Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 15. august 2018
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Afbud fra Annette Thomsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


3. Besøg af borgmester Mikael Klitgaard


Resume

Sagsforløb: ÆR

Besøg af borgmester Mikael Klitgaard.

Sagsfremstilling

Følgende punkter ønskes drøftet med borgmester Mikael Klitgaard:

 • Enlige i eget hjem
 • Økonomi på Ældreområdet fremadrettet.
 • Langstrakt strategi på ældreområdet

Formand Inger Møller Nielsen fremsender, ifølge aftale, uddybende mail til borgmester Mikael Klitgaard forud for mødet.

Beslutning

Ældrerådet tager drøftelsen med borgmester Mikael Klitgaard til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 12. juli 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Chef for Visitationen, Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet har ønsket en orientering om fremtidsfuldmagter for dermed at opnå bedre kendskab til fremtidsfuldmagter.

Sagsfremstilling

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis man bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold.

Man kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som man selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere en og handle på ens vegne. Borger er således selv fuldmagtsgiver.

Selvom man opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis man en dag bliver syg, mentalt svækket mv. En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Alle, som er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Man kan dog ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

Statsforvaltningen fører et såkaldt ”hvilende” tilsyn, og det betyder, at Statsforvaltningen ikke skal godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men kan gribe ind, hvis Statsforvaltningen på den ene eller anden måde bliver opmærksom på noget, der kan stride imod fuldmagtsgiverens interesser.

Prisen på en fremtidsfuldmagt består af en retsafgift på 300 kr. (2017 niveau). Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Det først trin er at indtaste fuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med NemID. Det andet trin er - ved personligt fremmøde for en notar - at vedkende sig fremtidsfuldmagten. Det foregår ved, at borgeren viser notaren legitimation i form af pas, kørekort eller anden billedlegitimation. Notaren kontrollerer på den måde identitet.

Notaren påser derudover, at oprettelse af fremtidsfuldmagten er borgerens eget ønske, og at borgeren fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. Borgeren skal henvende sig til

byretten for at få kontakt til en notar. Har man ikke mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan man få notaren til at komme til borgeren på hjemmeadresse eller på hospitalet.

Når en borger opretter fremtidsfuldmagten, skal borgeren udfylde nogle standardoplysninger om borgeren selv og om den fremtidsfuldmægtige. Derudover kan borgeren skrive fuldmagten, så den passer lige præcis til borgerens situation. Koncepterne i vejledningen tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt vil have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om fremtidsfuldmagter, som beskriver reglerne og undtagelser meget detaljeret.

Jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse samt formidling af pjece om fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til pjece om fremtidsfuldmagter samt drøfte, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tog orienteringen herom til efterretning henholdsvis den 5. oktober og 1. november 2017. Ældrerådet opfordrede til, at fagforvaltningen udarbejdede et udkast til en pjece.

Med gældende lov om fremtidsfuldmagter og på Ældrerådets opfordring, har fagforvaltningen udarbejdet et udkast til en pjece om fremtidsfuldmagter.

Pjecens formål er at informere om indhold, formål og procedure for fremtidsfuldmagter, hvilket blandt andet kan medvirke til at ventelisterne på plejecentre nedskrives, idet man – hvis man har en fremtidsfuldmagt – ikke først skal søge om værgemål, hvis man pludselig ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

For at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring fremtidsfuldmagtsordningen udleveres pjecen til medarbejdere i kommunen, som har direkte kontakt og kan formidle ordningen videre til borgere, fx visitatorer og sagsbehandlere samt forebyggelseskonsulenter. Pjecen gøres også tilgængelig på kommunens hjemmeside og lægges frem til fri afbenyttelse på fx aktivitetscentre, Biblioteket, Sundhedscentret, Jobcentret samt Borgerservice.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender pjecen samt drøfter, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt

Personale

Ingen.

Beslutning

Når den færdige pjece er klar til uddeling, distribuerer Ældrerådet den rundt til forskellige arrangementer og foreninger.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på møde den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagen fremsendes til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. april 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Forslag 1: Teksten præciseres, således at det fremgår, at der også etableres træningspladser på Hellevadlund.

Forslag 2, 3 og 4 udgår af kataloget.

Udvalget har ikke yderligere forslag til reduktionspulje.

Christen Bager kan ikke gå ind for, at der på nuværende tidspunkt peges på, at forslag 1 skal realiseres på Hellevadlund.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 5:

Forslag til omdannelse af 8 pladser fra plejecenterpladser til ældreboliger på Kornumgaard indarbejdes i reduktionskataloget.

Forslag fra MED-organisationen ønskes belyst og indarbejdet i relevant omfang.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for udarbejdelse af yderligere reduktionsforslag.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 22. august 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Afdækningskatalog samt de indkomne høringssvar på Ældreområdet er vedlagt som bilag.

Beslutning

Ældrerådet tager Budget 2019 - reduktionsforslag til efterretning.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Justering af plejecenterområdets budgetmodel - demenspladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Justering af plejecenterområdets budgetmodel, hvorved demenspladserne får en højere andel af plejecenterområdets fremskrivning fra 2018 til 2019.

Sagen fremsendes til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Budgetmodellen på plejecenterområdet blev udarbejdet i forlængelse af tilpasning af budgettet i 2016 i forbindelse med overgang til døgntakster på plejecenterområdet.

Der blev ved denne lejlighed fastsat budgetbeløb pr. plads, jf. nedenstående skema, hvor de forskellige pladstyper blev tildelt forskellige budgetbeløb. Beløbene i budgetmodellen er som udgangspunkt fremskrevet med en ens fremskrivningsprocent siden 2016.

De seneste års regnskaber viser, at plejecenterområdet som helhed overholder budgettet. Dette dækker dog over, at nogle typer plejecentre - særligt demenspladserne - er udfordret økonomisk, mens andre kan generere et lille overskud.

Denne skævhed kan søges reduceret ved at skævdele pris- og lønfremskrivningen fra 2018 - 2019, således at demenspladserne tilføres flere penge mod at de øvrige pladser får en reduceret pris- og lønfremskrivning. I praksis foreslås prisen pr. demensplads hævet til samme niveau som aflastningspladserne, idet kompleksiteten for demensborgerne kan sidestilles med borgere på aflastningspladser. Det er forventningen, at en ændret model i højere grad vil betyde at demenspladserne kan overholde deres budget og at de øvrige plejecentre vil kunne overholde deres budget.

I ovenstående tabel fremgår taksterne for de forskellige typer plejecentre i kolonnen 'Almindelig fremskrivning', mens kolonnen 'Differentieret fremskrivning' tager højde for, at demenspladserne hæves til samme niveau som aflastnings-/rehabiliteringsboligerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender justeringen af budgetmodellen med en differentieret fremskrivning, således at demenspladserne bliver økonomisk sidestillet med aflastningspladserne.

Beslutning

Ældrerådet godkender justeringen af plejecenterområdets budgetmodel – demenspladser.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


9. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af et forventet merforbrug på 6 mio. kr. på Hjemmesygeplejens budget i 2018, foreslår fagforvaltningen, at borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbud om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne samt, at borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Efter Sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejens budget i 2018 på 6 mio. kr. Det skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst i antal akutte opgaver. Dertil betyder et stigende antal ældre en stigning i antallet af opgaver.

Der ses en stigning på godt 30 % i antallet af visiterede timer til Hjemmesygeplejen fra januar 2017 til januar 2018. Tallet er inklusiv delegerede indsatser til Frit Valg.

Det er derfor nødvendigt at levere ydelserne på en anden måde og øge fokus på allerede igangværende indsatser, for eksempel på kommunens sygeplejeklinikker.

Der har igennem de sidste år været et fald i andelen af opgaver, som løses i kommunens sygeplejeklinikker. Andelen er faldet med 8 procentpoint i perioden 2015-2018.

På nuværende tidspunkt løses 12 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikkerne. Nabokommunerne løser ca. 20 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikker, hvilket Brønderslev Kommune også gjorde tidligere.

Dette fald skyldes flere ting. Efter Sundhedsklinikken i Brønderslev by flyttede til Sundhedshuset på Tolstrupvej, har flere borgere vanskeligt ved at transportere sig til klinikken uden brug af transportmiddel. Andre borgere ønsker ikke at komme i kommunens sygeplejeklinikker, hvorfor Hjemmesygeplejen i stedet besøger borgerne i hjemmet.

De visiterende sygeplejersker vurderer, om en borger er egnet til at modtage ydelser i sygeplejeklinikkerne ud fra følgende kriterier:

 • Borgerens fysiske og psykiske tilstand gør det muligt at modtage ydelsen på sygeplejeklinik.
 • Borgeren er i stand til at forflytte sig selv.
 • Borgeren ikke er bærer af smitsomme sygdomme.
 • Ydelsen kan leveres i sygeplejeklinik.

Sygeplejerskerne i klinikkerne oplever til tider, at borgere undlader at møde op til aftalte tider. Dette betyder, at sygeplejerskerne bruger ekstra tid på at finde ud af, hvorfor borgeren ikke er mødt op, og ofte bliver resultatet, at sygeplejerskerne kører ud til borgerne i hjemmet, hvorved ydelsens tidsramme øges betydeligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tidligere spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om lovgivningen giver mulighed for, at sygepleje til borgerne i kommunerne leveres fra sygeplejeklinikker. Der er nu kommet svar, og lovgivningen giver denne mulighed. Det kræver en lokal beslutning om serviceniveauet på Sundhedslovs ydelser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • At borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbuddet om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne. Det vil sige, at borgere ikke kan vælge at få ydelsen leveret i hjemmet, hvis det vurderes, at de kan modtage ydelsen i sygeplejeklinikken.
 • At borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.
Personale

Ingen konsekvenser.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der ses på hele strukturen i sygeplejeklinikkerne i den østlige del af Brønderslev Kommune.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


10. Tilvejebringelse af ekstra aflastningspladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I forbindelse med beslutningerne om ændringen af Cassiopeia og Stenumgård nedlægges 11 aflastningspladser på Stenumgård. Ældreomsorgsudvalget bedes beslutte, hvordan der tilvejebringes 11 aflastningspladser, således at det nuværende antal aflastningspladser kan bevares.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune disponerer pt. over 34 aflastningspladser, heraf 22 pladser på Stenumgård og 12 pladser på Margrethelund. Dette antal pladser er i den nuværende situation netop tilstrækkeligt til at Brønderslev Kommune kan hjemtage borgere fra sygehuset uden at skulle betale for færdigbehandlingsdage.

I forbindelse med beslutningerne om, at Cassiopeia skal overgå til Ældreområdet og Cassiopeias borgere flytter til Stenumgård, nedlægges 11 aflastningspladser på Stenumgård i begyndelsen af 2019. Denne situation varer indtil Margrethelund er ombygget. I lyset heraf er der behov for at vurdere, hvordan der kan etableres 11 aflastningspladser, således at det nuværende antal aflastningspladser bevares. Det er afgørende, at aflastningspladserne er samlet på så få matrikler som muligt, idet der skal trænes intensivt med borgerne, ligesom personalesammensætningen i øvrigt afspejler, at der er tale om en borgergruppe med andre behov end almindelige plejehjemsbeboere. En spredning af aflastningspladserne på for mange matrikler vil desuden betyde, at udgifterne til aflastning vil stige.

Der er dermed behov for en drøftelse af, hvordan der kan etableres det nødvendige antal aflastningspladser, indtil ombygningen af Margrethelund er tilendebragt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvor der skal etableres de nødvendige aflastningspladser.

Økonomi

Taksten på en aflastningsplads er i 2018 430.000 kr.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der fortsat skal være 34 aflastningspladser, som udelukkende placeres på Margrethelund og Stenumgård.

Forslag om at placere 2 borgere på en stue, tager Ældrerådet stærk afstand fra.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


11. Godkendelse af 3 satspuljeansøgninger indenfor demens- og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Sundhedsstyrelsen har opslået satspuljer indenfor henholdsvis demens- og ældreområdet.

Brønderslev Kommune har søgt om midler fra 3 af puljerne og modtaget tilsagn om støtte fra én af puljerne: "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens", hvor Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på 218.755 kr. til oprettelse af fleksibel aflastning på Margrethelund.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af det projekt, der har modtaget tilskud.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sendt ansøgning ind til Sundhedsstyrelsen på følgende 3 satspuljer:

1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Dette er anden ansøgningsrunde af denne satspulje. Brønderslev Kommune indsendte også en ansøgning i første runde, men fik afslag. På baggrund af den feedback, der blev givet i første ansøgningsrunde, blev ansøgningen tilpasset og indsendt igen den 26. marts 2018 i anden ansøgningsrunde.

I denne ansøgningsrunde søgte Brønderslev Kommune om 4.558.807 kr. til et bredt kompetenceløft på demensområdet til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Der var – udover selve kursusudgiften – ansøgt om midler til en projektleder samt 2 projektmedarbejdere, der sammen skulle sikre, at kompetenceløftet blev planlagt og implementeret ud fra medarbejdernes behov og hverdag. Kompetenceløftet skulle tilbydes alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, der har kontakt til borgere med demens. Kompetenceløftet var inddelt i henholdsvis basis, generalist og specialistniveau og medarbejderne skulle tildeles det enkelte niveau alt efter, hvor stor kontakt de har til borgere med demens.

Ansøgningen havde en egenfinansiering for Brønderslev Kommune på 939.704 kr., som dækkede over vikardækning til medarbejdere til basis kompetenceløft, ressourcer i styregruppen, stille demenskoordinatorerne samt de to ledere af demensplejecentrene til rådighed for sparring samt medarbejdernes deltagelse i en workshop forud for kompetenceløftet.

Brønderslev Kommune modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

2. Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

På baggrund af input fra et borgermøde for borgere med demens og deres pårørende indsendte Brønderslev Kommune den 19. april 2018 en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at oprette ”fleksibel aflastning” på Margrethelund.

Fleksibel aflastning er en aflastningsplads beliggende på et demensafsnit på Margrethelund. Formålet er at imødekomme både langsigtede og kortsigtede behov for aflastning hos de pårørende. Dagene/ugerne på den fleksible aflastning skal fordeles mellem de pårørende via en pårørendekoordineringsgruppe, hvor de pårørende kan byde ind med de ønsker/behov, de har. Det giver fx mulighed for, at den pårørende kan deltage i længerevarende aktiviteter, fordi den pårørende kan reservere pladsen til sin ægtefælle med demens i god tid og i samråd med de øvrige pårørende i koordineringsgruppen. Den tid, der ikke reserveres til koordineringsmøderne, kan bruges, når der opstår kortsigtede/akutte behov for aflastning.

Der blev ansøgt Sundhedsstyrelsen om 1.191.005 kr. og Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn med en bevilling på 218.755 kr. Der er bevilget penge til alle posterne på budgettet undtaget udgiften til selve demenspladsen (846.000 kr.), etableringsomkostninger til demenspladsen (50.000) samt udgiften kontakten til de pårørende via netværksmøder, interviews, sparring osv. (76.250 kr.).

Projektet forventes igangsat i 1. september 2018 og skal være afsluttet i 30. november 2019. Herefter er ambitionen, at fleksibel aflastning overgår til drift. Der indgår en egenfinansiering på 122.646 kr., som dækker over styregruppens arbejde, tid til klargøring af den fysiske stue til fleksibel aflastning, delvis projektledelse samt demenskoordinatorernes tid til at visitere til tilbuddet. Derudover undersøges det, hvordan udgifter til de ikke-bevilgede poster dækkes (samlet udgift på 972.250 kr.).

3. Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Brønderslev Kommune indsendte den 9. maj 2018 en ansøgning til satspuljen ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen havde til formål at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et fællesskabsklippekort. Klippekortet skulle kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de havde valgt en offentlig eller en privat leverandør.

I ansøgningen blev der søgt om midler til at oprette et fællesskabsklippekort, som kunne bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen gav ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomhed samt støtte og motivere dem til deltagelse. Klippekortet kunne også bruges til hjælp til ledsagelse af borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund.

Brønderslev Kommune havde ansøgt om 2.975.688 kr., men modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget orienteres om de to puljer, der har modtaget afslag samt godkender ansøgningen til ”flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”, som har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen i projektperioden.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler at etableringen af fleksibel aflastning igangsættes snarest muligt.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Årsrapport om velfærdsteknologi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport. Rapporten for 2017 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I 2017 var et spændende år for det velfærdsteknologiske område indenfor Sundhed og Velfærd. Først og fremmest blev der udarbejdet en velfærdsteknologisk strategi og samtidig skete der en omorganisering af det velfærdsteknologiske område. Formålet var at samle al velfærdsteknologi ét sted, og det har medført nedsættelse af en velfærdsteknologisk koordinator samt en koordineringsgruppe for velfærdsteknologi. Ligesom de forrige år har der også været igangsat nye projekter indenfor velfærdsteknologien. Nogle projekter er kørt videre fra 2016, nogle er opstartet i 2017 og nogle er kontinuerlige opgaver.

Denne årsrapport indeholder en liste over de projekter, der har tegnet det velfærdsteknologiske billede for 2017. Rapporten indeholder også en perspektivering af hele det velfærdsteknologiske område, hvor Brønderslev Kommune sammenlignes med de øvrige kommuners arbejde med velfærdsteknologi ud fra den årlige statusmåling, som KL laver.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om årsrapport 2017 til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Beslutning

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning, og ønsker at der fremadrettet også sættes fokus på, hvorledes borgerne/personale modtager tiltagene.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Årsrapport om magtanvendelser 2017 fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2017 indberettet 75 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet hhv. 36, 73 og 186 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2017 indberettet 54 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet hhv. 147, 144 og 247 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2017

Det Specialiserede Voksenområde

Psykiatriområdet: I 2017 har området arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Området har gennem deres MED arbejdet med SPARK metoder (Et tilbud oprettet i KL regi ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne”), hvor der har været fokus på at forebygge vold og trusler og derigennem forebyggelse af magtanvendelser. For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO, samt mulighed for intensiv supervisionsforløb.

Handicapområdet: Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Der har ligeledes været afholdt en temaaften for de pårørende omkring magtanvendelsesreglerne og selvbestemmelsesret.

Ældreområdet

I 2017 har Ældreområdet arbejdet med implementeringen af magtanvendelsesskemaerne i Nexus og en fælles procedure, udarbejdet sammen med Handicap og Psykiatri. Området har fortsat fokus på at inddrage VISO, når der er komplekse sager vedr. komplekse borgere. De har et enkelt sted haft 2 medarbejdere på kursus med henblik på at lære en anden tilgang til en dement beboer. Området har ansøgt om midler til et kompetenceløft på hele ældreområdet i forhold til demente, således at de kan minimere magtanvendelse ved at bedre personalets kompetencer. Området fik dog afslag herpå og vil forsøge at søge igen i 2018.

Bemærkninger til Årsrapport 2017

I overgangen fra 2016 til 2017 overgik kommunen til KMD Nexus, hvorigennem magtanvendelser nu indberettes. Rapporten for magtanvendelser i 2017 er ikke fuldt ud sammenlignelig med tidligere år, da dataudtrækket for 2017 ikke er udspecificeret som tidligere. Udover den faste årsrapport for årene 2014-2017, hvoraf de få tilgængelige oplysninger fra 2017 indgår som sædvanlig praksis, er der derfor også udarbejdet en særskilt årsrapport for 2017.

Antallet af magtanvendelser i rapporten er korrekt i forhold til medarbejdernes indberetninger i KMD Nexus. Der er dog tvivl om, hvorvidt antallet af registreringer stemmer overens i forhold til de faktiske magtanvendelser, der har fundet sted.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort gennemgang af årsrapport for magtanvendelser.

Handicapområdet finder det positivt, at der er fokus på at kompetenceudvikle personalet på ældreområdet til bedre at kunne varetage borgere med demens. Handicaprådet ser kompetenceløft som et vigtig element i forhold til at undgå unødvendige magtanvendelser.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Beslutning

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning. Der ønskes svar på hvorledes Brønderslev Kommune ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

Annette Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Besøgsrunde 27 - 28. august 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Gennemgang af plan for besøgsrunde 27. og 28. august 2018.

Sagsfremstilling

27. august 2018 besøg på plejecenter Rosengården og Kornumgård, samt Aktivitetscenter Grønningen og Nordjysk Mad

09.30 - 10.30

Plejecenter Rosengården, rundvisning ved leder Anita Klit

10.45 - 11.45

Plejecenter Kornumgård, rundvisning ved afdelingssygeplejerske Lillian Madsen

12.00 - 13.30

Aktivitetscenter Grønningen, rundvisning ved afdelingsleder Lone Nørgaard Larsen, samt frokost

13.45 - 14.45

Nordjysk Mad, rundvisning ved leder Mary-Ann Sørensen

28. august 2018 besøg på plejecenter Stenumgård, Valdemarsgade og Støberiet samt Sundhedshuset

09.30 - 10.30

Plejecenter Stenumgård, rundvisning ved leder Lene Skrejborg

10.45 - 11.45

Plejecenter Valdemarsgade, rundvisning ved leder Lene Weibel Christiansen

12.00 - 13.30

Plejecenter Støberiet, rundvisning ved leder Berit Rosenkilde

13.45 - 14.45

Sundhedshuset, rundvisning ved leder Helle Rasmussen

Beslutning

Besøgsrunde taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt melder afbud til besøgsdagen den 27. august 2018.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


15. Planlægning af Informationsmøde den 25. oktober 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af Informations- og Temamøde den 25. oktober 2018.

Leder af plejecenter Valdemarsgade samt Demenskonsulenter Helle Rasmussen og Vivi Ahmio Møller deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet afventer oplæg fra de tre foredragsholdere. Programmet sammensættes på næste ældrerådsmøde, den 5. september 2018.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


16. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Intet at bemærke.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


17. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling
 • Invitation til stormøde på plejecenter Hellevadlund lørdag den 25. august 2018 kl. 10.
 • Møde med Ældreminister Thyra Frank.
 • Møde med Regionsældrerådet.
 • Status på Ældrehåndbog
 • Presse/høringssvar
Beslutning

Ved rundvisning på Sundhedshuset, er der fremsat ønske fra Ældrerådet om, at der kommer en repræsentant fra patientforeninger og fortæller om samarbejdet.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


18. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Det udleverede notat vedrørende pladstyper i Brønderslev Kommune, sættes på til næste møde i Ældrerådet, for eventuelle spørgsmål.

Der er fremsendt ønske om, at ældrerådsmøderne for fremtiden forsøges afholdt i lokale 336, pga. bedre lyd.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


19. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Fremtidsfuldmagter.

Aflastningspladser med to borgere i samme stue.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen


20. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 5. september 2018

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 5. september 2018.

Annette Thomsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 16. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer