Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 8. september 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen og Erik Nielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet vil arbejde videre med en anbefaling om, at der kommer en ændring af indskud, i forbindelse med indflytning i plejebolig.

Taget til efterretning.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 – 2. høring – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

ÆR

I henhold til tidsplan for budget 2022 fremsendes budgetforslag til 1. behandling til høring i Ældrerådet.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 1. behandling fremsendes til høring i Ældrerådet.

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Forhandlingsudvalget har i møde den 25. august 2021 indarbejdet forslag fra opmærksomhedslisten til budget 2022 til 1. behandling. Der er 3 punkter, som ikke er indarbejdet. Disse punkter går videre til budgetseminaret den 16. og 17. september 2021.

Frist for høringssvar er den 9. september 2021, kl. 12.00.

Beslutning

Brønderslev Kommunes Værdighedspolitik bakker Ældrerådet fuldt op om, men det kræver, at Byrådet og Ældreomsorgsudvalget afsætter de fornødne midler for at leve op til Værdighedspolitikken.

Det er vigtigt, at der afsættes midler, således det nære sundhedsvæsen tilgodeses, hvilket bl.a. betyder, at vi er klar til at modtage ældre borgere, når de udskrives fra sygehusene.

Ældrerådet er optaget af en gennemsigtighed i hele budgetmaterialet. Bliver de tildelte midler, som fx. Generelt løft i ældreplejen, på 5.5 mio. kr., også brugt til et generelt løft?

Ældrerådet ønsker en større indsigt i, hvilke demografiske modeller der bliver brugt i ældreplejen i dag.

Ældrerådet anbefaler, at der budgetmæssigt sørges for, at Brønderslev Kommune lønmæssigt ligger på linje med de omkringliggende kommuner.

Ældrerådet anbefaler, at der i Brønderslev Kommune nedsættes et Forebyggelsesråd fra 2022, samt at der afsættes midler til et sådant.

Ældrerådet anbefaler, at der bliver sat fokus på, og taget hånd om, underernæring blandt ældre. At der i budgettet afsættes de fornødne midler, således ekspertisen kan videreudvikles og videreudbredes.

Ældrerådet anbefaler, at der afsættes den fornødne økonomi til videreuddannelse og opkvalificering af personale. Således at området er i stand til at modtage både psykiatriske, demente og somatiske borgere.

Ligeledes at der arbejdes videre med, at Brønderslev Kommune sikrer, at flere medarbejdere kommer på fuld tid, hvilket vil udløse flere medarbejdertimer.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Genudlejningsflow på kommunale plejecentre 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af Ældreomsorgsudvalgets forespørgsel fra den 2. december 2020 fremsendes til orientering oversigt over flow i ind- og udflytninger på de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune 2021.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 2. december 2020 anmodede Ældreomsorgsudvalget om at få forelagt et nyt datatræk på genudlejningsflow for de kommunale plejecentre i 2021 som en opfølgning på dataudtrækket i 2020 og de nye tiltag, som blev iværksat for at nedbringe tiden for genudlejningsflowet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et dataudtræk fra 6 kommunale plejecentre i kommunen med data fra 2021. Dataudtrækket fremgår af bilag 1 og uddybes i bilag 2. Der er kun trukket data fra mellem 3 og 5 lejemål pr. plejecenter.

Dataudtrækket viser, at gennemsnitstiden fra en borger er afgået ved døden, til Brønderslev Kommune bliver orienteret af Boligselskabet om, at lejemålet er opsagt, er faldet fra 13 dage i 2020 til 10 dage i 2021.

Der har i perioder været udfordringer med at finde nye lejere. I 2021 tager det i gennemsnit 43 dage for Brønderslev Kommune at finde en ny lejer til boligen. I 2020 lå dette tal på 22 dage. Udfordringerne består blandt andet i, at der i perioder ikke er nogle borgere på venteliste, og i andre tilfælde afslår borgeren den lejlighed, som tilbydes. Fagforvaltningen har endvidere erfaret, at nogle borgere har udskudt deres flytning til et plejecenter på grund af covid-19.

Gennemsnitstiden fra borger dør, til lejemålet er opsagt, og frem til at lejligheden er istandsat og klar til udlejning er på samme niveau i 2021 som i 2020. Erfaringerne fra den kommunale bobestyrer er, at der er et godt samarbejde med boligselskaberne. Opstår der en situation med et særligt behov for at fremrykke en proces, så er boligselskaberne meget behjælpelige.

Gennemsnitstiden fra borger dør, til ny lejer er fundet og lejekontrakten er underskrevet, det vil sige gennemsnitstiden for de reelle genudlejninger, er på 63 dage i 2021, mens den var 48 dage i 2020. Denne gennemsnitstid er særligt præget af udlejningsvanskelighederne som tidligere omtalt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse af etablering af Forebyggelsesråd i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af etablering af Forebyggelsesråd i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Drøftelse af etablering af Forebyggelsesråd i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at arbejde videre med et kommissorium med henblik på at etablere et Forebyggelsesråd i Brønderslev Kommune.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ældrerådsvalg - tilmelding til optælling af stemmer


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådsvalg - tilmelding til optælling af stemmer den 17. november 2021.

Sagsfremstilling

Der skal arrangeres bemanding fra Ældrerådet til optælling af stemmer den 17. november 2021.

Optællingen finder sted i Brønderslev-hallen.

Beslutning

Gerda Pedersen, Jonna Raasted, Jan Lindegaard Munkholt og Inger Møller Nielsen deltager.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering til Ældrerådet omkring ny bankaftale


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering omkring ny indgået bankaftale i Brønderslev Kommune.

Chef for økonomi Jan Clemmensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering omkring ny indgået bankaftale i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet takker Jan Clemmensen for gennemgangen og orienteringen.

Taget til efterretning.

Der ønskes oprettet en sag til videre drøftelse til Ældrerådsmødet i oktober.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering af ernæringsindsats blandt ældre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering omkring ernæringsindsats blandt ældre.

Sagsfremstilling

På baggrund af artikel den 1. april 2021, omhandlende underernæring blandt ældre, ønsker Ældrerådet en orientering om ernæringsindsatsen i Brønderslev Kommune, bl.a. på plejecentre samt i hjemmeplejen.

Klinisk diætist, Kristine Marie Gjesten, deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet takker Kristine Marie Gjesten for et godt og oplysende oplæg.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Gensidig orientering - Bestyrelser på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Gensidig orientering - Bestyrelser på plejecentre

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker, at gensidig orientering omkring bestyrelsesarbejdet på plejecentre bliver et fast punkt på dagsordenen.

Beslutning
 • Generel orientering om Margrethelund
 • Rosengården sætter fokus på personalepleje og sygefravær
 • Valdemarsgade drøfter Psykisk APV

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning
 • Jonna Raasted orienterede om arbejdet med at gøre kvalitetsstandarter mere læsevenlige. Projektet er meget tidspresset.
 • Knud Jørgensen orienterede om planlægning af møde den 27. oktober 2021, hvor emnet er: En værdig død.

Arrangørerne er Ældresagen, Ældrerådet, Kamillus samt Aktivitetsområdet.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Konference 25. oktober 2021 på Hotel Nyborg Strand, tilmelding
 • Valgmøder
 • Tilforordnede
 • Evaluering af Boligmøde
 • Evaluering af møde med Ældresagen
 • Orientering omkring Margrethelund
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Gerda Pedersen, Jonna Raasted, Jan Lindegaard Munkholt samt Inger Møller Nielsen deltager i konferencen på Nyborg Strand
 • Boligmøde – seniorboliger afholdes i slutningen af oktober. Mødet ændres til fyraftensmøde
 • Der arrangeres valgmøder i Bien samt Hjallerup kulturhus

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Budget
 • Uddannelse
 • Forebyggelsesråd

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 29. september 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 29. september 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Kurt Kristensen og Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 9. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer