Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 31. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kortlægning af regnskab og budget for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Kortlægningsrapporter fra BDO vedrørende forbrug og budget på det specialiserede børneområde fremlægges til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Direktør for Stabsforvaltningen, Jens Davidsen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2018 var der usikkerhed blandt aftaleparterne, hvorledes budget og forbrug er fordelt mellem Børne- & Familieafdelingen og UngeCentret. Ligeledes blev der også udtrykt usikkerhed om, hvilke metoder der bliver anvendt i budgetlægningen, og om der er forskel mellem de 2 afdelinger.

Direktionen har derfor anmodet kommunens revisionsselskab, BDO om at kortlægge regnskab og budget på det specialiserede børneområde, regnskab og aktiviteter i perioden 2014 til 2016, og budgetudviklingen i perioden 2014 til 2018.

Det bemærkes, at UngeCentret blev etableret den 1. januar 2014, og der i denne forbindelse var usikkerhed omkring opstartsfordelingen af budgetterne mellem de 2 afdelinger i 2014 jf. budgetbemærkningerne.

Direktør for Stabsforvaltningen, Jens Davidsen vil fremlægge hovedkonklusionerne på mødet.

Begge rapporter fremsendes til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2018, pkt. 8:

Udvalget drøftede den fremlagte kortlægning både med henblik på forskellen mellem det besluttede budget og det aktuelle aktivitetsniveau i både Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret samt fordelingen af budgetterne mellem afdelingerne.

Udvalget ønsker, at kortlægningen oversendes til behandling i Økonomiudvalget, når der har været en tilsvarende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Jens Davidsen kom til mødet og orienterede om rapporterne.

Der blev udleveret notat, der viser hvordan UngeCentret arbejder med området.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


4. Opgørelse af elevgrundlag for FGU


Resume

Sagsforløb: BE

Undervisningsministeriet har fremsendt en opgørelse med vurdering af elevgrundlaget for den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Brønderslev Kommune vurderes at have 94 årselever til FGU. Udgangspunktet for etablering af en skole er sat til 125-150 årselever. I Vendsyssel vurderes elevgrundlaget at udgøre ca. 530 årselever, hvis Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner danner et samarbejde. Minimumsgrundlaget for en bæredygtig institution er sat til 470 årselever.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde med de øvrige partier i Folketinget. Aftalen indebærer etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen og har behov for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den nye FGU erstatter en række af de nuværende tilbud på området, bl.a. produktionsskoler og VUC, og oprettes efter planen med virkning fra august 2019.

Aktuelt pågår en proces omkring dannelse af FGU-institutioner og skoler, som er forankret i Kommunekontaktrådene (KKR). Denne proces skal munde ud i et forslag i juni 2018 fra KKR om placering af FGU-skoler og institutioner i hver region. Undervisningsministeren træffer efterfølgende endelig afgørelse herom.

Det er meldt ud fra centralt hold, at der skal oprettes ca. 90 skoler på landsplan, som forankres i et mindre antal selvejende institutioner, som udgør op til en tredjedel af det samlede antal institutioner. KL antager, at det for Region Nordjylland gælder, at der vil blive ca. 3-4 FGU-institutioner og 11 skoler.

Målet med etablering af de nye skoler og institutioner er at finde den rette balance mellem geografisk nærhed og faglig bæredygtighed. For at sikre bæredygtigheden er udgangspunktet, at en skole skal have ca. 125-150 årslever, og en institution skal have ca. 470 årselever. De forventede antal skoler, institutioner samt udgangspunkt for elevgrundlag ses i skemaet nedenfor.

Skoler

Institutioner

Anslået antal på landsplan

Ca. 90

Op til ca. 30

Anslået antal i Region Nordjylland

Ca. 11

Ca. 3-4

Udgangspunkt for elevgrundlag

125-150 årslever

Ca. 470 årslever

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 10. januar 2018, at Brønderslev Kommune vil søge om at få en FGU-skole samt indgå i en videre drøftelse med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt Kommune omkring etablering af en FGU-institution i Vendsyssel, hvilket KL efterfølgende er orienteret om.

Medio januar 2018 udsendte Undervisningsministeriet en opgørelse med vurdering af elevgrundlaget for FGU i hver kommune. Opgørelsen viser, at der i Brønderslev Kommune skønnes at være 94 årselever i målgruppen for FGU. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at opgørelsen fra Undervisningsministeriet ikke harmonerer med udmeldingen om, at der forventes at blive etableret en skole pr. kommune - i alt ca. 90 skoler - da opgørelsen viser, at kun 38 af landets kommuner kan mønstre minimumsgrundlaget for en skole på 125 årselever.

Med 94 årselever mangler Brønderslev Kommune i udgangspunktet elever til at kunne danne en skole. Brønderslev Kommune har i dag en produktionsskole med to afdelinger i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Ca. 30 % af eleverne i afdelingen i Dronninglund anslås at komme fra Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune har orienteret KL om, at kommunen er positiv over for en fortsættelse af denne løsning og gerne vil i dialog med Aalborg Kommune herom - jfr. drøftelserne på sidste møde i Beskæftigelsesudvalget.

Undervisningsministeriets vurdering af Brønderslev Kommunes potentielle samarbejdsparters elevgrundlag for en FGU fremgår af nedenstående skema:

Kommune

Anslået antal årselever i målgruppen for FGU

Brønderslev

94

Vendsyssel i alt:

530

Frederikshavn

151

Hjørring

183

Jammerbugt

103

Aalborg

497

Under forudsætning af at de fire vendsysselske kommuner indgår et samarbejde, vil FGU Vendsyssel have et anslået samlet elevgrundlag på 530 årslever, hvilket lever op til minimumsgrundlaget for en institution på 470 årselever. Undervisningsministeriet oplyser, at antallet af unge vil falde i Region Nordjylland frem mod 2030. Denne udvikling bør indgå i drøftelsen af mulighederne for at etablere en bæredygtig institution.

Næste skridt i FGU-processen på lokalt plan er, at den fælleskommunale styregruppe i Region Nordjylland udarbejder et skitseforslag til placering af institutioner og skoler til KKR Nordjyllands møde den 16. marts 2018. Forinden har KKR varslet, at der afholdes politiske stormøder i de nordjyske klynger i februar 2018.

På nationalt plan vil aftalen om FGU blive fremlagt som et lovforslag til behandling i Folketinget i marts 2018. Derudover vil undervisningsministeren udpege en opmand i januar 2018, der – ligesom under kommunalreformen – vil bidrage med undersøgelser og mægling i den lokale proces efter anmodning fra de enkelte KKR.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der laves samarbejde om FGU institution med Hjørring, Frederikshavn og evt. Jammerbugt Kommune.

Brønderslev Kommune ønsker en skole i kommunen.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning for Integrationsrådet 2017


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen fremlægger på Integrationsrådets møde den 25. januar 2018 Integrationsrådets årsberetning til godkendelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Knud Jørgensen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår,

 • at Integrationsrådet godkender formandens beretning, og
 • at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


6. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

De nyeste tal er fra december 2017. Der er ikke kommet tal på A-dagpenge og sygedagpenge for december måned, hvorfor det er tallene fra november 2017, der også fremgår i december 2017.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 284 fuldtidspersoner fra december 2016 til december 2017.

Den positive udvikling ses især på A-dagpenge samt kontanthjælps- og integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev arbejder med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018.

Status på kontanthjælpsstrategien ultimo 2017 er, at målet allerede er nået. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant, og Brønderslev Kommune ligger under regionsgennemsnittet.

Jobcentret vil i 2018 fastholde indsatsen og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet til udgangen af 2018.

Strategien indebærer investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området. Denne består i:

 • En skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
 • Flere jobrettede samtaler med borgerne
 • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
 • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien er at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere til 360 fuldtidspersoner ved udgangen af 2018 samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Status på kontanthjælpsstrategien ultimo 2017 er, at Jobcentret allerede har nået målet med 354 fuldtidspersoner over 30 år på kontanthjælp. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag ligger under regionsgennemsnittet.

Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken (16-66 årige)

Region Nordjylland

Brønderslev

Dec 2015

3,8

4,4

Dec 2016

2,9

2,8

Dec 2017

2,7

2,3

Jobcentret vil i 2018 fastholde den virksomme indsats på kontanthjælpsområdet og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere, da kommunen fortsat har mange borgere på kontanthjælp. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på at bringe de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet i 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var ros til Jobcentrets arbejde med strategien – udvalget ønsker fortsat fokus på investeringsstrategien og vil følge den positive udvikling på området.

Bilag

Til toppen


8. Status på langvarige kontanthjælpsmodtagere omfattet af satspuljen "Flere skal med"


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i april 2017 en pulje til landets kommuner, som skal etablere en mere aktiv indsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Brønderslev Kommune deltager ikke i puljen, men følger målgruppen - i alt 106 borgere - tæt. Efter 1 år modtager 29 % af borgerne i målgruppen ikke længere kontanthjælp. De fleste er overgået til ressourceforløb, og nogle er kommet i selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i april 2017 satspuljen "Flere skal med". Puljen har til formål at støtte målgruppen - borgere, som er aktivitetsparate og har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (ud over integrationsperioden) i mindst 5 år - i at komme ind på arbejdsmarkedet.

86 ud af landets 98 kommuner deltager i puljen. Brønderslev Kommune har valgt ikke at deltage, fordi kommunen allerede har en række tiltag i gang, som bidrager til, at målgruppen opnår en aktiv indsats og derigennem bringes tættere på arbejdsmarkedet.

Jobcenter Brønderslev har besluttet at følge de borgere, som ville have indgået i satspuljen. Det drejer sig i Brønderslev Kommune om 106 borgere. Status på målgruppen efter 1 år er, at 31 af borgerne (svarende til 29 %) ikke længere modtager kontanthjælp.

Opgørelsen nedenfor viser, hvad borgerne er overgået til:

 • 11 er overgået til ressourceforløb
 • 5 er kommet i selvforsørgelse (job eller uddannelse)
 • 5 er visiteret til fleksjob
 • 5 har fået førtidspension
 • 5 er afsluttet af anden grund

Med 29 % af borgerne, der er overgået til en anden eller ingen ydelse, viser opgørelsen, at der ikke er tale om en stationær målgruppe på trods af, at borgerne har modtaget kontanthjælp i mindst 5 år. Der sker med andre ord et flow i sagerne både i forhold til, at borgerne modtager en jobrettet indsats og i forhold til, at Jobcentret løbende støtter de borgere, som har behov for en afklaring af deres arbejdsevne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også forslag til fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde.

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspuljer.

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces.

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget.

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste som efterfølgende indgik, som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale.

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer.

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet – det foreslås, at budgetprocessen drøftes i de politiske grupper.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling
 1. De vendsysselske kommuner holder tværkommunalt seminar med overnatning den 3.- 4. maj 2018. Deltagerkredsen er de 4 lokale arbejdsmarkedsforum (LAF) og 4 beskæftigelsesudvalg.
 2. KL holder Beskæftigelsestræf på Hotel Comwell i Kolding tirsdag den 27. februar 2018. Det foreløbige program for dagen er vedlagt som bilag.
Personale

Ingen.

Beslutning

Ad 1) Der kommer program senere

Ad 2) Eskild Sloth Andersen tilmeldes.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 1. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer