Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 10. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Status på bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Projekt Bydelsmødre har nu været i gang i 1½ år i Brønderslev Kommune. Bydelsmødre er en gruppe kvinder, der frivilligt støtter etniske minoritetskvinder, som lever isoleret i Brønderslev Kommune.

Projektet vurderes at være godt på vej. Der arbejdes på at etablere en forening, således at bydelsmødre-gruppen kan fortsætte af egen drift efter projektperioden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Integrationsrådet vedtog Beskæftigelsesudvalget i februar 2017 at iværksætte et bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Bydelsmødre er et velafprøvet koncept, som er udviklet af Landsorganisationen for Bydelsmødre under Fonden for Socialt Ansvar. På landsplan er der ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som landsorganisationen har udviklet.

Målet med indsatsen er at fremme de socialt isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

En evaluering af bydelsmødre-projekterne på landsplan viser en god effekt af indsatsen, idet kvinderne oplever øget forankring i det danske samfund og øget mod til at løse egne problemer.

I Brønderslev Kommune startede bydelsmødre-projektet op i marts 2017. En familiekonsulent fra integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune fungerer som koordinator for projektet en dag om ugen. Derudover er der nedsat en ressourcegruppe og en følgegruppe bestående af relevante samarbejdspartnere, der bidrager til projektet. Medlemmerne af de to grupper er følgende:

Ressourcegruppen

Følgegruppen

Signe Pedersen, koordinator

Anna Marie Nielsen, forretningsforfører i Boligforeningen PM

Pia D. Asmild, sagsbehandler

Frede Hansen, formand for Integrationsrådet

Trine Jensen, projektleder i Mælkebøtten

Mads W. Nielsen, afdelingsleder hos AOF

Lis Mikkelsen, AOF

Annie B. Frandsen, leder af Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune

Trine Fredsgaard, støttepædagog på dagtilbudsområdet og i PPR

Mette Hangaard, sundhedsplejerske

Brønderslev Kommune støtter projektet bydelsmødre-projektet økonomisk i en 2-årig periode på følgende måde:

Første år

Andet år

Løn til koordinator 1 dag om ugen i max 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Målet er, at bydelsmødre-gruppen efter 2 år etablerer sig som en frivillig forening. Den lønnede koordinators opgave skal derefter udfases og overgå til en organisatorisk frivillig.

Status på projektet

I marts 2017 startede koordinatoren med at planlægge uddannelsen for de kommende bydelsmødre i Brønderslev Kommune. Landsforeningen har udarbejdet en grundmodel for uddannelsen, men det praktiske som at finde undervisere, lokaler osv. står koordinatoren - eller foreningen - selv for. Foruden gæstelærere underviste koordinatoren på en del af forløbet.

Ressourcegruppen stod for at udvælge de kommende bydelsmødre. Kriterierne for at blive bydelsmor er blandt andet, at kvinderne har overskud og ressourcer til at hjælpe andre, at de har et stort netværk, og de er gode til dansk.

Uddannelsesforløbet startede i august 2017, og i november 2017 færdiggjorde 8 kvinder uddannelsen som bydelsmor.

Efter uddannelsesforløbet har fokus i projektet været på:

  • Forankring af bydelsmødrene som en gruppe
  • Forankring i funktionen som bydelsmor
  • At skabe kendskab til bydelsmødrenes eksistens og tilbud

De 8 bydelsmødre har aktuelt kontakt til ca. 30 kvinder, som de støtter. Kvinderne har spørgsmål til bydelsmødrene om familieliv, parforhold, kvinders rettigheder, fritidsaktiviteter og i særdeleshed uddannelse og arbejdsmarked.

Siden marts 2018 har bydelsmødrene afholdt kvindecafé én gang månedligt. Bydelsmødrene har derudover etableret samarbejde med andre aktører med tilbud til målgruppen - Mælkebøtten i regi af boligforeningen PM, Brønderslev Kommunes fritidsguide, Brønderslev Kirke m.fl.

Planen er, at bydelsmødrene forankres som forening i første halvår af 2019. For at være rustet til at føre bydelsmødre-gruppen videre som forening, er det vigtigt at den enkelte bydelsmor er etableret i rollen og i gruppen. Bydelsmødrene er fra deres hjemlande ikke vant til at arbejde i grupper, og de er ikke bekendte med foreningslivet/foreningsbegrebet, hvorfor det er en proces, der tager tid.

Når bydelsmødrene har dannet en forening, vil de søge finansiering via de frivillige § 18-midler, via ansøgninger til forskellige fonde og via egne arrangementer som fx loppemarkeder, boder til "open by night", markeder eller lignende.

Bydelsmødrene i Brønderslev Kommune har mod på de opgaver, der kommer til dem, og de er nysgerrige efter mere viden for at kunne hjælpe andre kvinder så godt som muligt. Der ud over er der observeret en stigning i antallet af henvendelser til bydelsmødrene og til koordinator. Det ses som et tegn på, at forankringen tager form, og samlet set vurderes bydelsmødrene i Brønderslev Kommune at være godt på vej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

En familiekonsulent fra Brønderslev Kommunes integrationsafdeling fortsætter som koordinator for bydelsmødrene én dag om ugen frem til marts 2019.

Indstilling

Integrationsrådet, 13. september 2018, pkt. 5:

Til efterretning.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


4. Evaluering af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI Tech College, EUC Nord og LO Brønderslev-Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune arbejder gennem en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord, Tech College og LO Brønderslev på at sikre de lokale virksomheder arbejdskraft indenfor bygge- og industrifagene i fremtiden.

Partnerskabsaftalen udløber den 1. oktober 2018. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en evaluering af partnerskabsaftalen og fremlægger forslag til en procesplan for forlængelse af aftalen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges til den 1. marts 2019.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College med det overordnede formål at bidrage til at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft i fremtiden. I oktober 2016 blev aftalen forlænget, og LO Brønderslev-Dronninglund trådte ind som part i aftalen. Den nuværende aftale udløber den 1. oktober 2018.

Målet med partnerskabsaftalen er, at flere unge påbegynder en uddannelse indenfor bygge- og industrifagene på EUC Nord og Tech College i Aalborg, og alle elever, som har gennemført grundforløbet, skal have en praktikplads i en virksomhed.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en evaluering af arbejdet med partnerskabsaftalen. Den viser, at praktikpladssituationen aktuelt er god. Langt de fleste elever indenfor industri- og byggefagene har i dag en praktikplads.

Den primære udfordring i forhold til partnerskabsaftalens mål er at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse med henblik på at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. Der pågår en række tiltag på skoleområdet i Brønderslev Kommune, men vurderingen er, at der er behov for yderligere tiltag.

Regeringen har i september 2018 fremlagt et udspil, som har til formål at styrke indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udspillet indeholder en række forslag til initiativer i folkeskolen, på erhvervsuddannelser, i kommunerne og på nationalt plan (se bilag). Disse initiativer drøftes nu blandt parterne bag erhvervsskolereformen og folkeskoleforligskredsen.

Partnerskabsaftalen udløber den 1. oktober 2018. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at der fortsat er behov for at styrke de unges valg af en erhvervsuddannelse og følge praktikpladssituationen tæt og foreslår derfor at forlænge partnerskabsaftalen.

For at give plads til drøftelser af indhold og rammer for en kommende partnerskabsaftale, foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at den nuværende partnerskabsaftale forlænges til den 1. marts 2019. I perioden frem til 1. marts 2019 foreslås følgende procesplan:

10. oktober 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender forlængelse af den nuværende partnerskabsaftale

14. november 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter indhold til en ny partnerskabsaftale

December 2018

Partnerskabskredsen drøfter indhold til en ny partnerskabsaftale

Januar 2019

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandler udkast til ny partnerskabsaftale og sender aftalen i høring

Februar 2019

Politisk godkendelse af ny partnerskabsaftale i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender forlængelse af den nuværende partnerskabsaftale til den 1. marts 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der tages kontakt til parterne med henblik på udarbejdelse af en ny partnerskabsaftale.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Der mangler tal på A-dagpenge og sygedagpenge for august måned, hvorfor det er tallene fra juli 2018, der også fremgår i august 2018.

I august 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.835 fuldtidspersoner, hvilket er 210 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af A-dagpenge, integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Flowdiagram på udvalgte ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over ydelserne i beskæftigelsessystemet samt et flowdiagram, der viser til- og afgang af borgere på forskellige ydelser.

Sagen til fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over ydelsesgrupperne i beskæftigelsessystemet samt et flowdiagram, der viser, hvor stor udskiftning der er på de enkelte ydelser.

Ydelser i beskæftigelsessystemet

Beskæftigelsessystemet består af en række forskellige ydelsesgrupper, som ledige borgere kan modtage afhængig af deres situation.

Ydelsesgrupperne fremgår af vedhæftede notat. Ydelserne A-dagpenge, uddannelses- og kontanthjælp, integrationsydelse og sygedagpenge er ydelser, som nye ledige kan modtage. Størstedelen af disse ledige kommer direkte i job eller uddannelse. De øvrige ledige får efter en længere periode på offentlig forsørgelse behandlet deres sag i rehabiliteringsteamet, som afgør, hvilken indsats den ledige skal modtage. Afhængig af rehabiliteringsteamets indstilling kommer borgeren i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i jobafklaringsforløb eller på førtidspension.

Flow på udvalgte ydelser

Det samlede antal borgere på de enkelte ydelser kan variere med få borgere fra måned til måned. Alligevel er der ofte et stort flow, det vil sige en stor til- og afgang af borgere.

I vedhæftede notat er der en oversigt over flowet på forskellige ydelsesgrupper. Udvalget er tidligere blevet orienteret om notatet på et møde den 6. juni 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2019 for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender mødekalender 2019 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling
  1. Orientering om Jobmesse i Brønderslev Kommune den 19. marts 2019.
Beslutning

Orientering fra 1. møde i FGU bestyrelsen. Konstitueringen blev foretaget med Eskild Sloth Andersen som formand. Kathrine Jensen og Neil Jacobsen blev valgt til næstformænd.

Orientering om ansættelsesproces i forbindelse med ansættelse af ny Chef for UngeCentret.

Kolding Kommune var på besøg på UngeCentret den 4. oktober 2018 og fik en orientering om etableringen / organiseringen af UngeCentret.

Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer