Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. oktober 2016
Lokale: Hedegårdsskolen, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende til punkt 1-2.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Samling af overbygningerne i de 4 skoledistrikter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for analyse af mulighederne for samling af overbygningerne i Brønderslev Nord og Brønderslev Syd samt forslag til materiale til udsendelse til ledere, MED-udvalg og skolebestyrelser i disse distrikter med henblik på udtalelse.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015 en ny skolestruktur, der bl.a. betyder, at der fra den 1. august 2016 og frem er 4 skoledistrikter i Brønderslev Kommune. Samtidig blev det besluttet, at overbygningerne skulle samles på ét af undervisningsstederne i hvert distrikt.

Beslutning fra Byrådets behandling af strategiplanen:

  • at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

På baggrund af beslutningen i strategiplanen udarbejdede fagforvaltningen i foråret 2016 en analyse af muligheder og forudsætninger i forhold til at samle overbygningerne. Denne analyse blev præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 8. marts 2016. I den forbindelse blev det besluttet, at overbygningen på Asaa Undervisningssted pr. 1. august 2016 flyttede til Dronninglund Undervisningssted.

I distrikt Hjallerup kan det ikke i de nærmeste år – ud fra de kendte børnetal/elevtal - lade sig gøre at samle overbygningen på Hjallerup Skole. Der er ikke lokalefaciliteter nok på skolen. Der er igangsat en vurdering af muligheden for og omkostningerne ved at etablere en tilbygning til Hjallerup Skole.

På samme møde besluttede Børne- og Skoleudvalget, at "der arbejdes videre med udgangspunkt i de foreslåede modeller i distrikterne Nord og Syd sammen med de nye skolebestyrelser" samt at "mulighederne for evt. ny placering af 10. klasse i Brønderslev by undersøges"

I forlængelse af ovenstående godkendte Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2016 forslag til næste skridt i relation til udvikling af overbygningerne på skolerne i Brønderslev Kommune. Dette indebar, at der i perioden fra august til november 2016 skulle tilrettelægges en proces, hvor de forskellige scenarier skulle undersøges yderligere. Endvidere ønskede udvalget, at bestyrelserne i de to skoledistrikter blev inddraget.

Som bilag til sagen vedlægges forskellige uddybende baggrundsoplysninger samt dokumenter med elevtal.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at materialet vedrørende samling af overbygningerne i Brønderslev Nord og Brønderslev Syd sendes til udtalelse i bestyrelser, MED-udvalg samt ledelse i begge distrikter i perioden fra 5. oktober til 14. november 2016.

Personale

Det må forventes, at der skal ske flytning af personale mellem undervisningstederne i forbindelse med flytning af overbygningen.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsmidler til samling af overbygningerne i budget 2017.

Beslutning

Udvalget besluttede at indhente udtalelse fra skoledistrikt syd og skoledistrikt nord vedrørende samling af overbygningen i det enkelte skoledistrikt.

Relevante bilag medsendes.

Bilag

Til toppen


4. Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland fremlægges forslag til Rammeaftale 2017.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2017. KKR har drøftet og godkendt udkastet til rammeaftalen på møde den 16. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til rammeaftale for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelsers og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet af KKR den 16. september 2016, hvor KKR drøftede og godkendte Rammeaftale 2017. Der har i forhold til Rammeaftale 2017 været arbejdet med at gøre aftalen mere læsevenlig og mindre bureaukratisk. Således er der blevet arbejdet med layoutet, og de dele, der skal bruges af embedsmændene i dagligdagen, er flyttet om til bilagene.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftale 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftale 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Som følge af, at der er tale om en meget lille målgruppe i Nordjylland, som både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Der igangsættes derfor en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen.

Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne i Nordjylland særligt har efterspurgt tilbud til netop denne gruppe. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive brugt på at følge op på gruppens anbefalinger.

Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

I 2015 besluttede kommunaldirektørkredsen (KKR) at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne på udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end på sammenlignelige tilbud i andre regioner. På baggrund heraf har KKR besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvist via en generel takstreduktion og delvist via dialog mellem myndighedsfunktioner og udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Gentænkning af rammeaftalen

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftale 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Rammeaftalerne er hidtil blevet til på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Gentænkningen af rammeaftalen skal bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegningen af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikere og løbende inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

  • godkender forslag til Rammeaftalen 2017 og
  • tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udvalget indstiller rammeaftalen til godkendelse.

Peter H.S. Kristensen kan ikke godkende takstreduktionen med baggrund i, at det reelt er besluttet og ført ud i livet.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

  • Danske Skoleelevers politiske oplæg "Elever til tiden".
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Lukket punkt: Anbringelser august 2016


Til toppen


7. Lukket punkt: Orientering om de 10 dyreste enkeltsager i Børne- og Familieafdelingen


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach