Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. november 2019
Lokale: Center for velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Ø
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Erik Nielsen og Gerda Pedersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. november 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med en vis bekymring om at ventelisten vokser, hvilket der kræves fokus på. Grundet det relativt store indskud ved at flytte på plejecenter, så vælger borgeren det ”rette” plejecenter fra starten i stedet for at skulle flytte 2 gange, en større mobilitet i denne regel kunne være ønskelig.

Ældrerådet ønsker ved næste møde en opgørelse over, hvor mange borgere fra Brønderslev Kommune, der bor på plejecenter udenfor kommunen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om status på aktivitetsklippekort


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om status på arbejdet med aktivitetsklippekortet.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2018 blev der afholdt fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor et af temaerne handlede om, hvordan ensomhed blandt kommunens hjemmeboende ældre kunne forebygges og afhjælpes via klippekortsordningen.

Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangspunkt i, hvordan midlerne til klippekortsordningen fremadrettet kunne fordeles, så så mange som muligt blev tilgodeset.

Den 6. februar godkendte Ældreomsorgsudvalget det fremlagte forslag til omfordeling af klippekortsmidlerne, således at der fremadrettet blev afsat 340.000 kr. til hjælp og ledsagelse af hjemmeboende ældre til aktiviteter – det såkaldte aktivitetsklippekort.

Status

Der er endnu ikke skrevet borgere op til aktivitetsklippekortet.

Tilbagemeldinger fra både Frit valg og Visitationen lyder, at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet, og Blæksprutten oplever, at borgerne enten er for ”gode” – og derfor ikke føler et behov – eller de er for ”dårlige” til at deltage i aktiviteter.

Visitationen har undersøgt, om der er allerede kendte borgere, der kunne have gavn af aktivitetsklippekortet, og der har været igangsat et samarbejde mellem Visitationen og Frit valg for at finde kandidater, men de potentielle kandidater har fået det ”almindelige” klippekort.

Årsagen til at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet kan være, at det ikke er konkret nok for medarbejderne, dels fordi det er svært at få overblik over paletten af aktiviteter i Brønderslev Kommune, og dels fordi det kan være svært at spotte ensomme ældre.

Hvad gør vi nu?

Med afsæt i ovenstående, arbejdes der fortsat med at være afsøgende i forhold til, hvad vi kan gøre for at spotte ældre i målgruppen. Overordnet kan det også være givtigt at arbejde mere med begrebet ”ensomhed”, så der både er fokus på dem, der allerede er ensomme, men også at forebygge hos de borgere, der kunne blive det på sigt.

Samtidig har man i Frit valg øget fokus på aktivitetsklippekortet og på at gøre opgaven mere konkret. Der arbejdes således på at skabe overblik og kendskab til aktiviteterne for målgruppen, blandt andet ved at lederen for aktivitetsområdet fortæller om aktiviteterne i kommunen på gruppemøderne i Frit valg, så kendskabet udbredes, og arbejdet således bedre kan målrettes.

Når der er skabt et overblik over tilbudsviften i kommunen, udvælges et lokalområde, hvor der arbejdes intensivt med at ledsage borgere i målgruppen til enkeltstående arrangementer, fx ”spis sammen”. Dette for at få ældre aktiveret udenfor hjemmet, og ligeledes for at skabe et erfaringsgrundlag med sådanne tiltag blandt medarbejderne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fremsendt redegørelse tages til efterretning.

Ældrerådet foreslår, at der ved de forebyggende hjemmebesøg uddeles en kort beskrevet folder omkring klippekort.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelområdet er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Aktivitetstilbud til demente:

Tilføjelse vedrørende egenbetaling.

 • Individuel handicapkørsel:

Tydeliggørelse af det maksimale antal ture, som Brønderslev Kommune bevilger.

 • Nødkald:

Fastsættelse af tidsramme for opsætning af nødkald.

 • Praktisk hjælp:

Krav om borgers deltagelse er tilføjet.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Afløsning/aflastning
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Klippekort
 • Omsorgs- og specialtandpleje
 • Periodevis aflastning
 • Rehabiliteringsforløb
 • Støtte og vejledning
 • Støtte til køb af bil
 • Ældreboliger

Kvalitetsstandarder, der udgår

 • Sygepleje i klinik, da indholdet i denne er skrevet ind i kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Plejeboliger
 • Madservice
 • Vedligeholdende træning
 • Kommunal genoptræning
 • Personlig pleje

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder samt at kvalitetsstandarden for sygepleje i klinik udgår.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

I forhold til kvalitetsstandard angående praktisk hjælp ønsker Ældrerådet til næste møde at få en redegørelse vedr. vasketøj, hvor mange borgere benytter sig af ordningen, hvor mange har fravalgt ordningen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender 2020 for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Ældrerådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Ældrerådet. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 09.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Derudover er der planlagt 2 fællesmøder med Ældreomsorgsudvalget i 2020 henholdsvis i april og oktober.

Stabsforvaltningen foreslår, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest 1 uge før møder i de politiske udvalg,

så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Eventuelle ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sags flow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 7:

Godkendt med følgende ændringer:

 • Mødet den 3. juni flyttes til 10. juni
 • Mødet den 4. november flyttes til 11. november
Beslutning

Taget til efterretning. Til næste møde efterspørges datoer for møder med Ældreomsorgsudvalget.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ældrerådets orienteringsmøde forår 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Videre drøftelse af indledende forberedelser til afholdelse af Ældrerådets orienteringsmøde forår 2020

Indstilling

Ældrerådet, 2. oktober 2019, pkt. 9:

Ældrerådet arbejder videre med orienteringsmøde Forår 2020. Der er enighed om, at arrangementet skal placeres i Hjallerup.

Den videre planlægning finder sted på næste møde i ældrerådet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Der arbejdes med at få Flemming Møller Mortensen til at deltage i mødet. I tilfælde af at det ikke lykkes, foreslås Mette Søndergaard (indleder ved DÆ konferencen i Vingsted)

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Jonna Råsted orienterede kort fra Ældreomsorgsudvalgets referat, bl.a. omkring renovering af Margrethelund.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

 • Evaluering af konference i Vingsted
 • Evaluering af temamøde mellem Ældreråd og Ældreomsorgsudvalg
 • Orientering fra Patientrettighedsnævnet
 • Orientering vedrørende træffetider i januar 2020
 • Orientering årsberetning
 • Orientering om arbejdet med messen 18. - 19. april 2020
 • Orientering omkring Margrethelund
Beslutning
 • Vingsted konferencen, alle var enige om, at det var en super fin konference med rigtig mange gode indledere, og det hele handlede om velfærdsteknologi.
 • Møde med Ældreomsorgsudvalget, alle mener det var en for tynd dagsorden, selvom vi er enige i at diskutere vision for Brønderslev Kommune, så burde der have været flere vedkommende punkter til drøftelse.
 • Patientrettigheder – udsættes til næste møde
 • Træffetid i 2020, der er fastsat den 14. januar på Brønderslev Bibliotek og den 28. januar på Margrethelund
 • Årsberetning – formanden skriver en årsberetning, som kommer på dagsordenen den 8. januar.
 • Messe 18. – 19. april – der er godt styr på tingene, og i løbet af januar vil der være en plan for begge dage.
 • Margrethelund – punktet er på Byrådets dagsorden d.d. og vi afventer, hvad Byrådet beslutter.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Ældrerådet vil gerne i hele 2020 fremrykke starttidspunkt på møderne til kl. 09,30.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Pressen – punkter vi vil have omtalt er klippekort – årsberetning.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 8. januar 2020

Beslutning

Næste møde – 8 januar 2020, og der er ønske om, at skærmløsning og aflastningspladser kommer på dagsordenen. Derudover skal vi drøfte, hvilke større emner vi vil arbejde med i 2020.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer