Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 29. januar 2020
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Anette Thomsen og Kurt Kristensen har modtaget henvendelse angående sygeplejeklinikken i Asaa, drøftes under pkt. 11: Meddelelser fra formanden.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at ventelisterne følges tæt resten af året.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Oversigt over brug af klippekort


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af henvendelse fra Ældrerådet, orienteres om forbrug vedrørende klippekortsordninger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den 6. februar 2019 godkender Ældreomsorgsudvalget, at der skal ske en omfordeling af de samlede midler til klippekort. Der har hidtil været klippekort til plejehjemsbeboere og hjemmeboende.

Den nye fordeling øger beløbet til hjemmeboende.

Historik

Årstal

Beløb

Antal klip/helårs

Bevilgede klip

2017

265.000 kr.

28 helårsklip

2018

530.000 kr.

55 helårsklip

44

2019

1.390.000 kr.

144 helårsklip

102 (pr. 15.11.19)

Der er aktuelt bevilget 102 klippekort, hvilket svarer til en årlig udgift på 994.500 kr.

Der blev umiddelbart efter den 6. februar 2019 igangsat en proces, således at flest mulige visiteres til klippekort.

Kriterierne for målgruppen for at modtage klippekort i 2019 er følgende:

 • Borgeren skal være modtager af hjemmepleje, og hjælpen skal være af varig karakter
 • Borgeren har begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren kun med besvær kan forlade sit hjem uden en form for fysisk ledsagelse (denne begrænsning kan have sin årsag i fysisk, psykisk og/eller sociale forhold)
 • Borgeren har et meget sparsomt netværk og få nære familierelationer

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


4. Afrapportering på projekt vedr. fleksibel aflastning på Margrethelund til hjemmeboende borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har med midler fra Aflastningspuljen 2018-2019 gennemført et projektforløb på Margrethelund med fleksibel aflastning til pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Tilbuddet opleves både af projektgruppen, personalet og de pårørende som en succes.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at aflastningstilbuddet fremover fortsættes på Margrethelund.

Ældrerådet anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med demensramte borgere har Brønderslev Kommune fra september 2018 til ultimo 2019 gennemført et projekt med fleksibel aflastning til pårørende under puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre borgere med demens” hos Sundhedsstyrelsen. Med puljen er der fulgt et tilskud på 96.252 kr. i 2018 og 122.503 kr. i 2019. Projektet blev godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 12. september 2018.

Formålet med projektet har været:

 1. At tilbyde aflastning i kortere perioder til pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom
 2. At gøre det muligt for et ægtepar at blive længere tid sammen i hjemmet, samtidig med at overgangen fra et liv i hjemmet til et liv på plejecenter bliver lettere

Fleksibel aflastning er en aflastningsplads på demensafdelingen på Margrethelund, der kan bookes af pårørende til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Dagene på den fleksible aflastning fordeles mellem de pårørende på baggrund af deres ønsker og behov.

Der har i alt været 10 borgere med demenssygdom i aflastning under projektperioden i alderen 70-88 år. Belægningsprocenten i projektperioden har været ca. 74 %.

Hjemmebesøg før aflastning

Forud for borgerens første aflastningsophold har plejecentres medarbejdere besøgt den pårørende og borgeren i deres eget hjem. Det har givet personalet en bedre forståelse af borgerens karakter, opførsel og interesser. Der er også en oplevelse af respekt ved, at kommunen imødekommer borgeren og anerkender borgerens lange liv i forbindelse med en radikal omvæltning af deres liv. Der bliver samtidig skabt en kontakt, som kan give både borger og pårørende mere tryghed i aflastningsforløbet fra start.

Aflastningens længde

Det har været muligt at booke aflastningsophold på 2-7 dage alt efter de pårørendes behov. Det er projektgruppens vurdering, at en opholdslængde på minimum 5 dage giver det bedste resultat. Det skaber mest ro blandt de øvrige beboere og giver borgeren med demenssygdom tid til at falde til. De pårørende har af samvittighedsgrunde ofte en tendens til at booke kortere ophold, end de har brug for. Aflastning med en fast varighed og et fast rul kan frigøre de pårørende fra denne beslutning. Projektgruppen vurderer derfor, at det vil være den bedste løsning.

Pårørendemøder

Under projektet er der arbejdet på at skabe et netværk blandt de pårørende gennem pårørendemøder. Møderne har givet personalet god indsigt i de pårørendes bekymringer. Det er et frirum, hvor pårørende kan dele de erfaringer og udfordringer, man kan opleve i en hverdag tæt på demenssygdom. Erfaringen viser, at størst succes med møderne opnås, når alle pårørende, der deltager, har er reelt behov for at netværke.

Evaluering

Det er projektgruppens vurdering, at aflastningstilbuddet har været en succes og har vist sig relevant for pårørende til borgere med demenssygdom. De pårørende er blevet aflastet i en kortere periode, hvor de har fået mulighed for at deltage i aktiviteter og gøremål alene.

De pårørende giver udtryk for, at aflastningspladsen giver dem tryghed og er en god overgang fra livet i hjemmet til livet på et plejecenter - én borger er allerede overgået til en fast plejecenterplads på den baggrund.

Det har samtidigt været fagligt udviklende og spændende for personalet at arbejde med en gruppe af borgere, der har andre behov for stimuli end det, personalet er vant til. Det har i højere grad været vigtigt at se og forstå personen og arbejde med aktiviteter som iPads, spil, osv. Personalet har derfor oplevet at skulle bruge nye faglige sider af sig selv.

Den fleksible aflastningsplads på Margrethelund komplimenterer tilbuddet om periodevis aflastning på Valdemarsgade.

Projektet skal i øvrigt set som en del af Brønderslev Kommunes arbejde med demensstrategi 2018-2025.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at:

 • projektet fortsættes i en form med en fast længde på 7 dage og et fast rul hver 6. uge
 • hjemmebesøget før pladsen tildeles videreføres
 • aktiviteterne under opholdet fortsat er de samme
 • pårørendemøderne fortsættes med henblik på netværksdannelse
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at taksten til en demensplads i 2020 er 449.000 kr., og at taksten til en aflastningsplads i 2020 er 442.000 kr.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler forslaget om 7 dages ophold med et fast rul hver 6. uge.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


5. Opfølgning på demensstrategien for 2018-2025


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I 2018 udarbejdede Sundhed og Velfærd en ny demensstrategi for 2018-2025. Der er lavet opfølgning på strategien, hvor alle initiativer på demensområdet, der er igangsat, siden strategien blev offentliggjort, er samlet.

Sagen fremsendes til ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

5. december 2018 godkendte Ældreomsorgsudvalget demensstrategien ”i Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens”. Strategien for perioden 2018-2025 indeholder 6 temaer.

Siden godkendelsen af demensstrategien er den blevet udbredt i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, og mange initiativer er igangsat. Dette er den første opfølgning på demensstrategien, hvor alle de nye initiativer er samlet under de 6 temaer. Fagforvaltningen har ligeledes valgt at inkludere initiativer igangsat i 2018, hvor demensstrategien blev udarbejdet, da mange af de drøftelser og overvejelser i udarbejdelsen heraf, affødte nye tiltag på demensområdet.

I 2018 fik kommunen f.eks. midler fra Sundhedsstyrelsen til at afprøve en ny form for aflastning, nemlig Fleksibel Aflastning på Margrethelund. Det var også i 2018, Brønderslev Kommune indgik i et landsdækkende projekt med Alzheimerforeningen om at gøre Danmark mere demensvenligt – et projekt, kommunen har valgt at videreføre i både 2019 og 2020.

I 2019 skete der også spændende tiltag, da der f.eks. blev nedsat en tværfaglig demensgruppe, der skal sikre en sammenhængende demensindsats på tværs af Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd samt i samarbejde med JobCentret. Et stort kompetenceudviklingsforløb blev også afviklet, hvor medarbejderne fik ny viden om sansestimulering og velfærdsteknologi til borgere med demens.

I 2020 er der allerede planlagt nye tiltag, der skal være med til at gøre Brønderslev Kommune mere demensvenlig og dermed gøre hverdagen bedre for kommunens borgere med demens og deres pårørende.

Opfølgningen på demensstrategien er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at Brønderslev Kommune fortsætter og sikrer alle de gode tiltag, der er i gang, og samtidig har fokus på videreudvikling.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport for Velfærdsteknologi 2019


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologisk årsrapport for 2019 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2019 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2019 samt en beskrivelse af de projekter, der er planlagt til 2020. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien. Som tidligere ønsket er borgernes oplevelser og gevinster ved teknologierne blevet mere tydelige i rapporten.

Både direktøren, cheferne, lederne og den velfærdsteknologiske koordinator modtager ofte henvendelser fra leverandører af velfærdsteknologiske løsninger. Mange leverandører sælger produkter, der minder om hinanden, og derfor foretager den velfærdsteknologiske koordinator en screening af alle henvendelser og vurderer, om produktet er relevant for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ud fra behov og ressourcer. Formålet er bl.a. at sikre, at der ikke testes eller hjemkøbes produkter, der minder meget om hinanden og dermed undgå at stå med to løsninger, der kan det samme.

IdéBanken blev iværksat som et forsøg i 2019, så medarbejderne kunne melde ny velfærdsteknologi ind. Det er der kommet en helt ny idé ud af, som der pt. arbejdes på at videreudvikle igennem en ansøgning til en EU-pulje.

I 2019 var plejecentret Valdemarsgade med til at udvikle helt ny teknologi, der kombinerer ansigtsgenkendelse og elektroniske låse – også et initiativ, der arbejdes på at videreudvikle igennem en pulje via Innovationsfonden. Mange flere initiativer er søsat i 2019, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 28. januar 2020, pkt. 7:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Der bør generelt være fokus på at sikre back- up løsninger, der kan anvendes af brugeren. Særligt er der udfordringer omkring hjemmesiden og synshæmmede.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og assisterer gerne ved afprøvning af nye tiltag.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Træffetid evaluering og videre planlægning


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af de to overståede træffetider i januar måned, samt planlægning af fremtidige træffetider på bibliotekerne.

Sagsfremstilling

Evaluering af de to overståede træffetider i januar måned, samt planlægning af fremtidige træffetider på bibliotekerne.

Beslutning

Ældrerådet ser med tilfredshed på udviklingen af borgerhenvendelser. Træffetid er en succes, og derfor besluttes at afholde de foreslåede tider i 2020.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


8. Samarbejdsmøde mellem Ældrerådet og Ældresagen 11. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af samarbejdsmøde mellem Ældreråd og Ældresagen

Sagsfremstilling

Drøftelse af samarbejdsmøde mellem Ældreråd og Ældresagen

Beslutning

Der er enighed i Ældrerådet om at samarbejdsmødet er et godt initiativ.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Vision for pejlemærker 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af de ønskede visioner og pejlemærker der skal sættes fokus på i 2020.

Sagsfremstilling

Drøftelse af de ønskede visioner og pejlemærker der skal sættes fokus på i 2020

Indstilling

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 7:

29. januar 2020 udvides Ældrerådets møde med 1 time, hvor de indkomne forslag drøftes og planlægning igangsættes.

Knud Jørgensen, Annette Thomsen, Jonna Raasted og Inger Møller Nielsen udarbejder beskrivelse af de foreslåede ideer. Sendes med dagsordenen til næste møde.

Beslutning
 • Jonna Raasted kommer med oplæg vedrørende samskabelsesprojekt i Dronninglund og omegn, til næste møde
 • Annette Thomsen kommer med oplæg vedrørende Madkursus og praktiske gøremål for enlige mænd, til næste møde

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Gerda Pedersen orienterede om økonomiudvalgets møde vedrørende satspuljemidler.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Temadag ved Danske Ældreråd den 4. marts 2020. Ny adresse er: Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg
 • Ældrerådets orienteringsmøde 6. maj 2020 i Hjallerup.
 • Seniormesse
 • Pensionistkort
 • Rammebesparelse
Beslutning

Meddelelser fra formanden.

 • Temadag ved Danske Ældreråd den 4. marts 2020. Ny adresse er: Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg
 • Ældrerådets orienteringsmøde 6. maj 2020 i Hjallerup.

Aftalt er at der arrangeres opsamlingsbusser både fra øst og vest.

 • Seniormesse

Løber af stablen den 18-19. april 2020. Der skal frivillige med til at løfte opgaverne bl.a. med opkrævning ved foredrag. Aftales nærmere på næste møde.

 • Pensionistkort

Drøftelse af sag vedrørende det såkaldte mimrekort. Hos Nordjyllands Trafikselskab ydes pensionistrabat på 50%.

 • Rammebesparelse

Pengene findes indenfor det eksisterende budget

 • Klippekort.

Retningslinjerne drøftet.

Ældrerådet er indforstået med de kriterier der er opstillet for målgruppen, og er oplyste om, at der i 2019 var 102 visiterede brugere af ordningen. Alle visiterede borgere gjorde brug af ordningen.

Ældrerådet fastholder at klippekortsordningen er en kvalitet i hverdagen.

 • Seniorboliger.

Ældreomsorgsudvalget inviterer Ældreråd samt boligforeninger til møde omkring etablering af seniorboliger i Brønderslev Kommune.

 • Henvendelse fra Samrådet Østkysten vedrørende sygeplejeklinikken i Asaa.

Ældrerådet efterspørger de korrekte besøgstal fra sygeplejeklinikken i Asaa, samt oplysning omkring immobile borgeres mulighed for hjemmebesøg eller transport til sygeplejeklinik

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen kontakter pressen vedrørende de mange gode tiltag for ældre, der iværksættes i Brønderslev Kommune.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 26. februar 2020.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 26. februar 2020.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer