Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 8. maj 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen havde meldt afbud til mødet.

Klaus Riis Klæstrup deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-9 + 12.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til ny partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til ny partnerskabsaftale i Brønderslev Kommune, som har til formål at bidrage til at sikre de lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Aftalen sætter fokus på bygge- industri-, handels-, hotel- og restaurationsbranchen, som er blandt de brancher, der i høj grad efterspørger arbejdskraft.

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord med det formål at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft. I 2016 blev aftalen forlænget, og LO Brønderslev-Dronninglund trådte ind som part i aftalen.

Partnerskabsaftalen udløb i oktober 2018. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har efterfølgende udarbejdet forslag til rammerne for en ny partnerskabsaftale, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den 9. januar 2019. Dette indebærer en udvidelse af det nuværende branchefokus, således at handels-, hotel- og restaurationsbranchen indgår foruden bygge- og industribranchen, som har været omdrejningspunkt for partnerskabsaftalen siden 2014. Det er valgt ikke at inddrage SOSU-området, da arbejdet med at øge arbejdsudbuddet på dette område varetages i samarbejde med ældreområdet i Brønderslev Kommune. Det samme gælder landbrugsområdet, hvor et projekt i samarbejde med relevante aktører er under planlægning.

Forslag til rammerne for en ny partnerskabsaftale indebar også et mål om styrket samarbejde med efterskoler og gymnasier med henblik på at styrke unges interesse for erhvervsuddannelserne. Efter dialog med gymnasierne har de meddelt, at de ikke ønsker at deltage i partnerskabsaftalen, da målet om flere unge på erhvervsuddannelserne ikke er i fuld overensstemmelse med gymnasiernes formål.

På baggrund af dialog med aftaleparterne har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et nyt forslag til en partnerskabsaftale, som varer fra den 1. juni 2019 til den 1. juni 2023. Aftalen er godkendt af parterne, som foruden Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College, EUC Nord og LO nu også inkluderer Dansk Erhverv, Horesta, Efterskoleforeningen, Frie Fagskoler og FGU Vendsyssel.

Målene med aftalen er følgende:

 1. At stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for alle unge under erhvervsuddannelse på EUC Nord eller Tech College Aalborg, der har færdiggjort grundforløbet.
 2. At styrke samarbejdet om fastholdelse på ungdomsuddannelser mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.
 3. At styrke samarbejdet mellem folkeskole, efterskole, frie fagskoler, FGU, erhvervsuddannelser, LO og erhvervsliv, så flere unge får en interesse i at blive faglærte. Målet er, at 30 % vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Regeringen indgik i november 2018 en aftale om erhvervsuddannelserne i fremtiden - "Fra folkeskole til faglært" - som forventes at understøtte og blive en del af arbejdet med partnerskabsaftalen. Partnerskabskredsen vil mødes ca. 3 gange årligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender den nye partnerskabsaftale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Tabellen vedr. forgæves rekutteringer flyttes over som et bilag til aftalen.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019, 1. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i en overordnet målsætning og tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 for 1. kvartal.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg
 • Et lavt niveau af uddannelseshjælpsmodtagere
 • Høj andel af 9. og 10. klasse elever søger ind på en erhvervsuddannelse
 • Arbejdet med den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er igangsat.

Færre personer på offentlig forsørgelse

I januar 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.188 fuldtidspersoner, hvilket er et færre antal fuldtidspersoner end samme måned året før. Faldet ses på integrationsydelse, kontanthjælp, a-dagpenge, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 1. kvartal 2019 har Job- og UngeCentret gennemført 48 rekrutteringer til ordinære jobs og besøgt 37 nye virksomheder/iværksættere.

Job- og UngeCentret holdte den 19. marts 2019 en velbesøgt Jobmesse for ledige og virksomheder. I april holdte Job- og UngeCentret et branchemøde for ledige i samarbejde med Brønderslev Kommunes ældreområde, som havde til formål at informere om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse indenfor SOSU- og ældreområdet.

Et af de vigtigste redskaber til at få ledige i job er de jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne i Job- og UngeCentret. Derfor har Job- og UngeCentret fokus på at få holdt alle de lovpligtige samtaler. For dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger Job- og UngeCenter Brønderslev over regionsgennemsnittet for afholdelsen af de jobrettede samtaler.

Unge i uddannelse og job

I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er henover de seneste år faldet. Målet i 2019 er, at der i gennemsnit maksimalt skal være 200 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I 1. kvartal i 2019 har der i gennemsnit været 194 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er et andet mål for 2019, at 20 % skal være i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer. I 1. kvartal 2019 var 25 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedsrettet indsats.

Den sidste målsætning på ungeområdet er, at 30 % af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. For elever i Brønderslev Kommune har 29 % søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, hvilket er en stigning sammenlignet med de forgangne år.

Udsatte ledige

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med den nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Indsatselementerne i strategien består af:

 1. En jobrettet og helhedsorienteret indsats
 2. Hyppige samtaler med borgerne
 3. Iværksættelse af flere lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov
 4. Tæt opfølgning på iværksatte indsatser
 5. Resultatfokus

Den seneste viden om, hvordan borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, opnår fodfæste på arbejdsmarkedet viser, at det bedst sker ved hjælp af lønnede timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Data for de ordinære løntimer kommer med nogle måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er fra januar måned 2019. Den seneste opgørelse viser, at 6 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune havde ordinære løntimer. For den virksomhedsrettede indsats var 27 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet indsats i 1. kvartal 2019. For borgere i ressourceforløb havde 3 % ordinære løntimer i januar 2019, og i 1. kvartal 2019 var 36 % af borgerne i ressourceforløb i en virksomhedsrettet indsats.

På ledighedsydelsesområdet ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet målt på andelen af ledighedsydelsesmodtagere i forhold til befolkningen. I forlængelse af den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har Jobcentret i samarbejde med BDO foretaget en kortlægning af ledighedsydelsesmodtagere i Brønderslev Kommune og udarbejdet en handleplan. Handleplanens resultater vil blive fulgt tæt.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17 med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. De resterende 3 % af denne målgruppe (44 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 80 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 20 % (529 unge), som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 278 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold
  • 64 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 25 deltager ikke i registreret aktivitet, og som UU ikke kan få kontakt til
  • 7 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 155 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven.

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 har UU desuden sat fokus på grundskoleelevers søgning af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse. For elever med bopæl i Brønderslev Kommune har 63,9 % søgt ind på en gymnasial uddannelse, 29 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse, 4,4 % har søgt ind på øvrige uddannelser og 2,8 % har søgt ind på FGU (forberedende grunduddannelse). Målsætningen på landsplan (i 2025) og i Brønderslev Kommune (i 2019) er, at 30 % søger ind på en erhvervsuddannelse. Her ligger Brønderslev Kommune tæt på målet og vurderes som et tilfredsstillende resultat.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra januar 2019 grundet en række efterreguleringer.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, a-dagpenge, uddannelseshjælp og sygedagpenge. På ressourceforløbsområdet og fleksjobområdet ses en stigning over det seneste år.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i januar 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelses foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Vendsyssel Jobbarometer 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft i Vendsyssel.

Kommunerne har i alt spurgt 1.493 virksomheder om deres forventninger til arbejdskraftbehovet i 2019.

Prognosen viser, at cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer at øge antallet af medarbejdere indenfor det næste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for efterspørgslen efter arbejdskraft i 2019.

Undersøgelsen er gennemført af kommunernes virksomhedskonsulenter.

I alt har 1.493 virksomheder medvirket i undersøgelsen, hvoraf 263 virksomheder ligger i Brønderslev Kommune.

Resultaterne viser, at for virksomhederne beliggende i Brønderslev Kommune forventer 32,7 % af de adspurgte, at de har flere medarbejdere om et år. 60,8 % forventer det samme antal medarbejdere, og kun 6,5 % af de adspurgte virksomheder forventer at have færre medarbejder om et år.

I Brønderslev Kommune forventes gode jobmuligheder som lager- og logistikmedarbejder, social- og sundhedsassistent, salgskonsulent og personer i bygge- og anlægsbranchen og metalindustrien.

Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om deres parathed og erfaring med henholdsvis borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og integrationsborgere. Her viser undersøgelsen, at en række virksomheder Brønderslev Kommune har angivet høj parathed i forhold til at modtage disse borgere. Cirka halvdelen af de adspurgte virksomheder tilkendegiver også, at de fremadrettet har arbejdsopgaver, der kan løses af personer, som kun er ansat få timer om ugen. Der er således mange virksomheder, som ifølge undersøgelsen åbner op for jobmuligheder med få lønnede timer om ugen.

Prognosen skal blandet bidrage til, at

 • Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked,
 • give rådgiverne i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede de ledige og unge mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet,
 • styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft og
 • give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

På den baggrund har kommunerne udpeget områderne; metalindustrien, bygge- og -anlægsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen, SOSU-området samt lager- og logistikbranchen. Her etablerer kommunerne kandidat- og aspirantbanker til tværkommunal rekruttering og målrettet opkvalificering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2020 på møde den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at de 108 mio. kr. fordeler sig på følgende områder:

 • Løntilskud
 • Ungefamilie
 • Psykiatri og handicap
 • Misbrug
 • STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)
 • UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 13. marts 2019, pkt. 7:

Der arbejdes videre hermed. Punktet behandles på næste møde.

Jan Thaibert var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 12:

Der blev udleveret bilag vedr. Budget 2019 på Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets område. Bilaget vedhæftes budget 2019.

Blev drøftet – der arbejdes videre hermed. Punktet behandles på næste møde.

Beslutning

Blev drøftet – sendes til Økonomiudvalget.

A tager forbehold.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ledighedsydelse og fleksjob i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

I Brønderslev Kommune er der en større andel borgere på ledighedsydelse - både set i forhold til regions- og landsgennemsnittet.Derudover har borgere på ledighedsydelse i Brønderslev Kommune den største gennemsnitlige varighed sammenlignet med regionen og landet.

For at nedbringe antallet og varigheden af borgere på ledighedsydelse har jobcentret i samarbejde med BDO kortlagt området og efterfølgende udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er der en større andel borgere på ledighedsydelse i forhold til befolkningen, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i Region Nordjylland og gennemsnittet på landsplan. Den seneste opgørelse viser, at på regionalt plan og på landsplan er 0,4 % af befolkningen på ledighedsydelse. I Brønderslev Kommune er 0,5 % af befolkningen på ledighedsydelse. Derudover har ledighedsydelsesmodtagere i Brønderslev Kommune også den største gennemsnitlige varighed i 2018 i Region Nordjylland. Den gennemsnitlige varighed i Brønderslev Kommune er også højere end gennemsnittet på landsplan. Her har ledighedsydelsesmodtagere i Brønderslev Kommune en gennemsnitlig varighed på 24,1 uger, mens den gennemsnitlige varighed i Region Nordjylland er 21,9 uger og på landsplan 23,3 uger.

Ledighedsydelsesmodtagere er omfattet af Brønderslev Kommunes nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. På baggrund af udfordringerne på ledighedsydelsesområdet og i udmøntningen af den nye strategi har Jobcenter Brønderslev i april 2019 afsluttet et forløb med konsulentfirmaet BDO. I forløbet har BDO i samarbejde med Jobcentret foretaget en kortlægning af målgruppen og udarbejdet en konkret handleplan for den fremadrettede indsats.

Målene i handleplanen på ledighedsydelsesområdet er

 • at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere til det regionale niveau målt i andel af befolkningen
 • nedbringe den gennemsnitlige varighed for borgere på ledighedsydelse
 • øge antallet af fleksjobansatte og derved nedbringe ledighedsprocenten for borgere, der er visiteret til et fleksjob

Målene vil realiseres via et skærpet virksomhedsrettet fokus med flere samtaler for borgere på ledighedsydelse, øget opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne og iværksættelse af flere virksomhedsrettede indsatser for at sikre det bedste match mellem ledig og virksomhed.

I Jobcenter Brønderslev er der fokus på både at etablere fleksjob på private og offentlige arbejdspladser. For borgere med længerevarende ledighed på ledighedsydelse, har Jobcenter Brønderslev mulighed for at etablere kommunale fleksjob på kommunens arbejdspladser. I sommeren 2018 blev der stillet 10 kommunalt finansierede fleksjob til rådighed samt 4 fleksjob indenfor serviceområdet. Status efter 1. kvartal 2019 er, at 13 ud af de 14 kommunalt finansierede fleksjob er besat. Den ledige stilling indenfor serviceområdet er i gang med at blive besat.

Fagforvaltningen for Beskæftigelses foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Jobcentret arbejder videre hermed.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Integrationsrådets Årsberetning for 2018


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formand for Integrationsrådet Frede Hansen har udarbejdet en årsberetning over rådets virksomhed.

Formand Frede Hansen, næstformand Emilly L. K. Pedersen og leder af integration Annie B. Frandsen deltager i dette punkt kl. 15:00

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning, og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 9. april 2019, pkt. 3:

Godkendt.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Beslutning

Formand for Integrationsrådet Frede Hansen og Afdelingsleder Annie B. Frandsen kom til mødet.

Årsberetningen blev godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om tilgang på misbrugsområdet i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

På det sociale område har UngeCenter Brønderslev fokus på brug af mindre indgribende indsatser til fordel for mere skræddersyede indsatser målrettet den enkelte ung.

Som et led i dette arbejde ønsker UngeCentret at ændre tilgang på misbrugsområdet, således at brugen af døgnbehandling bliver mindre. I stedet ønsker UngeCentret i øget grad at anvende private leverandører i kombination med dagtilbud fra Brønderslev Rusmiddelcenter.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om den ændrede tilgang på misbrugsområdet, herunder forslag om en fremskudt indsats på gymnasierne kan godkendes.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev har på det sociale område fokus på brug af mindre indgribende indsatser til de unge mellem 15 og 29 år til fordel for mere skræddersyede løsninger målrettet den enkeltes behov.

Som et led i dette arbejde ønsker UngeCentret at ændre tilgang på misbrugsområdet. Ændringen handler om i mindre grad at anvende døgntilbud til misbrugsbehandling og i øget grad at anvende Brønderslev Rusmiddelcenter i kombination med private leverandører.

Rusmiddelcentrets tilbud består af gruppeforløb og/eller individuelle samtaler i dagtimerne. Denne indsats ønskes suppleret af en fleksibel indsats fra private misbrugskonsulenter, som afhængig af den enkeltes behov og udfordringer kan tage afsæt i hjemmet og foregå i aftentimer og weekender, hvor det kommunale tilbud er lukket.

Brønderslev Rusmiddelcenter vil fortsat varetage den primære misbrugsbehandling. I kombination med de private leverandørers indsats ses mulighed for i øget grad at forebygge, at en ung får behov for døgnbehandling, og i øget grad at varetage efterbehandlingsindsatsen i eget regi, frem for at denne foregår på døgnbehandlingsstederne. Den kombinerede løsning vurderes billigere, fordi behovet for døgnbehandling bliver mindre. Løsningen vurderes også bedre, fordi den understøtter de unge i at begå sig misbrugsfrit i eget nærmiljø og bidrager til, at de kan fastholde skolegang eller job.

UngeCentret foreslår derudover, UngeCentrets misbrugsrådgivere, som blandt andet bevilger indsatser til unge med misbrug, iværksætter en fremskudt indsats efter sommerferien. Der vil være tale om åben og anonym rådgivning en gang månedligt på de to gymnasier i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender den ændrede tilgang på misbrugsområdet, herunder forslaget om en fremskudt indsats på gymnasierne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en opfølgning herpå 1-2 gange om året.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


13. Status på straksaktivering af unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/TM

Vej og Park i Brønderslev Kommune har det seneste år varetaget opgaven med straksaktivering af unge, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret. 242 unge har siden medio april 2018 været henvist til Vej og Park.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet med Vej og Park fungerer tilfredsstillende. Der ses dog udfordringer med, at ordningen ikke bidrager i tilstrækkelig grad til afklaring og motivation af de unge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om ordningen med straksaktivering af unge hos Vej og Park skal fortsætte, og UngeCentret sætte fokus på at optimere ordningen med henblik på evaluering igen om et år.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2017 at etablere straksaktivering af unge i Vej og Park i Brønderslev Kommune. Med ordningen om straksaktivering kunne flere ledige blive tilknyttet landsbypedel-ordningen, som der var et politisk ønske om at udvide. Tidligere varetog en ekstern leverandør opgaven med straksaktivering af unge i Brønderslev Kommune.

Straksaktiveringen i Vej og Park startede medio april 2018, hvor en medarbejder var blevet ansat til at varetage opgaven. Målgruppen for straksaktiveringen er unge, der søger om offentlig forsørgelse og vurderes uddannelsesparate. Straksaktiveringen er et led i en "vend i døren"-tilgang til de unge, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse. Formålet med straksaktiveringen er derudover at afklare eventuelle udfordringer hos de unge.

Et straksaktiveringsforløb er typisk berammet til 6 uger. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse efter 6 uger, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet.

Vej og Park har kapacitet til, at 15 unge løbende kan være tilknyttet ordningen med straksaktivering. Kapaciteten er fleksibel, således at der i kortere perioder kan være flere eller færre unge tilknyttet.

Straksaktiveringen fungerer i samarbejde med landsbypedelordningen, som har seniorjobbere og andre ledige tilknyttet. De to ordninger deler lokaler, materialer og visse opgaver, men er separate ordninger med egne regnskaber.

De unge i straksaktiveringen hos Vej og Park udfører udendørs opgaver. Det kan være opsamling af affald langs veje og stier, brændekløvning til kommunens shelterpladser, beskæringsarbejde i hundeskove mv.

Arbejdstiden er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

Status efter det første år

242 unge har været henvist til straksaktiveringen hos Vej og Park fra medio april 2018 til medio april 2019. 174 af de henviste unge er mødt op hos Vej og Park. Det vil sige, at 28 % af de henviste unge ikke møder op. Denne målgruppe får afsluttet deres sag i UngeCentret, medmindre der er tale om særlige årsager til det manglende fremmøde.

Blandt de 174 unge, som er startet i forløbet hos Vej og Park det seneste år, er 25 unge - svarende til 14 % - stoppet undervejs, fordi de er overgået til job eller et uddannelsesforløb. De resterende vender tilbage til videre indsats og afklaring i UngeCentret, hvilket vurderes at være et højt antal. UngeCentret oplever udfordringer med, at straksaktiveringen ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at motivere de unge til at tage et job og afklare eventuelle udfordringer hos de unge. UngeCentret vil derfor sætte fokus på mulighederne for at optimere straksaktiveringen og foreslår, at ordningen evalueres igen om et år.

Vej og Park oplever, at de henviste unge varierer betydeligt i forhold til arbejdsevne. Målgruppen udgør et bredt spektrum - fra unge gravide med fysiske problemer, som kan arbejde få timer om dagen, til velfungerende, nyuddannede studenter. Vurderingen er dog, at størstedelen af de fremmødte unge har problemer "i rygsækken", som gør, at de ikke umiddelbart kan varetage et ordinært job.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park og løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Der er tilfælde, hvor tilbuddet hos Vej og Park ikke er hensigtsmæssigt som følge af den unges adfærd. Det kan fx skyldes forhold omkring kriminalitet eller misbrug, hvor der er behov for særlige hensyn til den unge og omgivelserne og deraf et andet type tilbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at ordningen med straksaktivering af unge hos Vej og Park fortsætter, og UngeCentret sætter fokus på at optimere ordningen med henblik på evaluering igen om et år.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Muligheden for straksaktivering i Ejendomsservice undersøges.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS

Regeringen har pr. 1. januar 2019 oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal afgøre alvorlige sager om kriminalitet begået af børn og unge mellem 10 og 17 år.

Nævnet kan træffe afgørelse om konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som kommunerne efterfølgende skal iværksætte.

Siden 1. januar 2019 er 5 sager vedrørende unge mellem 10 og 17 år fra Brønderslev Kommune videresendt til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I hver af landets 12 politikredse er der pr. 1. januar 2019 etableret et Ungdomskriminalitetsnævn, som træffer afgørelse om sociale foranstaltninger i alvorlige sager om kriminalitet begået af børn og unge mellem 10 og 17 år.

Retten tager stilling til, om sager, der involverer unge mellem 15 og 17 år, skal videresendes til Ungdomskriminalitetsnævnet. For børn mellem 10 og 14 år er det politiet, der afgør dette.

Sager, der videresendes til Ungdomskriminalitetsnævnet, vedrører:

 • Personfarlig kriminalitet - fx vold, trussel om vold, afpresning og røveri.
 • Anden alvorlig kriminalitet - fx indbrud, groft hærværk, biltyveri, salg af euforiserende stoffer og overtrædelse af våbenlovgivningen - hvor den unge samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå kriminalitet igen.

Nævnet kan fastsætte en handleplan, der angiver konkrete foranstaltninger, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Nævnet kan fx fastsætte, at barnet eller den unge skal:

 1. være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt,
 2. tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted el.lign.,
 3. modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,
 4. modtage familiebehandling eller behandling af sine problemer,
 5. anbringes i en plejefamilie, på et opholdssted eller en døgninstitution, herunder sikret døgninstitution
 6. indgå i en aflastningsordning i en plejefamilie, på et opholdssted eller en døgninstitution,
 7. have udpeget en fast kontaktperson,
 8. have formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse modtage udbetaling af godtgørelse

Kommunerne har til opgave at indbringe sagerne for Ungdomskriminalitetsnævnet og bidrage til sagens oplysning. Det er kommunerne, der indstiller til foranstaltninger, men nævnet er ikke forpligtet til at følge indstillingen.

Kommunerne er pålagt at realisere nævnets afgørelser og iværksætte de konkrete foranstaltninger, herunder afholde udgiften til foranstaltningerne. Ungdomskriminalforsorgen følger de børn og unge, hvis sag er blevet behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Justitsministeriet anslår, at nævnet vil have en målgruppe på ca. 850 børn og unge hvert år. Ca. 400 heraf forventes af være mellem 10 og 14 år.

I Brønderslev Kommune har 1 person mellem 10 og 14 år fået behandlet sin sag i Ungdomskriminalitetsnævnet siden 1. januar 2019. Her fulgte nævnet Brønderslev Kommunes indstilling. 4 unge mellem 15 og 17 år har derudover fået deres sag videresendt til nævnet. Disse sager forventes at blive behandlet i nævnet i maj 2019. Der er tale om forskellige typer af kriminalitet i de 5 sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


15. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2018. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over niveauet på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 153 klagesager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 14 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 11 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 24 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 14 af sagerne. I 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 5 klager over kommunens afgørelse. I alle 5 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 27 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, og 3 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 77 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 38 af sagerne, 4 er blevet ændret, 27 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 8 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 6 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 3 af tilfældene, og i de resterende 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune over niveauet på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36, og for hele landet er omgørelsesprocenten 30. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

a) Forslag om flytning af mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fra onsdag den 21. august 2019 til den tirsdag den 20. august kl. 11-14 eller mandag den 19. august kl. 8-11.

Beslutning

a) Mødet flyttes til den 19. august 2019, kl. 8-11.

b) UngeCentret ansøger om midler fra STAR til STU – der er ansøgningsfrist den 22. maj 2019. Puljen vedrører bedre udslusning og overgang fra STU.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


18. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 9. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer