Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. september 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Knud Jørgensen forlod mødet kl. 9.15.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. august 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: ÆR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag, som fremsendes til 1. behandling samt reviderede reduktionsforslag og opmærksomhedslisten, fremsendes hermed til høring i Ældrerådet.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på Opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Processen for udarbejdelse af budget til 1. behandling indeholder reduktionsforslag for hvert udvalg, som blev udsendt til høring i juni måned 2018. Det samlede reduktionskatalog udsendes ikke, men der vedlægges en oversigt over ændrede og nye reduktionsforslag.

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest 14. september kl. 12.00.

Materialet fremsendes inden mødet.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at nuværende ordning vedrørende klippekort bibeholdes.

Ældrerådet ser gerne, at der etableres flere demensaflastningspladser.

Ældrerådet anbefaler, at der budgetteres med transportudgifter i forbindelse med Kamillos og andre lignende organisationer i forhold til vågekoner.

Ældrerådet ser gerne, at der ikke betales for fortæring under ophold på aflastningplads.

Bilag

Til toppen


5. Rapport 2017 - Utilsigtede hændelser - UTH


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED-SV/SS/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2017.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2017 er der rapporteret 991 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2016 var 1090 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel

(indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

322

325

26

22

14

709

Handicap- og Psykiatriområdet

134

5

3

1

4

147

Visitationen

0

0

0

1

0

1

Private udbydere

46

60

24

0

4

134

I alt

502

390

53

24

22

991

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien "andet" i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: "Ingen skade", "Mild skade" og "Moderat skade", hvor der oftest har været "Ingen skade".

Der er ingen UTH af alvorlighedsgraden "Alvorlig Skade" og "Dødelig". Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 27 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 24 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 7 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 187 hændelsesanalyser i år 2016 til 287 i år 2017.

Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt forankret i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I 2016 og fortsat i 2017 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH. Det kan skyldes mindre fokus på indrapportering, hvorfor der må iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-kurser omkring UTH i de forskellige områder og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

De færre indrapporteringer kan også være et udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Uddannelseskoordinator/risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Årsrapport UTH er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om Tandplejens opgaver


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om Ældreomsorgstandpleje.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en kort gennemgang af den kommunale Ældreomsorgstandpleje.

Leder af den kommunale tandpleje, Jesper Hohwy, giver en orientering om omsorgs- og specialtandplejen i Den Kommunale Tandpleje i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Sundhed- og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Til toppen


7. Orientering fra Aktivitetsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra Aktivitetsområdet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en orientering om aktivitetsområdets opgaver.

Leder af Aktivitetscentret Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Fagforvaltningen for Sundhed- og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


8. Indgåelse af ny kontrakt om drift og administration af pleje- og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kontrakten om drift og administration af plejeboligerne med tilhørende service- og fællesarealer udløber 31. december 2018. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende det fremsendte materiale til brug for markedsundersøgelse og kontraktindgåelse, udpege 3 almennyttige boligselskaber, som der indhentes tilbud fra og give Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at indgå kontrakt på baggrund af det indkomne tilbudsmateriale.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes kontrakt med Lejerbo om drift og administration af plejeboligerne på plejehjemmene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade og ældreboligerne beliggende Voldgade 35-65, Jerslev med tilhørende service- og fællesarealer udløber 31. december 2018. Da en ny kontrakt forventes at kunne indgås under udbudsgrænsen, er der udarbejdet vedlagte materiale som oplæg til en markedsafdækning med efterfølgende kontraktindgåelse. Lovgivningen giver mulighed for at indhente tilbud fra op til 3 potentielle leverandører uden særlig begrundelse.

En ny kontrakt forventes at kunne indgås efter følgende tidsplan:

Periode

Aktivitet

5. september 2018

Ældrerådet orienteres om materiale til brug for markedsafdækning og senere kontraktindgåelse

12. september 2018

Ældreomsorgsudvalget godkender materiale til brug for markedsafdækning, udpeger 3 almennyttige boligselskaber, som udvalget ønsker at indhente tilbud fra og giver Fagforvaltningen forSundhed og Velfærd kompetence til at gennemføre markedsafdækningen og efterfølgende indgå kontrakt med et boligselskab

13. september 2018

Materialet udsendes til de valgte boligforeninger

8. oktober 2018

Tilbudsfrist

9. oktober 2018

Indkomne tilbud åbnes

Uge 41 og 43

Mulighed for at stille spørgsmål til de indkomne tilbud

Uge 45

Indgåelse af kontrakt

Afslag udsendes

Uge 46-52

Overlevering fra Lejerbo til den nye administrator i fald Lejerbo ikke vælges igen

Økonomi

Udgifterne til drift og administration af boligerne afholdes som en del af beboernes husleje, og er dermed ikke en kommunal udgift. Hvis udgiften til drift og administration af boligerne stiger, vil det derfor betyde en øget husleje.

2014

2015

2016

2017

2018

Elmehøj

36.000

36.000

38.000

36.000

37.000

Rosengården

47.000

41.000

48.000

48.000

48.000

Valdemarsgade

60.000

60.000

62.000

61.000

66.000

Voldgade 35-65

0

0

0

38.000

32.000

I alt

143.000

137.000

148.000

183.000

183.000

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • Godkender det vedlagte materiale herunder kontraktudkastet til brug for en markedsundersøgelse og efterfølgende kontraktindgåelse.
 • Udpeger 3 almennyttige boligselskaber, som der indhentes tilbud fra, som alle i forvejen har eller driver boliger beliggende i Brønderslev Kommune.
 • Giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at gennemføre en markedsafdækning og på baggrund heraf indgå kontrakt med en boligforening på baggrund af det indkomne tilbudsmateriale herunder tildelingskriterierne.

Konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger udover tallene i tabellen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Til toppen


9. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der afholdes 2 møder årligt. Det første møde i 2018 blev afholdt den 11. april 2018. Næste møde er planlagt til den 10. oktober 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Det aftaltes, at der ønskes drøftelse af følgende:

 • Klippekort.
 • Akutpladser
 • Brug af fælleslokale på Stengården
 • Temamøde Ældreomsorgsudvalg og Ældreråd, med tid til fordybelse i enkelte områder
 • Drøftelse af forandringer i forhold til plejecentrene

Inger Møller Nielsen tager kontakt til formand Ole Jespersgaard for uddybelse af punkterne.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


10. Planlægning af besøg ved Aalborg Demenslandsby sammen med Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse og planlægning af rundvisning for Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget i Aalborg Demenslandsby.

Ældrerådet foreslår en af følgende datoer:

Den 22., 23. eller den 24. oktober 2018.

Beslutning

Efter tilsagn fra Ældreomsorgsudvalget arbejdes der videre med den 24. oktober 2018.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


11. Invitation og afvikling af Informationsmøde den 25. oktober 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægge invitation og afvikling af Informationsmøde den 25. oktober 2018.

Beslutning

Der udarbejdes annonce, og den sendes til godkendes i Ældrerådet.

Tema bliver ”Nyt om Demens”

Der annonceres i lokalaviserne både øst og vest Vendsyssel. Ligeledes printes flyers til uddeling.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Ingen orientering.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Tilmelding til Temadag i Danske Ældreråd den 3. oktober 2018 i Aalborg - sidste tilmeldingsfrist er den 19. september 2018.
 • Evaluere de to dage med rundvisning på plejecentre, aktivitets- og sundhedscenter samt Madhus.
 • Orientering fra møde med Ældreminister Thyra Frank.
 • Orientering fra Regionsældrerådsmøde.
 • Orientering fra Borgermøde på Hellevadlund Plejehjem.
 • Magtanvendelser, spørgsmål fra sidste ældrerådsmøde. Der findes ikke på Danmarks Statistik eller Socialstyrelsen i dag, sammenligneligt materiale kommunerne imellem.
 • Tilmelding til Ældrepolitisk konference den 15. november 2018 i Vingsted centret, Vejle - sidste tilmeldingsfrist er 5. november 2018.
Beslutning

Gurli Margrethe Larsen, Jan Lindegaard Munkholt, Jonna Raasted, Anette Thomsen, Erik Nielsen, Gerda Pedersen samt Inger Møller Nielsen deltager i Temadag den 3. oktober 2018.

Rundvisningen den 27. og 28. august har været en rigtig positiv og lærerig oplevelse.

Møde med Ældreminister Thyra Frank var skuffende og meget dårligt tilrettelagt.

Regionsældrerådsmøde, Inger Møller Nielsen melder afbud, i stedet deltager Anette Knudsen og Jonna Raasted.

Jonna Raasted fortæller at Borgermøde på Hellevadlund var rigtig godt, der var en god sober tone. Der var 168 fremmødte borgere. Hellevadlund drøftes igen på næste Byrådsmøde den 19. september 2018.

Der er kommet invitation til Tænketank vedrørende Demensstrategi. Mødet foregår den 1. oktober 2018 i Bien, Brønderslev. Tilmelding senest 26. september 2018

På nuværende tidspunkt deltager Jonna Raasted, Anette Thomsen, Kurt Kristensen, Erik Nielsen og Gerda Pedersen.

Knud Jørgensen arbejder videre på ældrehåndbogen.

Formand Inger Møller Nielsen og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen er inviteret til møde i november med Ældresagen.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Jonna Raasted og Annette Thomsen orienterede om deltagelse i Regionsmøde vedrørende Sundhedsaftalen og Patientinddragelse. Samt Demensmøde i Hjallerup vedrørende fuldmagter.

Der er uenighed om, hvorvidt fremtidsfuldmagten er gældende, punktet sættes på dagsordenen til næste ældrerådsmøde.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af Ældrerådets kontakt med pressen.

Beslutning

Bedre oplysning om Ældretandpleje og dets muligheder.

Ældrerådets planlægning af årlige orienteringsmøder i Hjallerup.

Ældrerådet ønsker at se på muligheden for at borgere, der hjemsendes fra sygehuset til en aflastningsplads, ikke selv skal betale for fortæring under aflastningsopholdet.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 2. oktober 2018.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 2. oktober 2018.

Afbud fra Kurt Kristensen.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Til toppen

Opdateret 10. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer