Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 28. februar 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. februar 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Sagsbehandlingstid i forhold til visitering til venteliste/plejehjemsplads


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker en orientering vedrørende sagsbehandlingstid i forhold til visitering til venteliste/plejehjemsplads.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker sagsbehandlingstid i forhold til visitering til venteliste/plejehjemsplads drøftet.

Chef for Visitationen, Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Der blev udleveret lukket bilag til sagen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om projektforløb omkring økonomien på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Orientering om det igangværende projektforløb med fokus på økonomien inden for Ældreområdet.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i januar 2018 påbegyndt et projektforløb med fokus på økonomien inden for Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet et kommissorium, hvori der overordnet arbejdes med to projektspor. Det ene spor drejer sig om økonomien på Frit Valg området i sammenhæng med blandt andet sygeplejen, mens det andet spor drejer sig om de budgetmæssige udfordringer på Plejecenterområdet i 2018. Der arbejdes således med to selvstændige projektforløb med hver deres tidsplan og afslutning.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for de involverede områder, som skal overvåge fremdriften på de enkelte projekter, koordinere disse samt træffe de nødvendige beslutninger. Forud for Ældreomsorgsudvalgets møder i 2018 holdes der opfølgningsmøder i Styregruppen med status og beslutninger i forbindelse med projektforløbene.

Samtidig er der nedsat arbejdsgrupper med tovholdere, som skal sikre fremdriften i projektet, og løse de opgaver, der ligger i delprojekterne under de to projektspor.

Spor 1 - Frit Valg området

På baggrund af en merudgift på ca. 4,7 mio. kr. i regnskab 2016 for Frit Valg områdets kommunale leverandør og en forventning om en merudgift også i 2017 indledte Brønderslev Kommune et samarbejde med PwC om at analysere Frit Valg området.

Analysen skulle belyse mulighederne for en bedre styring af Frit Valg området på såvel myndigheds- som udførerområdet i 2017.

Analysen påbegyndtes i maj 2017, og PwC aflagde den endelige afrapportering til Brønderslev Kommune ultimo 2017.

I rapporten er der overordnet arbejdet med fire temaer:

 1. Tid og pris i pakkerne
 2. Opgaver i visitationen
 3. Kørsel og ruteplanlægning
 4. Intern effektivitet

Til hvert tema er der i PwCs afrapportering knyttet en række konklusioner, anbefalinger og besparelsespotentialer.

På baggrund af analysen forventer fagforvaltningen, at der kan opnås et anslået potentiale på ca. 4,5 mio. kr.

Med udgangspunkt i PwCs afrapportering er formålet med dette projektspor således at implementere PwCs anbefalinger på Frit Valg området og realisere det anslåede potentiale på ca. 4,5 mio. kr. i løbet af 2018/2019.

Spor 2 - Budgetmæssige udfordringer på plejecenterområdet i 2018

Baggrunden for dette projektspor er Ældreomsorgsudvalgets beslutning omkring håndteringen af ledige plejeboliger samt de forventede merudgifter på plejecenterområdet i 2018 i Brønderslev Kommune.

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. november 2017 blev det besluttet, at en række lukkede plejecenterpladser i Brønderslev Kommune skulle genåbnes. Fra den 1. december 2017 er i alt 11 af de lukkede plejecenterpladser ledige og det er besluttet, at disse pladser skal genåbnes, således at der i 2018 er yderligere 11 pladser.

Det blev samtidig besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Vivaldi Friplejehjem forventes at åbne i april/maj 2018 med 44 pladser. I takt med at disse pladser bliver fyldt op, antages der at opstå 10 ledige kommunale plejecenterpladser i 6 måneder i 2018.

Byrådet har den 20. december 2017 besluttet at overdrage Cassiopeia til Ældreområdet og Stenumgård til Social- og Sundhedsområdet.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående er beskrevet i et notat til Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2017. Fagforvaltningen forventer på den baggrund følgende merudgifter på plejecenterområdet i 2018:

 1. Genåbning/flere plejecenterpladser i 2018 udgør en årlig merudgift på 5,7 mio. kr.
 2. Budgetmæssigt forudsat lukning af plejecenterpladser, som ikke gennemføres, udgør en årlig udgift på 4,5 mio. kr.
 3. Forudsat besparelse i budget 2018 ved bytte mellem Stenumgård og Cassiopeia kan først forventes indfriet i 2019 efter en lukning af Cassiopeia og flytning af aktiviteterne fra Stenumgård til Margrethelund

Samlet forventes en merudgift på 11,2 mio. kr. på plejecenterområdet i 2018.

Formålet med dette projektspor er, dels at opnå en politisk stillingtagen til, hvordan de forventede merudgifter i punkt 1 og 2 kan imødegås og at omsætte de politiske beslutninger, og dels at implementere udlejning af tomme plejecenterboliger.

Det understreges, at der under spor 2 er tale om en dynamisk proces, hvor opgaverne vil tage form undervejs i projektforløbet.

Samarbejde og koordinering

Ud over de økonomiske konsekvenser skal plejecenterområdets økonomi ses i sammenhæng med PwCs anbefalinger omkring visitationspraksis i analysen af Frit Valg området. Der vil derfor være et samspil med arbejdet omkring visitationspraksis og incitamentsstruktur, da ændringer i visitationspraksis og pakkestruktur kan betyde pladsledighed og dermed betydning for plejecentrenes økonomi og kapacitet.

Arbejdet med plejecentrenes økonomi skal desuden ses i sammenhæng med og koordineres med det fortsatte arbejde vedrørende Fremtidens Plejecenterstruktur og arbejdet med at Cassiopeia overføres til Ældreområdet og Stenumgaard overføres til Social- og Sundhedsområdet.

De forskellige sammenhænge er søgt tydeliggjort i organisationsdiagrammet i kommissoriet og under opgavebeskrivelserne til de to projektspor i kommissoriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 6:

Orientering taget til efterretning.

Området er udfordret på grund af underfinansiering af både Fri Valgsområdet og plejecenterområdet. Udvalget ønsker at Forhandlingsudvalget drøfter mulighederne for kompensation på området.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældrerådets og Ældreomsorgsudvalget orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller –center udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller –center. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på plan for fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, BY

Byrådet skal på temamødet i februar 2018 drøfte Plan for fremtidens plejecentre. Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre.

Ældrerådet skal tage stilling til afgivelse af indstilling i forhold til de lukkede plejehjemspladser.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre med henblik på, at sikre opgaveoverlevering til de nye råd og udvalg.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik proces og orienterede om status i forhold til plan for fremtidens plejecentre.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen påny i Ældrerådets næste møde med henblik på afgivelse af indstilling, idet der udtrykkes en vis bekymring i forhold til de lukkede plejehjemspladser.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 28. februar 2018:

Ældrerådet skal påny drøfte sagen med henblik på afgivelse af indstilling, idet der udtrykkes en vis bekymring i forhold til de lukkede plejehjemspladser.

Beslutning

Ældrerådet afventer udspil fra Ældreomsorgsudvalget og ser frem til at få mulighed for afgivelse af høringssvar.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


8. Revision af Ældrerådets vedtægter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse af forslag til ændring af vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revision af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er i forslaget tilføjet følgende bestemmelse i § 4:

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignede har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af Ældrerådet.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer i vedtægten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til revision af vedtægter for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 9:

Der udarbejdes forslag til tilføjelse til vedtægten vedrørende mulighed for orlov ved længerevarende sygdom.

Genoptages på næste møde.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 28. februar 2018:

Med baggrund i beslutning i Ældrerådet den 31. januar 2018 er der udarbejdet nyt forslag til vedtægter for Ældrerådet, hvor der i § 4 er tilføjet bestemmelse om mulighed for orlov af helbredsmæssige årsager.

Bestemmelser er i forslaget formuleret således:

Når et medlem i en forventet periode af mindst 1 måned af helbredsmæssige årsager er forhindret i at varetage hvervet som medlem af Ældrerådet, kan stedfortræderen indkaldes til Ældrerådet i denne periode.

Når medlemmer på ny kan varetage hvervet, udtræder stedfortræderen af Ældrerådet.

Beslutning

Ældrerådet godkender vedtægterne.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Besøgsrunde 8. marts 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådetskal i løbet af 2018 på rundvisning på kommunens plejecentre, aktivitetscentre samt sundhedshuse.

Første besøg er planlagt til den 8. marts 2018.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Besøg på plejecentrene Elmehøj, Hellevadlund og Stengården.

8. marts 2018:

10.00 - 11.00 Stengårdscentret

11.30 - 13.40 Hellevadlund incl. frokost

14.00 - 15.00 Elmehøj

Leder af plejecentrene Lene H. Nørgaard er med rundt på besøgene.

Af hensyn til forplejning ønskes deltagerantal oplyst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

ÆO: Pilotprojekt med henblik på udskiftning af nøglebokse.

ÆO: Godkendelse af kvalitetsstandart for støtte til bil.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

 • Temadag i Aabybro 1. marts 2018.
 • Ældrerådsmøde i regionen den 9. marts 2018.
 • Formand og næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 12. april 2018.
 • Der er åben for tilmelding til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd, mandag den 7. maj 2018 på Hotel Nyborg Strand, samt ældrepolitisk landsdækkende konference den 8. maj 2018.

Der ønskes tilkendegivelse om deltagelse.

 • Der er kommet beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 2018 i Danske Ældreråd. Beslutningsreferat er sendt rundt til Ældrerådet pr. mail.
 • Brochure om Ældrerådet er nu ankommet og klar til omdeling.
 • Informationsfolder til uddeling; Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
Beslutning

Der er aftalt indkvartering til årets repræsentantskabsmøde og konference den 7.- 8. maj 2018. Der bestilles overnatning fra søndag aften.

Ældrerådet har fået indbydelse til Borgermøde angående Frivillighedspolitik. Møder afholdes henholdsvis 8. marts i Dronninglund samt 15. marts i Brønderslev. Alle opfordres til at støtte op om arrangementet.

Ældrepolitik omdelt.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Erik Nielsen har deltaget i Demensprojektmøde. Næste møde er den 2. maj og deltagelse fra Ældrerådet ønskes.

Kurt Kristensen sender referat fra Midtbyrådet Brønderslev.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Pressen kontaktes vedrørende behandlingstid på visitering af plejehjemspladser samt de forestående besøgsrunder på kommunens plejecentre.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 4. april 2018 kl. 9.00.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer