Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 18. juni 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Høring af ski-aftale genbrugshjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR

Brønderslev Kommune er en del af et fælles udbud (SKI-aftale) på standard genbrugshjælpemidlerne: rollatorer, el scootere, senge, madrasser og toilet-/badestole. På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet i høring.

Sagen sendes til i høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Genbrugshjælpemidler er et område, der falder under servicelovens § 112. Det betyder, at genbrugshjælpemidler er underlagt servicelovens bestemmelser, der sammen med den sociale retssikkerhedslov stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. brugerinddragelse og høring af det kommunale handicap- og ældreråd.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har i samråd med relevante handicaporganisationer inddraget repræsentanter for brugerne fra henholdsvis Dansk Handicapforbund og Hjernesagen.

Sammen med brugeren har der været fokus på at afdække, hvilke krav der bør stilles til produkterne på aftalerne, for at de passer til brugernes behov. Brugerrepræsentanternes input blev givet forud for arbejdet med kravsspecifikationerne. Derved var der ikke på forhånd en holdning til, hvilke krav der ville være relevante at stille - og på den måde sikre reel "lydhørhed" overfor brugerens input.

Aftalen omfatter fem kategorier indenfor genbrugshjælpemidler og er opdelt i 16 delaftaler på produktniveau. Kategorierne er fordelt som følger:

Rollatorer

Delaftale 1: Standardrollatorer

Delaftale 2: Sideværtssammenklappelig rollator

Delaftale 3: Terrængående rollator

El-scootere

Delaftale 4: El-scootere, manuel styring, Klasse B

Delaftale 5: El-scootere, manuel styring, Klasse C

Senge

Delaftale 6: Indstillelig seng, 4-delt liggeplade, motoriseret

Madrasser

Delaftale 7: Tryksårsforbyggende luftmadrasser, statiske

Delaftale 8: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske

Delaftale 9: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske kategori 2

Delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske kategori 4

Toilet og bad

Delaftale 11: Toilet-/badestole med hjul

Delaftale 12: Toilet-/badestole med hydraulisk sædetiltning

Delaftale 13: Toilet-/badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetiltning

Delaftale 14: Badetaburetter med mulighed for ryglæn

Delaftale 15: Forhøjer toiletsæder, fastmonteret

Delaftale 16: Toiletsæde med armlæn

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der indenfor hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

I alt forventes det, at der tildeles tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet tager høringen til efterretning.

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. "Aktiv med Demens" - tilkendegivelse om eventuel fortsættelse af samarbejde fra 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet ”Aktiv med Demens” i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 7 andre nordjyske kommuner. Projektmidlerne udløber ved udgangen af 2019.

Alle deltagende kommuner er blevet bedt om at give en tilbagemelding på, om de fortsat ønsker at være en del af Aktiv med demens i 2020.

Til ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Aalborg, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fik sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet tildelt 5,4 mio. kr. fra en SATSpulje til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens.

Rådgivnings- og aktivitetscentret er etableret i Aalborg med projektleder og projektmedarbejdere og en række aktiviteter, mens der i de øvrige kommuner er etableret satellitter med færre aktiviteter, som varetages af såvel kommunale medarbejdere og frivillige samt projektmedarbejdere fra centeret i Aalborg.

I Brønderslev Kommune er der følgende faste aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde mellem Aktivitetsområdet, Demenskoordinatorerne, nogle få frivillige bl.a. fra Alzheimerforeningen og projektmedarbejder fra centeret i Aalborg:

  • Café på Grønningen i Brønderslev for borgere med demens i et tidligt stadie og de pårørende. Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i deltagerne – hver anden gang en udflugt/tur. Hver mandag fra kl. 13.00 – 15.00. Varetages af aktivitetsmedarbejder og frivillige i samarbejde med projektmedarbejder fra Aalborg ad. hoc. Opstartet forår 2018. Her deltager nu en fast kreds på ca. 8 borgere en blanding af par og enlige.
  • Motionstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som har lyst til bevægelse og socialt samvær. Foregår i Sundhedscenteret i Brønderslev hver fredag kl. 9.00 – 10.30. Varetages af projektmedarbejder fra centeret i Aalborg. Opstartet januar 2019. Her deltager de samme 8 borgere som i Caféen om mandagen. Der er 2 nye par på vej ind i gruppen.
  • Café/netværksgruppe i Hjallerup for personer med demens i et tidligt stadie og deres pårørende. På baggrund af de fremmødtes ønsker planlægges aktiviteterne. Hver 2. tirsdag kl. 14.00 - 15.30. Opstartet september 2018. Her deltager 4 ægtepar, hvor den ene ægtefælle er ramt af demens.

Der har tillige været afholdt:

2 informationsaftenener i henholdsvis Vest og Øst ved projektets opstart for såvel kommende brugere, pårørende og frivillige. Et meget flot og velbesøgt program med god mediedækning i Demensugen i efteråret 2018. Informationsdag om ”teknologibibliotek” i foråret 2019 – 12 deltagere.

Erfaringer fra et års projektaktiviteter:

Deltagelse i ”Aktiv med Demens” har givet nyt fokus og nye input og inspiration til demensindsatsen i Brønderslev Kommune, og har dermed profiteret af at være med.

Målgruppen:
Til aktiviteterne i Brønderslev er det lykkedes at ramme målgruppen af borgere med demens i et tidligt stadie – men ikke den yngre del af gruppen. I den østlige del har det været svært at rekruttere målgruppen, så deltagerne her, er borgere, som også deltager i kommunens dagtilbud til hjemmeboende borgere med demens. Det er svært at rekruttere målgruppen af yngre borgere med demens og borgere med demens i et tidligt stadie. Mange i denne målgruppe foretrækker at fortsætte med at være aktive i de sammenhænge, de plejer at være aktive i, så længe som det nu er muligt for dem. Det har tillige været svært at rekruttere frivillige til aktiviteterne i hele kommunen.

Motion er godt for borgere med demens:

Motionsholdet hver fredag formiddag i Sundhedshuset giver rigtig god mening og deltagerne profiterer af det både fysisk, mentalt og socialt.

Samarbejde mellem 8 kommuner – center og satellitter:

Det er svært at skabe god synergi mellem 8 kommuners aktiviteter. Borgerne fra Brønderslev Kommune har kun i meget lille omfang gjort brug af tilbuddene i såvel aktivitetscenteret i Aalborg, som i de andre kommuners tilbud.

Tidshorisonten:
1½ år er ikke ret lang tid til at organisere et samarbejde mellem 8 kommuner, etablere nye tilbud og gøre dem kendte for en ny målgruppe og deres pårørende. Alzheimerforeningen har på nationalt plan indsendt en opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet om at forlænge projektperioden for alle 13 rådgivnings- og aktivitetscentre med 2 år.

Fortsættelse af samarbejdet i "Aktiv med Demens" i 2020

Satspuljemidlerne, der har finansieret etableringsfasen, udløber ved udgangen af 2019.

Centeret i Aalborg har fremlagt 3 forskellige modeller for finansiering af Aktiv med Demens i 2020:
Model A: Alle 8 deltagende kommuner. Udgift til Brønderslev Kommune: 215.315 kr.
Model B: Aalborg + 3 andre kommuner. Udgift til f.eks. Brønderslev Kommune: 238.328 kr.
Model C: Kun Aalborg Kommune.

På nuværende tidspunkt er der følgende tilbagemeldinger:

Aalborg Kommune har udarbejdet en økonomibrik, der vil indgå i budgetforhandlingerne Mariagerfjord, Morsø, Thisted og Rebild har tilkendegivet, at de ikke ønsker at være en del af projektet fremadrettet. I Jammerbugt er der pt. ikke afsat midler i 2020.

Hvis Brønderslev Kommune ønsker at fortsætte i projektsamarbejdet, vil det anslået koste omkring 240.000 kr. år. – forudsat at Vesthimmerland og Jammerbugt er med. Denne udgift vil primært gå til drift af aktivitetscentret i Aalborg samt et mindre beløb til afholdelse af aktiviteter her i kommunen.

Hvis Brønderslev Kommune træder ud af projektet, vil der ikke længere kunne trækkes på projektmedarbejderne fra centeret i Aalborg. Det vil primært få betydning for motionsholdet om fredagen, som der skal findes en anden instruktør til, hvis det ønskes opretholdt.

Borgere fra Brønderslev Kommune vil heller ikke længere kunne deltage gratis i aktiviteterne i centeret i Aalborg, hvilket de også kun i mindre omfang har gjort brug af.

Det skal senere besluttes, hvilke ikke-visiterede tilbud til borgere med demens der fremover skal være i Brønderslev Kommune.

Hvis Brønderslev Kommune fortsat ønsker at være en del af projektet, vil det indebære en årlig udgift på ca. 240.000 kr., som der skal afsættes penge til på budgettet fremadrettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke fortsætter i projekt Aktiv med Demens efter udgangen af 2019.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Ved at træde ud af projektet vil det være en udgiftsneutral løsning. Hvis man ønsker at blive i projektet vil dette beløbe sig til maksimalt 240.000 kr. som området ikke har afsat midler til i budgettet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 13:

Fagforvaltningens forslag godkendt, idet udvalget vurderer, at der kan opnås bedre muligheder for målgruppen i eget regi.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

Ældrerådet påtaler, at sagsfremstillingen skulle have været fremlagt for Ældrerådet inden udvalgets stillingtagen. Fremadrettet imødeser Ældrerådet, at høringssager ikke sendes til efterretning.

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer