Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 16. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Veteranpolitik - Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/SS/HAR/DIR/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune, som sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet.

Byrådet skal tage stilling til veteranpolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune.

Ved en veteran forstås en person, der har været udsendt af den danske regering i en eller flere internationale missioner.

Siden 1992 har 31.852 danske soldater været udsendt på internationale missioner. Dette fremgår af Veterancentrets opgørelser, som dog ikke inkluderer andre udsendte faggrupper - læger, sygeplejersker, politi, rådgivere og andre. I Brønderslev Kommune bor der 279 veteraner ifølge Veterancentrets seneste opgørelse fra juni 2017.

De fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. En mindre gruppe veteraner oplever psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse, og har behov for støtte i mindre eller større omfang. Et studie fra 2013 viser fx, at 90 % af danske veteraner er i arbejde mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning, og3 % af veteranerne modtager offentlig forsørgelse mod 7 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.

I Brønderslev Kommunes anslår Job- og UngeCentret, at ca. 2 veteraner årligt søger om offentlig forsørgelse.

Danmark fik sin første veteranpolitik i oktober 2010, som senest blev revideret i september 2016.

Den danske veteranpolitik bygger på følgende 5 grundsten:

 • Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
 • Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
 • Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse; det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
 • Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer.
 • Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune med sin veteranpolitik støtter om de nationale initiativer og sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet. Dette foreslås konkret at indebære:

 • Afholdelse af Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.
 • Opmærksomhed på anerkendelse af veteranerne og deres særligt erhvervede kompetencer, som kan være værdifulde for det lokale arbejdsmarked, i regi af Job- og UngeCentret.
 • Opmærksomhed på at iværksætte og henvise veteraner til den nødvendige støtte ved behov for hjælp. Hjælpen vil som udgangspunkt bestå af støtte fra de eksisterende, kommunale tilbud på lige fod med andre borgere. Kommunen vejleder derudover veteraner om muligheden for hjælp fra Veterancentret, ligesom sagsbehandlere løbende orienteres om deres muligheder for sparring og information fra Veterancentret.
 • Opbakning til det frivillige engagement på veteranområdet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Brønderslev Kommunes veteranpolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Indstilling til placering af institution og skoler for FGU-Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Som led i etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) har en administrativ arbejdsgruppe udarbejdet en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel.

Arbejdsgruppen peger på etablering af én skole i hver kommune - i Brønderslev fordelt på to matrikler - og placering af hovedinstitutionen i Hjørring.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til arbejdsgruppens indstilling.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i efteråret 2017 en "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Aftalen indebærer etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som erstatter flere af de eksisterende forberedende tilbud og uddannelser.

Aftalen er udmøntet i fire lovforslag, som blev fremsat i Folketinget den 21. marts 2018. Lovbehandlingen pågår fortsat.

Som et led i etableringen af den nye FGU har Kommunekontaktrådet (KKR) fået til opgave gennem en lokal proces at komme med en indstilling til Undervisningsministeriet om dækningsområder og placering af skoler og institutioner. Deadline for denne indstilling er den 1. juni 2018.

I forbindelse med de aktuelle drøftelser om FGU har undervisningsminister Merete Riisager medio april 2018 skrevet til kommunerne på vegne af aftalekredsen bag FGU-aftalen. I brevet præciserer hun flere af aftalepunkterne.

I Region Nordjylland lægges der op til, at der bliver fire dækningsområder - i Vendsyssel, Himmerland, Vest (Thisted, Morsø og Jammerbugt) og Aalborg - og én skole i hver kommune. Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner om dækningsområdet FGU Vendsyssel.

En administrativ styregruppe har nu udarbejdet et forslag til en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel. Forslaget indebærer, at institutionen, der varetager den samlede administrative ledelse i FGU Vendsyssel, placeres i Hjørring. I hver kommune foreslås det at etablere én skole med alle tre FGU-spor (dog med en særlig løsning for Læsø).

FGU-sporene er:

 • Almen grunduddannelse (AGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU)

I Brønderslev Kommune foreslås skolen delt på to matrikler med en hovedskole i Brønderslev og en afdeling i Dronninglund. Skolen i Brønderslev forventes at udbyde alle tre FGU-spor, og skolen i Dronninglund vil udbyde to spor (AGU og PGU). EGU-forløbene tilrettelægges i dag meget individuelt, og der er mulighed for at placere elementer af EGU-undervisningen, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Derudover foregår størstedelen af et EGU-forløb på virksomheder, og undervisningsstedet har dermed mindre betydning for denne målgruppe.

Produktionsskolen i Dronninglund modtager i dag omkring en tredjedel af sine elever fra Aalborg Kommune, da der er god infrastruktur fra de mindre byer i den nordøstlige del af Aalborg Kommune til Dronninglund. Disse elever forventes også fremadrettet at kunne blive optaget i Dronninglund.

Begrundelsen for at placere skolen i Brønderslev Kommune på to matrikler er geografi og pladsmangel.

Infrastrukturen i Brønderslev Kommune betyder, at transporttiden med offentlig transport for nogle elever vil overstige 75 minutter, hvis FGU-skolen samles i Brønderslev. Dette vurderes at udgøre en barriere for at deltage i FGU-forløb for målgruppen. Med en skole på to matrikler vil 87 % af eleverne have en maksimal transporttid på 30 minutter, hvilket vurderes acceptabelt.

Der findes ikke eksisterende bygninger i Brønderslev eller Dronninglund, som samlet kan rumme det forventede elevgrundlag på 94 årselever. Med fordelingen på to matrikler forventes FGU'en som udgangspunkt at kunne rummes i de nuværende produktionsskolers lokaliteter. Det kan dog blive nødvendigt at supplere de eksisterende bygninger i Brønderslev med fx pavilloner eller alternativt finde en anden lokalitet til denne skole.

Der er i aftaleteksten om FGU formuleret en første funktionsperiode fra 2019-2022, hvor aktiviteter på området samles. Anden fase fra 2023 og frem handler om konsolidering. I FGU Vendsyssels indstilling peges der på, at det udarbejdede forslag er en initial løsning, som udspringer af praktiske forhold. Tidligt i den første 4-årige funktionsperiode tilstræbes det, at der bliver truffet endelig beslutning om den mest optimale placering af skolerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at

 • hovedinstitutionen i FGU Vendsyssel placeres i Hjørring og at
 • der etableres én skole på 2 matrikler i Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Udgifter til indsatser og uddannelse


Resume

Sagsforløb: BE

Der har i 2017 været et forbrug på 64,5 mio. kr. (brutto) til indsatser og uddannelse på beskæftigelsesområdet. Regnskab 2017 svarer til budget 2017.

I 2018 er der disponeret med et forventet forbrug til indsatser og uddannelse på 56,3 mio. kr. (brutto) svarende til budgetrammerne.

Regnskabet for 2017 fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om disponeringen af forventede udgifter til indsatser og uddannelse for 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der har samlet set været et forbrug til indsatser og uddannelse i 2017 på 64,5 mio. kr. (brutto). Regnskab 2017 svarer til budget 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Økonomiafdelingen har udarbejdet et disponeringsforslag til indsatser og uddannelse 2018 på 56,3 mio. kr.

Disponeringsforslaget svarer til budgetrammerne, og fordeler sig således:

Yderligere specifikation om driftsloft for 2017 og disponering for 2018 fremgår af bilag.

Forvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager regnskabet for 2017 til orientering og godkender disponeringsforslaget for 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at disponeringsforslaget til indsatser og uddannelse 2018 svarer til budget 2018.

Beslutning

Regnskab 2017 blev taget til efterretning.

Disponeringsforslaget for 2018 blev godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Job- og UngeCentrets anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Job- og UngeCentret har i 2017 brugt 4,1 mio. kr. til opkvalificeringsindsatser til forsikrede ledige. Der er bevilget knap 2,2 mio. kr. til ordinær uddannelse og anvendt 1,9 mio. kr. til 6 ugers jobrettet uddannelse.

For disse midler er 181 forsikrede ledige opkvalificeret med ordinær uddannelse, og 135 forsikrede ledige er opkvalificeret via ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Uddannelse anvendes til flere målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, herunder forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Der er her fokus på anvendelsen af uddannelse i indsatsen for forsikrede ledige.

Der er stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, hvorfor de ledige opkvalificeres, så de matcher virksomhedernes behov.

Job- og UngeCentret har i 2017 bevilget opkvalificeringsindsatser til forsikrede ledige på knap 2,2 mio. kr. til ordinær uddannelse, hvoraf 900.000 kr. er puljemidler. Der er anvendt 1,9 mio. kr. til 6 ugers jobrettet uddannelse.

For midlerne til ordinær uddannelse er 181 forsikrede ledige opkvalificeret, mens 135 forsikrede ledige er opkvalificeret via ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Det fremgår af vedhæftede bilag indenfor hvilke brancheområder, Job- og UngeCentret har bevilget ordinær uddannelse, samt antallet af ledige, der er opkvalificeret indenfor de forskellige områder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forventer, at der vil blive brugt færre midler på 6 ugers jobrettet uddannelse i 2018, da antallet af forsikrede ledige er faldende.

I det nedenstående gennemgås de forskellige ordninger, hvorfra der bevilges uddannelser til forsikrede ledige.

Pulje til landsdækkende uddannelsesløft

Puljen giver mulighed for, at ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Jobcentret har uddannet én ledig via denne ordning i 2017. Den ledige modtager et beløb svarende til 80 % af dagpengesatsen med en lånemulighed i a-kassen for de sidste 20 %. Jobcentret har i 2017 modtaget cirka 52.000 kr. i puljemidler fra denne pulje. Jobcentret informerer og vejleder alle nyledige om denne mulighed. Det til trods, har det vist sig vanskeligt at anvende puljen i praksis. Billedet er det samme i andre jobcentre, og anvendelsen af denne ordning er derfor yderst begrænset. Problematikken er, at man maksimalt kan uddanne sig i to år via puljen, og derved er det nødvendigt, at den ledige kommer i gang med uddannelse med det samme efter påbegyndt ledighed.

Regional uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. De uddannelser, der kan bevilges, fremgår af regionale positivlister, som godkendes i det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Jobcentret har modtaget 768.000 kr. i puljemidler og anvendt dem til opkvalificering af 90 ledige i 2017.

Udover 6 ugers jobrettet

I tilknytning til ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse (jf. beskrivelse længere nede), er der afsat en pulje til kurser, som har en varighed udover 6 uger. Jobcentret har modtaget 66.000 kr. i puljemidler via denne pulje og opkvalificeret 6 ledige i 2017.

Mangelområder

Puljen giver mulighed for at opkvalificere forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har minimum tre måneders sammenlagt forudgående ledighed. Puljen skal give virksomheder inden for mangelområder en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige. Betingelserne er, at der skal foreligge en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og der skal være tale om ansættelse indenfor stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Dette fremgår af mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Jobcentret har fået bevilget 18.000 kr. i puljemidler fra denne pulje og opkvalificeret én forsikret ledig via ordningen i 2017.

Øvrig uddannelse til ledige - udenfor puljeordninger

Der bevilges ikke kun uddannelse til ledige, som led i puljeordninger. Såfremt den ledige vurderes at kunne profitere af et uddannelsesmæssigt løft i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, bevilger jobcentret også uddannelse, som et led i den generelle indsats for ledige. I alt har 83 ledige i 2017 modtaget opkvalificering og uddannelse, som ikke er omfattet af puljeordningerne.

6 ugers jobrettet uddannelse

Denne ordning er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse. I alt har 135 ledige i 2017 modtaget uddannelse via ordningen. 6 ugers jobrettet uddannelse bevilges af a-kasserne, og i 2017 blev der anvendt cirka 1,9 mio. kr. på ordningen. De ledige, som er en del af målgruppen for denne ordning, kan frit vælge en 6 ugers jobrettet uddannelse fra den landsdækkende positivliste. Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune ændrede i 2015 strategi på integrationsområdet, således at der kom et stærkere fokus på beskæftigelse og etablering af virksomhedstilbud på området. Strategien har givet gode resultater, idet langt flere flygtninge er kommet i selvforsørgelse i 2016 og 2017.

Til at understøtte den nye strategi indgik Jobcentret i 2015 aftaler med to eksterne leverandør om varetagelse af den virksomhedsrettede indsats for integrationsborgerne. I dag er antallet af flygtninge faldet, og Jobcentret er i gang med en organisationstilpasning på integrationsområdet. Det vurderes på denne baggrund hensigtsmæssigt at hjemtage opgaven i forhold til de jobparate integrationsborgere pr. 1. januar 2019. Strategien med et stærkt fokus på job og uddannelse og tidlig iværksættelse af virksomhedsvendte indsatser foreslås at fortsætte.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til om strategi for integrationsområdet kan godkendes, og om opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere skal hjemtages til varetagelse af jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 17. august 2015 en ny strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet. Strategien bestod af et stærkere fokus på beskæftigelse og brug af virksomhedsrettede indsatser i kombination med danskundervisning. Hidtil havde fokus været på, at flygtningene skulle lære dansk først, og derefter kunne de komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Denne tilgang er i dag vendt rundt, og der er fokus på job og uddannelse fra dag ét i indsatsen.

Følgende tiltag har understøttet strategien på integrationsområdet siden 2015:

 • I november 2015 indgik Jobcentret aftaler med to eksterne leverandør om varetagelse af den virksomhedsrettede indsats for henholdsvis de jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere.
 • I juli 2016 fik Jobcentret tilsagn om deltagelse i projektet "I mål med integration" sammen med 16 andre kommuner. Projektets mål er at styrke den beskæftigelsesrettede indsats i kommunerne på integrationsområdet. Projektet koordineres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og varer til medio 2019.

Strategien med en mere job- og virksomhedsrettet tilgang på integrationsområdet har givet gode resultater. 41 % af borgerne på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsperioden, kom i 2017 i job eller uddannelse. Rambøll, som evaluerer projektet "I mål med integration", har udarbejdet en årsrapport for 2017, som viser, at Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats på integrationsområdet er forbedret markant siden 2016, og kommunen ligger i dag over landsgennemsnittet i forhold til at bringe flygtninge i selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.

I løbet af 2017 er antallet af integrationsydelsesmodtagere faldet markant i Brønderslev Kommune, og denne tendens forventes at fortsætte. Ultimo marts 2018 er der 133 fuldtidspersoner, som modtager integrationsydelse og er omfattet af integrationsprogrammet. Året før - i marts 2017 - udgjorde det samme tal 218 fuldtidspersoner.

I 2018 forventer Brønderslev Kommune, ifølge den senest udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen, en tilgang på 8 nye flygtninge foruden familiesammenførte borgere.

Det lavere antal flygtninge betyder, at der ikke ses samme behov for eksterne leverandører på området. Fagforvaltningen foreslår derfor at hjemtage opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere, således at Jobcentrets virksomhedskonsulenter fremadrettet varetager denne opgave. Dette falder i god tråd med, at integrationsafdelingen fysisk flytter ind på Jobcentret den 1. september 2018, hvilket giver mulighed for øget synergi i opgaveløsningen. For at sikre en god udfasning og overdragelse af opgaven foreslås det, at hjemtagelsen sker pr. 1. januar 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender

 • en strategi på integrationsområdet, som fortsat har fokus på job og uddannelse og brug af virksomhedsvendte indsatser fra dag ét - i kombination med en mere helhedsorienteret indsats for de aktivitetsparate borgere,
 • at opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere hjemtages til varetagelse af Jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2019.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 1. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsat i de fem ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet første opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
 • Et faldende antal borgere på integrationsydelse.
 • Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Fald i det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse

I marts 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.236 fuldtidspersoner, hvilket er 154 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og førtidspension.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I første kvartal 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 39 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 44 nye virksomheder/iværksættere.

Job- og UngeCentret afholdte den 13. marts 2018 en velbesøgt jobmesse for virksomheder og ledige, hvor 34 virksomheder og 8 vikarbureauer var repræsenteret. Der var positive tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder og ledige.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I marts 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 133 fuldtidspersoner, hvilket er hele 85 fuldtidspersoner lavere end samme periode sidste år.

I 2018 er fokus rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer udover ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs og IGU (integrationsgrunduddannelsen).

Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år var i marts 2018 på 356 fuldtidspersoner, hvilket svarer til niveauet ved udgangen af 2017. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stabilt i 1. kvartal 2018, og Brønderslev Kommune ligger lige under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en rapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. april 2018.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

96,1 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

65 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3,9 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter såsom arbejde, produktionsskole eller lignende.

78,4 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

574 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 21,6 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. Den største gruppe af disse unge har et arbejde eller er i gang med forberedende aktiviteter (VUC, højskole, produktionsskole eller lignende). Antallet af offentligt forsørgede i denne gruppe er faldet markant - fra 182 unge i 1. kvartal 2017 til 137 unge i 1. kvartal 2018.

Blandt de 574 unge mellem 18 og 24 år, der er udenfor uddannelsessystemet, er der 82 unge, som UU forsøger at kontakte med henblik på vejledning. Størstedelen af disse unge har anden etnisk baggrund, herunder østeuropæisk baggrund, og de har ikke umiddelbar interesse i vejledning.

24,4 % af eleverne i 9. og 10. klasse i Brønderslev Kommune har søgt i 2018 søgt ind på en erhvervsuddannelse

Søgetallet i 2017 på landsplan er 19,4 %. Brønderslev Kommune er tæt på det landsdækkende mål om 25 % i 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag. Desuden vedlægges en læsevejledning, da budgetopfølgningen har fået ny udformning.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte forslag til reduktionspulje.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. Budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

Økonomiudvalget

363.515

5.453

Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at følgende områder er omfattet af servicerammen:

 • Udsatte Børn og Unge
 • Psykiatri og handicap
 • STU
 • Misbrug
 • Beskæftigelsesområdet - løntilskud

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter de forslag til reduktionspuljer, der er udarbejdet på udvalgets område.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 9:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, pkt. 7:

Reduktionspuljerne blev drøftet – punktet genoptages på næste møde.

Udvalget efterlyser forslag til nye investeringsstrategier.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til reduktionspulje 2019 – forslagene sendes til Økonomiudvalget.

Udvalget er betænkelig overfor forslaget med besparelsen inden for Ungefamilieområdet.

Bilag

Til toppen


12. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

I marts 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.236 fuldtidspersoner, hvilket er 154 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og førtidspension. Faldet i antallet af borgere på førtidspension skyldes, at der er flere, der overgår til folkepension. Det er således ikke antallet af nytilkendte førtidspensioner, der er faldende, men derimod det samlede antal borgere på førtidspension.

I forhold til de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet - de forsikrede ledige - er der i marts 2018 517 ledige. En oversigt over de a-kasser, de forsikrede ledige i Brønderslev Kommune er medlemmer af, viser, at den største gruppe - på 171 personer - er ufaglærte ledige fra 3F. De næststørste grupper er medlemmer fra HK og FOA. Antallet af ledige akademikere er relativt lavt.

En del ledige er medlem af Kristelig A-kasse og Det Faglige Hus. Her er det ikke muligt at se, hvilke faggrupper der er tale om.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2017. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger på niveau med resten af landet.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 200 sager. Heraf er 131 afgørelser stadfæstet, i 22 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 31 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 16 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 200 sager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 20 sager over kommunens afgørelser inden for LAB-loven.

Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktive socialindsats (LAS): Der er i 2017 afgjort 56 klager inden for LAS. Heraf er 9 af klagerne omgjort af Ankestyrelsen, 7 er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og 7 sager er blevet afvist. For de øvrige 33 sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Lov om social pension (PL): Inden for social pension er der afgjort 4 klager over kommunens afgørelse. I alle 4 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 46 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 40 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 70 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 36 af sagerne, 8 af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, 22 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 4 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 2 af sagerne. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 1 sag er hjemsendt til ny behandling i kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune på niveau med resten af landet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andel af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 1. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

a) Jobcenter / UngeCenter overgår til nyt IT-system medio 2018.

Beslutning

Næste møde indledes med besøg på Produktionsskolen i Brønderslev kl. 13.00 – herefter holdes mødet på Produktionsskolen i Dronninglund.

Investeringer / ønsker til budget 2019 medtages som punkt på næste møde.

Taget til efterretning.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Kort evaluering af 12-12 arrangementet på Sandmosen.

Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer