Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. april 2021
Lokale: Aktivitetssalen, Brønderslev-hallen, Knudsgade 15, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. vedr. Hedelund flyttes frem.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Kan høringsfristen for vindmølleprojektet i Bolle Enge forlænges, og dermed udsættelse af borgermøde? (Poul Erik Andreasen)
 • Har borgmesteren været i dialog med Nordlys i forbindelse med planerne om udflytning til Aalborg, og er de blevet tilbudt anden placering i kommunen? (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Til toppen


5. Den Fælles Nordjyske Klimaambition i kommuner og region


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

KommuneKontaktRådet Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark-bestyrelsen (BRN) besluttede den 7. februar 2020, at man ville udarbejde en fælles klimastrategi for de nordjyske kommuner og regionen.

Til at varetage dette arbejde blev der i april 2020 nedsat en arbejdsgruppe med direktører fra de nordjyske kommuner og Regionen. Fokus for arbejdet har primært været følgende:

 • Afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder kortlægning af eksisterende nordjyske samarbejder på området
 • Sikre øget sammenhæng og mindske overlap i de nordjyske klimaindsatser.
 • Udarbejdelse af en klimastrategisk ambition for de nordjyske klimaindsatser kaldet Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Der har været fokus på at sammentænke det strategiske arbejde med DK2020 – klimahandlingsplaner for de nordjyske kommuner.

Byrådet skal tage stilling til tilslutning til Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark-bestyrelsen (BRN) godkendte på møder den 5. februar 2021 og den 12. februar 2021 Den Fælles Nordjyske Klimaambition for de 11 kommuner og Region Nordjylland, gældende for perioden 2021-23.

Hovedformålet med Den Fælles Nordjyske Klimaambition er at binde de ambitiøse nordjyske klimaindsatser sammen og skabe en rød tråd herimellem. Klimambitionen skal med andre ord skabe en fælles ramme for den grønne omstilling i Nordjylland, så vi bevæger os i samme retning og får klimadagsordenen til tops på den nordjyske politiske scene.

Da vi allerede har en række fælles igangværende mål, indsatser og planer på det grønne område, skal vi i første omgang ikke nødvendigvis opfinde nye fælles indsatser, men derimod mindske uhensigtsmæssig parallelaktivitet og løbende prioritere i indsatserne. Vi sammenbinder således de klimaindsatser, vi allerede arbejder med, i en samlet nordjysk fortælling om det, vi gør sammen – og sikrer politisk og administrativt ejerskab til dem.

Klimaambitionen tager afsæt i tre overordnede pejlemærker, der er udformet som statements. De er alle tre retningsgivende for de fokusområder, som strategien er udmøntet i. Pejlemærkerne skal derfor betragtes som en overligger for de ambitiøse nordjyske mål og som rettesnor for både eksisterende og fremtidige regionale samarbejder:

 • I Nordjylland vil vi sikre ressourcer til de kommende generationer
 • I Nordjylland vil vi dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs
 • I Nordjylland vil vi gøre den grønne omstilling til en vækstdriver for nordjyske virksomheder.

Med dette in mente er der identificeret og udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal bidrage til at sikre, at vi sammen når de ambitiøse mål i eksisterende og kommende indsatser i Nordjylland – og bidrager til at nå nationale og internationale målsætninger:

 • Vidensdeling og governance
 • DK2020 - klimahandlingsplaner
 • Mobilitet
 • Grøn Energi
 • Grøn Vækst

Samtlige fokusområder afspejler desuden alle de tre overordnede pejlemærker. Således bidrager de alle til at sikre ressourcer til kommende generationer, dyrke sammenhængen på tværs og skabe grobund for grøn vækst i nordjyske virksomheder.

I forbindelse med udarbejdelse af Klimaambitionen har der været sendt et udkast til de aktører/organisationer, der er nævnt i Klimaambitionen med henblik på at indsamle og indarbejde eventuelle kommentarer og inputs.

Videnspakken

Som led i at sikre størst mulig sammenhæng på området er der udarbejdet en videnspakke, som kortlægger aftaler og strategier, organisationer og netværk samt øvrige udvalgte indsatser på klimaområdet på europæisk, nationalt og regionalt niveau – og er en del af den nordjyske indsats.

Videnspakken tydeliggør, at klimaområdet er præget af mange aktører med stor vilje til at igangsætte nye tiltag, som kan være med til at løse nogle af klimaudfordringerne. Mange af aktørerne har desuden defineret konkrete og ambitiøse målsætninger for dette arbejde. I videnspakken er der som udgangspunkt linket aktørernes mål, strategier og planer, så den får karakter af et opslagsværk. I videnspakken findes desuden en oversigt over relevante tematikker og mulige handlingsrum for kommuner og Region.

Videnspakken har således til formål at sikre et veloplyst fundament for det fælles og lokale strategiske arbejde og er vedlagt som bilag til Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Eksempler på mål og handlinger i Klimaambitionen

Den Fælles Nordjyske Klimaambition skal være det regionale afsæt for at prioritere den grønne dagsorden i form af konkrete handlinger i kommuner og region. Der er brug for forskellige handlinger for at nå de ambitiøse mål, der er sat indenfor eksisterende samarbejder og netværk – i forhold til strategiens fokusområder. Nedenfor er nævnt et par eksempler.

Målsætningsmæssigt har vi i Nordjylland med det fælles initiativ Grøn Energi Nordjylland sat en høj ambition med udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, der skal føre frem til, at vi i Nordjylland allerede i 2040 er selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og herigennem reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger. Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling.

Et andet eksempel er Green Hub Denmark, som faciliterer grøn omstilling i samarbejde med virksomheder, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, kommuner og borgere for at øge vækst og beskæftigelse og samtidig være med til, at der tiltrækkes grønne investeringer til Nordjylland. Målet for Green Hub Denmark er at gøre Nordjylland til et af verdens førende testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har ambitioner om og idéer til bæredygtige løsninger, som kan være katalysatorer for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Midlet er bl.a. Green Hub Denmarks Task Forces, der samler interessenter med henblik på at samskabe projekter og løsninger, der kan bidrage til at komme i mål med Regeringens 70 pct. CO2 reduktionsmål. Som et eksempel på et projekt kan nævnes ”På Brint Over Fjorden”, hvor det i samarbejde med de enkelte kommuner undersøges, hvordan flere af færgerne, der sejler på Limfjorden, kan ombygges til at sejle på lokalt produceret brint og derved omstilles til grønne drivmidler.

Den fælles Masterplan for Bæredygtig Mobilitet har en målsætning om at reducere udslip fra transporten til gavn for både klima og miljø. I den tilhørende handlingsplan anvendes en bred vifte af virkemidler for at nå i mål, herunder handlinger der understøtter en grøn omstilling og grønne transportvaner. Blandt handlingsplanens muligheder findes en strategisk indsats: ”Fremme af aktive transportformer og delt transport”. Til denne indsats er knyttet en handling, der hedder ”dør-til-dør-rejser”, som har til formål at fremme kombinationsrejser. På den baggrund gennemfører Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland, Nordjyske Jernbaner, Frederikshavn og Hjørring Kommuner et samarbejde om at øge passagergrundlaget i de Nordjyske tog ved at skabe endnu bedre muligheder for at kombinere tog og cykel, blandt andet ved at forbedre cykelparkeringsforholdene på de to strækninger: Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

Klimaambitionen udmøntes bl.a. via initiativerne Grøn Energi Nordjylland 2040 og DK2020

Det er afgørende at løfte i flok. Den enkelte kommunes strategier, handlinger og initiativer sætter retning på lokalt niveau, men bidrager også til det fælles nordjyske – og nationale - perspektiv. I den enkelte kommune og i regionen skal der i den kommende tid forberedes beslutningsgrundlag og tages politisk stilling til:

 • Grøn Energi Nordjylland 2040 – det kommunale bidrag til en fælles nordjysk strategisk energiplan
 • DK2020 – den enkelte kommunes Klimahandlingsplan

Den strategiske energiplan for Nordjylland udgør et væsentligt delbidrag til kommunernes klimahandlingsplaner i DK2020-regi, som alle kommuner har tilsluttet sig. Det er derfor afgørende, at den enkelte kommune på såvel administrativt som politisk niveau tilrettelægger processer, der sikrer, at disse brikker indpasses i et godt og dynamisk samspil i den enkelte kommune.

Den politiske behandling af Klimaambitionen

Den Fælles Klimaambition er som nævnt behandlet og godkendt på KKR-mødet den 5. februar 2021. På mødet var formænd og næstformænd fra de 11 nordjyske kommuners teknik- og miljøudvalg inviteret til at drøfte Klimaambitionen med KKR. KKR Nordjylland anbefalede, at alle de nordjyske kommuner drøfter og tilslutter sig Klimaambitionen.

BRN behandlede og godkendte Den Fælles Nordjyske Klimaambition på bestyrelsesmødet den 12. februar 2021 – også med anbefaling til alle nordjyske kommuner om at tilslutte sig klimaambitionen. BRN har en koordinerende politisk rolle i forhold til arbejdet med DK2020, Grøn Energi samt bevillinger til Green Hub Denmark og andre grønne initiativer med henblik på at sikre en bred forankring af indsatserne i hele regionen.

Efter den politiske behandling i KKR og BRN-bestyrelsen er Klimaambitionen udsendt til politisk behandling i de 11 kommuner og Regionen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter og tilslutter sig Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ny betalingsmodel og bilag til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab, jf. selskabets vedtægter.

Sagsfremstilling

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår, at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført.

Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni 2020, at betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en ny model, der kunne implementeres fra 1. januar 2022.

Kommunaldirektørkredsen blev anmodet om sammen med Nordjyllands Beredskab at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 og implementering fra 2022.

Kommunaldirektørerne anbefalede til bestyrelsen på mødet den 16. marts 2021 en etape opdelt indfasningsmodel, der indebærer følgende;

 • Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt mod en 60 % udligning – befolkningstal 2016
 • Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80 % udligning – befolkningstal 2016
 • Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt befolkningstal januar 2026

En konsekvensoversigt for de enkelte kommuner fremgår nedenfor (2026 er beregnet ud fra samme befolkningstal som i 2016, da det fremtidige befolkningstal ikke er kendt). Nedenfor også indsat en oversigt over kommunernes fremtidige betaling i perioden frem til 2026.

Bestyrelsen godkendte på mødet 16. marts 2021 kommunaldirektørernes anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.

Lovgrundlag:

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår omkostnings-fordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til punkt 10.1.v samt punkt 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Staben foreslår,

 • at Byrådet godkender den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab med udmøntning fra 1. januar 2022
 • at Byrådet godkender ændringer af vedtægternes bilag 4.5.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune vedr. den ændrede betalingsmodel er indregnet i overslagsårene.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsbevilling, kommunekreditlån og byggekredit 2021 i forbindelse med vedligeholdelse af ovnlinjer på AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV har fremsendt anmodning om godkendelse til, at AVV i 2021 anvender 7,5 mio. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de to ovnlinjer.

Anmodningen er en fortsættelse af en tidligere godkendt budgetpost i budget 2021 for AVV. Der anmodes om frigivelser af anlægsmidler og efterfølgende godkendelse af byggekredit og lån i Kommunekredit. AVV vurderer, at der kun prioriteres absolut nødvendige vedligeholdelsesarbejder, så længe der ikke er endelig afklaring om fremtiden for energianlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 7,5 mio. kr. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de to ovnlinjer.

Sagsfremstilling

AVV I/S har fremsendt anmodning om frigivelse af anlægsbevilling og tilhørende godkendelse af kommunekreditlån og byggekredit til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på ovnlinjerne. På grund af fortsat usikkerhed om fremtiden for energianlægget som følge af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det kun absolut nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der prioriteres i 2021.

I budget 2021 for AVV, som blev godkendt af Byrådet på møde den 16. september 2020, var der afsat en ramme på 10 mio. kr. til levetidsforlængelse af de to ovnlinjer. Heraf søges der nu om frigivelse af i alt 7,5 mio. kr. Beløbet fordeler sig på 0,85 mio. kr. på forundersøgelser og 6,65 mio. kr. på egentlige vedligeholdelsesopgaver. I bilag til sagsfremstillingen har AVV redegjort mere detaljeret for de enkelte elementer i forundersøgelse og vedligeholdelse. Desuden er der redegjort for lånetilbud fra Kommunekredit og det forventede renteniveau. Hvis renteniveauet fra lånetilbuddet fra den 25. januar 2021 ikke ændrer sig, vil der være tale om gunstige rentevilkår.

Bestyrelsen for AVV har på møde den 9. februar 2021 godkendt frigivelse af anlægsbevilling, og anbefaler ejerkommunernes godkendelse. Hjørring Kommune behandler spørgsmålet parallelt med proceduren i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anmodning om frigivelse af anlægsbevilling samt byggekredit og lånoptagelse i Kommunekredit på i alt 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at sagen også bliver godkendt i Hjørring Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen er en frigivelse af anlægsbudget på AVV's vedtagne budget 2021 til levetidsforlængelse af de to ovnlinier samt at det er betinget af godkendelse i Hjørring Kommune.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse i 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 og 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. for hvert af budgetårene til bygningsfornyelse.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 og 2021, for hvert budgetår, afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til bygningsfornyelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til Bygningsfornyelse. Herudover forventes der overført 0,5 mio. kr. fra budget 2020, der endnu ikke er frigivet. Anlægspuljen til Bygningsfornyelse er herefter på 1 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Midler til styrkelse af trivsel på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Brønderslev Kommune er blevet tildelt puljemidler på baggrund af den nationalt indgåede aftale vedrørende håndtering af faglige udfordringer og indsatser til styrkelse af trivsel hos elever og kursister i grundskolen efter Covid-19-nedlukningen.

Byrådet anmodes om at godkende bevillingen af disse puljemidler.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021

Baggrunden er, at både elevers og kursisters faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner. Elevers faglige udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen, og dette dobbelte pres risikerer både at få konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Det er derfor aftalepartiernes vurdering, at der er behov for en samlet indsats frem mod sommeren 2021, der både understøtter et fagligt løft og styrker trivslen.

Aftalepartierne har afsat en ramme på i alt 600 millioner kr. til formålet i 2021, herunder en ramme på 174 millioner kr. til ekstraundervisning, to-lærerordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO eller lignende i grundskolen og en ramme på 88 millioner kr. til trivselsindsatser.

Den fulde aftaletekst er vedlagt som bilag samt bevillingsbrev og oversigt over fordeling af midlerne mellem kommunerne.

Brønderslev Kommunes andel af de afsatte puljemidler udgør 1.025.646 kr., heraf

 • 627.234 kr. til ekstraundervisning
 • 274.337 kr. til indsatser i regi af PPR
 • 93.524 kr. til indsatser i fritidshjem og klubtilbudsregi
 • 30.551 kr. til elevrådene

Beløbene skal fordeles ud til kommunens 4 skoledistrikter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at puljemidlerne fordeles til skoler, SFO'er, fritidsklubber og PPR.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. april 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 16:

Indstilles bevilget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Bevilling af øgede ressourcer til planlægning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til Teknik- og Miljøudvalgets ønske om opnormering af området

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner. Af bilag fremgår en kort beskrivelse af indhold og status for de enkelte lokalplaner.

Fagforvaltningen oplever generelt en stor efterspørgsel for udarbejdelse af lokalplaner, dels for nye boligområder, dels erhvervsområder og dels arealer, der ønskes udlagt til VE-anlæg, herunder solenergianlæg. Forvaltningen arbejder for nuværende med flere ressourcetunge planer, der medfører udarbejdelse af Miljøvurdering og Miljøkonsekvensrapport. Fagforvaltningen står i en situation, hvor igangsætning af nye lokalplaner bør ske efter prioritering.

Igangværende lokalplaner

Forvaltningen har for nuværende 18 lokalplaner i gang, herunder:

 1. Solcelleanlæg ved Tagmarksvej, Brønderslev
 2. Solcelleanlæg ved Nibstrupvej, Brønderslev
 3. Solcelleanlæg ved Kjellingbrovej, Hjallerup Enge
 4. Solcelleanlæg ved Hjallerup Engvej, Hjallerup Enge
 5. Solcelleanlæg ved Skagbrovej, Hjallerup Enge
 6. Solcelleanlæg ved Gingsholmvej, Hjallerup Enge
 7. Tæt-lave boliger i Thise
 8. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (syd), Hjallerup
 9. Socialpædagogisk bofællesskab ved Elmevej, Ø. Brønderslev
 10. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (nord), Hjallerup
 11. Solcelleanlæg ved Pulsen, Voergaard
 12. Engene, Brønderslev
 13. Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund (Amalieparken)
 14. Boliger ved Drachmannsgade, Brønderslev
 15. Banegårdspladsen, Brønderslev
 16. Køkkenbutik ved Ålborgvej/Bredgade, Brønderslev
 17. Revidering af lokalplan for Erhverv Syd, Brønderslev
 18. Aflysning af lokalplan 03-26 Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa

Endvidere arbejder forvaltningen med projektet for vindmøller ved Bolle Enge, der er sendt i foroffentlighed frem til den 23. april 2021.

Fagforvaltningen forventer, at arbejdet med lokalplan nr. 8 og 13 afsluttes indenfor en periode på tre måneder, hvilket medfører frigjorte ressourcer til igangsætning af nye lokalplaner.

Ansøgte lokalplaner

Foruden ovenstående behandler forvaltningen følgende 9 lokalplaner på et indledende niveau bl.a. med drøftelse af projekterne med projektansøgere:

 1. Solenergianlæg ved Nejst/Brønderslev Syd
 2. Solcelleanlæg ved Gl. Tveden, Agersted
 3. Boligområde ved Kornumgårdsvej, Brønderslev
 4. Boliger ved Ø. Ringgade/Nørregade, Dronninglund
 5. Solenergianlæg ved Kjølskegård, Hallund
 6. Genovervejelser for principper i Ådalen, Brønderslev
 7. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 8. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 9. Boligområde ved Hjallerup

Kommunale fokusområder med henblik på planlægning

Følgende er områder/arealer Brønderslev Kommune har et fremtidigt fokus på:

 1. Boligområde, Kærbyvej, Dronninglund
 2. Boligområde, Stadiongrunden, Brønderslev
 3. Boligområde ved Søndergade 23-25, Brønderslev

Vedtagne lokalplaner i 2021

Følgende lokalplaner er foreløbigt vedtaget i 2021:

 1. Boligområde ved Fredensgade, Dronninglund

Andre igangværende projekter

Foruden arbejdet med lokalplaner og den løbende administration og myndighedsbehandling, pågår der i forvaltningen et arbejde med en række større udviklingsprojekter, herunder:

 1. Kommuneplan 2021
 2. Banegårdspladsen i Brønderslev
 3. Hjallerup Midtby
 4. Fokusbyerne
 5. Forarbejde for udviklingsplan i Østergade
 6. Ny Hedelund

Fremtidig prioritering af lokalplaner

Som det fremgår at ovenstående, oplever fagforvaltningen en stor efterspørgsel på igangsætning af nye lokalplaner, dels fra private bygherrer og dels fra kommunale projekter. Fagforvaltningen vurderer, at såfremt lokalplan nr. 8 og 13, jf. afsnit om igangværende lokalplaner, afsluttes indenfor en periode på tre måneder, kan der igangsættes maksimalt tre nye lokalplaner indenfor samme periode. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at følgende lokalplaner prioriteres i den nævnte rækkefølge:

 1. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 2. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 3. Boligområde i Hjallerup

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager orienteringen til efterretning og
 • træffer beslutning om at prioritere at igangsætte følgende lokalplaner indenfor de næste tre måneder:
 1. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 2. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 3. Boligområde i Hjallerup
Personale

Der er pt. ikke ressourcer til at igangsætte yderligere lokalplaner end foreslået.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 7:

Udvalget ønsker ikke at bremse for udviklingen. Opgaven skal løses. Det indstilles, at der ansættes en planlægger mere, og der kan suppleres med køb af ekstern bistand til opgaveløsningen for et beløb på minimum 500.000 kr.

Udvalget ønsker eksempelvis, at der laves lokalplan for Kærbyvej, Dronninglund, da der i denne by kun er 2 ledige kommunale grunde tilbage – og disse er reserveret.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og påtegning til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Forvaltningen og staben gør opmærksom på, at stillingen som planlægger og tilkøb af konsulentydelser kan finansieres midlertidigt i 2021 via forventede mindreudgifterne på gadebelysningen.

Budgettet viser sig, som forudset i investeringsscenariet, at kunne reduceres med 1,1 mio. kr. – denne reduktion bliver noteret på opmærksomhedslisten til budget 2022.

Den langsigtede løsning af problemstillingen kan således aftales i forbindelse med budget 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 13:

Indstilles godkendt gældende for 2021. Langsigtet løsning aftales i forbindelse med budget 2022.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesager


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet anmodes om stillingtagen til Teknik- og Miljøudvalget indstilling om ansættelse af yderligere ressourcer på området.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået aftale om fælles servicemål for byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder i december 2015. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiderne for byggesager. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstid skal opgøres og tallene offentliggøres.

Brønderslev Kommune har i 2020 ikke har haft sager vedr. bilag 1 og 2 virksomheder, som er miljøgodkendelser på virksomheder.

Pr. 1. januar 2020 ophørte overgangsordningen fra BR18 og kommunerne skal ikke længere foretage byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner. Det har haft konsekvenser for sagsbehandlingstiderne på tværs af sagstyper, blandt andet er der gået tid med at rådgive bygherre og rådgivere om de nye regler. Den stigende sagsbehandlingstid er særligt udtalt ved etagebyggerier til både erhvervs- og boligformål.

Byggesagerne er inddelt i 5 kategorier, alt efter hvilken type byggeri der er tale om. Sagsbehandlingstider for 2020 (2019 i parentes):

KL’s servicemål

Kommunens servicemål

Sagsbehandlingstider - landsgennemsnit

Brønderslev Kommunes sagsbehandlingstider

Simple konstruktioner

40

40

43 (43)

60 (24)

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

40

28

45 (43)

60 (24)

Industri- og lagerbygninger

50

50

64 (56)

102 (63)

Etagebyggeri erhverv

55

55

77 (69)

70 (33)

Etagebyggeri bolig

60

60

84 (60)

90 (42)

Landsgennemsnittet af sagsbehandlingstiden i kommunerne ligger over servicemålene i 2020. Det gør sig gældende på tværs af alle sagstyper, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra 54 dage i 2019 til 62 dage i 2020. Sagsbehandlingstiden har for alle kategorier, på nær etagebyggeri erhverv, ligget højere i 2020 sammenlignet med 2019 i Brønderslev Kommune.

Årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid er dels at fagforvaltningen har været under en stor rekonstruktion i 2019 og 2020, med mange nye sagsbehandlere. Der har derfor i en periode henover 2020 været fokus på kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og overdragelse af sager. I forlængelse heraf, er der gennem 2019 og 2020 blevet oparbejdet en kø af byggesager, som har givet et efterslæb der skal indhentes. Endelig har personaleudskiftningen betydet, at der har været behov for at afsætte flere ressourcer til at afslutte sager fra forhenværende sagsbehandlere.

Den anden primære årsag er ændring af bygningsreglementet BR18. Forventningen til det nye bygningsreglement var, at dette ville medføre effektivitetsbesparelser og mindre sagsbehandling for de kommunale sagsbehandlere. Men som KL påpeger i forbindelse med opgørelse af de årlige byggesagsbehandlingstider i kommunerne, har det desværre vist sig, at effekten er lige modsat og kommunerne oplever generelt, at sagsbehandlingen er blevet mere omfattende samtidig med, at der bruges længere tid på at vejlede borgere i BR18. En dialog på ledelsesniveau i andre nordjyske kommuner bekræfter, at der på nuværende tidspunkt ikke ses en positiv effekt på ressourceforbruget og sagsbehandlingstiderne. Det vurderes endvidere, at BR18 vil give den samme mængde opgaver som tidligere, men en anden måde at arbejde, hvor sagsbehandlerne skal bruge mere tid på rådgivning og krav til dokumentation.

Sagsbehandlingstiden påvirkes også af de positive konjunkturer i økonomien generelt i samfundet. Der opleves et stigende antal henvendelser fra borger, udviklere og entreprenører, som overvejer at igangsætte projekter. Det udløser efterspørgsel efter forhåndsdialog og vejledning.

Endelig påpeger KL, at registreringsfejl/logfejl i Byg og Miljø, som er det fælles kommunale webbaserede system til ansøgning om bygge- og miljøtilladelser, kan medvirke till forlænget sagsbehandlingstid i kommunerne. En logningsfejl i en ældre sag kan påvirke senere offentliggjorte sagsbehandlingstider negativt. Der er desværre konstateret loginfejl i enkelte sager, f.eks. i forbindelse med overlevering af sager i Brønderslev Kommune.

Resultater 1. kvartal 2021

Mængden af nye indkomne byggesager og antallet af udstedte byggetilladelser fra den 1. januar 2021 til den 30. marts 2021 ligger på et sammenligneligt niveau med efteråret 2020.

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 og i 2021.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2020

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 1. kvartal 2021

Simple konstruktioner

60

83

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

60

57

Industri- og lagerbygninger

102

51

Etagebyggeri erhverv

70

98

Etagebyggeri bolig

90

72

Nedenstående tabel er en indikation af køen af byggesager pr. den 1. i den pågældende måned.

Tabellen viser, hvor mange dage den ældste sag i køen med byggesager har ventet indenfor den enkelte kategori.

1. januar 2021

1. februar 2021

1. marts 2021

31. marts 2021

Simple konstruktioner

61

89

34

56

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

46

48

45

54

Industri- og lagerbygninger

34

49

55

29

Etagebyggeri erhverv

58

84

33

63

Etagebyggeri bolig

16

42

31

61

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid indenfor industri- og lagerbygninger og etagebyggeri bolig er væsentlig lavere fra den 1. januar 2021 til den 30. marts i 2021 sammenlignet med tallene for hele 2020. Den højere sagsbehandlingstid for simple konstruktioner skyldes blandt andet, at enkelte sager har vægtet højt i statistikken grundet registreringsfejl i Byg og Miljø. Som det fremgår af tabellerne, er sagsbehandlingstiden forbedret for nogle af kategorierne, mens sagsbehandlingstiden er uændret og lidt forlænget på et par kategorier.

Indsats for at forbedre sagsbehandlingstid

Procesforbedringer

Der er fortsat fokus på at forbedre både interne og eksterne processer i forbindelse med byggesagsbehandlingen, for at opnå en hurtigere og mere effektiv behandling. Fagforvaltningen har igangsat og arbejder fortsat på en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden:

 • Behandling i andre teams. Efter indførelsen af den nye handlingsplan, er den generelle svartid fra kollegaer internt blevet forbedret. Der er igangsat et arbejde mellem flere af faggrupperne for at optimere sagsbehandlingen og samarbejde via snitfladeaftaler og administrationspraksis for eksempelvis tæt-lavt byggeri. (Byg og Natur, hvor der med udgangspunkt i erfaringer fra Rebild Kommune skal udarbejdes en snitfladeaftale. Vej og trafik udarbejder en ’pixibog’ til byggesagsbehandlerne om forhold de skal være opmærksomme på. En arbejdsgruppe mellem Byg og Plan kigger pt. på at få defineret en administrationspraksis for tæt-lav byggeri, så det fremadrettet bliver lettere at tage stilling projekter indenfor byfortætning). Der arbejdes videre med at optimere den interne sagsbehandling.
 • Dialog med potentielle ansøgere og rådgivere. Det planlægges fortsat at holde fyraftensmøder med ejendomsudviklere, byggefirmaer, rådgivere mv. som ofte søger byggetilladelser. Dette for at få dialog om udfordringer med ansøgningsprocessen og for at stille skarpt på, hvordan ansøger kan bidrage til at optimere processen fx via forhåndsdialog og fyldestgørende materiale. Møderne har ikke kunne afvikles grundet COVID-19 restriktionerne. Der arbejdes sammen med JS Danmark på at udarbejde en brochure, som skal forberede ansøgere ved at tydeliggøre, hvad det indebærer at få en byggetilladelse. Der afholdes løbende forhåndsdialog eks. ved henvendelser fra grundsalg vedr. salg af erhvervsarealer.
 • Registreringsfejl/logfejl i Byg og Miljø. Der er sat fokus på at undgå registreringsfejl og logfejl i Byg og Miljø. Ved det månedlige udtræk af statistikken bliver de afgjorte sager gennemgået, så det sikres at de er afsluttet korrekt i systemet.

Ressourceallokering

Der er fortsat tilknyttet ekstern konsulent på timebasis fra Byg og Land til at bistå med byggesagsbehandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden, men med de nuværende ressourcer er det ikke realistisk at nedbringe sagsbehandlingstiden til servicemålene.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 26:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det indstilles, at der ansættes 1 byggesagsbehandler mere i Brønderslev Kommune. Med ansættelsen forventes det, at der kan udstedes flere byggetilladelser, og at gebyret som følge heraf kan finansiere lønnen til byggesagsbehandleren.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Beslutning om placering af Ny Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Styregruppen, der blev nedsat til at fortsætte arbejdet med Ny Hedelund projektet, lægger op til, at der træffes en principbeslutning om placering af Ny Hedelund. Styregruppen fremlægger to alternative forslag til placering.

Byrådet skal tage stilling til, hvor Ny Hedelund skal placeres.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune fik i samarbejde med Realdania udarbejdet en forundersøgelse for et Ny Hedelund. Forundersøgelsen blev udarbejdet af en gruppe udpegede rådgivere og indeholdt et koncept, potentialer og en bæredygtig forretningsplan for et Ny Hedelund i Rhododendronparken. På baggrund af forundersøgelsen besluttede Byrådet den 2.september 2020 at arbejde videre med en realisering af Ny Hedelund, herunder at ansøge Realdania om støtte til opførelse af Ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen. Realdania behandlede efterfølgende kommunen ansøgning og meddelte i december 2020 desværre afslag på støtte til projektet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. januar 2021 den videre proces. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle afholdes et temamøde for Byrådet om projektet, og at der skulle nedsættes en styregruppe, der skulle arbejde videre med projektet. Det blev besluttet, at styregruppen skulle være den tidligere styregruppe, dog trådte Peter Stecher ind i stedet for Karsten Frederiksen. Realdania udgår som repræsentant, og styregruppen suppleres med repræsentanter for Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Styregruppen har afholdt fire styregruppemøder. Styregruppen har blandt andet haft dialog med Initiativgruppen til Ny Hedelund, Fonden Fabrikken, Bas og MOSS, og der har været gennemført en besigtigelse af området omkring P.N. Beslag. Både Fonden Fabrikken, Bas og MOSS er positive og åbne overfor et samarbejde uanset valg af placering. Initiativgruppen for Ny Hedelund ønsker en placering i parken, og stiller sig gerne til rådighed, såfremt der arbejdes videre i den retning. Endvidere har borger 9700 rettet henvendelse med et ønske om at deltage med en repræsentant i styregruppen.

Styregruppen har drøftet, hvordan der bedst muligt kan sikres fremdrift i projektet og er enige om, at der er behov for at træffe beslutning om en placering, før der kan arbejdes videre med projektet.

Styregruppen indstiller til principbeslutning om placering af Ny Hedelund at:

 • Ny Hedelund placeres i parken ELLER
 • Ny Hedelund placeres i tilknytning til P.N. Beslag

Styregruppen fremlægger to alternative forslag til en placering af Ny Hedelund:

1. Ny Hedelund placeres i parken

Formål:

Ny Hedelund skal genskabes med udgangspunkt i en placering i Rhododendronparken.

Effekt:

Ved at placere Ny Hedelund i parken vurderes det at:

 • den historiske placering som en del af parken bevares
 • nærheden til den Runde Pavillon fastholdes
 • der har før været et godt samarbejde mellem aktører som Bas, Den Runde Pavillon og Hedelund. Dette samarbejde kan etableres igen
 • Med en placering i parken vil Ny Hedelund vil være et supplement til de aktiviteter, der etableres i P.N. Beslag og der være synergieffekter særligt i forbindelse med koncerter og arrangementer

2. Ny Hedelund placeres i tilknytning til P.N. Beslag

Formål:

Ny Hedelund skal tænkes ind i en ny kontekst. P.N. Beslag er i gang med at blive omdannet til et kulturcenter med museum, biograf, teater og fritidsforeninger og Ny Hedelund skal placeres så størst mulig synergi og samarbejde udvikles og opnås.

Effekt:

Ved at placere Ny Hedelund i tilknytning til P.N. Beslag vurderes det at:

 • det understøtter ambitionen om et kulturcentrum i Brønderslev, der samler tilbud for borgere og gæster
 • en fysisk sammenkobling vil øge synergieffekten i forhold til det daglige flow af mennesker, som fremtidige aktiviteter i fabrikken og MOSS forventes at generere
 • der kan arbejdes med deling af fællesfaciliteter så som toiletter, garderobe, opholdsarealer, billetsalg hvilket vurderes at få en positiv effekt på etablerings- og driftsomkostninger
 • med en placering i tilknytning til P.N. Beslag vil Ny Hedelund blive en integreret del af de aktiviteter, der etableres i P.N. Beslag og der vil være synergieffekter i forbindelse med koncerter og arrangementer, men også i forbindelse med de daglige aktiviteter og åbningstider (dag- og aftentimer) for gæster, personale og frivillige i fabrikken/MOSS

Byrådet skal tage stilling til placering af Ny Hedelund ud fra de forslåede muligheder.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 11:

Arne M. Jensen, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lene Hansen og Peter Stecher indstiller placering 1, Mikael Klitgaard, Niels Vestergård Salling og Steen Søgaard Petersen indstiller placering 2

Beslutning

Forslag 2 vedtaget efter følgende afstemning:

Forslag 1: 12 (A + C + Simon Aagaard)

Forslag 2: 15 (V + O + Steen Søgaard Petersen, Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen)

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. marts 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der ønskes fokus på mulighed for fysisk træning og genoptræning i decentrale faciliter bredt i kommunen.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 8. april 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Årsberetning for 2020 for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har udarbejdet en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning, og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 7:

Integrationsrådet har godkendt formandens årsberetning.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 14. april 2021, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Invitation - Danmarks vildeste Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Miljøministeren har opfordret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget vil gerne deltage i projektet med de tiltag, der er igangsat – etablering af faunastriber / begrænsning af græsslåning til arealer, hvor det er nødvendigt med græsslåning for trafiksikkerheden.

Simon Aagaard indstiller, at der afsættes yderligere ressourcer til projektet og ønsker sagen videresendt til Byrådet.

Sagsfremstilling

Miljøminister Lea Wermelin har den 10. februar 2021 opfordret alle danske kommune til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Tilmeldingsfristen var den 24. marts 2021, men kommunen kan komme med, hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at kommunen skal deltage. Miljøministeriet har modtaget tilmeldinger fra 89 kommuner.

Hvad handler konkurrencen om?

 • Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. På den baggrund opfordrer Miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.
 • Dommerpanelet består af Miljøminister Lea Wermelin, tv-værten Frank Erichsen og biologen Morten DD. Hansen, der skal kåre vinderkommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er fri leg, og vinderen udvælges baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.
 • De 98 kommuner kunne tilmelde sig konkurrencen frem til den 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune skydes i gang. Konkurrencen løber frem til udgangen af 2022.
 • Et filmhold følger konkurrencen, og optagelserne vil blive sendt i 2023 som anden sæson af Gi os naturen tilbage på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson, der blev sendt i efteråret 2020.
 • Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne Sammen om et VILDERE Danmark, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Konkurrencen vil skabe opmærksomhed om Brønderslev Kommunes mangfoldige natur og potentielt få skabt større biodiversitet i kommunen. Initiativet understøtter kommunens vision - Et godt sted af leve". Desuden vil øget fokus på rig og vild natur og de oplevelser naturen kan give, gavne borgernes sundhed.

Hvad kan vi byde ind med i Brønderslev Kommune?

Teknik- og Miljøudvalget har afsat 75.000 kr. til et forsøgsprojekt, hvor der etableres faunastriber forskellige steder i kommunen. Desuden er mange landmænd, i samarbejde med blandt andet LandboNord, godt i gang med etablering af faunastriber. Fagforvaltningen har på det seneste fået en del henvendelse fra borgere og foreninger/organisationer, som spørger ind til om kommunen har planer om at iværksætte nogle initiativer for at understøtte mere vild natur og mere biodiversitet. Mange borgere vil selv gøre noget, men har behov for inspiration for at komme i gang. Ambitionsniveauet for den kommende proces fastlægges i tæt dialog med Det Grønne Råd.

Hvordan organiserer vi processen?

Projektet forankres i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. I forbindelse med opstart af projektet fremlægges der en dagsorden til Det Grønne Råd, hvor der tages stilling til den endelige organisering og ambitionsniveau. Det forventes, at Det Grønne Råd får en central rolle i hele forløbet, og hvor der vil være særligt fokus på engagement, involvering og vidensdeling. Processen vil kræve, at der er en tovholder på opgaven, der reserverer tid til udvikling af delprojekter, involvering af borgerne mv.

Økonomi

Deltagelsen i projektet er gratis, men fagforvaltningen vurderer, at der skal avendes ca. 0,2 årsværk på opgaven, svarende til 100.000 kr. For at sikre, at projektet ikke påvirker den daglige drift, bør der bevilges 100.000 kr. til frikøb af personaleressourcer. I det omfang der skal iværksættes initiativer, der kræver kommunal medfinansiering, fremsendes der en separat sag til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at Brønderslev Kommune tilmelder sig dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune og bevilger 100.000 kr. fra anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet til frikøb af ressourcer i fagforvaltningen.

Personale

Der er som udgangspunkt ikke ledige ressourcer i forvaltningen til at løse opgave, derfor foreslås det at der afsættes midler til frikøb af personaleressourcer.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der ikke er afsat særskilte driftsmidler til opgaven i budget 2021.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 22:

Teknik- og Miljøudvalget vil gerne deltage i projektet med de tiltag, der er igangsat – etablering af faunastriber / begrænsning af græsslåning til arealer, hvor det er nødvendigt med græsslåning for trafiksikkerheden.

Simon Aagaard indstiller, at der afsættes yderligere ressourcer til projektet og ønsker sagen videresendt til Byrådet.

Beslutning

Forslag om afsættelse af 100.000 kr. til tovholder, finansieret af udviklingspuljen i Økonomiudvalget, faldt efter følgende afstemning.

For: 12 (A (minus Johannes Trudslev), Lars Bisgaard, Steen Søgaard Petersen og Simon Aagaard)

Imod: 15

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af aftale med den kommunale revision


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Frigivelse af midler til nedrivning af ejendomme


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 29. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer