Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 26. oktober 2021
Lokale: Frikvarteret 14, 9330 Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Gensidig orientering - Bestyrelser på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Gensidig orientering - Bestyrelser på plejecentre.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker, at gensidig orientering om bestyrelsesarbejdet på plejecentre, bliver et fast punkt på dagsordenen.

Beslutning

En fælles opfattelse på centrene er, at der er for mange projekter i gang på samme tid. Trods midler afsat til at ansætte vikar til hjælp i projektperioden, er der ikke tid til projekterne. En af forhindringerne er, at der er svært af skaffe vikarer.

Knud Jørgensen efterlyser svar på hvordan det går med at få undersøgt kælderen på Rosengården? Der står pt. vand i kælderen, Ældrerådet ønsker en opfølgning herpå.

Der er ønske om at kunne indrette et motionscenter, også til gavn for byens ældre borgere.

Gerda Pedersen roser initiativerne på Valdemarsgade, hvor der søges fonde til etablering af sansehave.

Inger Møller Nielsen oplyser, at der er afholdt foredrag på Margrethelund, og at der inden jul afholdes sangaften.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende ikke lovpligtige kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

 • Boligindretning
 • Forbrugsgoder
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Hjælpemidler
 • Individuel handicapkørsel
 • Støtte til bil

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte ikke lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Processen til at gennemgå kvalitetsstandarterne, således de bliver mere læsevenlige for borgerne, har været alt for tidspresset, der har kun været 3 dage til at gennemlæse samtlige kvalitetsstandarter. Der er et ønske om, at der afsættes mere tid fremover.

Ældrerådet er godt bekendt med, at det ikke er sagsbehandlingstiden, der her skal forholdes til, men påpeger, at den reelle behandlingstid beskrives og ikke den ultimative behandlingstid.

Ligeledes ser Ældrerådet det ønskeligt med en pixiudgave.

Bilag

Til toppen


6. Orientering omkring status på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status omkring Margrethelund ved Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

Sagsfremstilling

Status omkring Margrethelund ved Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


7. Orientering omkring status på Ensomhedsprojekt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering omkring status på Ensomhedsprojekt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældrerådsmedlem Jonna Raasted har anmodet om status på Ensomhedsprojektet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Ældrerådet ønsker, at der tages en drøftelse med Aktivitetsmedarbejder med Aktivitetsområdet om, hvornår Ældrerådet inviteres og involveres.

Samværs-team er etableret til at tage ud og opsøge ensomme ældre. Der blev afholdt møde vedrørende dette den 21. oktober 2021 i Dronninglund. Ældrerådet undres over manglende invitation til arrangementet.

Til toppen


8. Orientering vedrørende Valg 2021 - Ældreråd


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen, vedrørende valg til Ældrerådet.

 • Annoncering af kandidater
 • Optælling af stemmer
 • Møde og undervisning 3. og 4. november 2021

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen, vedrørende valg til Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

 • Boligmøde 28. oktober 2021
 • Forårsmesse Lions
 • Konference Danske Ældreråd
 • Træffedage
 • Tilsyn på plejecentre
 • Demografimodel, svar på spørgsmål omkring hvilken der bruges i budgetlægningen i Brønderslev Kommune
 • Spots - Brønderslev Nærradio
Personale

Ingen.

Beslutning

Der er 127 tilmeldte til mødet den 27. oktober 2021 i Brønderslev Hallen vedr. emnet: "En værdig død".

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Gerda Pedersen orienterede om evalueringsmøde vedrørende Brønderslev Kommunes hjemmeside
 • Møde om Brønderslev Kommunes sundhedspolitik er aflyst pga. for få deltagere
 • Drøftelse af, at Ældresagen annoncerer med åbent kontor i Grønningen

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 24. november 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 24. november 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 28. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer