Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Bettina Bøcker Kjeldsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-4 og 7-8.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ole Ervolder og Charlotte Hove deltager i pkt. 6.

Til toppen


3. Afsluttende status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK

Jobcenter Brønderslev har siden 2016 arbejdet med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som udløb ved udgangen af 2018. Målet med strategien har været at bringe flere kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse.

Strategien har været en succes, idet målet er nået, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant i Brønderslev Kommune.

Jobcentret vil fremadrettet fastholde arbejdet med kontanthjælpsstrategiens elementer samt udarbejde forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varede til udgangen af 2018.

Strategien indebar investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området i form af:

 • Skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
 • Flere jobrettede samtaler med borgerne
 • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
 • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien har været at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Strategien har været en succes, idet målene er nået. I december 2018 modtog 307 fuldtidspersoner over 30 år kontanthjælp i Brønderslev Kommune, hvilket er betydeligt lavere end strategiens mål om at nå ned på 360 fuldtidspersoner på kontanthjælp.

Fra januar 2016 til december 2018 er der sket et fald på 130 fuldtidspersoner på kontanthjælp i Brønderslev Kommune foruden 46 fuldtidspersoner, som overgik til integrationsydelse i juli 2016, da denne ydelse blev indført. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag har en lav andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med landsplan og regionalt niveau, hvilket fremgår af grafen nedenfor.

Selv om kontanthjælpsstrategien er afsluttet med udgangen af 2018, vil Jobcentret fastholde arbejdet med strategiens elementer og arbejde på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere i 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil derudover udarbejde et forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, som også er et fokusområde i Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019. Målgruppen for denne strategi vil være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er udarbejdet et notat økonomi vedr. kontanthjælpsstrategien - se vedhæftede.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 7:

Drøftet.

Ros til indsatsen.

Sundhed og Velfærd ønsker at medvirke i arbejdet med borgere på ressourceforløb.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget roser Fagforvaltningen for det flotte resultat.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i ministermålene på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg
 • Et fald i antallet af borgere på integrationsydelse og 55 % i selvforsørgelse
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og en større andel vurderes jobparate
 • Færre uddannelseshjælpsmodtagere end de tidligere år

Mål 1: Færre på offentlig forsørgelse

I Job- og UngeCentret følges udviklingen af det samlede antal borgere på offentlige forsørgelse løbende. I december 2018 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.998 fuldtidspersoner, hvilket er 222 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Grundet forsinkede data er dette under forudsætning af, at udviklingen på a-dagpenge og sygedagpenge følger sin nuværende tendens. Faldet ses især på integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 190 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 104 nye virksomheder og iværksættere.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er faldet markant siden slutningen af 2016 og faldet er fortsat ind i 2018. Målet for 2018 var, at 20 % af målgruppen skulle i selvforsørgelse senest 3 år efter deres ankomst til kommunen. De seneste tal er fra 3. kvartal 2018, hvor 55 % af målgruppen er kommet i selvforsørgelse i form af job eller uddannelse, hvilket er langt over målet for 2018.

Mål 4: Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 307 fuldtidspersoner i december 2018. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen. Derudover er en større andel kontanthjælpsmodtagere vurderet jobparate.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Ministeren havde ikke opsat et konkret mål på ungeområdet, hvorfor Brønderslev Kommune valgte at udarbejde et lokalt mål, som sætter fokus på ungeindsatsen.

I december 2018 var antallet af unge på uddannelseshjælp på 196 fuldtidspersoner, hvilket er 22 fuldtidspersoner færre end samme periode året før. Brønderslev Kommune ligger også under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen.

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat en yderligere medarbejder. Der har i perioden fra den 1. december 2017 til den 30. november 2018 været anmeldt 161 sager vedrørende socialt bedrageri, hvoraf 66 sager omhandler ansøgning om forsørgelse (tidlig indsats). På beskæftigelsesområdet har der været en nettobesparelse på 1.053.271 kroner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder har levet op til målsætningerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 6:

Drøftet.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Ungechef Ole Ervolder og leder af UU Charlotte Hove deltager på dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. De resterende 3 % af denne målgruppe (43 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (539 unge), som ikke er i gang med eller har en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 305 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold
  • 58 er tilmeldt påbegyndelse af på en uddannelse
  • 47 deltager ikke i registreret aktivitet, og som UU ikke kan få kontakt til. UU har iværksat en særlig indsats overfor denne gruppe
  • 3 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 126 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 har UU desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen, der i 8. klasse (2019) er vurderet ikke-uddannelsesparat, er steget med 6 procentpoint sammenlignet med 2018. Størstedelen af disse elever opfylder ikke karakterkravene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den 9. januar 2019 2 budgetønsker omkring ansættelse af en tovholder og en uddannelsesvejleder i regi af UU. Et yderligere budgetønske om ansættelse af en psykolog tilknyttet UngeCentret er under overvejelse. Indholdet i budgetønsket indebærer gratis psykologhjælp til unge, der har svært ved livet og er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter budgetønsket om ansættelsen af en psykolog.

Beslutning

Kvalitetsrapporten drøftes på fællesmøde mellem BE og BS den 5. marts 2019.

Budgetønsket om ansættelse af psykolog tilknyttet UngeCentret udsættes indtil videre.

Bilag

Til toppen


6. Tværgående kommunal koordinering af den kommunale ungeindsats (KUI) og samarbejdet med den forberedende grunduddannelse (FGU)


Resume

Sagsforløb: BE

Det administrative styreforum i regi af FGU Vendsyssel har drøftet fælles målgruppedefinition og visitationsprocedurer i de fire kommuner.

Det foreslås, at tyngden i målgruppen for FGU er unge, som er i nærmeste udviklingszone i forhold til at komme i job eller uddannelse, og det er uddannelsesvejledere, der foretager målgruppevurdering og visitation af de unge til FGU for at sikre ensretning og sammenhæng.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om den fælles målgruppedefinition og visitationsprocedure kan godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den Kommunale Ungeindsats (KUI) i kommunerne parallelt med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har Læsø, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner nedsat et administrativt samarbejdsforum med en styregruppe på direktør- og chefniveau samt en faggruppe på leder- og konsulentniveau til at understøtte samarbejdet på tværs, herunder samarbejdet med FGU-institutionen. Der blev i dette forum afholdt møder i november 2018 og januar 2019, hvor blandt andet følgende blev drøftet:

 1. Behovet for information om FGU til kommende brugere (særligt i vejledningsøjemed), herunder uddannelsesparathedsvurderingerne i forhold til FGU
 1. Målgruppedefinition og visitationsprocedurer

Der var på tværs af alle fire kommuner enighed om at lave følgende aftaler i forhold til drøftelserne:

 1. Der udarbejdes en fælles brochure, som kan anvendes som informationsmateriale til kommende elever, indtil FGU selv har et tilgængeligt materiale (vedlagt som bilag). FGU Vendsyssel godkendte på møde den 14. december 2018, at materialet bruges, indtil de selv udsender materiale.
 1. Der er enighed om, at en ung kan være i målgruppen for FGU, hvis den unge er under 25 år og har opfyldt undervisningspligten men ikke bestået afgangsprøven og ej heller har gennemført en ordinær ungdomsuddannelse.

Den unge kan desuden være i målgruppen, hvis den unge opfylder de formelle krav til erhvervsuddannelser/gymnasiale uddannelser, men ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen på grund af sociale, personlige eller faglige udfordringer. Kernemålgruppen for FGU er de unge, som i dag går på KUU, produktionsskole, AVU og EGU.

Tyngden i forhold til målgruppen for FGU kan dermed beskrives som de unge, der er i nærmeste udviklingszone for at kunne varetage et job eller gennemføre en ungdomsuddannelse via et variabelt forløb på FGU.

Unge, der allerede i dag er i beskæftigelsessystemet, kan også visiteres til FGU, jf. ovenstående målgruppedefinition.

Al visitation til FGU foregår på baggrund af individuelle vurderinger af den unge. 10. klasse er som hidtil en del af grundskolen og er ikke en del af etableringen af FGU, målgruppedefinitionen og visiteringen dertil.

Der er enighed om, at det bør være uddannelsesvejlederne, der fremadrettet målgruppevurderer og visiterer de unge til FGU, da det giver en ensartet vejledning og sammenhæng i målgruppevurderingen i grundskolen og i de forskellige kommunale ungeindsatser. Uddannelsesvejlederne har ansvaret for uddannelsesplanen. FGU skal ud fra uddannelsesplanen udarbejde forløbsplan for FGU-forløbet for den enkelte unge.

Der arbejdes mellem de fire kommuner på en ensretning af opfølgningen på FGU-forløbet, herunder hvor ofte der skal ske en opfølgning, og hvordan den skal ske. Der er et fælles ønske om at have fokus på progression og målopfyldelse fra FGU, således de unge afsluttes til uddannelse og job og ikke i beskæftigelsessystemet efter endt FGU-forløb. Opfølgningsforløbet aftales endeligt med FGU-institutionen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender den fælles målgruppedefinition og visitationsprocedure.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af Norgesprojekt


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har siden 2012 haft et Norgesprojekt. Formålet er, at rekruttere ledige i Vendsyssel til stillinger i Norge og på sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel via en koordineret indsats.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune fortsat skal være en del af Norgesprojektet.

Sagsfremstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner iværksatte i november 2012 et Norgesprojekt. Norgeskonsulenten er ansat i Hjørring Kommune, men har været finansieret af Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner efter 40-40-20 modellen. Frederikshavn Kommune er udtrådt af samarbejdet.

Formålet med projektet har været todelt:

1. At få primært langtidsledige i Vendsyssel i job i Norge

Indsatsen involverer afdækning af ledige stillinger i Norge, afholdelse af infomøder for ledige i Vendsyssel, udsøge de rette ledige og klæde dem kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med information om ansøgninger og formalia. Et sekundært formål med denne indsats har været at skabe en effekt, hvor beskæftigede, der finder job i Norge, efterlader ledige stillinger, som kan besættes af ledige i Vendsyssel (også kaldet en træk- og skubeffekt).

2. På sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel

Dette erhvervsspor består i at deltage med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og herigennem tiltrække norske investeringer til Vendsyssel.

Projektet er nu udvidet til også at rådgive jobsøgere og virksomheder om muligheder og vilkår i hele EU/EØS og ikke kun i Norge. Det omhandler blandt andet rådgivning af:

 • Nyuddannede akademikere
 • Pædagoger og lærere
 • Arkitekter, bygningsingeniører og -konstruktører
 • IT-folk
 • Unge generelt
 • "Det grå guld", specielt ældre pædagoger og lærere

Der ses ingen håndværkere mere.

På det seneste har projektet rådgivet virksomheder inden for:

 • Den maritime sektor
 • Håndværksvirksomheder
 • Procesindustri
 • IT
 • Web-shops

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet om Norgesindsatsen med de øvrige kommuner i Vendsyssel har været godt, i en periode hvor ledigheden har været høj i Danmark, og der har været et overskud af arbejdskraft i Danmark. De seneste år er der imidlertid sket et skifte på arbejdsmarkedet, som nu er kendetegnet ved faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Der forventes derfor at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. Det betyder, at der kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder ikke kan få den nødvendige arbejdskraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer derfor, at det væsentlige fokus i indsatsen i 2019 bør være på formidling af arbejdskraft og opkvalificering af arbejdsstyrken i forhold til de lokale og regionale virksomheder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter om Brønderslev Kommune fortsat skal være en del af Norgesprojektet i 2019.

Personale

Norgeskonsulenten er ansat i Hjørring Kommune. Lønudgiften har været medfinansieret af Frederikshavn og Brønderslev Kommuner. Efter Frederikshavn Kommunes udtrædelse den 1. januar 2019 vil lønudgiften fremadrettet finansieres af Brønderslev og Hjørring Kommuner. I 2018 brugte Brønderslev Kommune 130.000 kroner. Det forventes, at Brønderslev Kommune kommer til at betale samme andel som tidligere, hvorfor udgiften forventes at blive den samme som i 2018, såfremt udvalget beslutter, at forlænge projektet.

Økonomi

Udgiften på 130.000 kr. afholdes indenfor driftsloftet.

Beslutning

Brønderslev Kommune ønsker at træde ud af Norgesprojektet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


8. Forlængelse af bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Bydelsmødre er et 2-årigt projekt, som støttes af Brønderslev Kommune. Projektet består af en gruppe kvinder - bydelsmødre - som frivilligt støtter primært etniske minoritetskvinder, der lever isoleret i Brønderslev Kommune.

Projektet har nu varet 2 år, og bydelsmødrene vurderes at være kommet langt i deres arbejde. For at komme i mål med at etablere en forening, så bydelsmødre-gruppen kan fortsætte af egen drift, foreslås det at forlænge projektet yderligere et år.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om projektet skal forlænges et år.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Integrationsrådet vedtog Beskæftigelsesudvalget i februar 2017 at iværksætte et 2-årigt bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder primært med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Målet med indsatsen er at fremme de socialt isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

På landsplan er der ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som Landsorganisationen for Bydelsmødre har udviklet.

I Brønderslev Kommune startede bydelsmødre-projektet i marts 2017. En familiekonsulent fra Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune fungerer som koordinator for projektet en dag om ugen. Derudover er der nedsat en ressourcegruppe og en følgegruppe.

Gennem projektet har 8 kvinder taget uddannelsen som bydelsmor, og de fungerer nu som bydelsmødre i Brønderslev Kommune. Bydelsmødrene har i løbet af projektperioden haft ca. 50 kontakter til kvinder i målgruppen for projektet og dannet en kvindecafé, som afholder månedlige møder.

Det er målet, at bydelsmødre-gruppen etablerer sig som en frivillig forening, og den lønnede koordinators opgave derefter udfases og overgår til en organisatorisk frivillig. Bydelsmødre-gruppen har ikke nået dette indenfor projektperioden men vurderes at være godt på vej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at bydelsmødre-projektet forlænges med et år frem til den 1. marts 2020. Samtidig foreslås det, at der afsættes midler til uddannelse af yderligere 10 bydelsmødre for at sikre stabilitet og dynamik i gruppen, da en gruppe på 8 frivillige bydelsmødre har vist sig at være sårbar alene på grund af antallet. Koordinators tidsforbrug i projektet forventes at udgøre 10 tim er om ugen i et år.

Brønderslev Kommune har støttet bydelsmødre-projektet med i alt 45.000 kr. de første 2 år, som det fremgår af skemaet nedenfor.

2017

2018

Løn til koordinator 1 dag om ugen i 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for

integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for

integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Forlængelse af projektet med et år og uddannelse af yderligere 10 bydelsmødre vurderes at udgøre samme udgift, som i projektets første år - dvs. 35.000 kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forlænger bydelsmødre-projektet med et år frem til den 1. marts 2020.

Økonomi

Uddannelse og aktiviteter finansieres på driftsloftet for integrationsområdet.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. januar 2019, pkt. 9:

Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forlænger Bydelsmødre-projektet med 1 år.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Projektet forlænges 1 år.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Seneste opgørelse er fra december 2018. Antallet af A-dagpenge- og sygedagpengemodtagere er endnu ikke opgjort for december måned, hvorfor det er tallene fra november 2018, der også fremgår i december 2018.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp. På fleksjob- og ressourceforløbsområdet ses en stigning over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Eskild Sloth Andersen orienterede om FGU
  • ny leder tiltrådt 1. februar 2019
  • Strategiseminar den 26. februar 2019
  • lokalesituationen
 • Formand og næstformand er inviteret til møde i RAR den 18/3 2019 fra 14,00-16,00
 • Klaus Riis Klæstrup deltager i møderne med gymnasierne den 15/3 2019

Til toppen


11. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 7. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer