Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 4. april 2018
Lokale: UngeCentret, Maltvej 15, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

Chef og afdelingsledere i UngeCentret kommer til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde og orienterer om UngeCentrets indsatser på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. januar 2018 blev udvalget kort introduceret til beskæftigelsesområdet.

På dette møde vil chefen og afdelingslederne på ungeområdet komme og orientere om UngeCentrets arbejde:

 • UngeCentret generelt v/ ungechef Hanne Neergaard
 • Beskæftigelse, psykiatri og handicap v/ afdelingsleder Kasper Asbo
 • Udsatte børn og unge v/ afdelingsleder Pernille Høeg
 • UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning v/ afdelingsleder Charlotte Hove

Oplægsholderne vil tage afsæt i det oplæg, der var vedlagt som bilag til udvalgets møde den 10. januar 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en rapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Leder af UU Charlotte Hove deltager under drøftelsen af kvartalsrapporten.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 15. januar 2018.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. 53 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter såsom arbejde, produktionsskole eller lignende.
 • 75 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

566 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 25 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. 315 af disse unge er i gang med forberedende aktiviteter i form af arbejde, VUC, produktionsskole, højskole eller lignende. 155 ud af de 566 unge uden for uddannelsessystemet er på offentlig forsørgelse - typisk uddannelseshjælp.

De unge, som henvender sig i UngeCentret og søger om offentlig forsørgelse, bliver alle henvist til en vejledningssamtale med en UU-vejleder for at sætte fokus på uddannelse. Såfremt de unge ikke har opbrugt deres mulighed for et produktionsskoletilbud, henvises de til at bruge denne mulighed, inden de søger om uddannelseshjælp.

 • Antallet af elever i 8. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i Brønderslev Kommune, udgør 30 % i januar 2018 (svarende til 134 elever). Dette er uændret i forhold til 2017, selvom der var forventet en stigning, fordi karakterkravet til gymnasierne i 2017 steg fra karakteren 4 til 5.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere visiteret efter servicelovens § 101.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende udkast til kvalitetsstandard.

Afdelingsleder Pernille Høeg deltager i drøftelsen af sagen.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden for sundhedslovens § 101 skal revideres minimum hvert andet år.

Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere. Det fremsendte udkast afspejler gældende praksis i Brønderslev Kommune samt lovgivningens krav til såvel praksis som udformning af kvalitetsstandarder for servicelovens § 101.

I kvalitetsstandarden lægges op til, at der fremadrettet foretages en monitorering af indsatsen for voksne borgere med stofmisbrug. Dette følger af loven, og der vil derfor i foråret 2018 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ungecentret, Misbrugscentret og Visitationen med henblik på udarbejdelse af model for monitorering af indsatsen. Dette er det første sted på den voksne del af det specialiserede socialområde, hvor der er et lovgivningsmæssigt krav om monitorering af indsatsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 9:

Udsættes til næste møde, hvor sagen ønskes behandlet sammen med en orientering om området.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Inspirationskatalog fra KL om sammenhængende ungeindsats


Resume

Sagsforløb: BE

KL har udarbejdet et inspirationskatalog med kommunale eksempler på en sammenhængende ungeindsats. Brønderslev Kommune er et af de seks eksempler.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik sammen med de øvrige partier i oktober 2017 en reform af det forberedende uddannelsesområde. Et led i denne reform er et krav til kommunerne om at etablere en sammenhængende og koordineret ungeindsats, som skal støtte de unge i at blive klar til en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Det er op til kommunerne, hvordan de vil sikre en sammenhængende ungeindsats. KL har derfor udgivet et inspirationskatalog til kommunerne med eksempler på, hvordan en sammenhængende ungeindsats kan etableres. Brønderslev Kommunes UngeCenter indgår som et af eksemplerne på, hvordan det kan gøres.

Det særlige ved Brønderslev Kommunes ungeindsats er, at der med UngeCentret er tale om en samlet organisering på tværs af alle relevante forvaltningsområder. KL peger på, at det giver en systematik og fast ramme for det tværfaglige arbejde, ligesom én indgang giver én tilgang til opgaven. En forudsætning er medarbejdere, som kan favne forskellige fagområder. Dette gælder særligt i Brønderslev Kommune, hvor UngeCentret arbejder med, at samme sagsbehandler skal varetage de aktivitetsparate borgerens behov for støtte efter både beskæftigelses- og serviceloven. Dette tiltag er et yderligere skridt i retning af at skabe en sammenhængende indsats for borgeren, idet den unges sag således ikke kun vil befinde sig i en samlet organisation, men også samlet hos én sagsbehandler for så vidt angår beskæftigelsesindsatsen og dele af den sociale indsats.

Foruden det stærke tværfaglige samarbejde internt i Ungecentret, har UngeCentret haft fokus på at opbygge tætte samarbejdsrelationer til blandt andet skoleområdet og PPR, hvor den tidligere forebyggende indsats starter, ligesom det er et fælles mål, at de unge afslutter folkeskolen med afgangseksamen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget anerkender det arbejde, der udføres i UngeCentret og ønsker en fortsættelse af det gode arbejde.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte forslag til reduktionspulje.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. Budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

Økonomiudvalget

363.515

5.453

Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at følgende områder er omfattet af servicerammen:

 • Udsatte Børn og Unge
 • Psykiatri og handicap
 • STU
 • Misbrug
 • Beskæftigelsesområdet - løntilskud

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter de forslag til reduktionspuljer, der er udarbejdet på udvalgets område.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 9:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Reduktionspuljerne blev drøftet – punktet genoptages på næste møde.

Udvalget efterlyser forslag til nye investeringsstrategier.

Bilag

Til toppen


8. Integrationsrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Medlemmerne til det nye Integrationsråd er nu udpeget og valgt. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationsrådet har ligeledes udpeget en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Ved afviklingen af valg af formand og næstformand til Integrationsrådet var der stemmelighed. Der er usikkerhed omkring proceduren

ved stemmelighed, hvorfor der afventes en afklaring heraf, før formandskabet er på plads.

Sagen fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det nye Integrationsråd består af:

 • Martin Bech - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Peter H.S. Kristensen - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Rashid Mohamed - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abdulaziz Mostafa Ali - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abeer Abo Kalefh - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Kamomo K. Ruhinduka - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Salah-Eldin El-wad - valg af borgere under integrationsloven
 • Emilly L. K. Pedersen - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Frede Hansen - valgt af frivillige organisationer
 • Bjarne Axelsen - valgt af Idrætssamvirke i Brønderslev
 • Pia Uth - valgt af skolebestyrelserne
 • Bodil Thomsen - repræsentant fra LO
 • Erhvervslivet - der er ikke udpeget en repræsentant herfra. Formanden for Handelsstandsforeningen er kontaktet.

Som suppleanter er der valgt:

 • Klaus Riis Klæstrup - suppleant for Martin Bech
 • Bettina Bøcker Kjeldsen - suppleant for Peter H.S.Kristensen
 • Simon N. Mukonkole - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven
 • Thaer Saleh - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven

Integrationsrådet har de i foregående perioder valgt en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. Integrationsrådet foreslog Bodil Thomsen, som også har været repræsentant

i den foregående periode. Bodil Thomsen accepterede valget

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender Integrationsrådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


9. Jobbarometer i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft.

Kommunerne har i alt spurgt 981 virksomheder om deres forventninger til arbejdskraftbehovet i 2018.

Prognosen viser, at cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer at øge antallet af medarbejdere, mens 58 % forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant indenfor det næste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for efterspørgslen efter arbejdskraft i 2018.

Undersøgelsen er gennemført af kommunernes virksomhedskonsulenter.

I alt medvirker 981 virksomheder i undersøgelsen, hvoraf de 243 virksomheder ligger i Brønderslev Kommune.

Resultaterne viser, at 36 % af de adspurgte virksomheder forventer, at de har flere medarbejdere om et år, mens 58 % forventer det samme antal medarbejdere og kun 6 % af virksomhederne forventer færre medarbejdere om et år.

I Brønderslev Kommune forventes der flest ansættelser af lager- og logistikmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter, industrioperatører og serviceteknikere inden for rengøring og ejendomsservice.

Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om deres parathed og erfaring med henholdsvis udsatte borgere og integrationsborgere. Her viser undersøgelsen, at en række virksomheder i Brønderslev Kommune har angivet høj parathed i forhold til at modtage disse borgere. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder angiver også, at de har arbejdsopgaver, der kan løses personer, som kun er ansat få timer om ugen. Der er således mange virksomheder, som i følge undersøgelsen, åbner op for småjobs med få lønnede timer.

Prognosen skal blandt andet bidrage til, at

 • udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked,
 • give rådgiverne i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede de ledige og unge mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet,
 • styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft og
 • give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til drøftelse i LAF.

Bilag

Til toppen


10. Jobmesse 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret afholdte den 13. marts 2018 en jobmesse i Brønderslevhallen.

Både deltagende virksomheder og borgere giver udtryk for, at jobmessen var en succes, og der er skabt kontakter mellem virksomheder og ledige, som der nu følges op på med samtaler, praktikker mv.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev afholdte den 13. marts 2018 jobmesse i Brønderslevhallen. Det er tredje år i træk, at Jobcentret afholder en jobmesse. Jobmessen er en del af den service, Jobcentret tilbyder virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft.

Der var 34 virksomheder og 8 vikarbureauer repræsenteret på jobmessen foruden uddannelsesinstitutioner og LO. Jobmessen var åben for alle jobsøgende, og fra Jobcentret deltog borgere fra alle målgrupper. Fokus var dog primært på de jobparate ledige - det vil sige forsikrede ledige og ledige på ledighedsydelse og kontanthjælp. Unge fra produktionsskolen deltog endvidere i jobmessen.

Forud for jobmessen pågår et forberedelsesarbejde med blandt andet at kontakte kommunens virksomheder og ledige. De fleste virksomheder blev kontaktet med tilbud om deltagelse i jobmessen i forbindelse med indsamling af oplysninger til Vendsyssel Jobbarometer. I forhold til de ledige har jobcentret opfordret dem til at medbringe et kort CV og bistået med at få dette udarbejdet.

Der findes ikke konkrete oplysninger om, hvor mange ledige, der er kommet i arbejde som følge af jobmessen, men Jobcentret har kendskab til tre virksomheder, der vil afholde jobsamtaler med ledige, de har mødt på messen. Jobcentret har også kendskab til to ledige, som er startet i praktik med henblik på ansættelse på ældreområdet som følge af jobmessen.

Tilbagemeldingerne fra de ledige er generelt, at de oplever et udbytte af jobmessen. For nogle fører jobmessen til et arbejde. Andre får øje på nye jobmuligheder gennem jobmessen. Arbejdet med udarbejdelse af CV forud for messen bidrager også til, at de ledige bliver mere bevidste om deres erfaringer og kompetencer.

For virksomhederne handler jobmessen om at møde potentielle kommende medarbejdere, og så handler det om at netværke med andre virksomheder. Inden selve jobmessen afholdte Jobcentret et dialogmøde med de deltagende virksomheder, hvor der var et virksomhedsoplæg og mulighed for at tale med hinanden om udfordringerne på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at jobmessen samlet set har været en succes, som har skabt en række kontakter mellem ledige og virksomheder såvel som virksomhederne imellem.

Jobcentret har udarbejdet en video om jobmessen 2018, som kan tilgås via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=6lRHhKQF7hU&feature=youtu.be

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der ønskes en ny jobmesse næste år.

Sagen sendes til drøftelse i LAF.

Til toppen


11. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

De nyeste tal er fra februar 2018. Der er ikke kommet tal på A-dagpenge og sygedagpenge for februar måned, hvorfor det er tallene fra januar 2018, der også fremgår i februar 2018.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 244 fuldtidspersoner fra februar 2017 til februar 2018.

Den positive udvikling ses især på kontanthjælps- og integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om puljemidler til gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har siden 2013 deltaget i et gældsrådgivningsprojekt, som drives af LO Vendsyssel, sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommune.

Projektet er drevet af projektmidler, og Socialstyrelsen har nu udmeldt en ny 2-årig ansøgningspulje. Som noget nyt er det et krav, at gældsrådgivningen sker i et partnerskab mellem de involverede aktører. Indhold og rammer omkring gældsrådgivningen forventes overordnet set at fortsætte som for nuværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til forhåndsgodkendelse af, om Brønderslev Kommune skal deltage i en ansøgning om et nyt 2-årigt gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Brønderslev Kommune sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommune deltaget i LO Vendsyssels gældsrådgivningsprojekt. Projektet har gennem alle årene været finansieret af projektmidler. Aktuelt kører gældsrådgivningen på to projektbevillinger fra henholdsvis Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som udløber henholdsvis medio 2018 og ultimo 2018.

Projektet består af gældsrådgivning til udsatte borgere. Gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere, der har en uddannelsesmæssig baggrund som bankrådgiver, socialrådgiver, jurist og lignende. Rådgivningen er gratis for borgerne og tilbydes geografisk i de tre deltagende kommuner - Brønderslev (LO's lokaler), Hjørring og Frederikshavn. Gældsrådgivningen tilbyder borgerne:

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning
 • At sortere regninger og bilag og skabe overblik over den økonomiske situation
 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder
 • Undervisning i at lægge budget
 • At indgå aftaler med kreditorer

Eksempler på borgere, som gældsrådgivningen møder og hjælper med at få bedre styr på deres privatøkonomi:

 • Ledige, som er ved eller er faldet ud af dagpengesystemet og overgået til kontanthjælp - ofte kombineret med andre sociale omstændigheder - hvor økonomien ofte har været tilpasset det tidligere indtægtsniveau
 • Personer på sygedagpenge, som er faldet for varighed og er overgået til ressourceforløbsydelse, hvilket har betydning for den enkeltes økonomi
 • Ressourcesvage enlige forsørgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som aldrig har haft styr på/overblik over økonomien. Nogle har optaget dyre kviklån og står i RKI.
 • Psykisk sårbare unge på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, evt. psykisk syge og med tidligere misbrug, som har mistet styringen af/overblikket over deres økonomi

En midtvejsevaluering af gældsrådgivningsprojekterne, som er foretaget af Rambøll for STAR, viser, at LO Vendsyssel i perioden fra medio 2016 til medio 2017 har rådgivet 310 borgere. 90 % heraf oplever, at rådgivningen har medvirket til en positiv gældsrelateret udvikling og en forbedret livssituation.

Ny ansøgningspulje fra Socialstyrelsen

De to nuværende gældsrådgivningsprojekter i LO Vendsyssel udløber medio og ultimo 2018. Den 19. marts 2018 udmeldte Socialstyrelsen en ny ansøgningspulje til gældsrådgivning i en to-årig projektperiode fra 2018-2020. Ansøgningsfristen er den 23. april 2018.

Puljen kan - lig de tidligere gældsrådgivningsprojekter - søges af frivillige foreninger og private organisationer. Målgruppen er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og et lavt rådighedsbeløb. Der er mulighed for at lave særlige indsatser målrettet unge eller udsættelsestruede lejere. LO Vendsyssel har i sin nuværende gældsrådgivning et særligt fokus på unge, som bl.a. opsøges på uddannelsesinstitutioner.

Det er som noget nyt et krav, at gældsrådgivningen sker i et forpligtende partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører - fx kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer - for at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Ramme- og indholdsmæssigt vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at dette ikke vil indebære væsentlige ændringer i den nuværende samarbejdsform i Vendsyssel.

Samarbejdet forventes under forudsætning af politisk godkendelse af deltagelse i projektansøgningen fortsat at indebære, at Brønderslev Kommune forpligter sig til:

 • At oplyse om LO Vendsyssels rådgivningstilbud
 • At deltage i videndeling og erfaringsudveksling
 • At deltage med repræsentation i projektets styregruppe

Deltagerne i partnerskabet omkring gældsrådgivning til udsatte borgere forventes fortsat at være Hjørring og Frederikshavn Kommune samt LO Vendsyssel.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forhåndsgodkender, at Brønderslev Kommune deltager i en ansøgning om et nyt 2-årigt gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

OBS! Der er tværkommunalt seminar på beskæftigelsesområdet den 3.-4. maj 2018. Program sendes i næste uge.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer