Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 1. marts 2018
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt. Lars Bisgaard forlod mødet kl. 17.30, og deltog ikke i punkterne 12, 13, 15 og 16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Udpegning af repræsentant til Brugerrådet på psykiatri- og rusmiddelområdet for perioden 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS

Valg af medlem til Brugerrådet på psykiatri- og rusmiddelområdet for perioden 2018-2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal udpege 1 medlem.

Sagsfremstilling

Brugerrådet er organisatorisk forankret på psykiatri- og rusmiddelområdet under Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune.

Brugerrådet er et formelt godkendt brugerforum, der har til opgave at forbedre forholdene for voksne med psykosociale og misbrugsrelaterede problemstillinger i Brønderslev Kommune.

Jf. vedtægterne er sammensætningen af Brugerrådet for nuværende:

 • 1 repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget
 • 1 repræsentant, der samtidig sidder i Handicaprådet
 • Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet på Hedebo
 • Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet på Thorvaldsensvej
 • Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet i Det Blå Hus og § 103
 • Op til 3 repræsentanter fra værestedet i Fredensgade, Dronninglund
 • Op til 3 repræsentanter fra Hedelundsgade
 • Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet i Broen
 • Områdelederen for psykiatri- og rusmiddelområdet
 • 2 repræsentant for afdelingslederne på psykiatri- og rusmiddelområdet

Medlemmer vælges som udgangspunkt for 1 år ad gangen.

På førstkommende møde vil sammensætningen af Brugerrådet blive drøftet med henblik på at skabe større balance mellem tilbuddenes størrelse og antal repræsentanter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger 1 medlem, som repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget til Brugerrådet i perioden 2018-2019.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Martin Beck udpeget.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om Projekt Fremtidens Idræt


Resume

Sagsforløb: SS

Projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien” blev igangsat i maj 2015.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion.

Projektet er i tråd med Masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde i forhold til, at borgerne skal være aktive i eget liv, at der skal være øget fokus på inklusion, og at der skal være øget fokus på inddragelse af frivillige samarbejdspartnere.

Siden sidste status i november 2016 har styre- og arbejdsgruppen fortsat arbejdet med:

 • Rekruttering af frivillige
 • Samarbejde med og fastholdelse af frivillige
 • Socialpsykiatriens fortsatte støtte til idrætsforeningen BIFOS, Brønderslev
 • Ny medarbejder

Fokus har i den sidste periode været på at støtte og prioritere idrætsforeningen BIFOS, men fremadrettet vil der være mere fokus på Projekt Fremtidens Idræt. I 2018 er netværk og samarbejde med det gængse foreningsliv i fokus.

Fokusområder i 2017:

Rekruttering af frivillige

Der er anvendt forskellige tilgange i rekrutteringen af frivillige. Rekrutteringen er blandt andet sket gennem jobopslag på Frivillignet.dk, Brønderslev Kommunes Facebook side, opslag udsendt til relevante uddannelsesinstitutioner, som pædagoguddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Der har været ophængt opslag rundt i Brønderslev by, eksempelvis på biblioteket og ved lokale almenpraktiserende læger. Endvidere har Odd-Fellow Logen Brønderslev været en stor støtte i rekrutteringsarbejdet.

Rekrutteringen af frivillige er lykkedes godt. De frivillige har gjort en stor indsats og har taget stor andel i eksempelvis afholdelsen af turneringer. Der er på nuværende tidspunkt omkring fem frivillige.

Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen og i BIFOS’ bestyrelse på at rekruttere frivillige som omsorgspersoner og instruktører.

Samarbejde og fastholdelse af de frivillige

Der har igennem det sidste år været arbejdet meget med integration af frivillige og fastholdelse af frivillige i BIFOS, som er en idrætsforening drevet af og for mennesker med sindslidelse. BIFOS har for øjeblikket 56 medlemmer, og det daglige arbejde ledes af en bestyrelse. BIFOS samarbejder med personale fra socialpsykiatrien.

Fokus har været på at skabe stabilitet og en god stemning i gruppen. De frivillige inviteres med til bestyrelsesmøder og sociale arrangementer. De frivillige tilbydes endvidere instruktøruddannelser, hvilket flere har taget imod. Som eksempler kan nævnes en frivillig som efter endt instruktøruddannelse nu har et fast cykelhold for borgerne, og en frivillig som tager sig af en stor del af bestyrelsesaktiviteterne.

Socialpsykiatriens fortsatte støtte til BIFOS

Socialpsykiatriens medarbejdere støtter fortsat op om BIFOS som forening ved at deltage i både den daglige træning samt ved bestyrelsesmøder.

Socialpædagogisk Støtteteam støtter borgerne i at deltage i aktiviteterne i BIFOS.

Medarbejderne deltog i turneringer i Vejle i sommeren 2017, ligesom de har deltaget i BIFOS’ eget efterårsstævne i efteråret 2017.

Ny medarbejder

Pr. 1. oktober 2017 er en ny medarbejder ansat i en tidsbegrænset stilling som projektleder i 2½ år. Stillingen er fordelt med ½ til et projekt under DGI ”Bevæg dig for livet – seniorer under DGI” og ½ til Handicap- og Psykiatriområdet. Projekt Fremtidens Idræt er én af flere indsatser, som projektlederen er tilknyttet.

Projektlederen har deltaget i aktiviteter i BIFOS og på bestyrelsesmøder. Da stillingen er fordelt på flere områder, har projektlederen et bredt netværk til idrætsforeninger i kommunen, som kan styrke det fremtidige arbejde med Projekt Fremtidens Idræt.

Fokusområder 2018:

Fokus på tæt samarbejde med det gængse foreningsliv

Fremadrettet skal Fremtidens Idræt bevæge sig i retning af et tættere samarbejde med det gængse foreningsliv i lokalområdet og herigennem tilbyde aktiviteter, som er rettet mod målgruppen og deres behov og samtidig nedbryde barrierer og støtte inklusion.

BIFOS som forening kan ikke stå alene som tilbud til socialpsykiatriens brede målgruppe, og derfor skal paletten af tilbud udvides.

Strategien for Projekt Fremtidens Idræt er ikke at oprette en ny forening, men at samarbejde med det eksisterende foreningsliv. Heri ligger både en opgave i forhold til at skabe et godt netværk og samarbejde, og til at udbrede foreningslivets kendskab til borgerne, som er tilknyttet socialpsykiatrien.

Der arbejdes således for at få integreret socialpsykiatriens målgruppe i det almindelig gængse idræts- og foreningsliv. På sigt er målet også at sikre inklusion i det gængse samfund. Der skal således både samarbejdes med foreninger om oprettelsen af separate sportshold og også om integration af socialpsykiatriens målgruppe i de almindelige sportshold. Det er vigtigt med et samarbejde, hvor målgruppen kan føle sig inkluderet.

En vigtig inspirationskilde er Parasport Danmark (handicapidræt), som tilbyder aktiviteter inden for en lang række idrætsgrene igennem klubber. Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Projekt Fremtidens Idræt er på nuværende tidspunkt i en undersøgelsesfase, hvor der også evalueres på de gode tiltag, der har været gennemført i BIFOS og bruge disse erfaringer til den næste fase med foreningssamarbejdet. Eksempelvis er der startet et cykelhold, som styregruppen gerne vil have udvidet, så der er mulighed for at ramme en større målgruppe end de, som er tilknyttet BIFOS.

Et andet vigtigt fokusområde for projektet er at være undersøgende på, hvilke aktiviteter målgruppen efterspørger og herefter fastholde dem i aktiviteterne. Imens aktiviteterne i BIFOS ofte har ligget i dagtimerne, er der nu fokus på at afholde aktiviteter senere på dagen, så eksempelvis de, der arbejder i beskyttet beskæftigelse, også får mulighed for at deltage.

Der er sat et mål om, at arbejdsgruppen i Fremtidens Idræt skal udvides. For at nå dette inviteres medarbejdere fra Socialpædagogisk Støtte og Rusmiddelcentret samt en frivillig DGI repræsentant til at deltage.

Der arbejdes sideløbende i socialpsykiatrien på at få genetableret en tovholdergruppe, som skal arbejde med at højne sundhed og bevægelse med både borger- og medarbejderrepræsentanter. Der er her et ønske om, at denne tovholdergruppe kan hænge sammen med Projekt Fremtidens Idræt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og projektleder Morten Borregaard deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 10:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker opmærksomhed på, at der tilbydes idrætsmæssige muligheder for psykiatriborgere i såvel vest som øst.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere visiteret efter servicelovens § 101.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende udkast til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden for sundhedslovens § 101 skal revideres minimum hvert andet år.

Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere. Det fremsendte udkast afspejler gældende praksis i Brønderslev Kommune samt lovgivningens krav til såvel praksis som udformning af kvalitetsstandarder for servicelovens § 101.

I kvalitetsstandarden lægges op til, at der fremadrettet foretages en monitorering af indsatsen for voksne borgere med stofmisbrug. Dette følger af loven, og der vil derfor i foråret 2018 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ungecenteret, Misbrugscenteret og Visitationen med henblik på udarbejdelse af model for monitorering af indsatsen. Dette er det første sted på den voksne del af det specialiserede socialområde, hvor der er et lovgivningsmæssigt krav om monitorering af indsatsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 9:

Udsættes til næste møde, hvor sagen ønskes behandlet sammen med en orientering om området.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Statistik Rusmiddelcentret 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter i 2017.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder fem forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år

med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Individuel behandling
 • Dagbehandling (gruppe)
 • Intensiv behandling (gruppe)
 • Socialpædagogisk tilbud (gruppe)
 • Anonym behandling (individuel)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at borgergruppen i Brønderslev Rusmiddelcenter hovedsageligt dækker over tre målgruppetyper:

 • Borgere med et rent misbrug
 • Borgere med en diagnose og et misbrug
 • Borgere med flere diagnoser og misbrug

Behandlingen foregår i lokaler i Jyllandsgade i Brønderslev og på rådhuset i Dronninglund.

Statistik for misbrugsbehandling 2017

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2017. Statistikken viser følgende tendenser:

Færre i behandling i 2017

Samlet set har der været 26 færre borgere i behandling i 2017 end i 2016. Det svarer til et fald på 27 %, mens det er et fald på 52,1 % i forhold til 2015.

Ændring i salget af pladser

Selvom antallet af borgere i behandling er faldet i 2017 er der samtidig sket en stigning i salget af pladser. Forklaringen herpå er forløbenes længde og forløbstypen, eksempelvis udgør individuelle samtaler 71,9 % af alle forløbene, samt at nogle borgerne har haft mere end ét forløb i løbet af 2017.

Modsat de tidligere år er der fra 2016 til 2017 samlet set sket en stigning i salg af pladser. Det fordeler sig ved, at der er sket en stigning i salget af pladser til UngeCentret fra 902.693 kr. til 1.634.454 kr., mens der er sket et fald i salg af pladser til Visitationen fra 678.892 kr. til 592.799 kr.

Flere mænd end kvinder i behandling

Statistikken viser, at 74,3 % af de borgere der er i behandling for enten stof- eller alkoholmisbrug er mænd. Der er sket en stigning i andelen af mænd, der er i behandling fra 68 % i 2016 til 74,3 % i 2017

Flest borgere i stofmisbrugsbehandling

Ligesom i de tidligere år er der fortsat flest borgere i stofmisbrugsbehandling frem for alkoholbehandling. Der ses dog i 2017 en stigning i antal borgere, som kommer i alkoholbehandling og et lille fald i antal borgere, som kommer i stofbehandling.

Størstedelen af borgerne i stofmisbrugsbehandling er unge under 30 år, mens det omvendt er størstedelen af borgerne i alkoholbehandling som er over 30 år.

Færre borgere er stoppet før tid i behandlingsforløbet

Færre borgere er i 2017 stoppet i et behandlingsforløb før tid end både i 2015 og 2016.

I 2017 var der 17 borgere, svarende til 17,7 %, som stoppede før tid, mens det i 2016 var 30 borgere svarende til 32 %.

De fleste borgere i behandling kommer fra Brønderslev

Ud af de 70 borgere, der har været i behandling i 2017, kommer 38 fra Brønderslev, hvilket svarer til 54,2 % af det samlede antal i behandling. Dette er nogenlunde samme niveau som i 2016, hvor borgere fra Brønderslev udgjorde 56,3 %. Samtidig er der sket en stigning i antallet af borgere fra Dronninglund i behandling i Rusmiddelcentret fra 11,5 % i 2016 til 22,9 % i 2017. Endvidere er der sket et fald i antallet af borgere fra Hjallerup som i 2016 udgjorde 16,7 % mens de i 2017 udgør 10 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og afdelingsleder Rikke Hessel Sørensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Endelig afrapportering vedr. omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

PricewaterhouseCooper (PwC) blev på baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 anmodet om at foretage en analyse af det specialiserede voksenområde, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. blev gennemgået. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommissorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Med udgangspunkt i de anbefalinger som analysen afstedkom, har myndighed og udførere på området i sidste halvår af 2016 og i løbet af 2017 - i samarbejde med PwC - arbejdet med at realisere den forventede udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget gives en endelig afrapportering på indsatsområderne i kommissoriet og foreslås at tage denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Byrådets beslutning om at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport, som skulle afdække besparelsesmuligheder på det specialiserede voksenområde svarende til en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

PwC foretog i løbet af 2016 en analyse af området, og med afsæt heri blev der udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommissorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Samarbejdet har været organiseret som et program bestående af delprojekter og har inkluderet myndighed og udførere på området samt Økonomiafdelingen. Der har været afholdt månedlige styregruppemøder for at følge op på fremdriften i projekterne, og der foreligger nu en endelig afrapportering på det godkendte kommissorium.

Delprojekt

Status

1. BPA - SEL §§ 95 og 96

Afsluttet

2. Merudgifter - SEL § 100

Afsluttet

3. Botilbud samt tilhørende aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 107 og 108 + tilhørende §§ 103 og 104

Afsluttet

4. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 103 og 104

Afsluttet

5. Organisering af Visitationen

Afsluttet

6. Differentierede takster

Delvist afsluttet (se nedenfor)

7. Processer, arbejdsgange og kvalitetsstandarder

Afsluttet

8. Socialpædagogisk støtte - SEL § 85

Afsluttet

9. Økonomihåndtering, tilsyn og rapportering

Afsluttet med løbende udvikling

I forhold til delprojekt 6. Differentierede takster er dette projekt delvist afsluttet. Dette skyldes, at projektet har været sat i bero, da arbejdet har medført en afledt opgave i forhold til at kortlægge støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet. Arbejdet med differentierede takster forventes genoptaget primo 2018.

Kortlægningen af støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet har affødt en opgave i forhold til at udarbejde en strategi for det fremtidige botilbudsområde. Opgaven forventes påbegyndt primo 2018. Der vil blive fremsendt særskilt kommissorium til politisk godkendelse, så snart dette er udarbejdet.

Det bemærkes, at den forventede årlige udgiftsreduktion ved gennemgang af eksisterende sager er opnået.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager den endelige afrapportering på kommissoriets indsatser til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Handicaprådet, 4. december 2017, pkt. 1:

Til efterretning.

Afbud:

John Erik Jensen – afbud fra suppleant

Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2017, pkt. 10:

Til efterretning. Der ønskes en opgørelse over det opnåede provenu, og at sagen forelægges det nye udvalg.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. marts 2018:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger den endelige rapport om gennemførte implementeringstiltag på det specialiserede voksenområde til orientering.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde 2 fællesmøder i 2018.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er berammet til henholdsvis den 6. juni og den 6. december.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Emner til mødet er:

 • Ombytning af Cassiopeia og Stenumgård
 • Kommunal medfinansiering
 • Indsats over for til 80+ årige, genindlæggelser, færdigbehandlede patienter m.v.
 • Hvordan har du det-rapporteringen

Til toppen


9. Præsentation af Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 18. januar 2018, pkt. 5:

Orienteringen taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2018:

2. runde af præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. marts 2018:

3. runde af præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Institutionsbesøg - Praktikbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget før ordinær dagsorden.

Misbrugscentret, Brønderslev

kl. 09.00

Hedelundsgade, Brønderslev

kl. 09:45

Job Team, Brønderslev

kl. 10.30

Cafe Kox, Brønderslev

kl. 11.30

Møllegården, Hallund

kl. 13.00

Opgangsfællesskaberne, Thorvaldsensvej, Brønderslev

kl. 14.00

Socialpædagogisk støtte, Brønderslev

kl. 14.45

Der er planlagt institutionsbesøg i forbindelse med møderne den 7. juni, 23. august,13. september, 11. oktober og 15. november.

Derudover skal Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer tage stilling til om de ønsker et praktikbesøg på en eller flere af områdets institutioner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver om der ønskes praktikbesøg.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført. Udvalget ønsker muligheder for praktikker belyst.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker afdækning foretaget inden for handicap-/psykiatriområdet, mens sundhedsområdet så vidt muligt friholdes.

Udvalget ønsker medarbejderne inddraget i udformning af reduktionerne.

Til toppen


12. Orientering om brugerundersøgelse i Brønderslev Kommunes Børn og Unge Tandpleje


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om resultaterne af brugerundersøgelsen i Brønderslev Kommunes Børn og Unge Tandpleje.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev der foretaget en brugerundersøgelse i Brønderslev Kommunes Børn og Unge Tandpleje. Brugerundersøgelsen er en del af en større undersøgelse, hvor tandplejen i Hjørring, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev Kommune i efteråret 2017 har undersøgt brugernes oplevelse af brugerinddragelse og sundhedsfremme.

Undersøgelsen har sit udgangspunkt i handleplanen for sundhedsvæsenet udformet af Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat i Region Nordjylland i 2015.

Brugerundersøgelsens målgruppe

Undersøgelsen er dels besvaret af voksne ledsagere, eksempelvis forældre, til børn til og med 9 år, dels af børn og unge i alderen 10-18 år. Grundet begrænsede økonomiske ressourcer henvender undersøgelsen sig kun til brugere af tandplejen, der forstår dansk og kan besvare spørgsmålene med deres kendskab til dansk. Spørgeskemaet er med undtagelse af bøjlebehandlinger uddelt til alle børn og unge, som havde en aftale i tandplejen i de syv uger, undersøgelsen forløb.

Stikprøvestørrelse og reliabilitet

For den samlede undersøgelse var styregruppens mål for stikprøven 2.500 besvarelser, hvilket er mere end opfyldt, idet der i alt er indkommet 4.306 besvarelser. Stikprøven omfatter 11,3 % af den samlede population i de fem kommuner, hvilket giver undersøgelsen en høj reliabilitet.

For Brønderslev Kommune har i alt 972 brugere besvaret skemaet fordelt på 432 (44 %) voksne ledsagere til 0-9 årige børn og 540 (56 %) 10-18 årige børn og unge. For Brønderslev Kommune udgør stikprøven 12,4 % af de daglige 7.843 brugere.

Brugerundersøgelsens resultater

Brønderslev Kommune har ligesom de øvrige kommuner i undersøgelsen fået et flot og tydeligt resultat. Personalet i Brønderslev Kommune gør et rigtig godt stykke arbejde, der giver en stor del af brugerne af Børn og Unge Tandplejen en god oplevelse. Det handler om, at personalets sundhedsfremmende vejledning er forståelig og brugbar og at personalet er gode til at lære dem om renhold af tænder. Desuden handler det om personalets venlighed, smil og gode evner til at forklare tingenes gang og give børnene og de unge tid og omsorg og gøre dem trygge.

Nedenstående fokuspunkter kan især fremhæves ud fra undersøgelsens resultater for Brønderslev Kommune (tallene i parentes er gennemsnittet for de fem kommuner):

 • 95 % (97 %) af brugerne svarer, at personalets sundhedsfremmende vejledning var forståelig og brugbar
 • 94 % (95 %) af brugerne svarer, at personalet er gode til at lære dem om renhold af tænderne
 • 91 % (93 %) af brugerne svarer, at personalet gør et godt stykke arbejde, når det gælder om at øge brugernes motivation
 • 98 % (99 %) af brugerne svarer, at oplevelsen med besøget har været god
 • Undersøgelsen viser, at de børn og unge, der har fået lavet huller eller udtrukket tænder, er lige så tilfredse og føler sig hørt i lige så stort omfang som de børn og unge, der aldrig har prøvet det. Det viser, at tandklinikken også er i stand til at gøre tandbehandling for børn og unge med huller i tænderne til en god oplevelse
 • Børn mellem 8 og 13 år ønsker, at personalet skal være venlige og smilende og at de forklarer trin i behandlingen
 • Det er vigtigt at være forstående, respektfuld og ligeværdig, når man fortæller de voksne, at de ikke passer børnenes tænder tilstrækkeligt - det sundhedsfremmende arbejde hviler også på en god relation til dem
 • De 10-18 årige er en gruppe, som kan være sværere at tilfredsstille end børnene under 10 år og deres voksne. Det er værd at overveje, om personalet har lige så god føling med denne gruppes relationelle behov, som de har med de yngres - generelt kan det være en anelse sværere at nå de unge, hvad angår motivation

Børn og Unge Tandplejen vil arbejde på at fortsætte det positive spor, men er samtidig opmærksom på, at der er punkter til udvikling.

Undersøgelsen giver blandt andet anledning til, at tandplejen styrker indsatsen over for de unge. Derfor vil der blive igangsat et forløb med udvikling af metoder til understøttelse af arbejdet med at motivere denne gruppe i tandplejen. Derudover vil der i den nærmeste fremtid blive igangsat et kursus for nye medarbejdere i Marte Meo pædagogik, som er en af de metoder, tandplejen anvender i arbejdet med sundhedsfremme.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Dyre sager på over 1. mio. kr. på Det Specialiserede Voksenområde


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer