Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 11. september 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Status på samarbejde med Konsulenthuset Ballisager


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om 2 indsatser for ledige dagpengemodtagere. En særlig indsats for ledige med mere end 16 måneders ledighed og ledige i risiko for langtidsledighed samt en indsats bestående af karriererådgivningssamtaler for ledige i risiko for langtidsledighed.

40 % af dagpengemodtagerne med mere end 16 måneders ledighed eller i risiko for langtidsledighed er kommet i selvforsørgelse efter et forløb hos Ballisager. Over halvdelen af dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed, der har deltaget i karriererådgivningssamtaler, er kommet i selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om 2 indsatser for ledige dagpengemodtagere. En særlig indsats for ledige med mere end 16 måneders ledighed og ledige i risiko for langtidsledighed samt en indsats bestående af karriererådgivningssamtaler for ledige i risiko for langtidsledighed.

Ballisagers indsats til dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed og dagpengemodtagere med risiko for langtidsledighed består af et individuelt forløb på 3 måneder med minimum 7 samtaler. Målet er, at de ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet og fokus i forløbet er på jobsøgning. Den indsats, som målgruppen tidligere har fået i ledighedsperioden, har ikke bragt dem i mål. Tilbuddet giver således mulighed for at give en ekstraordinær indsats til de ledige, hvor det almindelige kontaktforløb ikke er tilstrækkeligt.

Målet er, at minimum 35 % af deltagerne kommer i selvforsørgelse gennem ordinært job eller tilmelding til ordinær uddannelse i forlængelse af forløbet. Status viser, at 137 borgere har været henvist i perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2019, hvoraf 112 borgere har gennemført forløbet. Heraf er 45 borgere kommet i selvforsørgelse - svarende til 40 %. 9 % har opnået deltidsjob/vikariat, mens knap 27 % var i virksomhedspraktik eller løntilskud. De resterende 22 % blev afsluttet fra Ballisager som aktive jobsøgere.

Den anden målgruppe er dagpengemodtagere med risiko for langtidsledighed. De ledige får mulighed for at bestille op til 4 karriererådgivningssamtaler hos Ballisager ud fra en klippekortsordning på 1-4 klip. Tilbuddet understøtter Jobcentrets empowerment-orienterede tilgang, idet borgeren har mulighed for at vælge at få ekstra intensiv vejledning til ansøgning og CV. Dette øger de lediges følelse af selv at være en progressiv og aktiv medspiller. Status viser, at 52 borgere har været henvist i perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2019, hvoraf 46 borgere har gennemført forløbet. Efter samtalerne er 57 % af borgerne afsluttet til job eller uddannelse, 11 % er afsluttet til deltidsjob/vikariat, 9 % er afsluttet til virksomhedspraktik, men de resterende 24 % er afsluttet som aktive jobsøgende.

Jobcentret har et tæt og fleksibelt samarbejde med Ballisager, og Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af indsatserne tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremover ønsker udvalget at få status på kontrakter til behandling i god tid inden kontraktens udløb.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


4. Status samarbejdet med AOF Café Kox


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Brønderslev Kommune indgik i juni 2013 den første kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Café Kox, som ligger i Brønderslev. Kontrakten blev forlænget i 2016. Café Kox er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og som i den forbindelse mangler afklaring.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i juni 2013 den første kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Café Kox, som ligger i Brønderslev. Kontrakten blev forlænget i 2016.

Brønderslev Kommune har 12 pladser ved Café Kox efter følgende fordelingsnøgle:

 • Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd: 2 pladser
 • Fagforvaltningen for Beskæftigelse: 10 pladser

Café Kox er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og som i den forbindelse mangler afklaring. Målgruppen har ofte komplekse problemstillinger og borgernes skånehensyn er af fysisk og psykisk karakter. Formålet med forløbet hos Café Kox er at afdække eller udvikle borgerens faglige, personlige eller sociale kompetencer. På langt sigt er målet, at borgerne påbegynder en uddannelse eller kommer i arbejde. I første omgang er målet dog at sikre et stabilt fremmøde, begå sig på en arbejdsplads og udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer. I det enkelte forløb arbejdes der målrettet med den enkelte borgers progression, og der følges løbende op på de individuelle mål og delmål med forløbet. Arbejdsopgaverne består i driften af en café, og borgerne varetager de daglige opgaver som kundebetjening, opgaver i køkkenet samt rengøring.

Siden januar 2017 og frem til september 2019 har 55 borgere fra Brønderslev Kommune afsluttet et forløb hos Café Kox.

2017

2018

2019

I alt

Afsluttet til arbejde eller uddannelse

8

4

2

14

Afsluttet til andre tilbud eller rehabiliteringsteam

9

8

3

20

Afsluttet til andet

9

8

4

21

I alt

26

20

9

55

14 ud af 55 (svarende til 25 %) har enten afsluttet til job eller uddannelse. Derudover har 20 borgere (svarende til 36 %) enten afsluttet til andre tilbud eller rehabiliteringsteamet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


5. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område.


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal have særligt fokus fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen. Visionen udgør et styringsredskab for Byråd og administration. Den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde, og det daglige arbejde som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til hvilke områder der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser

Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?

Vedlagt findes en kortlægning af målsætninger fra eksisterende politikker og planer.

 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen

Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område? Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?

 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Vedlagt er eksempler på sammenhæng mellem visionens pejlemærker og målsætninger fra kommunens eksisterende planer og politikker

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev kommune for udvalgets område.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøftede og godkendte forslagene til konkretiseringen af visionen for udvalgets område.

Der vil løbende blive arbejdet videre med den nye vision.

Der ønskes fokus på tværfagligt samarbejde.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Jobmesse - Mød & Match 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Som en del af den service Job- og UngeCentret tilbyder de lokale virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft, har der i Brønderslev Kommune været arrangeret jobmesser de sidste 4 år. I 2020 afholdes der Jobmesse den 19. marts i Brønderslev Hallerne.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af den service Job- og UngeCentret tilbyder de lokale virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft, har der i Brønderslev Kommune været arrangeret jobmesser de sidste 4 år. På jobmesserne har ledige borgere og virksomhederne kunne møde hinanden.

På jobmessen i 2019 deltog 31 virksomheder, 8 vikarbureauer, 7 uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Besøgstallet blev opgjort til cirka 600 borgere. Efter jobmessen fik Job- og UngeCenter kendskab til 40 ansættelser som følge af den direkte kontakt mellem ledig og virksomhed på jobmessen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilkendegav ønske om en jobmesse i 2020 på udvalgets møde den 12. juni 2019.

Der holdes Jobmesse i Brønderslev Hallerne den 19. marts 2020.

Job- og UngeCenter Brønderslev vil i efteråret 2019 begynde at invitere virksomheder til jobmessen i 2020 i forbindelse med indsamlingen af data til Jobbarometer 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender afholdelse af Jobmesse - Mød & Match 2020.

Beslutning

Godkendt.

På jobmessen orienteres om fleksjob.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


7. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra maj 2019 grundet en række efterreguleringer.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse, a-dagpenge og kontanthjælp. På ressourceforløbs-, fleksjob- og førtidspensionsområdet ses en stigning over det seneste år. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i maj 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år.

Foruden borgere på ydelser har Job- og UngeCentret også en gruppe af personer, der er har forskellige former for sagsbehandling, men ikke får udbetalt en ydelse. Job- og UngeCentret har aktuelt 166 sager uden ydelse, 15 selvforsørgende ledige og 115 selvforsørgende omfattet af integrationsprogrammet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien trådte i kraft pr. 1. april 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien pr. medio 2019. Fremadrettet følges op på strategiens mål og delmål halvårligt.

Status medio 2019 viser et fald på 20 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe siden ultimo 2018. Job- og UngeCentret er dermed godt på vej til at nå målet om et fald på 30 fuldtidspersoner ved udgangen af 2019.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien trådte i kraft pr. 1. april 2019 og varer til udgangen af 2022.

Målgruppen for strategien er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Målet med strategien er:

1. At nedbringe det samlede antal af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes ned på regionalt niveau

Vejen til at nå målet består af en jobrettet og håndholdt indsats for borgerne. For at sikre mulighed for den håndholdte indsats er der i strategien fokus på, at sagstallene i Job- og UngeCentret er på niveau med de nationale anbefalinger. Investeringen i 6 medarbejdere i forbindelse med den kontanthjælpsstrategi, Jobcentret arbejdede med fra 2016 til 2018, er fastholdt, og disse ressourcer er tilpasset den nye strategis områder. Derudover består investeringen i den nye strategi af to virksomhedskonsulenter, som skal sikre kapacitet i den virksomhedsvendte indsats for målgruppen.

Investeringerne forventes at indbringe et provenu på 8,9 mio. kr. i udgangen af 2022 ved, at antallet af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, nedbringes med 105 fuldtidspersoner som følge af den skærpede indsats.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der fastsat delmål for faldet i 105 fuldtidspersoner frem mod 2022. I 2019 er målet et fald på 30 fuldtidspersoner. Status medio 2019 er, at der er 635 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe mod 655 fuldtidspersoner ultimo 2018, som var strategiens udgangspunkt. Med et fald på 20 fuldtidspersoner medio 2019 vurderes Job- og UngeCentret at være godt på vej til at nå målet for 2019.

Det forventede årlige provenu som følge af strategien er indregnet i budget 2019 med 2,85 mio. kr. og i budget 2020 med 2,75 mio. kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

 • DI-undersøgelsen. Brønderslev Kommune er gået frem og er placeret på en 27. plads.
 • Møde med Brønderslev Gymnasium den 10. september 2019.
 • Leder af Frivillighuset inviteres til et møde i BE.
 • FGU Vendsyssel – elevgrundlag, lokaleforhold.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


11. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer