Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 19. august 2021
Lokale: PN Beslags Bygning på Vildmosemusseet
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Temamøde - MOSS


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget besøger MOSS (Museum for forsyning og bæredygtighed) i lokalerne i PN Beslags tidligere bygninger.

Sagsfremstilling

MOSS fortæller om de udviklingsplaner, der arbejdes med på museet. Hovedtanken for museet er at omdanne en del af PN beslags tidligere bygninger til et museum og kulturhus i bred forstand. Dele af bygningen bliver offentligt tilgængelige i dagtimerne, mens andre dele vil kræve entrebillet.

Der afsættes 40 minutter til punktet.

Beslutning

Udviklingsplanerne for MOSS præsenteret.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om tilskud til udvidelse af Brønderslev Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte henvendelse fra Brønderslev Hallerne omkring anlægstilskud til en ønsket udvidelse af Brønderslev Hallerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlinger for Budget 2021 havde Fritids- og Kulturudvalget fremsendt forslag omkring afsættelse af et rammebeløb til nye haller.

På baggrund af forhandlingerne, afsatte Byrådet et rammebeløb på 8 mio. kr. i 2021 samt 8 mio. kr. i 2022. Derudover blev der i afsæt et beløb til deponering svarende til 4 mio. kr. i både 2021 og 2022, såfremt optagelse af lån til nye haller ville blive nødvendigt. Hjallerup Idrætscenter har modtaget bevillingen på de midler, der er afsat i 2021.

I tabellen ses en beskrivelse af det Brønderslev Hallerne ansøger om støtte til i etape 1 og 2.

Indhold

Ansøgning om direkte kommunal støtte

Ansøgning om deponering i forbindelse med lånoptagning

Egne midler

Fonde

Etape 1

faciliteter til gymnastik og renovering af eksisterende faciliteter

16 mio. kr.

8 mio. kr.

2 mio. kr.

9 mio. kr.

Etape 2

etablering af ny idrætshal (håndboldhal) samt flytning af køkken og etablering af kontorer

16 mio. kr.

9 mio. kr.

0 kr.

5 mio. kr.

Brønderslev Hallerne ønsker at starte med etape 1 i 2022 og derefter realisere etape 2.

Brønderslev Hallerne har via møder med nuværende og potentielle brugere forsøgt at afdække det fremtidige behov for faciliteter, med henblik på at bygningerne i lang tid fremover vil fremstå som et attraktivt, fleksibelt og dynamisk centrum for bevægelse og fællesskaber i midten af Brønderslev by. Brønderslev Hallerne har analyseret sig frem til, at der mangler ca. 30 timer om ugen i almindelige idrætshaller for at kunne dække efterspørgslen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at etableringen af en ny hal vil medføre en øget udgift på Fritids- og Kulturudvalgets budget for haltilskud, da en ny hal vil generere flere tilskudsberettigede timer. Der skal tages højde for denne udgift i det fremtidige budget for haltilskud. Fagforvaltningen bemærker også, at haller der er mindre end 20 X 40 meter som udgangspunkt ikke kan få grundtilskud i henhold til samarbejdsaftalen - tilskud til selvejende haller. I den forbindelse bemærkes det, at Byrådet i forbindelse med budget 2021 besluttede at yde SparV hallen i Jerslev et grundtilskud på kr 157.000 årligt, selvom SparV hallen ikke er en del af samarbejdsaftalen, da hallen ikke lever op til kravet om mindst 800 m2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker også, at etape 1 ikke øger kapaciteten i de almindelige idrætshaller. Etape 1 løser således ikke udfordringen som Brønderslev Hallerne selv peger på, at der mangler 30 timer om ugen i almindelige idrætshaller for, at efterspørgslen kan dækkes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og behandler ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen fremsendes til budgetforhandlingen uden indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om anlægstilskud til udvidelse af Dronninglund Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om anlægstilskud samt kommunal lånegaranti til Dronninglund Hallerne i forbindelse med en udvidelsesplan for faciliteterne.

Sagsfremstilling

Dronninglund-Hallerne fik sin første hal i 1976. I 1986 blev der tilføjet en hal nr. 2 for at efterkomme efterspørgsel på tider fra hallens brugere. Senere er der yderligere blevet bygget en fløj til med motionscenter, klublokaler og 2 squash-baner. I 2019 gennemgik Dronninglund Hallerne endvidere en energirenovering, hvor der i samme forbindelse blev lavet et nyt og tidssvarende indgangsparti.

Dronninglund Hallernes faciliteter bruges i dag af forskellige lokale foreninger samt skole og daginstitutioner. Dronninglund Hallerne oplyser, at de gennem de seneste år har oplevet, at de ikke har kapacitet til at dække alle behov for faciliteter. Dronninglund Hallerne ønsker derfor at udvide faciliteterne.

Dronninglund Hallerne oplyser, at de blandt andet gennem inspirationsture har afdækket, hvilke lokaler der vil være behov for i forbindelse med en udvidelse af de nuværende rammer. Dronninglund Hallerne ønsker, at udvide deres faciliteter med tre idrætssale, som med skillevægge imellem kan øge anvendelsesmulighederne til brugernes behov. Derudover vil det være muligt at anvende lokalerne som mødelokale m.m. samt tilpasse lokalestørrelse via skillevæggene, så det passer til deltagerantallet.

Dronninglund Hallernes projekt er opdelt i nedenstående tre faser (kaldet "planer" i ansøgningsmaterialet). Fase 3 er ønsket om en kommunal genoptræningsenhed.

Indhold

Ansøgning om direkte kommunal støtte

Ansøgning om deponering i forbindelse med lånoptagning

Egne midler

Fonde

Fase 1

1000 m2 til Dronninglund-Hallerne og lokale foreninger

5 mio. kr.

6 mio. kr.

2 mio. kr.

4 mio. kr.

Fase 2

1.500 m2 til øvrige interessenter

9 mio. kr.

10 mio. kr.

2 mio. kr.

4 mio. kr.

Fase 3

Eventuelt kommunalt projekt med Sophienlunds genoptræningsafdeling

Ukendt

Ikke relevant

Ikke relevant

ukendt

Hvor fase 1 og 2 af udvidelsesplanerne hovedsageligt drejer sig om faciliteter til motionister og foreningslivet i bred forstand, handler fase 3 i stedet for om faciliteter til kommunale ydelser. Bl.a. tænkes der i en fremtidig flytning og optimering af rammerne for den kommunale genoptræningsenhed samt tilknyttede personale, der lige nu er placeret på Sundhedscenter Øst, det tidligere plejehjem Sophielund. Derudover anfører Dronninglund Hallerne, at faciliteterne eventuelt ville kunne rumme Kulturskolen i Dronninglund, som for nuværende har lokaler i ældre barakker opstillet ved Dronninglund Skole omkring 1980.

For at kunne gennemføre plan 1 og 2 af udvidelsesplanerne for Dronninglund Hallerne, søges der om anlægstilskud svarende til i alt 14 mio. kr. samt lån med kommunal lånegaranti svarende til 16 mio. kr. Tilskud samt lån vil skulle fordeles over 2 år i forbindelse med gennemførslen af de 2 faser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at etableringen af en ny hal vil medføre en øget udgift på Fritids- og Kulturudvalgets budget for haltilskud, da en ny hal vil generere flere tilskudsberettigede fritidstimer. Der skal tages højde for denne udgift i fremtidigt budget for haltilskud. Fagforvaltningen bemærker også, at haller der er mindre end 20 X 40 meter som udgangspunkt ikke kan få grundtilskud i henhold til samarbejdsaftalen - tilskud til selvejende haller. I den forbindelse bemærkes det, at Byrådet i forbindelse med budget 2021 besluttede at yde SparV hallen i Jerslev et grundtilskud på kr 157.000 årligt, selvom SparV hallen ikke er en del af samarbejdsaftalen, da hallen ikke lever op til kravet om mindst 800 m2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og behandler ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen fremsendes til budgetforhandlingen uden indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om støtte til etablering af kultur- og borgerhus i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om anlægstilskud til etablering af Kultur- og Borgerhus i Dronninglund.

Sagsfremstilling

I Dronninglund har en arbejdsgruppe i en periode arbejdet med et projekt omkring etablering af et kultur- og borgerhus i Dronninglund på adressen Slotsgade 11.

Arbejdsgruppen har tidligt i processen henvendt sig til Sparekassen Vendsyssel Fond i Dronninglund omkring støtte til projektet. Arbejdsgruppen oplyser, at Fonden har givet tilsagn om at ville støtte med et større millionbeløb, hvis det projekt der realiseres, vil komme en bred kreds af borgere i alle aldre til gavn.

Arbejdsgruppen oplyser endvidere at et kultur- og borgerhus skal anlægges og drives af en fond, der repræsenterer borgere og foreninger i Dronninglund by. Fondens bestyrelse vil skulle forestå driften af kultur- og borgerhuset, herunder udlejning af faciliteterne til foreninger, private brugere med flere. Det forventes, at bl.a. Dronninglund Borgerforening vil indgå i fondsbestyrelsen. Samtidig har Dronninglund Borgerforening på forhånd givet tilkendegivelse om leje af lokaler i et fremtidigt kultur- og borgerhus. Dronninglund Borgerforening forventes alene at stå for flere ugentlige arrangementer samt større koncerter og musikarrangmenter. Udover Dronninglund Borgerforening vil arbejdsgruppen også undersøge muligheden for finde flere brugere af lokalerne, herunder AOF, FOF, byens forskellige uddannelsesinstitutioner mfl. Derudover udtrykker arbejdsgruppen også et håb om, at Brønderslev Kommunes Kulturskole vil kunne gøre brug af bygningens faciliteter.

Det fremtidige kultur- og borgerhus anslås til at være på ca. 1000 m2, som dækker over en større koncertsal, café, køkken samt flere mødelokaler.

Arbejdsgruppen bag projektet har udarbejdet et anlægs- og finansieringsbudget, som skal sikre gennemførslen:

Anlægsbudget

Bygningsomkostninger (anslået 16.500 kr. pr. m2 i byggesum)

16,5 mio. kr.

Øvrige omkostninger, herunder udgifter til arkitekt, landinspektør, geotekniske undersøgelser mm.

3,0 mio. kr.

Anskaffelse af matriklen, Slotsgade 11

1,0 mio. kr.

Etablering af vej og parkeringsplads samt byggemodning

2,0 mio. kr.

Inventar, herunder lyd og lys mm.

2,5 mio. kr.

I alt

25,0 mio. kr.

Finansieringsplan

Sparekassen Vendsyssel Fond, Dronninglund

10,0 mio. kr.

Brønderslev Kommune, anskaffelse af matriklen Slotsgade 11 samt etablering af vej og parkeringsplads samt byggemodning

3,0 mio. kr.

Brønderslev Kommune, anlægstilskud

5,0 mio. kr.

Øvrige Fonde, herunder Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania

6,5 mio. kr.

I alt

24,5 mio. kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø den 17. marts 2021 behandlede ansøgning fra arbejdsgruppen omkring at få stillet matriklen Slotsgade 11 i Dronninglund til rådighed for et kommende kultur- og borgerhus. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø besluttede på mødet, at arealet stilles til rådighed for projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og behandler ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen fremsendes til budgetforhandlingen uden indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetønsker i forbindelse med Budget 2022


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalgets formand har anmodet om, at udvalget drøfter, om der er tiltag på udvalgets område, som afstedkommer ønsker til budget 2022 der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, om der er ønsker til budget 2022 på udvalgets område.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 3. juni 2021, pkt. 5:

Der blev drøftet følgende emner: kulturformidling, lokaletilskud, anlægspuljen samt større projekter. Punktet genoptages på august mødet.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet en oversigt over de budgetønsker på udvalgets område, som Fritids- og Kulturudvalget på tidligere møder har drøftet, med henblik på en stillingtagen i udvalget til, om forslagene skal videresendes til forhandlingerne vedrørende budget 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, om der er tiltag - og hvilke - fra udvalgets område, som skal videresendes til forhandlingerne vedrørende budget 2022.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget fremsender følgende ønsker til budgetforhandlingen:

 • Bevæg dig for livet – puljen
 • Foreningskonsulent
 • Lokaletilskud til foreninger
 • Styrkelse af kulturpuljen (300.000 kr.)
 • Kulturkonsulent

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2022


Resume

Sagsforløb: FK

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK som liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Indstilles til budgetforhandlingen 2022 uden bemærkninger.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Revidering af nuværende Folkeoplysningspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fritid- og Kulturudvalget bedes drøfte og godkende processen omkring opdatering af den nuværende Folkeoplysningspolitik.

Sagsfremstilling

Fritid- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse af Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en opdeling af den nuværende ordning i følgende fire dele:

 • Støtte til Foreningslivet
 • Individuelle dialogaftaler med samvirkerne
 • Folkeoplysningspolitikken
 • Foreningshåndbogen.

Formålet med opdelingen er at efterleve ønsket om en tidssvarende støtteordning, der er overskuelig og let at forstå. Da revidering af Folkeoplysningspolitikken sidst blev godkendt i 2016, er der kun tale om en opdatering med udgangspunkt i den nye Støtte til Foreningslivet og Samarbejdsaftalerne med samvirkerne.

Ligeledes tager revideringen udgangspunkt i, at nogle af de punkter der skal opdateres i Folkeoplysningspolitikken ud fra paragraf 34 i Folkeoplysningsloven næsten lige er bearbejdet i forbindelse med Fritids- og Idrætspolitikken.

Politikkens opbygning tager udgangspunkt i Folkeoplysningslovens paragraf 34:

Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.

3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettige folkeoplysningsvirksomhed, og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. paragraf 6, stk.1, nr.3.

4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. paragraf 8a, nr. 3, og paragraf 19, stk. 3.

5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.

6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. paragraf 35, stk. 1.” (Folkeoplysningsloven, s. 41-44).

Forslag til Proces- og handleplan i punkter:

 • 19. august - Godkendelse af processen i Fritids- og Kulturudvalget
 • primo september - Fællesmøde mellem samvirkerne samt formand og næstformand for Fritids- og Kulturudvalget
 • medio september - Administrationen udarbejder på baggrund af fællesmødet et forslag til en revideret folkeoplysningspolitik der sendes til kommentering ved samvirkerne
 • 30. september/4. november - Høringsudkast af Folkeoplysningspolitikken sendes til godkendelse i Fritid- og Kulturudvalget
 • Folkeoplysningspolitikken sendes i høring hos de folkeoplysende virksomheder i kommunen.
 • Januar - Revideret Folkeoplysningspolitik sendes til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget
 • Februar - godkendelse af Folkeoplysningspolitikken i Byrådet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritid- og Kulturudvalget drøfter og godkender processen omkring revideringen af folkeoplysningspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Processen godkendt. Hele Fritids- og Kulturudvalget deltager i fællesmødet med samvirkerne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om uddeling af genstartspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Orientering om uddelingen af genstartspuljen.

Sagsfremstilling

Genstartspuljen er én ud af flere aktiviteter under Genstartinitiativet. Puljen har til formål at støtte og samarbejde med både enkelte foreninger og på tværs af foreningerne om at få en god genstart efter nedlukningen. Det er en pulje, der giver foreningerne mulighed for at søge midler til at gøre noget ekstra for medlemmerne, instruktørerne eller selve foreningen i genstartsperioden. Puljen gør det muligt at søge støtte til nye initiativer og udviklingstiltag for de frivillige.

Puljen er på 105.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er bevilget af Idrætssamvirket i Brønderslev.

Der er stor aktivitet omkring puljen og de første 56.000 kr. er uddelt. Uddelingen sker i et samarbejde med Idrætssamvirket i Brønderslev ved et ugentligt behandlingsmøde.

Vedhæftede bilag indeholder en liste over de foreninger, der har fået støtte.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om 100 dage med Kultur og Idræt


Resume

Sagsforløb: FK

Orientering om festivalen 100 dage med Kultur og Idræt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har søgt og fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at afholde en fritids- og kulturfestival i Brønderslev by den 24. september kl. 14-19. Fritids- og Kulturfestivalen er en del af det nationale initiativ; 100 dage med Kultur og Idræt. Det indeholder i alt 100 dage med idræts- og kulturarrangementer i 100 forskellige byer rundt omkring i landet. Der er blevet bevilget 249.750 kr. til projektet og yderligere 70.000 kr. til markedsføring. Tilsagnet er betinget af en kommunal medfinansiering på 62.500 kr.

Konceptet er, at byens kultur- og idrætsforeninger inviteres til at opstille en stand med en aktivitet eller optræden/opvisning, hvor de kan synliggøre sig for byens borgere. Her kan de forskellige foreninger vise deres aktiviteter frem og indbyde borgerne til at deltage. Fokus er både at skabe liv i byen og at genskabe begejstringen for kultur- og idrætslivet. De udendørs offentlige byrum vil blive inddelt i geografiske zoner, som indbyder til forskellige typer af aktiviteter. Foreningerne kan booke sig ind på zonerne. De geografiske zoner vil have forskellig karakter, afhængigt af hvad der ønskes. Der laves et program for dagen, så borgerne ved, hvad der er af muligheder. Foreningsaktiviteterne suppleres med koncerter i midtbyen.

Festivalen arrangeres i samarbejde med de erhvervsdrivende i byen. Derudover spiller festivalen også sammen med det igangværende købstadsjubilæum.

Vedlagte bilagindeholder det fastlagte budget for dagen samt ansøgningen, som arrangementet blev godkendt ud fra.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender projektet og at projektet bevilges 62.500 kr. fra tidligere års mindreforbrug på fritids- og kulturområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Projektet godkendes og midlerne til projektet tages fra tidligere års mindreforbrug.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om tilskud til stiprojekt ved Verdens Ende, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/FK

Borger9700 ansøger Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 235.463 kr. til et stiprojekt ved Verdens Ende i den sydlige del af Brønderslev by.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om der skal gives et tilskud til stiprojekt.

Sagsfremstilling

Borger9700 i Brønderslev har fremsendt en ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 235.463 kr. til realisering af et stiprojekt i den sydøstlige del af Brønderslev by.

Borger9700 har i samarbejde med andre lokale interessenter i Brønderslev udarbejdet et samlet projekt for en stiforbindelse fra Jyllandsgade til eksisterende stisystem (Energistien) ved flisværket på Øster Kærvej samt en fremtidig stiforbindelse til Håndværkervej/Ålborgvej. Formålet med projektet er at etablere en god og indbydende sti i Sydbyen med afsæt i et gammelt banespor, samtidigt med at stien knyttes sammen med en tidligere etableret energirute omkring Brønderslev Forsynings flisværk på Øster Kærvej. Stien skal samtidig indbyde til aktiviteter blandt brugerne og desuden formidle områdets og dele af Brønderslevs historie. Stien skal være med til at skabe en forbedret forbindelse mellem den sydøstlige del af byen og midtbyen. Stiprojektet skal understøtte Byrådets vision "Bevæg dig for livet", hvor det primære mål er at få flere til at bevæge sig samt understøtte foreningslivet og fællesskaberne i at skabe gode rammer for bevægelse.

Fagforvaltningen vurderer at projektet er i overensstemmelse med tidligere planer om at knytte stisystemet ved flisværket og Verdens Ende sammen. Desuden bidrager stien til at skabe en rekreativ forbindelse mellem erhvervsområderne i den sydøstlige del af byen og midtbyen. Der arbejdes på at få en afklaring på, om Banedanmark stiller særlige krav til sikkerhed, da dele af stien løber langs jernbanen. En stibro hen over vandløbet kræver desuden en tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Finansiering

Projektet har et samlet anlægsbudget på ca. 585.000 kr., og Borger9700 har ansøgt Nordlys Vækstpulje om tilskud på 300.000 kr. Desuden bidrager Brønderslev Forsyning med 20.000 kr., og i forbindelse med COVID-19 projektet i Vej og Park, midlertidig projektansættelser, blev der afsat 30.000 kr. til stiprojektet. Der mangler ca. 235.000 kr. for at kunne realisere det ansøgte projekt.

Anlægsperiode

Det forventes, at anlægsarbejdet kan igangsættes i slutningen af 2021 og afsluttes medio 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, om der skal gives et tilskud til realisering af det ansøgte stiprojekt, "Verdens Ende", i den sydlige del af Brønderslev By.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen afslås.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Brønderslev Makerspace


Resume

Sagsforløb: BS/FK

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur har fremsendt en ansøgning om fondsmidler til Villumfonden om tilskud til etablering af Brønderslev Makerspace.

Etablering af et Makerspace kobler sig til Brønderslev Kommunes skolepolitiske mål, og sigter mod at styrke elevernes læring gennem eksperimenterende og innovative tilgange.

Sagsfremstilling

Brønderslev Ungdomsskole arbejder med et 5-årigt projekt for etablering af et Makerspace i tilknytning til Ungdomsskolen. Et Makerspace, som vil komme både kommunens elever, børn og unge samt borgere til gode. Udviklingen af Makerspace foregår i et samarbejde med kommunens folkeskoler, Brønderslev Gymnasium, AOF Center Vendsyssel samt foreninger i Brønderslev by. Den primære målgruppe er kommunens folkeskoler, men det brede samarbejde er vigtigt, fordi et Makerspace også bliver et spændende tilbud for øvrige skoler, institutioner og foreninger samt borgere bredt set. Makerspace vil ud over en værkstedshal i tilknytning til Ungdomsskolen, omfatter et mobilt Makerspace, der kan transporteres rundt efter behov til alle kommunens skoler.

Formålet med etablering af Brønderslev Makerspace er at gøre teknologiforståelse og praksisnær undervisning til en integreret del af den almene undervisning i alle fag. Konkret ønsker man, at et Makerspace bidrager til:

 • at flere elever vælger STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 • at flere medarbejdere er rustet til at inddrage teknologi og tilrettelægge praksisnær undervisning i deres fag
 • at opnå et større samarbejde mellem by, skole og erhvervsliv
 • at kunne tilbyde eleverne mere problem- og projektorienteret undervisning

Placering og faciliteter

Brønderslev Makerspace placeres i umiddelbar tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by. Placeringen betyder, at tre af kommunens skoler samt Gymnasiet får gå-afstand til Makerspace. Der er i forvejen mange aktiviteter ved Ungdomsskolen, og der er planer om etablering af et stort udeareal med skaterbane, pump track og opholdszoner. Området bliver således et naturligt samlingssted for byens børn og unge med mulighed for at skabe nye fællesskaber på tværs af forskellige børne- og ungegrupper.

Brønderslev Makerspace skal være inddelt i zoner, som er tilpasset de forskellige arbejdsopgaver, og hvor det er muligt at tage hensyn til de meget forskellige behov, der knytter sig til forskellige maskiner og opgaver samt læringsprocesser og -miljøer. For eksempel kan nævnes maskiner til syning og broderi, laserskærere, 3D printere og 3D resin printere, udstyr til tryk på tekstiler, stor-format printer, elektronik og lodning, akrylbøjer samt green screen der kan anvendes til videoproduktioner. Konkret betyder det, at der skal være områder, som rummer plads og teknologi til de helt store projekter og områder til de mindre opgaver, men også gode fællesområder til samling, undervisning og scener er tænkt ind i Brønderslev Makerspace, så anvendelsesmulighederne bliver så brede og fleksible som muligt.

Et Makerspace kan betragtes som et specialiseret 'klasselokale' med dyrt inventar. Det er derfor ikke muligt at placere et Makerspace på alle kommunens skoler. Fordelen ved at have ét centralt beliggende Makerspace er, at man kan have alle de bedste maskiner med den nyeste teknologi. En placering af Makerspace i tæt tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by er et naturligt valg - dels på baggrund af et godt eksisterende samarbejde mellem skole og ungdomsskole, dels på grund af Ungdomsskolens centrale placering og faciliteter i øvrigt. En placering af Makerspace i tæt tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by vil betyde, at Ungdomsskolen får en central og vigtig rolle som katalysator og inspirator både ift. drift og videreudvikling af Makerspace.

Mobilt Makerspace

De tre byskoler i Brønderslev ligger i gå-afstand til et kommende Makerspace. Ambitionen er imidlertid at gøre faciliteterne i Makerspace tilgængelige for alle elever i kommunen. Dette skal ske gennem etablering af et mobilt Makerspace med forskellige maskiner og materialer til mindre projekter. Et mobilt Makerspace kan køres rundt til kommunens øvrige skoler, og vil give elever her mulighed for at lære de nye teknologier af kende og mulighed for at afprøve deres ideer i virkeligheden. Det mobile Makerspace vil blive indrettet med fast inventar og kasser med fleksibelt indhold, så aktiviteter og undervisning kan tilpasses forskellige målgrupper og lokale behov. Af fast inventar kan fx nævnes; laserskærere, 3D printere, computer og multimedieplads, CNC-fræser, pædagogisk værksted med printer, scanner og folieskærer (se bilag om Steam Lab, som med billeder og tekst visualiserer det Mobile Makerspace.

Overordnet tids- og procesplan

År 1 Efterår 2021

 • Ansøgning af fondsmidler (A.P. Møllerfonden og Villumfonden)
 • Ungdomsskoleleder Peter V. Vestergaard udpeges som projektansvarlig
 • Etablering af værkstedshal med ombygning og renovering påbegyndes efter positiv tilbagemelding fra fonde
 • Indkøb af maskiner mv.
 • Ansættelse af Projektkoordinator - som skal stå for den overordnede koordinering af projektet - herunder fundraising og videreudvikling af projektet samt kommunikation, markedsføring og koordinering af kurser og aktiviteter
 • Ansættelse af daglig leder til Makerspace - som skal uddannes til at beherske de forskellige maskiner. Den daglige leder skal fungere som værkstedets ekspert, daglige ansvarlige og pedel, og vil kunne uddanne andre i at anvende programmer og maskiner. Den daglige leder skal desuden fungere være pædagogisk inspirator for arbejdet med STEM-kompetencer i Folkeskolen


År 2 (2022)

 • Forår - Kompetenceudvikling for skolernes ledelse, nøglepersoner samt lærere og pædagoger, som underviser i et eller flere fag, hvor Makerspace-faciliteterne kan anvendes
 • September - Folkeskoler og samarbejdspartnere begynder at anvende Makerspace, og kurser i Makerspace udbydes til samarbejdspartnere


År 3 -5 (2023-2025)

 • Ansættelse af medarbejder som planlægger og koordinere i forhold til det mobile Makerspace. Medarbejderen forestår desuden transport og undervisning samt vedligeholdelse og opdatering af udstyr i det mobile Makerspace
 • Etablering af mobilt Makerspace

Det samlede budget for etablering og 5 års drift udgør 14.743.171 kr. Projektet søges realiseret primært med eksterne midler ved Villum og AP Møller-fonden. Der ansøges om 6.189.272 kr. Hertil kommer en kommunal medfinansiering, som udgøres af medgået tid i Ungdomsskolen og medgået tid og kursusmidler fra skoleområdet, svarende til ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Ansøgningen til Villumfonden, som er afsendt, er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Mulighed for studietur med fokus på idrætsfaciliteter
 • Høring af "støtte til foreningslivet"
 • Henvendelse fra 1000 fryd om samarbejde
 • Sommerkoncerter
 • Brønderslev Forfatterskole
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning. Status på COVID-19 kommer på september mødet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 20. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer