9. – 10. klasse samles på grundforløb 1.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beskæftigelsesudvalget, 1. februar 2016, pkt. 6:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen sendes til Børne- og Skoleudvalget til drøftelse – særligt det forhold, at hver 4. elev i 8. – 9. årgang ikke vurderes at være uddannelsesparat.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget i forhold til at hver 4. elev i 8. - 9. årgang ikke vurderes, at være uddannelsesparat.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Udvalget har drøftet rapporten og kan konstatere, at skoleafdelingen har fokus på uddannelsesparathed.

Betinna Nielsen og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering om proces vedr. tværkommunal partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale, der erstatter den nuværende partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har med Dansk Byggeri, Dansk Industri og erhvervsskolerne. Sidenhen har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommuner, som har arbejdet med et forslag til en tværkommunal partnerskabsaftale. Der foreligger nu et fælles kommunalt forslag til en aftale, som er sendt i høring hos aftaleparterne.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale.

Aftalens parter er:

 • Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune
 • Dansk Byggeri og Dansk Industri
 • Tech College Aalborg og EUC Nord (EUC Nordvest og AMU Nordjylland er tillige indbudt til at deltage i partnerskabet)
 • LO

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentation fra de 4 kommuner, der har arbejdet med et udkast til den tværkommunale aftale.

I aftaleudkastet er der lagt op til, at der nedsættes en styregruppe bestående af:

 • Formænd for beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg
 • Formænd for Børn- Skole og Uddannelsesudvalg
 • Formænd for de medvirkende uddannelsesinstitutioner
 • Formænd for de medvirkende arbejdsgiverorganisationer
 • Formænd for de medvirkende LO-organisationer

Styregruppen skal sætte de overordnede rammer for arbejdet i partnerskabsaftalen og mødes i udgangspunktet én gang om året.

Herudover nedsættes der to arbejdsgrupper, som mødes kvartalsvist.

Èn arbejdsgruppe der skal arbejde med unge og erhvervsuddannelser (her har Beskæftigelsesområdet og Fagenheden for Børn og Kultur hver har en repræsentant) samt én arbejdsgruppe der skal arbejde med rekruttering/opkvalificering af ledige til industri/byggeri her har Beskæftigelsesområdet en repræsentant. Styregruppens første opgave vil blive at godkende kommissorier for de to arbejdsgruppers arbejde.

Processen er tilrettelagt således, at aftaleudkastet først sendes i høring hos aftalens øvrige parter den 3. marts 2016. Her er parterne indbudt til et høringsmøde herom.

Når der er enighed om et fælles udkast, vil dette blive fremsendt til politisk behandling i de 4 kommuners Beskæftigelsesudvalg, Børne- og Skoleudvalg samt Byrådet.

De deltagende kommuner bidrager herudover med stabsressourcer ud fra en nærmere aftalt opgavefordeling og samarbejdsmodel, således alle medvirkende fagudvalg sikres en administrativ tovholder på partnerskabsaftalen.

Aftalen vil få en løbetid på 3 år fra aftaleindgåelse.

Det skal bemærkes, at de mål der fremgår af aftaleudkastet skal konkretiseres yderligere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til orientering

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af indmeldinger til udviklingsstrategi 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende forslag om:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Dette er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til – på tværs- at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:

 • Udviklingsstrategien
  • Tendenser og udvikling
  • Det forstærkede samarbejde
  • Den centrale udmelding om børn, unge og voksne med svær spiseforstyrrelse fortsætter fra Rammeaftale 2016.
 • Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdelen)

Det forstærkede samarbejde har til formål at sikre nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland. Samarbejdets formål er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede socialområde skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Samtidig gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget en målsætning om at blive 90 % selvforsynende på det specialiserede socialområde.

Input til Udviklingsstrategi 2017

Tendenser og udvikling – bilag 1:

I de vedhæftede bilag ses fagenhedens input til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2017. Dominerende tendenser i 2016/2017 synes på børneområdet ligesom i 2015/2016 at være et større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. På voksenområdet ses også i år 1) En væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov. 2) En stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alkohol. Der opleves en stigende tendens af borgere med hjerneskade som følge af misbrug, 3) En stigning inden for autismeområdet. 4) Borgere med multihandicaps får oftere diagnosticeret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges.

Det særligt forstærkede samarbejde, forventet efterspørgsel og ønsker til tilbud i det forstærkede samarbejde – bilag 2:

Herudover er vedlagt bilag 2 med input til Udviklingsstrategi 2017. Et skema med indberetning i forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet. Et samarbejde, hvor det forventes at alle nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver fagenhedens forventede efterspørgsel og ønsker i forhold til de mest specialiserede tilbud.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde – bilag 3:

Der er ingen tilbud i det særligt forstærkede samarbejde, der drives af Brønderslev Kommune.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde – bilag 4:

Fagenheden har ikke nye tilbud, der skal indmeldes i forhold til det særligt forstærkede samarbejde.

Det videre forløb

Det samlede materiale vil efter endt behandling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilgå Sekretariat for Rammeaftaler senest 10. marts 2016. (Deadline for indmeldinger er tilrettet efter mødeplanen for Brønderslev Kommunes politiske udvalg) Sekretariat for Rammeaftaler udarbejder selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, der tilsammen udgør rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS-møde 19. maj 2016. Rammeaftalen 2. behandles på DAS-møde 25. august 2016. Rammeaftalen behandles i KKR 16. september 2016, hvorefter den udsendes til behandling i byrådene og Regionsrådet.

Byrådene og Regionsrådets behandlinger skal være afsluttet senest 15. oktober 2016, der forventes dog at blive behov for at søge dispensation frem til 15. november 2016 for at give tid til de politiske behandlinger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender følgende forslag om indberetninger til Udviklingsstrategi 2017:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
 • Driftsherres indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde
 • Driftsherres indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde (indmelding af nye tilbud)
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget forventer samme forbrug som tidligere.

Godkendt.

Betinna Nielsen og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Kommunen har modtaget tilskud på ca. 1,6 mio. kr. til mere personale i dagtilbud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Om møde med repræsentanter fra Heldagsskolen

Betinna Nielsen og Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 9. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer