Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2021
Lokale: Videomøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 13.00 - 15.00.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst.
  1. Udkast til socialpolitik - separat punkt.
  1. Status på samarbejdet mellem UngeCentret og Visitationen.

Der er i løbet af det seneste kvartal udarbejdet en samarbejdsaftale. Ligeledes er “snitfladepapir” mellem områderne revideret.

Der afholdes på ledersiden halvårlige evalueringsmøder.

Det første evalueringsmøde - efter aftalerne er lavet - er afholdt. Her er der fra begge sider tilkendegivet, at overleveringerne sker i et godt samarbejde og der er klarhed over hvem, der gør hvad.

Der udtrykt tilfredshed med aftalerne.

  1. Kapacitetsaftalen vedrørende Rusmiddelcentret.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt, at den forlænges i 2021. I august 2021 skal aftalen evalueres med henblik på budget 2022.

  1. Rusmiddelcentret – brug af test til borgere over 30 år?
  1. Stofmisbrug – Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandlede kapacitetsaftalen.

Her er anført en sagsbehandlingstid på op til 14 dage. Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid i Brønderslev Kommune?

  1. Orientering om ny politisk aftale om bedre ressourceforløb.
  1. Eventuelt.
Beslutning

Ad. 1 Velkomst

Martin Bech bød velkommen til fællesmødet.

Bettina Kjeldsen og Lars Bisgaard fraværende.

Ad. 2 Udkast til socialpolitik

Se særskilt punkt herom.

Ad. 3 Status på samarbejdet mellem UngeCentret og Visitationen.

Ellen Lykke og Ole Ervolder orienterede om den indgåede samarbejdsaftale og status for det løbende samarbejde, som er blevet velfungerende.

Ad. 4 Kapacitetsaftalen vedrørende Rusmiddelcentret

Kapacitetsaftalen kan vanskeligt evalueres på baggrund af 2020, som har været påvirket af covid-19. Der er tilfredshed med de nye ydelser, som kapacitetsaftalen indeholder.

UngeCentret tilkendegiver, at det er vigtigt at have et Rusmiddelcenter i nærområdet.

Ad. 5 Rusmiddelcentret – brug af test til borgere over 30 år?

Pia Kornø redegjorde for rammerne for test af borgere både over og under 30 år.

Ad. 6 Stofmisbrug – sagsbehandlingstid

Orientering om, at sagsbehandlingstiden på 14 dage helt overvejende overholdes. Det typiske er, at der handles hurtigt, når en borger henvender sig med ønske om at komme i misbrugsbehandling, og dermed hurtigere end 14 dage.

Ad. 7 Orientering om ny politisk aftale om bedre ressourceforløb

Vibeke Holler redegjorde for intensionerne i den nye aftale om ressourceforløb, hvor ønsket har været at afkorte varighed af ressourceforløbene, at borgerne kommer tidlig i gang og at borger kommer ud i en virksomhedsrettet indsats.

Ad. 8 Evt.

Næste fællesmøde afholdes i august.

Til toppen


4. Udkast til socialpolitik - Fællesmøde


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til ny socialpolitik til drøftelse på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

Social- og Sundhedsudvalget drøftede ønsker og forventninger til socialpolitikken på udvalgets møde den 8. oktober 2020 og foreslog, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende skulle drøfte ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

På baggrund af drøftelserne i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2020, drøftelser i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020 og gennemgang af daværende udkast på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2021 fremsender fagforvaltningen næste version af socialpolitikken.

Direktionen har haft socialpolitikken på dagsordnen 3. november 2020 og 19. januar 2021.

I udkastet er der særligt sat fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er der taget udgangspunkt i Masterplanen for Det Specialiserede Voksenområde, som politikken blandt andet skal erstatte. Udvalgene skal drøfte medsendte udkast med særligt fokus på målgrupppebeskrivelsen.

Den efterfølgende version af socialpolitikken præsenteres og drøftes på et temamøde i Byrådet den 3. marts 2021 inden endelig godkendelse i Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter udkast til socialpolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Pia Kornø præsenterede socialpolitikken og de overvejelser, der ligger bag.

Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget var enige om, at socialpolitikken har fokus på borgerne under Serviceloven, og at der er behov for et tæt samarbejde omkring borgere, der ligger i grænselandet mellem indsatser efter Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Udvalgene ønsker at få belyst, hvilke socialøkonomiske virksomheder der findes i kommunen samt mulighed for lignende jobs i virksomhederne.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


6. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 8. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer