Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 19. august 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra april 2020 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge foreligger der endnu ikke valide data for april 2020, hvorfor det disponerede tal fra budgettet anvendes.

I april 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.741 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.532 fuldtidspersoner og samtidig var 2.209 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra april 2019 til april 2020 ses en stigning i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig gældende på ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp og a-dagpenge. På ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i april 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for april, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5,7 %. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for april 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jobcentret undersøger andre kommuners brug af revalidering.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 1. halvår 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsæt i en overordnet målsætning samt tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. halvår af Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. halvår af Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra april 2019 til april 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 634 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på a-dagpenge og sygedagpenge
 • Et fortsat velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder og mange kommunale rekrutteringer til nødberedskabet i forbindelse med Covid-19
 • Høj andel af unge i 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse
 • Job- og UngeCentret er efter 1. halvår 2020 godt på vej i forhold til 2020-målet for strategien "Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet"

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I 1. halvår 2020 gennemførte Job- og UngeCentret en afdækning af det lokale arbejdsmarked. Afdækningen gav en lokal viden om, hvilke områder der oplevede travlhed, vækst og gode beskæftigelsesmuligheder, og hvilke områder der oplevede større usikkerhed om fremtiden. Mange virksomheder var positive over Jobcentrets opsøgende kontakt og i flere tilfælde fik Jobcentret konkrete jobordre.

I 1. halvår 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 77 rekrutteringer til ordinære jobs. Størstedelen af disse har været større kommunale ansættelser via nødberedskabet indenfor pleje, rengøring og vej- og parkområderne.

I samme periode er der besøgt 32 nye virksomheder og iværksættere.

Unge i uddannelse og job

I 1. halvår 2020 har der i gennemsnit været 223 fuldtidspersoner, hvilket er flere end forventningen ved årets start. Situationen på arbejdsmarkedet har også påvirket ungeområdet, hvorfor antallet af unge på uddannelseshjælp er steget hen over foråret.

Der forventes at komme et fald i forbindelse med uddannelsesstart i løbet af 3. kvartal 2020.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

1. halvår 2020 har naturligt været påvirket af corona-krisen. Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen betød, at kommunerne i en periode ikke kunne etablere nye virksomhedsrettede tilbud, ligesom kontakten til Jobcentret har været frivillig.

I 1. halvår 2020 har der i gennemsnit været 614 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe. Det gennemsnitlige mål for 2020 er 600 fuldtidspersoner.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på mange områder er godt på vej i forhold til opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2020. Det er dog fortsat uvist, hvordan Corona-krisen kommer til at påvirke situationen på arbejdsmarkedet - og dermed også resultaterne for resten af året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ministermål 2021 og Beskæftigelsesplan 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder og tage stilling til øvrige lokale målsætninger samt tidsplan for behandlingen af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Ministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

For få måneder siden gik det godt på arbejdsmarkedet, men Covid-19 har medført en ny virkelighed. Ledigheden har været stigende og beskæftigelsesindsatsen har i en periode været suspenderet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udmeldt 5 beskæftigelsespolitiske mål med hensigten, at krisen ikke bider sig fast længere end nødvendigt, og de ledige hurtigt kan komme tilbage i arbejde. De 5 beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreførsel fra 2020)
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreførsel fra 2020)
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreførsel fra 2020)

Lokale mål

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der udover beskæftigelsesministerens udmeldte mål opstilles lokale målsætninger i Beskæftigelsesplan 2021, hvor der sættes fokus på ungeområdet og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Forslag til tidsplan for behandling af Beskæftigelsesplan 2021

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet følgende forslag til en tidsplan for behandlingen:

 • Drøftelse af ministermål, lokale mål og godkendelse af tidsplan i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august 2020
 • Orientering og input fra Det Lokale Arbejdsmarkedsforum den 27. august 2020
 • 1. behandling af Beskæftigelsesplan 2021 ved fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet den 11. november 2020 i forlængelse af møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
 • Høringsperiode fra den 12. november til og med den 23. november 2020
 • 2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 i Byrådet den 16. december 2020

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter ministermål for 2021, lokale målsætninger og godkender tidsplanen for behandlingen af Beskæftigelsesplan 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget efterlyser status for socialt bedrageri. Medtages på næste udvalgsmøde.

Bilag

Til toppen


6. Nye aftaler om opkvalificering og trepartsaftale


Resume

Sagsforløb: BE

Som følge af Coronakrisen har Regeringen i samarbejde arbejdsmarkedets parter og folketingets partier indgået tre politiske aftaler, der alle har fokus på at sikre uddannelse og opkvalificering af både elever, lærlinge, ledige og beskæftigede.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til hovedområderne for opkvalificering og uddannelse af ledige i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Som følge af Coronakrisen har Regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og folketingets partier indgået 3 politiske aftaler, der alle har fokus på at sikre uddannelse og opkvalificering af både elever, lærlinge, ledige og beskæftigede.

Trepartsaftalen

I slutningen af maj 2020 blev der ingået en trepartsaftale med formålet at holde hånden under elever, lærlinge og virksomheder på baggrund af den økonomiske situation, som Covid-19 har medført. Med aftalen indføres en løntilskudsordning for private arbejdsgivere, forhøjet lønrefusion under skoleophold i resten af 2020, nedsættelse af AUB-bidraget i 2020, der fremadrettet gøres fleksibelt, styrkelse af de offentlige velfærdsuddannelser og øge rekrutteringen af elever til det offentlige arbejdsmarked samt nemmere adgang til skolepraktik.

Aftale om styrket opkvalificering

I juni 2020 indgik Regeringen sammen med aftalepartierne bag Beskæftigelsesreformen en tillægsaftale, hvori ordningerne omkring uddannelsesløft, voksenlærlinge og jobrotation justeres samtidig med en række tidligere opkvalificeringsordninger forenkles og samles. Aftalen tager sit udspring i, at ufaglærte og faglærte under corona-krisen er de målgrupper på arbejdsmarkedet, der er blevet hårdest ramt af ledighed. Dermed kan nedgangsperioden blive brugt på at uddanne og omstille arbejdsstyrken.

Aftale om ekstraordinært løft af ledige

Foruden ovenstående tillægsaftale har Regeringen indgået en anden aftale, der bygger videre herpå. Her indføres blandt andet en ret til 110 % dagpengesats under en erhvervsuddannelse, ekstra bevillinger til korte erhvervsrettede kurser og en række aftaleelementer, der skal vurdere behov for yderligere initiativer. I aftalen er der fokus på at investere i uddannelse af ufaglærte, dimittender og iværksættere.

På baggrund af de seneste aftaler om opkvalificering kan de nye ændringer på opkvalificerings- og uddannelsesområdet inddeles i hovedområder for brugen af uddannelse og opkvalificering af ledige:

 • Hovedområde 1: Fra ufaglært til faglært. Et hovedområde, der sætter fokus på, at ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse opkvalificeret til faglært niveau gennem en erhvervsuddannelse gennem diverse ordninger (puljen til uddannelsesløft, voksenlærlingeordning, jobrotation)
 • Hovedområde 2: Opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov. Et hovedområde, hvor opkvalificeringsbehovet tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov for opkvalificering gennem korterevarende erhvervsrettede kurser, kurser i basale færdigheder, jobsøgning mv.
 • Hovedområde 3: Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov. Et hovedområde, hvor uddannelse og opkvalificering ses som en jobrettet indsats målrettet områder på arbejdsmarkedet, hvor der forventes at være behov for arbejdskraft. Dermed tager uddannelse og opkvalificering et udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov.

De 3 hovedområder har et forskelligt udgangspunkt, men med mange fællestræk og fokusområder, hvorfor de kan ses som hinandens supplement i en samlet uddannelses- og opkvalificeringsindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen om trepartsaftalen til efterretning og godkender hovedområderne for opkvalificering og uddannelse af ledige i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Status på strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer fra april 2019 til ultimo 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien pr. medio 2020. Indsatsen har i foråret 2020 været præget af corona-krisen, som på trods af suspension af indsatsen også har bragt positive erfaringer med sig. Derudover ses et fald på 41 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe, hvilket tyder godt i forhold til målet om at nå ned på 600 fuldtidspersoner ved udgangen af 2020.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

Strategiens målgruppe er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Målet med strategien er:

 1. At nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet
 2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau

Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er to af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

Første halvår af 2020 har naturligt været påvirket af corona-krisen. Job- og UngeCentret var lukket og store dele af beskæftigelsesindsatsen suspenderet fra den 12. marts til den 27. maj 2020. Kontakten til borgerne blev opretholdt telefonisk og digitalt i perioden, hvilket borgerne, der er langt fra arbejdsmarkedet, tog godt imod. Selv om kontakten var frivillig, valgte de fleste at opretholde kontakt til deres sagsbehandler. De fleste borgere i strategiens målgruppe valgte også at genoptage deres praktikker, da det blev muligt, selv om det var frivilligt. Det tyder på, at borgerne oplever at profitere af tilknytningen til en arbejdsplads.

På resultatsiden ses fortsat en positiv udvikling med et fald i strategiens målgruppe fra 655 fuldtidspersoner i 2018 til 614 fuldtidspersoner medio 2020. Med et fald på 41 fuldtidspersoner er Job- og UngeCentret godt på vej mod målet om et fald på 55 fuldtidspersoner ved udgangen af 2020.

Siden den 27. maj 2020 har det været muligt igen at etablere nye virksomhedsrettede tilbud og afholde fysiske samtaler med borgerne – dog under særlige forudsætninger for borgere i risikogruppen for covid-19. Frem til oktober 2020 er den telefoniske og digitale kontaktform med borgerne lovmæssigt fortsat mulig, hvilket Job- og UngeCentret så vidt muligt benytter sig af.

Det forventede årlige provenu som følge af strategien udgør 2,75 mio. kr. i 2020 og er indregnet i budgettet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på samarbejde med Markman vedrørende indsatsen for ledige fleksjobbere


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Markman om indsatsen for ledige fleksjobbere.

Status viser, at 65 % af de borgere, der afsluttes efter et forløb hos Markman, er kommet i et fleksjob.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Markman om indsatsen for ledige fleksjobbere. Ifølge lovgivningen skal borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for de seneste 18 måneder, henvises til anden aktør. Derudover har borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for de seneste 9 måneder, ret til at blive henvist til anden aktør, hvis de selv ønsker det (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 37).

Markman har de seneste 5 år varetaget indsatsen for ledige fleksjobbere. Markman har opnået stor erfaring med målgruppen og fået god indsigt i det lokale erhvervsliv, hvilket er væsentlige forudsætninger for at etablere fleksjob.

Jobcentret kan henvise de ledige fleksjobbere på alle tidspunkter i deres ledighedsforløb, og de henvises som udgangspunkt til fleksjobformidling for en periode på 8 uger.

I forløbet er der fokus på den virksomhedsrettede indsats med formidling og fastholdelse.

Fra den 1. september 2019 til den 31. juli 2020 har Jobcentret henvist 64 borgere til et fleksjobforløb hos Markman. I samme periode er 26 borgere afsluttet hos Markman, hvoraf 17 er afsluttet til fleksjob - svarende til 65 %.

6 af de borgere, der er afsluttet til fleksjob via Markman, har fastholdt ansættelsen i minimum 6 måneder. 1 borger er ikke længere ansat i sit fleksjob efter 6 måneder. 10 borgere fortsat er i fleksjob, men de har på opgørelsestidspunktet endnu ikke opnået 6 måneders ansættelse.

38 borgere har et igangværende forløb ved Markman.

Der er gensidig tilfredshed med samarbejdet omkring de ledige fleksjobbere. Der udøves fortsat en stor fleksibilitet hos både Markman og Jobcentret, hvilket bidrager til en hurtigere og mere smidig opgaveløsning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af indsatsen er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BE

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes til budget 2021.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2021 - forslag til Råderum - Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har før sommerferien drøftet forslag til råderum på udvalgets område. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har arbejdet videre med disse.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område skal der udarbejdes forslag til råderum på 500.000 kr.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har den 10. juni 2020 besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende forslag:

a) Løntilskud

b) Psykiatri / handicap

c) STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)

d) Misbrug

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fremsendes til budgetforhandlingerne.

Afsnit om konsekvenser udfyldes forinden.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om situationen på arbejdsmarkedet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har siden nedlukningen medio marts hyppigt offentliggjort udviklingen på det regionale arbejdsmarked, og hvor mange der siden nedlukningen har tilmeldt sig som ledig.I Nordjylland har der været en stigning på 24 %, og i Brønderslev Kommune har der været en stigning på 10 % fra medio marts og frem til starten af august.

Fagforvaltningen har sideløbende fulgt med i udviklingen i antallet af personer (sagstal) på de konjunkturfølsomme ydelser. For forsikrede ledige, der særligt har været påvirket af situationen med Covid-19, steg antallet hen over foråret, men er over sommeren stabiliseret. Antallet af forsikrede ledige er dog stadig over niveauet før nedlukningen i marts og fortsat uvist, hvordan udviklingen vil blive i efteråret. For kontanthjælp og uddannelseshjælp er antallet af personer aftaget henover over sommeren. På ledighedsydelse har der været en stigning.

16. marts

27. april

29. maj

5. august

Forsikrede ledige*

708

975

915

760

Kontanthjælp

303

326

325

286

Uddannelseshjælp

220

241

255

214

Ledighedsydelse

108

111

123

136

Sygedagpenge**

436

455

424

392

*Tallet for forsikrede ledige udgør tilmeldte personer

**Tallet for sygedagpenge viser kun sygedagpengesager, hvor der er en beskæftigelsesfaglig indsats og ikke sygedagpengesager, der kun er oprettet i kommunens ydelsessystem

Covid-19 har også påvirket udviklingen i beskæftigelsen. I 2019 var tendensen, at beskæftigelsen i Brønderslev Kommune steg hen over foråret fra februar til maj og juni. Sammenlignet med 2020 var der fra februar til april et fald og herefter en stigning frem til maj. Udviklingen gør, at beskæftigelsen i Brønderslev Kommune fra maj 2019 til maj 2020 faldt med 415 fuldtidspersoner.

Ledigheden i juni 2020 var på 5 % i Brønderslev Kommune, og i Nordjylland var den samlede ledighed 5,5 % af arbejdsstyrken. Sammenlignet med juni de tidligere år er der i Brønderslev Kommune nu en højere ledighedsprocent, og ledigheden har senest nået samme niveau i juni 2013.

Antallet af stillinger på Jobnet i Brønderslev Kommune faldt fra februar og frem til april 2020, og herefter er antallet af stillinger på Jobnet steget frem igennem maj og juni 2020. Sammenlignet med 2019 er der dog et færre antal opslåede stillinger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. PPR på Sporet - Forankring af udvalgte indsatser


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøftede på møder i maj og juni måned 2020 midtvejsevalueringen for PPR på Sporet. Der blev på mødet i Børne- og Skoleudvalget tilkendegivet et ønske om en nærmere drøftelse af forankring af satspuljeprojektet PPR på Sporet og konkret viden om betydningen af de igangsatte indsatser.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget får en orientering om Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget vil blive fremlagt på møde.

Ungechef Ole Ervolder deltager under punktet.

Sagsfremstilling

PPR i Brønderslev Kommune har deltaget i et af Socialstyrelsens satspuljeprojekter i snart 3 år. Kommunen fik tildelt 11,4 mio. kr. over en 3-årig periode, hvilket har betydet ansættelse af to psykologer og to pædagogisk psykologiske konsulenter samt kompetenceudvikling til alle PPR-medarbejdere. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Projektet har bekræftet PPRs potentiale i at have en specialiseret funktion og position i forhold til at være tæt på de almene læringsmiljøer - børn og unges hverdagsliv. Dette kombineret med særlig viden om det specialiserede område har styrket opsporingen. Det har lettet muligheden og adgangen til såvel støtte i det brede læringsmiljø, som støtte til det enkelte barn/den unge.

Der efterspørges blandt medarbejderne i skole og dagtilbud et PPR, der både kan agere konsultativt, men også deltage aktivt i børnenes læringsmiljø. Børn og unge, der har behov for et lettere behandlingstilbud, vil have en lettere adgang, så mere indgribende foranstaltninger undgås. Helt overordnet betyder det, at flere børn forbliver i de almene læringsmiljøer.

Styregruppen, bestående af direktør for Børn og Kultur som formand, skole- og dagtilbudschef, ungecenterchef, børn- og familiechef samt afdelingsleder i PPR har drøftet det politiske ønske om en tydeliggørelse af effekten af de igangsatte indsatser og der er enighed om, at PPR på Sporet kan forankres gennem nedenstående indsatser.

Indsats

Effekten

Forankring

Økonomi

Konsultative og intervenerende indsats

 • Færre indstillinger til PPR
 • Færre børn/unge visiteres til specialtilbud
 • Færre børn/unge henvises til psykiatrien
 • Understøtte stærke læringsfællesskaber i Skole og Dagtilbud
 • Koordineret og målrettet indsats
 • Fald i antallet af børn/unge med behov for skoleudsættelse
 • Sammenhængende indsatser der sikrer at børnene bliver i almene læringsmiljøer
 • Rette indsats til rette tid
 • Tværfaglige sparring mellem fagprofessionelle
 • Forebyggende indsatser og arbejdet med tidlig opsporing

2 projektstillinger i 2 år

10-15 % af en årgang vil profitere af denne indsats.

Samtaleforløb af kortere varighed/letter behandlingstilbud i PPR (denne indsats har primært været anvendt af de 12 - 18-årige)

Færre børn/unge henvises til psykiatrien

Færre indgribende foranstaltninger

Øget parathed til Ungdomsuddannelse

Færre børn/unge med angst og depression

Samtaleforløb igangsættes tidligere

Behandlingstilbud tæt på barnets hverdag

Rette indsats til rette tid - ex. 10Y kan fortsætte

Positiv påvirkning af læringsmiljøet

Ansættelse af psykolog i PPR

60 børn/unge på et år + elever i 10Y.

Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring

Forebyggelse af bekymrende fravær

Bedre progression i forbedring af fremmøde

Forebyggelse af indgribende foranstaltninger

Tilrettelægge kvalificeret tiltag for eleven

Kvalificeret viden om opretholdende faktorer

Mindske antallet af elever med skolevægring.

Fortsætter efter projektperiodens udløb som en del af PPR´s nuværende ressourcer.

Indsatsen vil være en del af proceduren "Glad i skole igen".

Anbragte børns læringsmiljø

Flere anbragte børn/unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen

Færre anbragte børn segregeres

Tilpasning af læringsmiljøer for de anbragte børn gennem en målrettet individuel indsats

Fortsætter efter projektperiodens udløb som en del af PPR´s nuværende ressourcer.

Indsatsen "børn med tegn på traume" lukkes ned ved projektets udløb, da der ikke har vist sig efterspørgsel efter indsatsen.

For nærmere uddybning se vedlagte bilag.

Økonomi

Fagforvaltningen for Børn og Kultur anslår udgiften til forankring af PPR på Sporet fra 1. januar 2021:

Det konsultative og intervenerende arbejde

Budget 2021

Budget 2022

2 projektstillinger i en 2-årig periode

1.300.000 kr.

1.300.000 kr.

I projektperioden skal der arbejdes med en omlægning af ressourcerne, så indsatsen på længere sigt bliver en del af PPR´s kerneopgave.

Udvidelse af PPR - Samtaleforløb/behandlingstilbud

Budget 2021 og overslagsårene

1 psykolog

650.000 kr.

Det bemærkes, at udvidelse af PPR´s kerneopgave ikke er begrænset til 2 budgetår og forventes finansieret ud i overslagsårene.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til en eventuel fremtidig forankring af PPR på Sporet. Børne- og Skoleudvalgets beslutning sendes til orientering i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 12:

Forslaget om ansættelse af en psykolog til samtaleforløb fremsendes til budgetforhandlingerne.

Personale

En forankring af PPR på Sporet vil betyde ansættelse af 2 projektstillinger i en 2-årig periode og en udvidelse af PPR med en psykolog.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er budget til de 2 projektstillinger i en 2-årig periode i årene 2021 og 2022 eller til 1 ny psykologstilling fra budgetår 2021 og overslagsårene.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet at indføre en gennemsnitsmodel til honorering af plejefamilier. Udvalgene besluttede på deres møder henholdsvis den 3. marts 2020 og den 11. marts 2020 at sende indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget og sammensætningen af udvalget i forslaget til honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni 2020 med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På baggrund af høringssvarene skal udvalgene tage endelig stilling til, om der skal gøres brug gennemsnitmodellen, og hvilken taksttabel samt implementeringsmodel, der i så fald skal anvendes.

Ungechef Ole Ervolder deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 18. august og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august:

Indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel har været sendt i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget i honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Høringsmaterialet til plejefamilier, SL og PLF er vedlagt som bilag.

Der er modtaget 10 høringssvar i høringsrunde to. Der er udarbejdet et notat, der skitserer temaerne i de modtagne høringssvar. Høringssvar samt notat fra høringsrunde et og høringsrunde to er vedlagt som bilag.

Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni 2020 med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På dialogmøderne blev fremsat følgende forslag, som forvaltningen foreslår indarbejdes i den endelige gennemsnits honoreringsmodel:

 • Ændring i afsnittet "Efterskole i forbindelse med anbringelse": der skal tilføjes hvor lang sagsbehandlingstiden vil være i forbindelse med en genindplacering, hvis et efterskoleophold afbrydes.
 • Ændring i afsnittet "Genindplacering": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være, hvis forvaltningen eller plejefamilien fremsætter ønske en genindplacering.
 • Ændring i afsnittet "Implementering": det skal fremgå, at hvis plejefamilier ønsker et dialogmøde, mødes man ikke med hele trinfastsættelsesudvalget, men med faglig leder og afdelingsleder for Familieafdelingen eller faglig koordinator og afdelingsleder for UngeCentret.
 • Trinfastsættelsesudvalget omdøbes til Honoreringsudvalget.

På dialogmødet fremførtes også, at beskrivelsen af barnets støttebehov i "taksttabellen" er for løst formuleret.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til,

 • om gennemsnits honoreringsmodellen og den af forvaltningen foreslåede takstmodel skal implementeres,
 • om forvaltningens ændringsforslag skal indarbejdes i Gennemsnits honoreringsmodel for Familieplejeområdet, og
 • om implementeringsmodel 2 skal anvendes ved implementeringen.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 11:

Gennemsnits honoreringsmodellen, de foreslåede ændringsforslag samt implementeringsmodel 2 godkendes. I forhold til taksttabellen kommer fagforvaltningen med et nyt forslag – en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er stadig en udgiftsneutral model.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


15. UU Kvartalsrapport, 2. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2020, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal viser, at:

 • 97 % af de 15 - 17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (50 unge), der ikke er i gang med uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (537 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier.
  • 301 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold.
  • 90 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 2 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 5 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 139 er på offentlig forsørgelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Følgende tilmeldes JobCamp: Eskild Sloth Andersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Klaus Riis Klæstrup.

Eskild Sloth Andersen orienterede om FGU. Herunder bl.a. elevtal og lokalesituation.

Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering om en anbringelses- og botilbudssag


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 16. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer