Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. november 2016
Lokale: Søndergade Skole
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 6 blev udsat.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Besparelser mv. på Folkeskoleområdet i forhold til budget 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende forslag til udmøntning af de besparelser og aftaletekster, som Byrådet godkendte for folkeskoleområdet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 en række besparelser på skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget orienteres om fagforvaltningens forventede udmøntning af beslutningerne. Tre af besparelsesområderne forventes at kunne implementeres umiddelbart under henvisning til beskrivelserne i afdækningskataloget, som blev udarbejdet i relation til Budget 2017.

Den besluttede rammebesparelse på folkeskoleområdet kræver udvalgets godkendelse.

Byrådet godkendte ligeledes en række tekster vedrørende folkeskoleområdet. Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af intentionerne i tekstdelen. Der henvises til det vedhæftede bilag, som beskriver forslagene.

Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at de fremlagte forslag godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt, dog således, at rammebesparelsen udmøntes som en tilpasning af antallet af specialundervisningspladser på grund af faldende behov.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne-og Skoleudvalget skal drøfte indholdet i forslagene samt Fagforvaltningen for Børne- og Kulturs forslag om, at modellerne sendes til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelsen af dette punkt.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til nye modeller for tildeling af ressourcer til både almen- og specialundervisningsområdet.

I forbindelse med implementering af den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter i kommunen er det relevant at tage stilling til, hvorvidt de eksisterende ressourcetildelingsmodeller skal tilpasses den nye skolestruktur. Der foreligger endvidere tidligere politiske beslutninger om, at der skal udarbejdes forslag til udlægning af ressourcer og visitationskompetence på specialundervisningsområdet.

I vedlagte bilag fremstilles forslag til principper samt konkrete justeringer af ressourcetildelingsmodellerne på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet.

De nuværende overordnede principper for ressourcetildeling på almenområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2013 forud for implementeringen af den nye skolereform.

Der lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene og sender materialet i vedlagte bilag til udtalelse i skolebestyrelser og medudvalg i de 4 skoledistrikter i perioden frem til 5. december 2016. Efterfølgende bliver der i januar 2017 præsenteret endelige forslag til ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet, som behandles af Byrådet den 25. januar 2017.

Ressourcetildelingsmodel på almenområdet

Den nuværende ressourtildelingsmodel på almenområdet tager udgangspunkt i Byrådets behandling af sagen i december 2013, forud for skolereformen i 2014. De foreslåede overordnede principper samt konkrete ændringer af ressourcetildelingsmodellerne på almenområdet er præsenteret i vedlagte bilag. Generelt er der på almenområdet i høj grad tale om en forenkling af nuværende tildelingsmodeller. Derudover er der et forslag om, at vægtningen mellem henholdsvis klasse- og elevtakst de kommende år ændres gradvist, således at der i skoleåret 2020-21 tildeles 75% midler til klassetakst og 25% til elevtakst.

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet

I bilaget fremstilles forslag til ny model for visitation til og finansiering af specialundervisningsområdet. Baggrunden for forslaget er bl.a. en tidligere beslutning fra Børne- og Skoleudvalget om, at der skal udarbejdes forslag til udlægning af midler og visitationskompetence på specialundervisningsområdet.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfte indholdet i forslagene samt forslag om at modellerne sendes til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende modellerne til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet.

Bilag

Til toppen


6. Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune på baggrund af en evaluering af pilotprojektet.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 8. marts 2016

  • at anbefale, at der arbejdes med en investeringsstrategi på området.
  • at oplægget præsenteres på Byrådets strategidag, inden der fortsættes med videre politisk behandling.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket yderligere belysning af indholdet i oplægget og at afvente evalueringen af pilotprojektet august 2016 inden videre stillingtagen.

Indsatsen er blevet evalueret i august 2016 – efter et års drift. Evalueringen viser:

  • at indsatsen er meningsfuld, og har en positiv effekt – både i samarbejdskæderne og for det enkelte barn/familie
  • at organisering og metode er velvalgt og effektfuld
  • at indsatsen bidrager til et ændret mindset og øger fokus på tidlig opsporing og forebyggelse samt løsninger så tæt på det normale som muligt

Økonomisk viser der sig et markant mindreforbrug i området i 2016 sammenlignet med 2015.

Det er ikke blot de gode resultater, der gør, at tiden er moden til udrulning. Det er også et alt overvejende indtryk, at der lige nu er en forandringsparathed i organisationen - såvel i de decentrale enheder som centralt i administrationen - hvilket er en forudsætning for så stor en forandring, som Varige Spor er. En udrulning af Varige Spor og dermed den nye metode og tilgang i sagsbehandlingen er desuden en direkte og medvirkende årsag til fastholdelse og rekruttering af kompetente socialrådgivere.

Team Varige Spor har i løbet af det første års drift allerede opnået gode resultater i forhold til indsatser med inddragelse af netværk, hvor der tidligere typisk ville være iværksat en forebyggende foranstaltning. Et beskrivende eksempel herpå kan være i en sag, hvor rådgiver arbejder målrettet med inddragelse af netværket til hjælp til aflastning, hvor den biologiske far er inddraget. Tidligere ville der typisk blive ansat en aflastningsfamilie til opgaven.

Flere forældre til anbragte børn frasiger sig tilbuddet om en såkaldt § 54 støtteperson (støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn). Forældrene oplever i dag, at de får den nødvendige støtte hos rådgiveren.

I to sager er børnene blevet hjemgivet, det ene barn fra døgninstitution og det andet barn fra plejefamilie.

Ud over ovenstående flow på indsatstrappen er det konstateret, at indsatsen bliver overordentligt godt modtaget hos kommunens samarbejdspartnere, ikke mindst i skoler og dagtilbud.

I forbindelse med udrulning af Varige Spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest. Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter de to skoledistrikter Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter skoledistrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Efter udrulning af Varige Spor til hele kommunen og til, at indsatsen også omfatter børn med funktionsnedsættelse, etableres der i hvert team en gruppe af medarbejdere med 4 rådgivere, som udelukkende har målgruppen ”Børn med funktionsnedsættelse”. For at opretholde den faglige standard og en ensartet sagsbehandling vil én af de fire socialrådgivere have en særlig funktion som faglig koordinator. De to faglige koordinatorer mødes på tværs af de to team for at koordinere og sikre, at standarden og den faglige kvalitet i forhold til de særlige bestemmelser, der gælder for børn med funktionsnedsættelse, bevares.

Økonomi:

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget, 13. september 2016, pkt. 4:

Udvalget anbefaler Byrådet, at Varige Spor udrulles i hele kommunen efter den fremlagte model, og at resultaterne af den gennemførte evaluering og modenhedsanalyse indarbejdes i udrulningen.

Udvalget ønsker en uddybning af beregningerne i baseline–rapporten.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2016:

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2017 afsat 3,4 mio. kr. til udrulning af ” Varige Spor +” til hele kommunen. Udrulningen er i det fremlagte forslag vurderet til at koste 4,48 mio. kr. ”Plus” er tilføjet for at sætte fokus på selve indsatsen i de berørte familier.

Der vil på mødet blive redegjort for mulige indsatser i og for den enkelte familie.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter udrulningen på baggrund af Byrådets beslutning.

Personale

Udrulning af Varige spor vil betyde en yderligere normering på ni socialrådgivere. Den økonomiske beregning fremgår ovenfor.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Der henvises til økonomioversigt.

Samlet set over perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 er den samlede udgift på 17,4 mio. kr. og den forventede besparelse på 24,5 mio. kr. eller en nettobesparelse på 7,1 mio. kr.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter forøges.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018 og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til og komme med udtalelse om forlængelse af partnerskabsaftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

  • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge/anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
  • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
  • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
  • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018 og tager stilling til, om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Børne- og Skoleudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 13.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato. Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Børn & Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til mødeplan for Børne- og Skoleudvalget for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at møderne begynder kl. 14.00.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

  • Invitation til KL´s Børn & Unge Topmøde, den 2. - 3. februar 2017 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Titlen på årets topmøde er "Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede".
Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 10. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach