Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 17. september 2020
Lokale: Mødelokale G2-3, Comwell, Rebild
Tidspunkt: Kl. 10:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning i på 586 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra maj 2020 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge foreligger der endnu ikke valide data for april og maj 2020, hvorfor det disponerede tal fra budgettet anvendes.

I maj 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.680 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 586 fuldtidspersoner siden maj 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.510 fuldtidspersoner og samtidig var 2.170 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra maj 2019 til maj 2020 ses en stigning i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse på 476. Stigningen gør sig gældende på ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp og a-dagpenge. På ressourceforløb og jobafklaring ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 110 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i maj 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for maj, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5,6 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget har fokus på muligheden for forløb for ledige i socialøkonomiske virksomheder.

Der er endvidere stor fokus på varigheden på ledighedsydelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ny vurdering af personaleressourcer


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesområdet har ændret sig betydeligt det seneste halve år som følge af Covid-19 og de restriktioner, som det har medført.

I Brønderslev Kommune er det særligt på det forsikrede område, at antallet er ledige er steget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderede i primo juni 2020, at Job- og UngeCentret havde behov for 4,5 personaleressource til at håndtere det stigende antal forsikrede ledige.

Efterfølgende er antallet af forsikrede ledige faldet mere end forventet, hvilket danner grundlag for en ny beregning og vurdering af personaleressourcerne.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, at ansættelsen af de to medarbejdere fastholdes fra den 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune var der en stor stigning i antallet af forsikrede ledige under nedlukningen af Danmark i foråret 2020. Det betød, at Fagforvaltningen for Beskæftigelse i primo juni 2020 vurderede, at Job- og UngeCentret havde behov for ekstra ressourcer svarende til 4,5 medarbejdere.

Hen over sommeren er antallet af forsikrede ledige faldet mere end forventet, hvilket danner grundlag for en ny beregning af behovet for ressourcer. I ultimo maj 2020 var der 915 forsikrede ledige i Jobcentret, mens det tal i medio august er faldet til 698 personer - svarende til et fald på 217 personer. Trods faldet er der pr. 31. august 2020 cirka 150 flere forsikrede ledige end på samme tid sidste år.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 17. juni 2020 at bevilge 420.000 kr. til en opnormering på det forsikrede område for resten af året – svarende til 2 ekstra medarbejdere i 2. halvår 2020. Økonomiudvalget besluttede i samme ombæring, at øvrige tiltag skulle indgå budget 2021.

Jobcentret har efterfølgende ansat 2 ekstra medarbejdere, så der frem til 31. december 2020 er 5 medarbejdere på det forsikrede område i Jobcentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har opdateret de beregninger, som var på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. juni 2020. Ud fra de opdaterede beregninger samt forventningerne om et stigende antal ledige hen over efteråret og vinteren, vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at der er behov for midler til at fastholde de ekstra medarbejderressourcer (2 medarbejdere) på det forsikrede område fra den 1. januar 2021.

Udviklingen på området følges løbende og medarbejderressourcerne i overensstemmelse hermed.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at ansættelsen af de to medarbejdere fastholdes fra den 1. januar 2021.

Personale

Økonomiudvalget bevilgede i juni 2020 midler til at ansætte 2 ekstra medarbejdere i 2. halvår 2020. Det foreslås nu, at disse fastholdes fra den 1. januar 2021.

Økonomi

Udgiften til 2 fuldtidsansatte på helårsbasis er på 1.015.000 kr.

Sagen tages op i forbindelse med budget 2021, som et budgetønske.

Beslutning

Indgår i budgetlægningen for 2021.

Udvalget ønsker at følge udviklingen på området.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Fordeling af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Udlændingestyrelsen har meddelt, at Brønderslev Kommune kan forvente at modtage 10 flygtninge i 2021.

Sagen fremsendes til orientering

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen sender hvert år besked til Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktrådene (KKR) med oplysninger om, hvor mange flygtninge, der skal fordeles i de enkelte regioner.

Udlændingestyrelsen meddelte den 29. april 2020, at landstallet for 2021 er på 600 flygtninge. Heraf skal 81 flygtninge fordeles blandt de nordjyske kommuner. Udlændingestyrelsen udsender en matematisk fordelingsmodel, som KKR efterfølgende drøfter.

I møde den 19. juni 2020 har KKR besluttet, at kommunerne følger Udlændingestyrelsens fordelingsmodel - dog således, at Frederikshavn Kommune modtager den ene flygtning, der skulle have været boligplaceret i Læsø Kommune. Fordelingen på de enkelte kommuner er:

Kommune

Antal flygtninge

Brønderslev

10

Frederikshavn

3

Hjørring

7

Jammerbugt

5

Læsø

0

Mariagerfjord

7

Morsø

8

Rebild

5

Thisted

13

Vesthimmerland

9

Aalborg

14

Samlet

81

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har meddelt, at Danmark i 2020 vil modtage 200 kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda. Der er endnu ikke ankommet kvoteflygtninge fra Rwanda til Brønderslev Kommune. Udlændingestyrelsen har i brev af 29. september 2019 meddelt af kvoteflygtninge ikke tæller med i den andel af flygtninge, som kommunen skal modtage i 2020. Brønderslev Kommune skal i 2020 modtage 7 flygtninge og har til dato fået henvist 1 flygtning af den andel.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 27. august 2020, pkt. 6:

Sagen taget til orientering.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget efterretning

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Status på samarbejde med Konsulenthuset Ballisager


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om en indsats for forsikrede ledige i Brønderslev Kommune.

Formålet med forløbet er, at de ledige kan få hjælp til at understøtte deres jobsøgningsstrategi og ansøgningsmateriale. Fra september 2019 til og med august 2020 har 340 ledige afsluttet et forløb ved Ballisager. Ved genåbningen har Job- og UngeCentret henvist en større del af de nyledige til Ballisager for at understøtte, at de ledige fik en hurtig kontakt og kom i gang med jobsøgningen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om en indsats for forsikrede ledige i Brønderslev Kommune.

Indsatsen er et intensivt og individuelt forløb bestående af 2 samtaler, hvor den ledige skal blive bevidst om egne kompetencer, og hvor på arbejdsmarkedet de efterspørges. I forlængelse heraf er et af formålene med forløbet, at den ledige får en grundig gennemarbejdning af sin jobsøgningsstrategi og ansøgningsmateriale. Herudover understøttes den ledige i sin geografiske og faglige mobilitet i sin jobsøgning. Har der været specifikke ønsker fra Job- og UngeCenter Brønderslev og borgerens side til indholdet i samtalerne, har Ballisager adresseret disse i samtalerne.

Fra september 2019 til og med august 2020 har 340 ledige afsluttet et forløb ved Ballisager. Særligt i genåbningen af den aktive beskæftigelsesindsats har Job- og UngeCentret henvist størstedelen af alle nyledige til Ballisager for at understøtte de ledige fik en hurtig kontakt og kom i gang med jobsøgningen. Frem til Covid-19 nedlukningen blev samtalerne afholdt fysisk på Ballisagers kontor i Aalborg, men efter genåbningen har samtalerne været afholdt online. De ledige har haft mulighed for fysiske møder, hvis de har foretrukket dette, men det er ganske få, der har benyttet sig af muligheden.

En deltagerevaluering viser, at 87 % af de ledige er enten tilfreds eller meget tilfreds med forløbet som helhed.

Tilbuddet hos Ballisager skal anses som et supplement til den øvrige indsats for de forsikrede ledige, som typisk består af mange andre aktiviteter såsom samtaler, opkvalificering mv. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet og indsatsen ved Ballisager er godt og fleksibelt til en hurtig omstilling, eksempelvis ved digitale samtaler.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget efterretning

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om situationen på arbejdsmarkedet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Med nedlukningen af Danmark i marts steg antallet af ledige i forårsmånederne i Brønderslev Kommune. Da antallet af ledige var på sit højeste i april, var ledigheden på 5,6 %, men i takt med genåbningen er ledigheden nu faldet til 4,2 %. Tendensen er, at samtlige måneder efter Danmarks nedlukning i marts, har der været en højere ledighedsprocent i 2020 end i 2019. Selvom der på nuværende tidspunkt er en højere ledighed end tidligere, ligger Brønderslev Kommune under niveauet for den samlede ledighed i Nordjylland på 5,1 %.

Fra maj 2019 til maj 2020 har der været en stigning på 376 fuldtidspersoner på a-dagpenge (forsikrede ledige).

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med nedlukningen af Danmark i marts steg antallet af ledige i forårsmånederne i 2020 i Brønderslev Kommune. Da antallet af ledige var på sit højeste i april, var ledigheden på 5,6 %, men i takt med genåbningen er ledigheden nu faldet til 4,2 % i juli. Det er dog stadig 1,2 procentpoint højere end juli 2019 og tendensen er, at samtlige måneder efter Danmarks nedlukning i marts, har der været en højere ledighedsprocent i 2020 end i 2019.

Før Covid-19 har arbejdsmarkedet i en årrække været præget af gunstige konjunkturer og ledigheden i Brønderslev Kommune har været faldende i perioden 2010 til 2019, men med Covid-19 er der i Brønderslev Kommune nu samme ledighed, som der var tilbage i 2013. Selvom der i kommunen på nuværende tidspunkt er en højere ledighed end tidligere, ligger ledigheden dog under niveauet for den samlede ledighed i Nordjylland på 5,1 %. Nordjylland er derudover regionen med den andenstørste ledighed og ligger over niveauet på landsplan.

Målt i antal fuldtidspersoner for forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) for den seneste valide opgørelse, er der i maj 2020 376 flere end i maj 2019. Med corona-krisens indtog blev det forsikrede område kompenseret med 32,1 millioner kroner.

Efter nedlukningen i marts indgik Regeringen en aftale med arbejdsmarkedets parter om lønkompensation, hvor virksomhederne kunne få kompenseret en del af lønnen for fyringstruede medarbejdere. I første omgang gjaldt ordningen fra 9. marts til 8. juni, men blev senere forlænget, og i sensommeren udløb ordningen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at udfasningen ikke i større omfang vil påvirke Brønderslev Kommune.

Med udfasning af ordningen har Regeringen og arbejdsmarkeds parter lavet en ny aftale om arbejdsfordeling med formålet af forebygge fyringer, der gælder resten af 2020. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har løbende fulgt med i antallet af medarbejdere omfattet af en arbejdsfordeling og her har tendensen været, at i marts-april var antallet højest, men er aftaget over sommeren. Med den nye aftale vil udviklingen løbende følges.

På rekrutteringssituationen har Job- og UngeCentret på nuværende tidspunkt flere rekrutteringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet, landbruget, SOSU-området og til rengøringsbranchen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der følges op på udviklingen i antal borgere på arbejdsfordeling.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Undersøgelse af de lediges kontakt med jobcentrene under nedlukningen som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

KL har undersøgt de lediges oplevelse af kontakten med jobcentrene under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen fra den 12. marts til den 27. maj 2020 som følge af Covid-19. Det var i perioden frivilligt for borgerne at deltage i samtaler med jobcentrene.

De fleste borgere var i kontakt med jobcentrene mere end én gang i perioden, og de var meget tilfredse med kontakten med jobcentrene. Borgerne er interesserede i, at flere samtaler af deres samtaler kan foregå via telefon og video.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den aktive beskæftigelsesindsats blev suspenderet som følge af Covid-19 i perioden fra den 12. marts til den 27. maj 2020. Det betød, at de ledige ikke var forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og krav om jobsøgning, deltagelse i tilbud og samtaler bortfaldt. Det var dermed frivilligt for borgerne at deltage i samtaler med jobcentrene.

Fysiske samtaler var ikke mulige i suspensionsperioden, og jobcentrene holdt derfor primært telefonisk kontakt med borgerne i stedet. KL har undersøgt, hvordan borgerne oplevede kontakten med jobcentrene i perioden. Det er sket ved hjælp af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. 5.778 borgere har svaret på undersøgelsen, og de fordeler sig repræsentativt på følgende målgrupper:

 • Dagpengemodtagere
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Sygedagpengemodtagere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er følgende:

 • 81 % af borgerne er tilfredse med deres kontakt med jobcentrene i suspensionsperioden
 • 30 % af borgerne var i kontakt med jobcentret mindst én gang. 70 % var i kontakt med jobcentret to eller flere gange i perioden.
 • Godt 60 % af borgerne oplever, at kontakten har handlet om det, der var vigtigst for dem, at kontakten har været lige så personlig, som de er vant til, og dialogen var hjælpsom i deres aktuelle situation.
 • 97 % oplyser, at kontakten til jobcentret har været telefonisk. 2 % har haft kontakt via video.
 • 66 % af borgerne er interesserede i, at flere af deres samtaler kan foregå via telefon eller video. De oplever især, at det giver logistiske fordele. Det mindsker transporttid og er nemmere planlægge.

Set i lyset af det dårlige image jobcentrene indimellem fremstilles at have i medierne, synes undersøgelsen at give et andet billede. På trods af det har været frivilligt for borgerne at have kontakt med jobcentrene, har mange valgt at have det alligevel og angiver derudover, at de har været tilfredse med kontakten.

Jobcentrenes kerneopgave er at servicere virksomheder og ledige. De lediges overvejende positive oplevelser med kontaktformen i suspensionsperioden og interesse for, at flere samtaler kan afholdes på denne måde, giver anledning til at overveje, om jobcentrene skal øge brugen telefoniske og virtuelle samtaler. Det giver ifølge undersøgelsen mening ud fra et borgerperspektiv men også fra et jobcenterperspektiv. Undersøgelser har vist, jobcentrene oplever, at muligheden for også at kunne afholde telefoniske og virtuelle samtaler giver øget fleksibilitet og flow i kontakten til borgerne.

Da suspensionsperioden sluttede den 27. maj 2020 trådte en ny bekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen i kraft. Den giver jobcentrene mulighed for frem til den 1. oktober 2020 fortsat at afholde samtaler med borgerne telefonisk og virtuelt. Herefter er det meningen, at alle lovkravsbundne samtaler igen skal foregå ved fysisk fremmøde.

KL og andre opfordrer aktuelt til at gøre muligheden for telefoniske og virtuelle samtaler permanent. Beskæftigelsesministeren har i skrivende stund ikke adresseret emnet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der er en ny bekendtgørelse på vej med forslag om at forlænge muligheden for at holde digitale og telefoniske samtaler til og med den 31. december 2020.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Afsluttende status på bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Brønderslev Kommune har i en 3-årig periode støttet et bydelsmødre-projekt, som har været iværksat på baggrund af et forslag fra Integrationsrådet.

Projektet sluttede ultimo februar 2020, og bydelsmødrenes arbejde med at opsøge og støtte isolerede kvinder med primært etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet fortsætter i regi af en frivillig forening, som blev etableret i sidste del af projektperioden.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vedtog i februar 2017 efter forslag fra Integrationsrådet at iværksætte et bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune. Projektet sluttede i februar 2020. Bydelsmødrene etablerede i august 2019 en frivillig forening, hvorigennem indsatsen og aktiviteterne nu fortsætter.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder med primært etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Målet med indsatsen er at fremme de isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

På landsplan er der ca. 40 bydelsmødre-grupper. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som landsorganisationen har udviklet.

I Brønderslev Kommune har 17 kvinder taget uddannelsen som bydelsmor i løbet af projektperioden. Bydelsmødrene har i perioden fra januar 2019 til maj 2020 haft kontakt til 116 kvinder. De emner, kvinderne drøfter med bydelsmødrene, omhandler hovedsageligt arbejde, familieliv og sundhed. Bydelsmødrene afholder derudover en række arrangementer. Foruden en kvindecafé, foredrag og sociale arrangementer som fx julehygge har bydelsmødrene i det kommende år besluttet at arbejde med:

 • Træning/dans i Mælkebøtten
 • Krea-værksted (male, sy, strikke o.l.)
 • Deltagelse i Stafet for Livet
 • Mad og kultur
 • Bagedag
 • International café

En medarbejder fra Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har fungeret som koordinator for projektet en dag om ugen. Ved projektafslutning ultimo februar 2020 stoppede koordinatoren, og en organisatorisk frivillig med forankring i Mælkebøtten under den boligsociale helhedsplan i Brønderslev Kommune støtter nu gruppen.

Brønderslev Kommune har støttet bydels-projektet økonomisk med 80.000 kr. over den 3-årige projektperioden foruden den lønnede koordinator en dag om ugen, som var finansieret indenfor rammen. Mælkebøtten støtter i dag bydelsmødre-foreningen med et mindre beløb. Foreningen vil fremadrettet søge finansiering fra den frivillige § 18-pulje.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Integrationsrådet, 27. august 2020, pkt. 3:

Sagen taget til efterretning.

Integrationsrådet anerkender den store indsats bydelsmødre har stået for i Brønderslev.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser med tilfredshed, at ordningen med Bydelsmøderne fortsætter med forankring i Mælkebøtten under den boligsociale helhedsplan i Brønderslev Kommune.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Revalidering


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udtrykt ønske om at få mere viden om andre kommuners brug af revalidering.

Sagen sendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udtrykte på udvalgsmødet den 19. august 2020 ønske om at få mere viden om andre kommuners brug af revalidering, herunder Hjørring og Rebild Kommuner.

Revalidering kan bruges som et redskab til de borgere, der har begrænsninger i arbejdsevnen, som gør, at borgeren ikke kan bringes til selvforsørgelse ved hjælp af almindelige tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har forespurgt på procedurer og arbejdsgange i både Hjørring og Rebild Kommuner, og i begge kommuner anvendes samme fremgangsmåde som i Brønderslev Kommune.

Job- og UngeCentret bruger revalidering aktivt i indsatsen, og alle borgere, der vurderes at være i målgruppen, får revalidering. Der er løbende fokus på at vedligeholde et højt vidensniveau om revalidering som indsats (eksempelvis til temadage samt team- og afdelingsmøder), men i de fleste tilfælde har Job- og UngeCentret mulighed for at støtte borgeren tilbage til selvforsørgelse via den almindelige beskæftigelsesindsats.

Det faldende brug af revalidering skyldes således, at mulighederne i den almindelige beskæftigelsesrettede indsats er blevet større i forhold til at tilpasse indsatsen med de hensyn, der er nødvendige.

Samtidig kan arbejdsmarkedet i dag rumme betydeligt flere borgere med skånehensyn end for 10 år siden, ligesom skånehensyn kan tilgodeses indenfor flere brancher. Det betyder, at Jobcentret ofte kan støtte borgeren tilbage til arbejdsmarkedet via den almindelige beskæftigelsesrettede indsats. Konkrete arbejdspladser har ligeledes øgede muligheder for at tilpasse ansættelsesvilkårene i form af mere skånsomme arbejdsopgaver, ændret arbejdspladsindretninger, arbejdsredskaber eller anskaffelse af hjælpemidler.

Derudover har Jobcentrets medarbejdere fået en større indsigt i, hvordan borgernes kompetencer kan anvendes på arbejdsmarkedet, og kan således bistå borgerne til at udvide det område, hvor borgeren søger arbejde.

I bilaget fremgår en figur, der beskriver de vurderinger, Jobcentret laver i forhold til, om en borger er i målgruppen for revalidering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Antallet af borgere på revalidering følges. Andre kommuners erfaring følges ligeledes.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forhåndsgodkendelse af projektansøgning til Socialstyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje med fokus på en styrket og helhedsorienteret tilgang overfor unge fra 15-25 år på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

UngeCentret påtænker at søge puljen, som kan understøtte UngeCentrets fokus på de udsatte unges uddannelses- og jobmuligheder og den tværfaglige tilgang, der kendetegner UngeCentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje, der skal styrke den helhedsorienterede tilgang overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med puljen er at sikre, at flere unge med sociale, psykiske og fysiske udfordringer støttes i og motiveres til at opnå de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, som har et tværfagligt støtte- og udviklingsbehov og behov for ydelser efter serviceloven kombineret med beskæftigelsesloven eller KUI-loven.

Der er 13,5 mio. kr. kroner i puljen, og 2-4 kommuner forventes at modtage støtte. Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2020. Projektperioden er fra december 2020 til december 2023.

UngeCentret påtænker at søge puljen, da formålet og kravene til indsats er i tråd med UngeCentrets tilgang. Puljen kan understøtte UngeCentrets helhedsorienterede tilgang og styrke indsatsen for de unge, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som Brønderslev Kommune har en strategi for frem mod 2022.

UngeCentret vil i projektet sætte fokus på udvikling af nye redskaber til øget mestring og videreudvikle sammenhængende forløb, der fastholder og motiverer de udsatte unge, så de kommer tættere på målet om uddannelse og job.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at UngeCentret søger puljen.

Beslutning

Godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Der holdes møde med LO den 2. oktober 2020.
 • Klaus Klæstrup efterlyser to-do liste på sager, udvalget har drøftet og det er aftalt, af der skal arbejdes videre med.
 • JobCamp afholdes viatuelt i 2020.
 • Eskild Sloth Andersen orienterede om FGU – lokalesituationen.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelses- og botilbudssager


Til toppen


14. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 18. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer