Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 10. juni 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en status quo på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra februar 2020 grundet en række efterreguleringer, og på sygedagpenge forventes yderligere en efterregulering. De foreløbige data for marts og april 2020 er medtaget, der viser den foreløbige påvirkning af Covid-19 i antallet af fuldtidspersoner.

I februar 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.394 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.215 og 2.179 var på permanent offentlig forsørgelse.

Fra februar 2019 til februar 2020 ses en status quo i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. De ses en stigning på sygedagpenge og jobafklaring. På selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., kontanthjælp og ledighedsydelse ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der endvidere en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i februar 2020 og en udvikling over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af situationen med Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af situationen med Covid-19, hvor beskæftigelsesindsatsen har været delvist suspenderet fra midten af marts til slutningen af maj.

I Nordjylland har der fra den 9. marts 2020 til den 24. maj 2020 været en stigning på 31 % tilmeldte ledige, og i Brønderslev Kommune har der været en stigning på 32 %. De regionale analyser viser også, at samtlige kommuner i Nordjylland har oplevet en stigning i antallet af tilmeldte ledige fra den 9. marts 2020 og frem.

Siden den 12. marts har Fagforvaltningen for Beskæftigelse fulgt med i udviklingen på udvalgte ydelsesområder i antallet af personer:

 • På dagpengeområdet har der været en stigning på 243 tilmeldte. Sammenlignes maj 2019 med maj 2020 har der været en stigning på 70-80 % flere dagpengemodtagere
 • På ledighedsydelse har der været en stigning på 15 personer siden nedlukningen
 • På kontanthjælpsområdet har der været en stigning på 22 kontanthjælpsmodtagere
 • På uddannelseshjælp har der været en stigning på 34 ydelsesmodtagere.
 • På sygedagpengeområdet har der været et stigende sagstal i Brønderslev Kommune, men sagstallene er faldende i den sidste periode. Området er kendetegnet ved at svinge dag-til-dag. Under suspenderingen har det ikke været muligt at overgå til et jobafklaringsforløb fra sygedagpenge.

De seneste ledighedstal for april 2020 viser, at der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5,6 % af arbejdsstyrken, hvilket er en højere ledighedsprocent sammenlignet med april de forgangne år og ledigheden har senest nået samme niveau i april 2013. For lønmodtagerbeskæftigelsen viser de seneste tal, at beskæftigelsen i Brønderslev Kommune faldt med 290 fuldtidspersoner fra marts 2019 til marts 2020.

Regeringen indgik en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om lønkompensation i marts, hvor virksomheder kan få delvis refusion for lønudgifter for fyringstruede medarbejdere. I Brønderslev Kommune var 612 lønmodtagere pr. 11. maj 2020 lønkompenseret, hvilket svarer til 5,7 % af den private lønmodtagerbeskæftigelse. Ved udfasningen af ordningen om lønkompensation ligger der potentielt en gruppe af personer blandt de lønkompenserede, der kan blive ledige.

I slutningen af maj indgik Regeringen endnu en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter med initiativer til at holde hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og give en økonomisk hjælp til virksomhederne. For offentlige arbejdsgivere er der i trepartsaftalen målrettet initiativer til at styrke rekrutteringen af elever til de offentlige velfærdsuddannelser med dækning af SOSU-elevers løn under ferie for 10 mio. kr., midler til at øge rekrutteringen af nyledige og brancheskiftere for 10 mio. kr. og en ramme på 30 mio. kr. til flere initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked. I aftalen indføres også et bonusbeløb for indgåelse af uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020 for 120 mio. kr. til det offentlige arbejdsmarked.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Fremtidige personaleressourcer


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelsesområdet har ændret sig betydeligt de seneste måneder som følge af COVID-19 og den midlertidige nedlukning af Danmark.

I Brønderslev Kommune er det særligt på det forsikrede område, at antallet er ledige er steget.

Job- og UngeCentret oplever en øget opgavevolumen på det forsikrede område samt et øget pres i forhold til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsopgave.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har skabt et overblik over de nuværende ressourcer i Job- og UngeCentret, samt det forventede fremadrettede behov for ressourcer som følge af den øgede opgavevolumen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Job- og UngeCentret skal tilføres flere personaleressourcer.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er antallet af forsikrede ledige steget med 243 personer svarende til 36 % siden nedlukning af Danmark den 12. marts 2020.

Det stigende antal forsikrede ledige giver udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden på samtaler, ligesom der er et øget pres på Jobcentrets Erhvervsservice i forhold til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsopgave.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet beregninger, der giver et estimat over det forventede samtalepres på det forsikrede område de kommende 6 måneder. Beregningerne viser, at der i både Job- og UngeCentret er behov for ekstra ressourcer for at overholde rettidigheden og fastholde den samtalekadence, som Job- og UngeCentret hidtil har haft.

I forhold til de nuværende normeringer vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at der er behov for 3 ekstra rådgivere på Jobcentret og ressourcer svarende til en ½ ekstra rådgiver på UngeCentret.

Foruden ekstra rådgivere ser Fagforvaltningen for Beskæftigelse et behov for en ekstra medarbejder i Jobcentrets Erhvervsservice, da Erhvervsservice har oplevet en øget opgavevolumen, som følge af situationen på arbejdsmarkedet og det stigende antal ledige.

Erhvervsservice har særligt fokus på at lave opsøgende arbejde i forhold til at vejlede de lokale virksomhederne samt at understøtte dem i forhold til at rekruttere og jobformidle til ledige stillinger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse er usikker på, hvornår antallet af forsikrede ledige vil være nedbragt til niveauet før COVID-19, men der holdes øje med udviklingen og ressourcerne på området vil løbende blive tilpasset.

Det forventes, at tilpasningen kan ske med naturlig afgang. I maj 2021 vil ressourcerne på området blive evalueret.

De 4 stillinger i Jobcentret og den ½ stilling i UngeCentret vil være med ansættelsesstart den 1. august 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om Job- og UngeCentret skal tilføres flere personaleressourcer.

Personale

Der lægges op til en opnormering med 4 ekstra medarbejdere i Jobcentret og en 1/2 ekstra medarbejder i UngeCentret.

Økonomi

Udgiften til 4,5 fuldtidsansatte er på 2.025.000 kr. på helårsbasis. I 2020 vil udgiften være på 844.000 kr. Der er tale om en serviceudgift.

Udgiften kræver en tillægsbevilling på 844.000 kr. til budget 2020 samt en udvidelse af budget 2021 på 2.025.000 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


6. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder deltager under dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på Unge- og Familieområdet med henblik på at give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Dette betyder, at der er et øget fokus forebyggelse og brug af de mindst mulige indgribende indsatser.

Hvor antallet af anbringelser siden arbejdet med strategien startede i 2017 har været relativt stabilt, ses der det seneste halvår en stigning på 11 anbringelser. 77 unge er aktuelt anbragt.

Andelen af mindre indgribende anbringelser - på eget værelse eller i netværk frem for i plejefamilie eller på institution - er steget markant siden 2017 og ligger fortsat pænt på 26 % i forhold til udgangspunktet på 9 %.

UngeCentret oplever, at det seneste halvår har været hektisk. Der er kommer flere nye enkeltsager, hvor en forebyggende indsats ikke har været mulig, og omgående anbringelse har været nødvendig. Derudover er mulighederne for at iværksætte mindre indgribende indsatser og undgå anbringelser blevet vanskeligere som følge af corona-krisen. De mindre indgribende og hjemmebaserede løsninger med målrettet hjælp fra rådgivere og aktører i familierne kræver løbende besøg og en tæt koordinering, hvilket ikke har været muligt i samme udstrækning som før.

Økonomien viser, at strategiens investering i medarbejderressourcer og kompetenceudvikling var tjent ind ved udgangen af 2018, og i 2019 viste regnskabet på Unge- og Familieområdet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

I 2020 er Unge- og Familieområdet udfordret på økonomien, idet der i Brønderslev Kommunes budgetaftale for 2020 indgår en besparelse på området på 1 mio. kr. Derudover ses en forventet stigning i 2020 på 1,6 mio. kr. til de unge, der overføres til UngeCentret fra Børne- og Familieområdet ved 15. år.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 viser et forventet merforbrug i 2020 på 2,5 mio. kr. på Unge- og Familieområdet. UngeCentret vil fortsat arbejde målrettet på at undgå og forebygge anbringelser og anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Genåbning af beskæftigelsesindsatsen efter Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Med den seneste genåbning af Danmark har Beskæftigelsesministeren i en ny bekendtgørelse åbnet op for den aktive beskæftigelsesindsats i den vestlige del af landet, hvor ret og pligt er tilbage i beskæftigelsesindsatsen. I Job- og UngeCentret har der siden bekendtgørelsens offentliggørelse været fokus på at implementere indsatsen på ny under hensyntagen til de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler for borgere og medarbejdere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at stoppe spredningen af Covid-19 lukkede landets jobcentre den 12. marts 2020 med en suspendering af beskæftigelsesindsatsen, og der blev etableret et nødberedskab. Alle planlagte samtaler, aktiveringsindsatser og borgernes rådighed blev midlertidig sat i bero. En senere ændringsbekendtgørelse den 30. marts 2020 gav kommunerne mulighed for at iværksætte en delvis aktiv indsats med digitale samtaler, virtuelle møder i rehabiliteringsteamet, jobformidling samt virtuelle opkvalificerings- og jobsøgningsforløb, såfremt borgerne ønskede det.

Med den seneste genåbning af Danmark har Beskæftigelsesministeren i en ny bekendtgørelse åbnet op for den aktive beskæftigelsesindsats i den vestlige del af landet, hvor ret og pligt er genindført. Det betyder, at jobcentre i Region Nord-, Midtjylland og Syddanmark igen kan afholde samtaler med fysisk fremmøde og iværksætte nye virksomhedsrettede indsatser. Ledige borgere har igen pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og skal søge job, deltage i aktiviteter og tage imod henvist arbejde. Det betyder også, at ledige kan blive sanktioneret af jobcentret og a-kassen, hvis borgerne ikke lever op til kravene.

I en overgangsperiode frem til den 1. oktober 2020 er det fortsat muligt at bruge digitale kontaktformer. Med genindførslen af ret og pligt samt rådighed for borgerne skal jobcentrene være opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for Covid-19 forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde.

Ingen kommuner vil blive sat under statsligt skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af resultater i 2020 og statens opfølgning på kommunernes ret- og pligtkrav vil også være under hensyntagen til, at jobcentre og a-kasser er i en ekstraordinær situation.

I Job- og UngeCentret har der siden bekendtgørelsens offentliggørelse været fokus på at implementere beskæftigelsesindsatsen på ny. Den digitale del af beskæftigelsesindsatsen vil fremadrettet være i fokus og indfasningen af fysisk fremmøde vil være under hensyntagen til de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler for borgere og medarbejdere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Statistik Brønderslev Rusmiddelcenter 2019


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter 2019.

Statistikken fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder 3 forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Individuelle samtaler
 • Dagbehandling i grupper
 • Døgnbehandling

Der visiteres ikke til dagtilbuddet Broen, hvorfor dette tilbud ikke pt. er i funktion.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2019, der viser følgende tendenser:

Flere borgere i behandling men fald i det samlede salg

Der har været en stigning på 16 % i antallet af unikke borgere, der har modtaget behandling. Der visiteres pt. kun til individuelle samtaler, hvilket har haft den betydning, at det samlede salg i 2019 er faldet med 4,3 % svarende til 66.428 kr.siden 2018. Mens salget af pladser til Visitationen og UngeCentret er faldet, er salget af pladser til andre kommuner steget.

Udvikling i gennemførselsprocent

I 2019 er der lidt flere borgere, som har gennemført behandlingen end i 2018, men også lidt flere borgere, som er stoppet i et forløb før tid end i 2018. Dette kan skyldes, at der er meget fokus på effekt og progression i borgernes indsats, hvilket resulterer i, at borgere der ikke umiddelbart profiterer af et behandlingstilbud udvisiteres.

Behandlingsforløb som er stoppet før tid

I 2019 har der været 19 borgere, der er afsluttet på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Der har i 2019 været 12 borgere, som er udskrevet til et andet tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er borgere, som er visiteret til døgntilbud.

Geografisk fordeling

Den største andel af borgere der modtager behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, kommer fortsat fra Brønderslev by.

Fordeling af køn

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug. 82 % af de borgere der er i behandling for stofmisbrug, er mænd, og 67 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug, er mænd.

Nye tiltag

De 16-17-årige er en ny målgruppe, som tilbuddet er blevet godkendt til fra 2019. Der har været 4 borgere i behandling i denne målgruppe. Alle i stofmisbrugsbehandling.

Fra 2020 er der oprettet to nye indsatser i Brønderslev Rusmiddelcenter. Den ene indsats er terapi til borgeren, og den anden handler om pårørenderådgivning. Begge tilbud havde opstart pr. 1. februar 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. juni 2020:

Som det fremgår af statistikken, har der været et fald i UngeCentrets køb af ydelser hos rusmiddelcentret siden 2017. I slutningen af 2019 undersøgte UngeCentret, hvordan der kan udvikles nye ydelser i Rusmiddelcentret, som UngeCentret kan benytte sig af.

I februar 2020 blev terapeutisk behandling og pårørendeundervisning etableret. Der blev samtidig lavet en kapacitetsaftale, hvor UngeCentret køber for mindst 300.000 kr. årligt af disse ydelser inklusiv køb fra Unge- og Familieteamet.

UngeCentret forventer derudover at købe ambulant rusmiddelbehandling (§ 101) for på ca. 800.000 kr. årligt. Her er der dog ikke tale om en kapacitetsaftale. Her har UngeCentret i 2020 foreløbig købt for 500.000 kr.

I foråret 2020 har det været svært at indfri kapacitetsaftalens intentioner, da Rusmiddelcentret kun i begrænset omfang har kunnet påtage sig de opgaver, UngeCentret er kommet med. Det skyldes bl.a. forholdene omkring COVID19, krav om fremmøde eller skæve tidspunkter. Det betyder, at der pt. kun er igangsat 2 forløb under kapacitetsaftalen, mens 5 andre opgaver er placeret ved leverandører.

Den aktuelle status på UngeCentrets køb af ydelser på misbrugsområdet er følgende:

Ydelse

Aftale/forventning

Antal aktuelle forløb

Individuelle samtaler på rusmiddelcentret §101

800.000 kr. årligt

(forventning)

40

Konsulent, terapi, pårørenderådgivning §102

Eksternt

10

- Heraf terapi og pårørenderådgivning i Rusmiddelcentret.

5 øvrige opgaver startet i 2020 har Rusmiddelcentret ikke kunnet tage, jf. ovenstående.

300.000 kr. årligt – inklusiv køb fra Unge- og Familieteamet

(kapacitetsaftale)

2

Døgnbehandling

Eksternt

8

Fremadrettet fokuseres på, at Rusmiddelcentret skal kunne tage hovedparten af UngeCentrets sager indenfor kapacitetsaftalen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2021 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne på møderne i august 2020.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har Fagforvaltningen for Beskæftigelse arbejdet videre med de emner, der blev drøftet på udvalgets møde i marts 2020.

a) Løntilskud

Reduktion i budget som følge af, at antallet af aktiverede i offentligt løntilskud er faldende.

b) Psykiatri /handicap

I forbindelse med fuld udbygning af forebyggende indsatser (§ 82) omlægges dele af social pædagogisk støtte, og der forventes samlet en mindre reducering.

Øget brug af digitale samtaler til udvalgte unge forventes at kunne reducere udgifter til den samlede mængde af socialpædagogisk støtte (§ 85).

c) STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)

UngeCentret har fokus på at nedbringe kørselsudgifterne til STU. Dette sker i et samarbejde mellem UU og beskæftigelsesområdet.

UngeCentret vil fortsætte med at arbejde på at lave flere STU’er i eget regi og eventuelt i samarbejde med lokale virksomheder. Dette forventes, at give en reducering af den samlede STU udgift.

d) Misbrug

En større del af konsulentydelser, terapeutiske forløb og pårørendeundervisning, omlægges til køb ved kommunens eget rusmiddelcenter.

Et fortsat forebyggende sigte forventes, at give en besparelse på udgifter til døgnbehandling.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter ovenstående forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august måned 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre med a) Løntilskud og c) STU.

Til toppen


10. Midtvejsevaluering af PPR på sporet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

PPR i Brønderslev Kommune har deltaget i et af Socialstyrelsens satspuljeprojekter i snart 3 år. Kommunen fik tildelt 11,4 mio. kr. over en 3-årig periode, hvilket har betydet fire ekstra stillinger og kompetenceudvikling til alle PPR-medarbejdere. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt Midtvejsevaluering af projektet, som lokalt kaldes; PPR på sporet. Midtvejsevalueringen beskriver projektets fokus, initiativer og resultater, og indeholder opgørelser over ressourcetrækket i PPR for de enkelte initiativer. Derudover så foreligger bilag om forankring af PPR på sporet. Bilaget viser et sammendrag af resultater og dokumentation, og sammenfatter potentialet for det fortsatte arbejde i PPR.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte midtvejsevalueringen med henblik på PPR´s fremtidige indsatser og forankring af satspuljeprojektet "PPR på sporet".

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

PPR i Brønderslev Kommune har i snart tre år deltaget i Socialstyrelsens satspuljeprojekt; Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. I Brønderslev Kommune kaldes det; PPR på sporet.

Brønderslev Kommune har modtaget 11,4 mio. kr. i satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Midlerne har været øremærket fire fuldtidsstillinger samt kompetenceudvikling af alle PPR-medarbejdere over den 3-årige periode. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Der er udarbejdet Midtvejsevaluering af PPR på sporet. Midtvejsevalueringen beskriver det fokus og de initiativer, der er igangsat i projektet samt resultater som antal, effekt og brugeroplevet kvalitet. Midtvejsevalueringen indeholder desuden opgørelser over ressourcetrækket i PPR for de enkelte initiativer.

De fire stillinger og kompetenceudviklingen har muliggjort, at PPR har kunnet arbejde langt mere konsultativt og tæt på praksisfeltet, og de nuværende resultater af PPR på sporet viser, at PPR i dag yder et afgørende bidrag og supplement til det tværfaglige set up, som Brønderslev Kommune har etableret i forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og Varige spor. Her er det forebyggende arbejde, børnenes hverdagsliv samt de sammenhængende og målrettede indsatser i fokus.

Via PPR på sporet (kompetenceudvikling og indsatser) kan PPR i dag desuden tilbyde børn/familier behandlende indsatser både individuelt og i gruppebaserede forløb. Af nye initiativer tilbyder PPR i dag f.eks Individuelle samtaleforløb af kortere varighed, Årsagsafdækning ved bekymrende fravær eller skolevægring, Konsultation og sparring i forbindelse med anbragte børns læringsmiljø. De gruppebaserede forløb har f.eks været temapakker og skilsmissegrupper i dagtilbud og skoler.

PPR har børn/unges trivsel og udvikling på sinde, og PPR ønsker fortsat at bidrage til kvalitative og udviklende børnefællesskaber, forebyggelse af segregering samt behandlende tilbud, som bidrager til børn/unges trivsel. Resultaterne af midtvejsevalueringen viser, at PPR på sporet er et afgørende bidrag og supplement til det tværfaglige set up, som Brønderslev Kommune har etableret i forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og Varige spor. Bilaget Forankring af PPR på sporet viser et sammendrag af resultater og dokumentation, og sammenfatter potentialet for det fortsatte arbejde i PPR med:

 1. Konsultativ bistand og deltagelse ind i det tværfaglige rum (supportmodellerne)
 2. Individuelle samtaleforløb af kortere varighed
 3. Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring
 4. Anbragte børns læringsmiljø

Projektet og satspuljemidlerne til de fire ekstra fuldtidsstillinger i PPR udløber ved udgangen af 2020. Således bortfalder stillingerne, hvis ikke Brønderslev Kommune selv finder ressourcer til en opnormering af PPR pr. 1. januar 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår,

 • at Børne- og Skoleudvalget drøfter Midtvejsevalueringen for "PPR på Sporet" med henblik på PPRs fremtidige indsatser og forankring af Satspuljeprojektet og
 • at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Personale

Personalemæssigt bemærkes det, at fire stillinger udløber ved udgangen af 2020. Medarbejdere i stillingerne har været projektansatte.

Økonomi

Staben bemærker, at forbruget i årene 2018 og 2019 er afholdt inden for det tildelte budget for perioden.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 9:

Midtvejsevalueringen drøftet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Emnet optages på fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


11. Refusionsregler for ydelser og ydelsestakster


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om refusionsregler og takster for de enkelte ydelser samt eksempler på beregning af fleksjob udbetaling til borger og udgift for kommunen.

Sagen fremsendes Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om refusionsregler og takster for de enkelte ydelser samt eksempler på beregning af fleksjob udbetaling til borger og udgift for kommunen.

Ved refusionsreformen i 2016 blev den statslige refusion af ydelser omlagt til en trappemodel, hvor refusionen nu afhænger af ydelsesancienniteten og aftrappes over tid fra den første ledighedsdag. Reformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor satsen i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Der gives:

 • 80 % refusion i de første 4 uger
 • 40 % refusion fra den 5. til og med den 26. uge
 • 30 % refusion fra den 27. til og med den 52. uge
 • 20 % refusion fra den 53. uge og frem

Refusionsreformen skaber derfor økonomiske incitamenter for kommunerne til at iværksætte den mest effektive indsats for den enkelte, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job, forebygge og reducere langtidsledighed, øge gennemskueligheden og fremme investeringstankegange.

Fleksjobansattes indtægt består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen. Ved refusionsreformen blev der indført et særligt fleksbidrag for personer i fleksjobansættelse med mere end 1 år på offentlig forsørgelse, som fungerer som et ekstra statsligt tilskud til kommunen oveni den statslige refusion til fleksløntilskuddet. Fleksbidraget blev indført for at skabe incitamenter for kommunerne til fortsat at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere. Af vedhæftede notat fremgår 3 eksempler på beregninger af fleksjob udbetaling til borger samt kommunens nettoudgift.

Af bilag fremgår en oversigt over gennemsnitlige ydelsestakster for 1. kvartal 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 16.00 - 18.00.

Sagsfremstilling

1. Velkomst.

2. Glidende overgang fra UngeCentret til Visitationen, Det specialiserede område.

3. Samarbejde omkring Rusmiddelcentret.

4. Orientering om arbejdet med virtuel bostøtte.

5. Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ad 1) Eskild Sloth Andersen bød velkommen til mødet.

Ad 2) UngeCentret og Det Specialiserede Område arbejder videre på en ny samarbejdsaftale, hvor den glidende overgang sikres. Udvalgene får samarbejdsaftalen til orientering.

Ad 3) Samarbejdet omkring ambulante behandlinger fungerer godt. Der er i 2020 indgået en kapacitetsaftale om pårørendesamtaler og terapeutiske forløb – udnyttelsen af aftalen følges.

Ad 4) Til orientering. Det forventes, at timeprisen vil falde i forbindelse med etablering af viatuel bostøtte.

Ad 5) Intet.

Der holdes nyt fællesmøde i januar 2021.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Ikast-Brande Kommune er i gang med en tværgående strategi for uddannelse og beskæftigelse for unge, der har brug for en særlig indsats.

Politikere og embedsfolk vil gerne komme på besøg i UngeCentret for at høre nærmere om UngeCentret og arbejdet med en koordineret ungeindsats på tværs af fagområder og lovgivning. Forslag til mødedag: Mandag den 31. august 2020.

Beslutning

A) Ikast-Brande Kommune er i gang med en tværgående strategi for uddannelse og beskæftigelse for unge, der har brug for en særlig indsats.

Politikere og embedsfolk vil gerne komme på besøg i UngeCentret for at høre nærmere om UngeCentret og arbejdet med en koordineret ungeindsats på tværs af fagområder og lovgivning. Forslag til mødedag: Mandag den 31. august 2020.

Ikast-Brande Kommune er velkommen på UngeCentret den 31. august 2020.

B) Erhvervsklasse – er der behov for tilbud til unge fra 7. klassetrin? Drøftes i de politiske grupper.

C) Møller Sørisfond / STU-forløb

D) Samarbejde med anden aktør om tilbud – drøftes på tværkommunal temadag.

E) Sanne Riger er ansat som leder af Job- og Virksomhedsservice.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt: Ankeafgørelse om opholdskommune


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 11. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer