Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 9. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en status quo på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste opgørelse er fra marts 2021 grundet en række efterreguleringer. Data for sygedagpenge i marts 2021 efterreguleres ved næste opdatering.

I marts 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.571 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er status quo siden marts 2020. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.319, og samtidig var 2.252 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra marts 2020 til marts 2021 ses et fald på 92 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Faldet gør sig primært gældende på uddannelseshjælp, jobafklaring, ressourceforløb og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. På sygedagpenge har der været en stigning.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning over det seneste år på 92 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 47 fuldtidspersoner på seniorpension i marts 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en undersøgelse af, hvad modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp afsluttes til. Af de afsluttede forløb på uddannelseshjælp i 2020 har 66 % en arbejdsmarkedsstatus som værende i arbejde, uddannelse og selvforsørgelse en måned efter afslutning. På kontanthjælp er 72 % i arbejde, uddannelse og selvforsørgelse en måned efter afsluttet kontanthjælpsforløb.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i marts 2021 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for marts 2021, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,7 %. Brønderslev Kommune havde den 6. laveste ledighed i Nordjylland.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Efter sommerferien holdes fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget.

Emne: Hjørring Kommunes Ungestrategi. Det undersøges om der kan komme en repræsentant fra Hjørring Kommune og fortælle om strategien.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Temadrøftelse: Ungeindsatsen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Indsatsen for unge har været et særligt prioriteret område i Brønderslev Kommune siden januar 2014.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et notat med en status på ungeområdet ud fra et beskæftigelsesperspektiv.

Ungechef Stig Stavnskær Pedersen deltager under punktet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de rette indsatser i UngeCentret til at få unge i job og uddannelse.

Sagsfremstilling

Indsatsen for unge har været et særligt prioriteret område i Brønderslev Kommune siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. UngeCentret fungerer som én indgang for unge mellem 15 og 30 år og varetager både indsatser i forhold til uddannelse, beskæftigelse og det sociale område. Det giver mulighed for at tilbyde de unge en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et notat med en status på ungeområdet omhandlende unge i Ungdommens Uddannelsesvejledning, unges søgning mod ungdomsuddannelser og unge omfattet beskæftigelsesindsatsen. Nogle af konklusionerne er følgende:

 • I Brønderslev Kommune er der pr. 1. kvartal 2021 4.089 unge mellem 15 og 24 år, hvoraf 87 % (3.572) er indenfor uddannelsessystemet (grundskole eller ungdomsuddannelse) eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Af de resterende 13 % af de unge (517 personer), som ikke er indenfor uddannelsessystemet eller har en ungdomsuddannelse er en stor del i arbejde, på FGU eller i gang med øvrige forberedende aktiviteter. 124 unge af denne gruppe er på offentlig forsørgelse.
 • 26 % af eleverne i 9. og 10. klasse med bopæl i Brønderslev Kommune har i 2021 søgt ind på en erhvervsuddannelse
 • I 2021 er 38 helårspersoner i gang en særlig tilrettelagt uddannelse (STU). De fordeler sig på 23 forskellige aktører.
 • I beskæftigelsesindsatsen for personer under 30 år er uddannelseshjælp og dagpenge de største ydelsesområder.
 • På nuværende tidspunkt er antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune lavere end de forgangene år. Brønderslev Kommune har næst færrest uddannelseshjælpsmodtagere målt i pct. af befolkningen i Nordjylland.
 • 65 % af uddannelseshjælpsmodtagerne er aktivitetsparate. Sammenlignet med nabokommunerne samt regions- og landsniveauet har Brønderslev Kommune en større andel aktivitetsparate.
 • På dagpengeområdet under 30 år har Brønderslev Kommune 0,5 % fultidspersoner i forhold til befolkningen, hvilket er under regionsniveauet på 0,9 %.
 • Af dagpengemodtagere under 30 år er flest medlem af 3F.
 • Af de langtidsledige dagpengemodtagere udgør de unge under 30 år 11 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender at der arbejdes videre med de rette indsatser i UngeCentret til at få unge i job og uddannelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der arbejdes videre med de rette indsatser i UngeCentret til at få unge i job og uddannelse.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (22) år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering og godkendelse af, at UngeCentret fortsat arbejder målrettet med området i forhold til at nedbringe antallet af anbragte unge.

UngeChef Stig Stavnskær Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (22) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på Unge- og Familieområdet med henblik på at give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Dette betyder, at der er et øget fokus forebyggelse og brug af de mindst mulige indgribende indsatser.

Der er pr. 30. april 2021 80 anbragte, hvilket er en stigning på én anbragt siden seneste opgørelse pr. 31. oktober 2020. Antallet af anbragte har således stabiliseret sig efter en større stigning fra 2019 til 2020.

Det er UngeCentrets oplevelse, at Covid-19 og de medfølgende restriktioner udfordrer strategien i forhold til at få nedbragt antallet af anbragte.

Andelen af mindre indgribende anbringelser - på eget værelse eller i netværk frem for i plejefamilie eller på institution - er steget markant siden 2017 og ligger aktuelt på 28 % i forhold til udgangspunktet på 9 %. Dette er i overensstemmelse med strategien om at anvende mindre indgribende indsatser.

Den seneste budgetopfølgning pr. 30. marts 2021 viser et forventet merbrug på 3,0 mio. kr. i 2021. Den primære årsag til merforbruget er flere forebyggende foranstaltninger, hvilket skyldes, at flere unge og deres familier har brug for mere støtte på grund af Covid-19.

UngeCentret arbejder fortsat målrettet på at forebygge og undgå anbringelser og anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at UngeCentret fortsat arbejder målrettet med området i forhold til at nedbringe antallet af anbragte unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Midtvejsevaluering af partnerskabsaftale om faglært arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune arbejder gennem en partnerskabsaftale med parter fra arbejdsmarkedet, grundskoler, erhvervsskoler og FGU på at sikre de lokale virksomheder arbejdskraft indenfor bygge- og industrifagene i fremtiden.

Den nuværende partnerskabsaftale udløber i juni 2023. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en midtvejsevaluering af partnerskabsaftalen, der viser en stabil udvikling på området på trods af corona-krisen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Ungechef Stig Stavnskær Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har siden 2014 haft en partnerskabsaftale med parter fra arbejdsmarkedet, grundskoler og erhvervsskoler med det overordnede formål at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft. Den seneste partnerskabsaftale blev indgået i juni 2019 og varer til juni 2023.

Der er i partnerskabsaftalen fokus på bygge- og industrifagene, som er nogle af de brancher, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er størst. Oprindeligt var handels-, hotel- og restaurationsbranchen også tænkt ind, og arbejdsgiverorganisationerne Dansk Erhverv og Horesta var inviteret ind som parter i aftalen. De ønskede imidlertid ikke at deltage i aftalen, bl.a. fordi man ønsker at arbejde bredere end kommuneniveau.

Partnerne i den nuværende partnerskabsaftale er:

 • Brønderslev Kommune (UU, UngeCentret, folkeskoleområdet)
 • Dansk Industri, herunder Dansk Byggeri
 • FH Brønderslev (tidligere LO Brønderslev-Dronninglund)
 • Tech College Aalborg
 • EUC Nord
 • FGU Vendsyssel
 • Efterskoleforeningen
 • Frie Fagskoler

Målene med aftalen er, at flere unge i Brønderslev Kommune vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, og der stilles praktikpladser til rådighed for de unge, der har gennemført grundforløbet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en midtvejsevaluering på arbejdet med partnerskabsaftalen. Den viser:

 1. En positiv udvikling i praktikpladser. Det er relativt få elever fra Brønderslev Kommune, der må benytte sig af skolepraktik, inden de efter typisk 1-2 måneder opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 2. En svag stigning i antallet af unge fra Brønderslev Kommune, der er i gang med eller gennemfører en erhvervsuddannelse.
 3. Et fald i andelen af grundskoleelever fra Brønderslev Kommune, der har valgt en erhvervsuddannelse i 2021. Brønderslev Kommune ligger med 25,8 % fortsat højere end landsgennemsnittet på 19,9 %. Målet med partnerskabsaftalen er, at 30 % af eleverne i 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse.

Arbejdet med partnerskabsaftalen fungerer ved, at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra parterne mødes ca. 3 gange årligt. Corona-krisen, der ramte Danmark i marts 2020, har påvirket arbejdet og de initiativer, der har været planlagt. Partnerskabskredsen har bemærket, at det fungerer godt, at gruppen udveksler gode idéer og muligheder ud fra de aftalte mål. Derudover vil partnerskabet have fokus på følgende tiltag i den kommende periode:

 • Fokus på udsendelse af gode pressehistorier
 • Branchemøder i UngeCentret
 • Understøtning af kombinationsforløb hos FGU med henblik på brobygning til erhvervsuddannelser
 • Rundtur til lokale virksomheder for skolepraktik-elever

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Mulighederne for en partnerskabsaftale med landbrugsorganisationerne undersøges.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på genåbning af beskæftigelsesindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen i forhold til Covid-19.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Job- og UngeCentrets fremadrettede arbejde kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Der er udarbejdet en ny hovedbekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen. Med bekendtgørelsen er følgende gældende:

 • Fortsat mulighed for telefoniske og virtuelle samtaler med borgerne
 • Møder i rehabiliteringstemaet kan både afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt
 • Der er mulighed for at iværksætte alle tilbud (virksomhedsrettede tilbud, uddannelsestilbud, nytteindsats, øvrig vejledning og opkvalificering)
 • Tidspunkterne for, hvornår der senest skal gives ret-og pligttilbud, er fortsat suspenderet. Det gælder fortsat, at jobcentrene løbende skal være opmærksomme på at give ledige de relevante tilbud, og at ledige som hovedregel har pligt til at tage imod de tilbud, de får under hele ledighedsperioden.
 • Perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 12. juni 2021 tæller som "død periode" i forhold til dagpengemodtagernes indsatsperiode (dagpengeperioden var ligeledes "død" i perioden 1. marts 2020 til 31. august 2020)
 • De midlertidige forlængelser af sygedagpengeretten gælder frem til den 30. juni 2021.

Den 16. maj 2021 trådte den nye hovedbekendtgørelse i kraft og er gældende til og med den 12. juni 2021.

Job- og UngeCentret har i genåbningen genoptaget den virksomhedsrettede indsats, som er et kerneelement i investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt har Job- og UngeCentret øget sit aktivitetsniveau på indsatsen. På dagpengeområdet ses fortsat et højere antal langtidsledige, som har behov for en yderligere indsats. Det er fortsat ikke muligt at overgå fra sygedagpenge til jobafklaring, hvilket betyder, at der fortsat er et højt sagstal af sygedagpengemodtagere, som skal have en beskæftigelsesindsats. Generelt opleves en stigende efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked, hvor Job- og UngeCentret har flere opgaver fra virksomheder i forskellige brancher, som ønsker hjælp til rekruttering af arbejdskraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender Job- og UngeCentrets fremadrettede arbejde med en tæt virksomhedskontakt og højt aktivitetsniveau i genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget godkendte, at Job- og UngeCentret arbejder med en tæt virksomhedskontakt og højt aktivitetsniveau i genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


8. Forslag til strategi for langtidsledige dagpengemodtagere


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 12. maj 2021 ønsket en beskrivelse af et investeringsforslag til håndtering af langtidsledighed og ansættelse af en uddannelsesambassadør.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi for dagpengemodtagere, hvor målet er at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023.

Strategien indebærer en ansættelse af en uddannelsesambassadør i Job- og UngeCentret til at øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 12. maj 2021 ønsket en beskrivelse af et investeringsforslag til håndtering af langtidsledighed og ansættelse af en uddannelsesambassadør.

Da Covid-19 kom til Danmark i foråret 2020, blev arbejdsmarkedet ramt af en nedlukning, som medførte en hurtig og eksplosiv stigning i antallet af dagpengemodtagere. I takt med sommerens genåbning aftog ledigheden igen, men antallet var fortsat højere i resten af 2020 end i 2019. Den udvikling har medført, at der i første kvartal af 2021 har været flere ledige end tidligere. Herudover er der sket en stigning i langtidsledigheden blandt dagpengemodtagerne, som betyder en større gruppe af ledige vurderes at have behov for en særlig indsats for at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet igen og undgå at falde ud af dagpengesystemet på længere sigt. Fra april 2019 til april 2021 er antallet af langtidsledige i Brønderslev Kommune steget med 181 % svarende til 96 fuldtidspersoner. På regionsplan er antallet i perioden steget med 134 % og på landsplan med 145 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har i forlængelse af ovenstående udarbejdet et forslag til en strategi for dagpengemodtagere i Brønderslev Kommune. Strategien har til formål at nedbringe og forebygge langtidsledighed, forebygge langtidsledige falder ud af dagpengesystemet samt øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen med målet om at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023.

Strategiens indsatser består af to forskellige indsatsspor:

 • Spor 1: Indsats i det forebyggende arbejde for at undgå langtidsledighed med fokus på at motivere ledige til uddannelse og opkvalificering som en vej tilbage på arbejdsmarkedet
 • Spor 2: Indsats for allerede langtidsledige (ledige med cirka 1 års varighed), hvor aktiviteterne i ledighedsforløbet øges i et intensiveret forløb med opkvalificering, forløb hos eksterne aktører, virksomhedsrettede tiltag og samtaleforløb i Job- og UngeCentret

Den 28. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale med en række initiativer til at styrke og forbedre langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag. Aftalens elementer udmøntes i strategiens indsatsspor 2.

Et væsentligt indsatselement i strategien er uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen. Her er en af de nuværende udfordringer de lediges motivation til uddannelse og opkvalificering, som kan skyldes dårligere erfaringer fra tidligere uddannelsesforløb, alder mv. Med strategien foreslås en investering i ansættelsen af en uddannelsesambassadør, hvor erfaringerne på landsplan har vist, at en uddannelsesambassadør kan øge uddannelsesindsatsen markant. Det sker ved at:

 • Styrke samarbejdet og øge koordinationen mellem de lokale a-kasser og Job- og UngeCentret
 • Rådgive, vejlede og motivere ledige om mulighederne for uddannelse og voksenlærlingeordningen uanset ledighedslængde
 • Øge kendskabet til uddannelses- og opkvalificeringsmulighederne på tværs af ydelser
 • Indgå i samarbejde med medarbejdere med tæt kontakt til virksomheder om at skabe praktikpladser og voksenlærlingeforløb for ledige

Med uddannelsesambassadøren investeres i en ekstra medarbejderressource over en 2-årig periode. Udgiften forventes at blive indhentet via ydelsesbesparelser i reduktionen af antallet af langtidsledige dagpengemodtagere.

Strategien vil kvartalsvis blive fulgt op på udvalgsmøder i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med opfølgninger på beskæftigelsesplaner. Yderligere vil der også blive fulgt op på strategien i samarbejdet med faglige organisationer og a-kasser under FH Brønderslev (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at sagen sendes til behandling i forbindelse med budget 2022.

Personale

Forslaget medfører ansættelse af en uddannelsesambassadør i 2 år.

Økonomi

Udgiften finansieres samtidig med en nedgang i forsørgelsesudgifter.

Beslutning

Det indstilles, at forslaget godkendes til igangsætning hurtigst muligt. Alternativt sendes sagen til behandlingen i forbindelse med budget 2022.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på indsatsen for ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv


Resume

Sagsforløb: BE

I efteråret 2020 blev minkerhvervet i Danmark nedlagt i håndteringen af Covid-19. Som følge heraf blev der den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale og afsat 50 mio. kr. til en pulje, der har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, som er blevet ledige.

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på et tilskud på 565.250 kr.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 blev minkerhvervet i Danmark nedlagt i håndteringen af Covid-19.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, der gennemsnitligt var 31,6 enkeltpersoner (svarende til 22,5 % fuldtidsbeskæftigede) i minkbranchen med arbejdssted i Brønderslev Kommune. Det svarede til 0,24 % af den samlede fuldtidsbeskæftigede i kommunen.

Som følge af nedlægningen blev der den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om erstatning til minkavlerne og tilhørende følgeerhverv mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. I aftalen blev der afsat 50 mio. kr. til en pulje, der har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, som er blevet ledige. Ledige fra erhvervene har med puljen fået en ret til alle typer af uddannelse.

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på et tilskud på 565.250 kr. til en uddannelses- og opkvalificeringsindsats for de ledige. På nuværende tidspunkt har Job- og UngeCentret modtaget enkelte henvendelser om puljen og igangsat enkelte uddannelsesforløb. Det generelle indtryk er, at mange beskæftigede fra branchen hurtigt har fundet andet arbejde, men det forventes, at interessen omkring ordningen vil stige frem mod efteråret. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil løbende følge med i forbruget og interessen for puljen.

I indsatsen overfor virksomhederne har Borgmesteren sammen med Fagforvaltningen for Beskæftigelse holdt et virtuelt møde tilbage i februar 2021 for minkavlere. Formålet med mødet var at bistå arbejdsgiverne med hjælp og vejledning. Efterfølgende har Job- og UngeCentret og Brønderslev Erhverv været i kontakt med minkavlerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


10. Ministermål og beskæftigelsesplan 2022


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder og tage stilling til øvrige lokale målsætninger samt tidsplan for behandlingen af Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministerens udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Ministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udmeldt 5 beskæftigelsespolitiske mål, som er en videreførelse af målene for 2021.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokale mål

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der udover beskæftigelsesministerens udmeldte mål opstilles lokale målsætninger i Beskæftigelsesplan 2022, hvor der, ligesom i 2021, sættes fokus på ungeområdet og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Forslag til tidsplan for behandling af Beskæftigelsesplan 2022

 • Drøftelse af ministermål, lokale mål og godkendelse af tidsplan i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2021
 • Orientering og input fra Det Lokale Arbejdsmarkedsforum den 19. august 2021
 • 1. behandling af Beskæftigelsesplan 2022 ved fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet den 3. november 2021 i forlængelse af møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.
 • Høringsperiode fra den 4. november til 2021og med den 18. november 2021
 • 2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 1. december 2021
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 i Byrådet den 15. december 2021

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter ministermål for 2022, lokale målsætninger og godkender tidsplanen for behandlingen af Beskæftigelsesplan 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Implementeringsplan for Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet implementeringsplan for Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik.

Implementeringsplanen sættes i gang umiddelbart efter møderne i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Der bliver løbende fremsendt beslutningssager og orienteringssager til udvalgene.

Sagen fremsendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Socialpolitikken blev godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med UngeCentret og Jobcentret efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan.

Implementeringsplanen for socialpolitikken er gældende for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Fagforvaltningen for Beskæftigelse.

Implementeringsprocessen for socialpolitikken sker i 2 bølger, der efterfølges af 2 nye processer.

Bølge 1

1. bølge har fokus på beskæftigelse. I denne bølge er samarbejdet og vidensdelingen mellem Udførerområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret centralt i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.

Der holdes inspirationsmøder, hvor tværgående samarbejdsformer sættes i fokus. Eksisterende samarbejde skal således genbesøges og styrkes. Herefter iværksætter hvert område de tiltag, som er relevante i forhold til at styrke et beskæftigelsesrettet fokus. Et eksempel på et tiltag er omprioriteringsforslaget om oprettelse af en ny jobkonsulentstilling, som netop taler ind i en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på området. 1. bølge afsluttes med politisk afrapportering.

Bølge 2

2. bølge har fokus på de resterende fokusområder i politikken, som er egenmestring, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi samt livsområder. Først udarbejdes en kortlægning af eksisterende indsatser i relation til fokusområderne. Herefter iværksættes en kvalificering af disse indsatser, og det undersøges, om de flugter med linjen i socialpolitikken. Arbejdet i bølge 2 udmunder i et indsatskatalog over, hvilke nye tiltag der er behov for samt, hvilke eksisterende tiltag der kan udbygges.

Kataloget skal fungere som en oversigt over konkrete indsatser, som de forskellige forvaltninger har ansvaret for at iværksætte eller udbygge i de kommende år.


Indsatskataloget sendes til politisk drøftelse.

På baggrund af de to bølger følger to nye processer. Den ene er en iværksættelse af tiltag på baggrund af indsatskataloget samt kvalificering af eksisterende tiltag, som hver afdeling selv har ansvaret for. Den anden proces handler om borgerinddragelse. Processen fokuserer på, hvordan borgerne aktivt inddrages, så der opleves en sammenhængende indsats, hvor borgernes ønsker er i centrum. Der følger procesbeskrivelser for disse to nye processer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Der ønskes fremlagt en tidsplan for implementering, herunder indeholdende status for afrapportering til udvalget.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Der ønskes fremlagt en tidsplan for implementering, herunder indeholdende status for afrapportering til udvalget.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udbad på seneste møde om et årshjul. Dette er vedhæftet som bilag.

Beslutning
 • Der ønskes en oversigt over sager til udvalgsmøderne, hvert halve år.
 • FGU – lokalesituationen blev drøftet.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt: Oversigt over kontrakter


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Leverandører på fleksjobområdet


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til referat.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer