Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 30. september 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der mangler bilag til pkt. 9 – bilagene blev tilknyttet under mødet.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune

Opgørelsen viser en stigning på 528 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra juni 2020 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge foreligger der endnu ikke valide data for april, maj og juni 2020, hvorfor de disponerede tal fra budgettet anvendes. Derudover forventes antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge i juni 2020 også efterreguleret.

I juni 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.603 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 528 fuldtidspersoner siden juni 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.427 fuldtidspersoner og samtidig var 2.176 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra juni 2019 til juni 2020 ses en stigning på 424 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. På ressourceforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. samt jobafklaring ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 104 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i juni 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for juni, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Permanente forsørgelsesydelser i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har udarbejdet en analyse om permanente forsørgelsesydelser i Nordjylland. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har efterfølgende revideret indholdet med udgangspunkt i datamaterialet fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, så det tager afsæt i Brønderslev Kommune.

I Brønderslev Kommune er der sket en stigning i antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser på 12,3 % i perioden 2014 til 2019.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har udarbejdet et notat om permanente forsørgelsesydelser i Nordjylland. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har efterfølgende bearbejdet notatet ind i Brønderslev Kommunes lokale kontekst med udgangspunkt i datamaterialet.

I analysen afviger definitionen af permanente forsørgelsesydelser sammenlignet med, hvad Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget normalt får præsenteret. I analysens definition indgår også ressourceforløb og ledighedsydelse foruden fleksjob og førtidspension i permanente forsørgelsesydelser.

Analysen er inddelt i 4 overordnede tematikker. Nedenfor gennemgås de mest centrale konklusioner tilknyttet hvert tema.

De permanente ydelser

I Brønderslev Kommune er der sket en stigning i antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser på 12,3 % i perioden 2014 til 2019, hvilket er over regionsgennemsnittet på 6,6 %. Dette ligger i tråd med arbejdet med kontanthjælpsstrategien, hvor mange borgere med længerevarende og komplekse kontanthjælpsforløb er blevet afklaret til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Befolkningen i Nordjylland

I Brønderslev Kommune er 60 % af befolkningen i 1. kvartal 2020 i den erhvervsaktive alder (17-66 år). Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning falder det tal til 54,8 % frem mod 2040. Samme tendens gør sig også gældende for resten af Nordjylland.

Socioøkonomisk status

I Brønderslev Kommune er der flere faglærte og færre med en videregående uddannelse sammenlignet med regionsgennemsnittet. Dette hænger også sammen med, at Brønderslev Kommune har en høj andel af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse.

Beskæftigelse

I Brønderslev Kommune er 24,4 % af befolkningen ansat indenfor branchen ”Sundhedsvæsen og sociale institutioner”, hvilket er den største andel i regionen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet at indføre en gennemsnitsmodel til honorering af plejefamilier. På baggrund af Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCentret udarbejdet et forslag til ny taksttabel - en Brønderslevmodel, som fremlægges til godkendelse i udvalgene.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af punktet i Børne- og Skoleudvalget.

Ungechef Ole Ervolder deltager under drøftelse af punktet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 18. august og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august:

Indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel har været sendt i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget i honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Høringsmaterialet til plejefamilier, SL og PLF er vedlagt som bilag.

Der er modtaget 12 høringssvar i høringsrunde to. Der er udarbejdet et notat, der skitserer temaerne i de modtagne høringssvar. Høringssvar samt notat fra høringsrunde et og høringsrunde to er vedlagt som bilag.

Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På dialogmøderne blev fremsat følgende forslag, som forvaltningen foreslår indarbejdes i den endelige gennemsnits honoreringsmodel:

 • Ændring i afsnittet "Efterskole i forbindelse med anbringelse": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være i forbindelse med en genindplacering, hvis et efterskoleophold afbrydes.
 • Ændring i afsnittet "Genindplacering": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være, hvis forvaltningen eller plejefamilien fremsætter ønske om genindplacering.
 • Ændring i afsnittet "Implementering": det skal fremgå, at hvis plejefamilier ønsker et dialogmøde, mødes man ikke med hele trinfastsættelsesudvalget, men med faglig leder og afdelingsleder for Familieafdelingen eller faglig koordinator og afdelingsleder for UngeCentret.
 • Trinfastsættelsesudvalget omdøbes til Honoreringsudvalget.

På dialogmødet fremførtes også, at beskrivelsen af barnets støttebehov i "taksttabellen" er for løst formuleret.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til,

 • om gennemsnits honoreringsmodellen og den af forvaltningen foreslåede takstmodel skal implementeres
 • om forvaltningens ændringsforslag skal indarbejdes i Gennemsnits honoreringsmodel for Familieplejeområdet
 • om implementeringsmodel 2 skal anvendes ved implementeringen.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 11:

Gennemsnits honoreringsmodellen, de foreslåede ændringsforslag samt implementeringsmodel 2 godkendes. I forhold til taksttabellen kommer fagforvaltningen med et nyt forslag – en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er stadig en udgiftsneutral model.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 14:

Udvalget tilslutter sig beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 30. september:

Forvaltningen har på baggrund af den politiske beslutning på møderne i august udarbejdet et nyt forslag til en takstabel - en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er fortsat en udgiftsneutral model. Den væsentligste ændring er på trin 1 og trin 2. Disse trin er hævet med 1 vederlag.

Forvaltningen har ligeledes på baggrund af høringssvar og møde med Arbejdsgruppen for familieplejerne og SL kvalificeret teksten i selve takstmodellen. Ligeledes er beskrivelsen af Gennemsnitsmodellen tilrettet.

Efter justeringen af vederlagene på trin 1 og trin 2, er der ændret i praksis i forbindelse med efterskoleophold. Ved et efterskoleophold fastsættes vederlagsniveauet til trin 1, det vil sige 3 vederlag, og forvaltningen afholder udgifterne til efterskoleopholdet. Der reduceres i kostbeløbet ved et efterskoleophold.

Vederlaget i forbindelse med efterværn fastsættes efter en individuel vurdering af UngeCenter Brønderslev.

Implementeringsperioden, som oprindeligt var august 2020 til december 2021, skubbes til november 2020 til ultimo juni 2022. Årsagen er Covid19 situationen i foråret 2020, der har betydet, at hørings- og godkendelsesprocessen blev længere end først antaget.

Ny beskrivelse af Honoreringsmodellen samt ny taksttabel og estimeret beregning er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender den reviderede beskrivelse af Gennemsnitsmodellen samt den nye takstabel - Brønderslevmodellen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den reviderede beskrivelse af gennemsnitsmodellen samt den nye taksttabel – Brønderslevmodellen.

Bettina Bøcker Kjeldsen udtrykker bekymring for implementeringen af modellen.

Bilag

Til toppen


6. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 34 %, hvilket er 5 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 62 sager i Brønderslev Kommune. Her er 38 stadfæstet, i 3 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 17 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 4 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 afgjort 62 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 4 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 3 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 16 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 12 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 8 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne og 1 sag er blevet afvist.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 33 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 15 af sagerne, 1 afgørelse er blevet ændret, 15 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 2 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 1 klage indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 5 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 34 og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 i 1. halvår 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Det er vigtigt at fastslå, at ”hjemviste” ikke er det samme som ”ændrede”, da hjemviste oftest er udtryk for manglende dokumentation i forhold til juridiske krav, men ikke socialfaglige fejl.

Det bemærkes endvidere, at Brønderslev Kommunes andel af klager er noget mindre, end hvad der skulle forventes efter befolkningstal.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2021 for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet den 3. februar 2020 flyttes til den 10. februar 2021.

Ellers godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Eskild S. Andersen orienterede om FGU (lokaleforhold, corona, mange elever).
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje, hvor jobcentre og A-kasser har mulighed for at søge om midler til ansættelse af uddannelsesambassadører. Brønderslev Kommune fremsender ansøgning til puljen.
 • Budget 2021 – optages som punkt til næste møde.

Til toppen


9. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 1. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer