Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. november 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kurt Kristensen godkendt som indkaldt stedfortræder for Bettina Bøcker Kjeldsen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Er der tale om betaling af halleje i forbindelse med Covid-19 fra klubberne/kommunen, samtidig med at regionen betaler leje for brug af samme til test- og vaccinationsfaciliteter? (Klaus Klæstrup)
 • Er der tale om forhaling af sagen om etablering af borgerrådgiver, som beskrevet i læserbrev i dagens Nordjyske? (Poul Erik Andreasen)

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til investering i Tandplejen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 480.000 kr. til investering i Tandplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2020 blev 480.000 kr. af Tandplejens overskud overført til anlægsbudgettet. Formålet med de midler er, at de skal bruges på investeringer til inventar i Tandplejen.

Tandplejen ønsker at bruge anlægsmidlerne på at udskifte to tandlægestole, der er ca. 20 år gamle. Indkøb af to stole samt diverse udstyr dertil beløber sig til ca. 520.000 kr. Andelen af beløbet, der er over budgettet på anlæg, forventes dækket af Tandplejens driftsramme.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen, der via Regnskab 2020 blev afsat til investering i Tandplejen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. november 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Til toppen


6. Administrationsgrundlag Grøn Pulje


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunen får til ansvar at administrere puljen, og forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag.

Fagforvaltningen fremsender sagen til fornyet politisk behandling, da der desværre var vedhæftet en forkert version af administrationsgrundlaget, og der derfor var uoverensstemmelse mellem sagsfremstillingen og administrationsgrundlaget. Dette er nu rettet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 vedtog Folketinget ny Energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (grøn pulje), til erstatning for den grønne ordning som udløb 1. februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med grøn pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter opstiller af VE anlæg til at indbetale til grøn pulje. Indbetaling skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet som et engangsbeløb og ud fra en fast afregningsmodel baseret på anlæggets effekt. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

 • 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning, som udløb i 2018. Den tidligere grønne ordning har i perioden 2012-2017 givet i alt 6,7 mio. kr. til lokalforankrede projekter i Brønderslev Kommune.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinier for ansøgningsprocedure for tilskud samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Det Grønne Råd blev på møde den 2. februar 2021 orienteret om grøn pulje, og kom med input til kommunens videre arbejde med et administrationsgrundlag for puljen. Det Grønne Råd lagde blandt andet vægt på, at der ydes tilskud til projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles, projekter der kan bidrage til en CO2 reduktion, projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen, projekter der støtter de kommunale strategier/politikker. Det Grønne Råd bemærker endvidere, at det er vigtigt at det synliggøres, hvad midlerne bruges til.


Forvaltningen har udarbejdet forslag til et administrationsgrundlag, der beskriver de overordnede principper for grøn pulje i Brønderslev Kommune, herunder den politiske og administrative forankring, ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger samt arbejdsgange.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midler i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, udvikling af by og land, rekreative, kulturelle- eller fritidsmæssige formål. Midlerne kan også anvendes til klimaforbedrende eller CO2 reducerende tiltag. Grøn pulje skal således understøtte Brønderslev Kommunes visioner og strategier og målsætningerne i mange af Brønderslev Kommunes politikker så som landdistriktspolitikken, erhvervs- og turismepolitikken, fritids- og idrætspolitikken, kulturpolitikken etc. I forbindelse med en ansøgningsrunde kan kommunen vælge at målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer eksempelvis bæredygtighed, bosætning, bevægelse etc.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Brønderslev Kommune kan ansøge om midler fra grøn pulje, dog bemærkes, at såfremt midlerne bruges på kommunale anlægsinvesteringer, tæller det med i kommunens samlede ramme for anlægsinvesteringer. Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud.

Ifølge retningslinierne for grøn pulje, skal kommunen i sin administration af puljen give adgang til, at puljen kan søges af alle personer, der bor indenfor inden for 6 gange møllehøjde eller indenfor 200 m fra solcelleanlæg, dette gælder også personer der bor i nabokommuner.

For at sikre, at en vis andel af midlerne tilfalder det lokalområde, som ligger tættest på de opstillede vedvarende energianlæg kan Byrådet beslutte, at x % af midlerne forbeholdes projekter indenfor en radius af 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Afstanden på 4,5 km er ikke lovbestemt i retningslinier for grøn pulje, men er inspireret af afstandskrav i den tidligere grønne ordning i Brønderslev Kommune.

Der kan søges om hel eller delvis støtte til projekter med et min. budget på 100.000 kr. dog gælder det, at afsættes der midler der er forbeholdt lokalområdet tættest på det vedvarende energianlæg er min. budgettet på 20.000 kr.

Det foreslås at grøn pulje politisk forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje.

Administrativt forankres grøn pulje i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det er muligt at afsætte 8 % af de indbetalte midler til administration af puljen, hvilket foreslås i administrationsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at eventuelle uforbrugte midler kan overføres fra et budgetår til det næste.

Såfremt midlerne ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solenergianlæg og forventer derfor, at der vil blive indbetalt betydelige midler til grøn pulje i de kommende år. Indtil videre er der igangsat planlægning for 3 større solenergi projekter (Hjallerup enge - Hjallerup, Pulsen – Voergaard Slot, Tagmarksvej – Brønderslev) for ca. 600 hektarer samlet. Der er endvidere en ansøgning om vindmøller ved Tuekær/Bolle Enge, der har været i fordebat. Eksempelvis har etablering af solenergianlæg ved Pulsen en forventet effekt på 110 MW svarende til energi til ca. 25.000 husstande. Realiseres projektet forventes der en indbetaling til den grønne pulje på 4.400.000 kr.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt VE anlæg er klar til at blive taget i brug. Der lægges i administrationsgrundlaget op til, at der kan gennemføres 2 årlige ansøgningsrunder. De første midler i grøn pulje forventes tidligst at kunne uddeles i 2023, da indbetaling til grøn pulje først sker, når VE anlægget er nettilsluttet. Det anbefales, at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde, og eventuelt tilrettes baseret på erfaringer fra første ansøgningsrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje,
 • at Byrådet beslutter, om der forlods skal reserveres midler til projekter i nærheden af energianlæggene, og
 • at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 14:

Administrationsgrundlaget indstilles til godkendelse.

Det indstilles, at der afsættes op til 8 % til administration af ordningen.

Det indstilles, at 25 % af midlerne tilfalder lokalområdet til udmøntning inden for 2 år.

Hvis midlerne ikke er brugt, tillægges de puljen til anden fordeling.

Der evalueres efter første ansøgningsrunde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til midtbyplan for Hjallerup har været i offentlig høring til og med den 1. september 2021.

I løbet af høringsperioden er der afholdt borgermøder og modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene handler bl.a. om den fremtidige trafikafvikling i midtbyen, Dramhuspladsen og konkrete forhold vedrørende enkelte ejendomme.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyplan for Hjallerup skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 forslag til Midtbyplan for Hjallerup. Midtbyplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Midtbyplanen er en overordnet retningsgivende udviklingsplan, der fastsætter de overordnede rammer og intentioner for udvikling af Hjallerup midtby. Intentionerne og rammerne fra midtbyplanen vil blive yderligere bearbejdet og tilpasset i forbindelse med efterfølgende anlægsprojekter og lokalplaner.

Midtbyplan for Hjallerup omfatter den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på:

 • Omdannelse af Hjallerup Centret
 • Etablering af et nyt centralt torv
 • Ny busbetjening i Søndergade
 • Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/GI. Markedsvej

Høring om forslag til Midtbyplan for Hjallerup har udgjort en fordebat i henhold til planlovens § 23c, da en del af midtbyplanens realisering, særligt for Hjallerup Centret, vil forudsætte, at der efterfølgende udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan(er).

I høringen er der modtaget 9 høringssvar og afholdt 2 borgermøder. De primære forhold fra høringssvar og på borgermøderne er:

 • Omdannelse af Dramhuspladsen til parkering
 • Ønske om trafikfredeliggørelse af Østergade
 • Tilkørselsforhold og parkering omkring ejendommene Søndergade 8-10 og Hjallerup Centret 8-16
 • Bekymring for udkørsel fra ny central p-plads til Søndergade
 • Bekymring for ændret vigepligt i krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej
 • Parkeringsplads ved lægehuset

Høringssvarene er beskrevet og besvaret enkeltvis i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringssvarene foreslår fagforvaltningen, at der foretages følgende ændringer af midtbyplanen:

 • Parkeringsplads ved lægehuset udtages af planen.
 • Ved Søndergade 8-10 fastholdes mulighed for parkering ud for butikker, eksisterende muligheder for varelevering for varebiler fastholdes og varelevering for lastbiler sker via buslomme.
 • Ved Hjallerup Centret 8-16 etableres en servicevej til varelevering samt en række p-pladser langs den eksisterende bygning.
 • At der etableres et opmærksomhedsfelt, hvor cyklister kan krydse Gl. Markedsvej til stisystem mod skole og hal.

Ændringerne er vist på skitserne i den reviderede midtbyplan, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen anbefaler, at den grundlæggende struktur i midtbyplanen fastholdes med etablering af en central p-plads og torv i Hjallerup Centret mod Søndergade, da det vurderes som værende et centralt element i at skabe attraktive facader i Hjallerup Centret. For detailhandlen er det vigtigt med synlig og let tilgængelig parkering og det vurderes derfor som væsentligt, at den nye centrale p-plads får adgang fra Søndergade. Fagforvaltningen anbefaler, at muligheden for at omdanne Dramhuspladsen til parkering fastholdes. I stedet skabes der et nyt attraktivt torveområde centralt i Hjallerup Centret, der kan danne ramme om samlende aktiviteter i byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Midtbyplan for Hjallerup endeligt med de foreslåede ændringer.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Det understreges, at der er tale om en rammeplan, der danner udgangspunkt for det videre arbejde.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


8. Kommunal whistleblower-ordning


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Byrådet anmodes om stillingtagen til direktionens anbefalinger om etablering af ordningen og forslag til politik på området

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Der kan whistleblowes om flere ting, fx strafbare forhold og grove overtrædelser af lovgivningen.

Kommunen kan bestemme, hvilke persongrupper, som ifølge ordningen kan whistleblowe. Ordningen skal som minimum omfatte kommunens medarbejdere.

Det er et gennemgående tema i direktivet, at den enkelte anmeldelse skal behandles af så få personer som muligt i kommunen, og det er centralt, at anmeldelserne behandles fortroligt og under streng iagttagelse af tavshedspligten.

For at sikre effektiviteten i ordningen og intentionerne med direktivet, herunder beskyttelsen af anmelderen, bør der være en ledelsesmæssig forankring af funktionen i forhold til kommunens behandling af anmeldelserne. Det skønnes endvidere at være hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse holdes orienteret om eventuelle anmeldelser.

Det er op til kommunen, om den selv vil behandle hele sagen, eller benytte en ekstern part til enkelte dele af processen, eller overlade hele opgaven til en ekstern part.

Forslag

Kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe blandt de nordjyske kommuner, hvor konklusionen har været, at fælles kommunal løsning ikke er hensigtsmæssig, i stedet foreslås den enkelte kommune at implementere egen løsning.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres et armslængde-princip i forhold til første vurderingen af anmeldelsen (screening), hvorfor det anbefales, at det er en ekstern part, der laver denne vurdering.

Der etableres en intern whistleblowergruppe med reference til kommunaldirektøren bestående af HR- og sekretariatschefen, en jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hoved MED.

Princippet i sagsgangen i forbindelse med en anmeldelse vil være:

 • anmeldelse sendes via (sikker) mail til fortrolig og anonym videresendelse til ekstern part
 • ekstern part vurderer, om indholdet ligger inden for direktivets anvendelsesområde (screening)
 • såfremt den eksterne part vurderer, at der bør tages aktion på henvendelsen, informeres den interne whistleblower gruppe.
 • den interne whistleblower gruppe laver en konkret vurdering, og kommer med forslag til nødvendig handling til kommunaldirektøren (hvis anmeldelsen handler om kommunaldirektøren, da til borgmesteren/Økonomiudvalget)

På baggrund af screening af markedet anbefales at anvende KL som ekstern part

I forbindelse med etablering af ordningen skal kommune udarbejde og vedtage en whistleblower-politik.

Kommunaldirektøren foreslår, at

 • whistleblowerordningen etableres for kommunens medarbejdere
 • der laves en indgang på kommunens hjemmeside til whistleblower-ordningen til fortrolig modtagelse af anmeldelser.
 • screening af evt. anmeldelser foretages af en ekstern part, og at der indgås aftale med KL omkring screenings-opgaven
 • HR- og sekretariatschefen, jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant valgt af Hoved MED udgør kommunens interne whistleblower gruppe med reference til kommunaldirektøren.
 • forslag til politik for whistleblower-ordningen i kommunen godkendes
Personale

Alle får mulighed for anonym anmeldelse af ulovligheder.

Økonomi

Udgiften til screeningsløsningen fra KL er ca. 10.000 kr. pr. år, hertil kommer 1.000 kr. pr. anmeldelse.

Der skal yderligere tegnes abonnement på anmeldelsessystem, da dette kræves af KL (størrelsesorden ca. 10.000 årligt)

Området finansieres inden for det samlede politikområde 101.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 12. oktober 2021, pkt. 6:

Direktionen anbefaler kommunaldirektørens forslag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Borgmesteren forventes løbende orienteret.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


9. Ændring af vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY


Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i de 11 byråd og kommunalbestyrelser i 2015. Dermed var grundlaget på plads for etableringen af Nordjyllands Beredskab pr. 1. januar 2016. Der har efterfølgende været mindre justeringer i forhold til bilag til vedtægterne. Der er nu af lovgivningsmæssige årsager opstået et behov for at ændre vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til ændring af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der sker en overflytning af de driftsmæssige forhold omkring brand fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Derudover er der åbnet op for muligheden for kompetenceoverdragelse af forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder byggelovgivningens regler om brand.

Vedtægtsændringerne har alene til formål at videreføre de nuværende forhold, hvor Nordjyllands Beredskab gennemfører brandsyn på de i beredskabslovgivningen fastsatte objekter, og om nødvendigt udsteder påbud og/eller forbud ved overtrædelse af brandsikkerheden. Derudover kaldes Nordjyllands Beredskab ofte ud til en hændelse, som kræver en myndighedsbehandling uden for byggesags-kontorernes normale åbningstid.

Baggrunden er, at det med lov nr. 2080 af 21. december 2020 er blevet muligt i forbindelse med brandsyn at kompetenceoverdrage muligheden for at udstede påbud og forbud efter bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger til et kommunalt selskab. Med ovenstående kompetenceoverdragelse, som sikrer juridisk mulighed for at håndtere evt. påbud og forbud ved gennemførelse af brandsyn, ophæves de tidligere driftsmæssige forskrifter i medfør af beredskabslovgivningen pr. 31. december 2021.

Derfor har advokatfirmaet Holst, udarbejdet forslag til et nyt punkt 3.3 i Nordjyllands Beredskabs vedtægter og et bilag hertil.

Advokatfirmaet Holst udarbejdede i 2015 vedtægterne for Nordjyllands Beredskab. Forslag til vedtægtsændringerne er efter aftale med advokaten fremsendt til Ankestyrelsen med henblik på en forhåndsgodkendelse.

Nordjyllands Beredskab foretager brandsyn på ca. 4.900 objekter, heraf er de ca. 1.300 på brandfarlige objekter.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 14. september 2021 vedtægtsændringer for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender forslaget til ændring af vedtægter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


10. Partnerskabsaftale med landbrugsorganisationerne


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om indgåelse af Klimapartnerskabsaftale mellem Landbonord / Agrinord og Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager i "Den Fælles Nordjyske Klimaambition", herunder konkret deltagelse i DK2020 projektet fra efteråret 2021. Begge indsatser indeholder udarbejdelse af klimaplaner på kommunalt niveau. Klimaplanen skal være med til at opfylde Parisaftalens mål vedtaget i 2015. Hovedfokus i aftalen er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader Celsius.

Rammen for DK2020 projektets arbejde er en reduktion af CO2 udledningerne samt tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaforandringerne.

Klimapartnerskabet ønsker at tage et lokalt medansvar. Samarbejdet skal danne rammen om styrkelse af dialogen mellem Brønderslev Kommune og landbruget om muligheder og barrierer i landbrugets grønne omstilling. Hvilket består i et målrettet samarbejde for, at Brønderslev Kommune som geografisk afgrænset område sigter efter indfrielse af Parisaftalen på kort og lang sigt:

 1. Der reducerer CO2 udledningerne med 70 % i 2030 og 100 % senest i 2050.
 2. Gør sig robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

Det betyder, at Landbrugssektoren og Brønderslev Kommune konkret samarbejder om projekter, der fremmer

 • Klimagasreduktioner og robustheden over for klimaforandringer
 • Skovrejsning
 • Vådområder og udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 • Biogasproduktion
 • Reduktion af klimabelastningen fra husdyr- og planteavl
 • Multifunktionel jordfordeling
 • Nationale rammebetingelser for CO2 udledning i landbrugserhvervet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Klimapartnerskabsaftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


11. Ændringer i styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

2. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

2. behandling af forslag til følgende ændringer i styrelsesvedtægten for Brønderslev Kommune:

 • Social og Sundhedsudvalget tager navneforandring til Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget skal fremover være politisk ansvarlig for den lokale turismeindsats og tage navneforandring til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget. Der kan etableres et turismeråd
 • Ændring vedr. puljer - samles fremover under ét udvalg
 • Redaktionelle ændringer
Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 27. oktober 2021:

I konsekvens af Økonomiudvalgets indstilling fremsendes forslag til revideret styrelsesvedtægt til Byrådets 1. behandling.

Ovenstående ændringsforslag og redaktionelle ændringer er indarbejdet i forslaget.

Beslutning fra Byrådet, 27. oktober 2021, pkt. 10:

Styrelsesvedtægt godkendt og indstilles oversendt til 2. behandling.

Hildo Rasmussen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


12. Forslag til yderligere ændringer i styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: BY

1. behandling af forslag til yderligere ændringer af styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Borgmesteren stiller forslag om følgende ændringer til styrelsesvedtægten for Brønderslev Byråd.

§ 10 ændres til:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer

Samt at der tilføjes følgende udvalg:

§ 19 Temaudvalg

I henhold til § 17 stk. 4 i Lov om Kommunernes styrelse nedsættes et temaudvalg bestående af 5 medlemmer til varetagelse af tværgående opgaver.

Stk. 2

Udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver og kompetencer i kommissorier, som Byrådet beslutter.

Stk. 3

Udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevant for pågældende tema og opgave.

Afsnit om vederlag m.v. konsekvensrettes til følgende

Kapitel 6

§ 20. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne- og Skoleudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 4. Formanden for Social- , Handicap- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 5. Formanden for Ældreomsorgsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 6. Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 7. Formanden for Temaudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2021.


Stk. 2. Samtidig ophæves” Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune”, vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 24. november 2021.


Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.


Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Beslutning

Ændringer godkendt med tilføjelse af at temaudvalget starter med opgaverne klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling, samt at udvalget løbende kan tillægges opgaver af Byrådet.

Forslaget oversendes til 2. behandling

Lene Hansen og Poul Erik Andreasen stemmer imod.

Eskild S. Andersen undlod at stemme.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Til toppen


14. Lukket punkt: Resultat af licitation


Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Forventede Corona foranstaltninger i Brønderslev Kommune som arbejdsplads.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt)

Til toppen

Opdateret 25. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer