Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. juni 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Lasse Riisgaard mødte kl. 15, og deltog ikke i punkt 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget før ordinær dagsorden.

Visitationen, Dronninglund Rådhus

kl. 12.00

Botilbud Cassiopeia, Dronninglund

kl. 12.30

Bofællesskab, Lundagervej, Dronninglund

kl. 13.15

Bo- og træningstilbud, Vibevej, Dronninglund

kl. 14.00

Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, Dronninglund

kl. 14.45

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med henblik på beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 11:

Udvalget ønsker afdækning foretaget inden for handicap-/psykiatriområdet, mens sundhedsområdet så vidt muligt friholdes.

Udvalget ønsker medarbejderne inddraget i udformning af reduktionerne.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 8:

Udvalget er orienteret om, at der stadig arbejdes med opnåelse af besparelser med henblik på at finansiere sagstilgang i indeværende år.

Udvalget peger for nuværende alene på konkrete reduktioner, og arbejder fortsat med at udarbejde yderligere konkrete forslag, herunder forslag fra MED-organisationen. Udvalget ønsker ikke at fremlægge ikke definerede forslag.

Udvalget er bekymret for, om det er realistisk at nå en samlet reduktion på 1,5%.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker et notat, der beskriver muligheder for at investere i fremtidige driftsbesparelser.

Bilag

Til toppen


5. Indtægtskrav jfr. budgetopfølgning 1


Resume

Sagsforløb: SS

I forbindelse med budgetopfølgning 1 på Handicap- og Psykiatriområdet blev der gjort opmærksom på, at der forventes et underskud på 6,5 mio. kr. for 2018 og frem. I nedenstående sagsfremstilling redegøres for, hvordan underskuddet opstår.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Problemstillingen på området blev særlig tydelig i forbindelse med regnskab 2017, og der er tale om en udfordring, som er eskaleret dels på grund af nogle budgettekniske forhold og dels på grund af udviklingen i antallet af pladser på området.

Det er indledningsvis vigtigt at understrege, at enkelte tilbud under Handicap- og Psykiatriområdet har overholdt deres udgiftsbudget. Underskuddet skyldes således ikke merudgifter på de enkelte tilbud. Forklaringerne skal således primært findes i håndteringen af indtægtssiden på området, samt at tilbuddene er underlagt bestemmelserne under rammeaftalen.

Der er følgende hovedforklaringer på, at underskuddet opstår:

  • Der oparbejdes på grund af tomgangspladser et underskud på 1.700.000 kr. i 2017. Underskuddet opstår, fordi der er en række faste udgifter, som fortsætter, selv om der er tomme pladser. Det drejer sig f.eks. om faste udgifter til bygninger, rengøring, varme, vedligeholdelse etc. Herudover er området takstfinansieret, og hermed er der i pladserne indregnet en række indtægter til overhead (administrationsudgifter). Når pladserne er tomme, er det ikke muligt at hente disse indtægter.
  • Budgetterne hos udførerne pris- og lønfremskrives (pl-fremskrives) hvert år i forbindelse inden 1. behandlingen af budgettet. Byrådet har imidlertid efterfølgende i en række år besluttet, at prisfremskrivningen skal reduceres. I den forbindelse er det udelukkende udgiftssiden, som er som blevet reduceret. Indtægtsbudgettet er derimod fastholdt fremskrevet fuldt ud. Da området er takstfinansieret, giver dette over tid en budgetmæssig udfordring, idet det er forudsætningen, at indtægter og udgifter svarer til hinanden. I perioden 2013 til 2017 beløber det sig til 2.000.000 kr.
  • I forbindelse med de reduktioner, der er gennemført på området, er indtægtssiden ligeledes ikke blevet justeret korrekt. Det betyder, at der i forbindelse med de gennemførte besparelser på området er blevet justeret korrekt på udgifterne, men at konsekvenserne for indtægterne har været skønnet for lavt. Dette har i perioden 2013 til 2017 beløbet sig til 500.000 kr.
  • Området har tidligere kunnet modvirke disse problemer ved overskud på andre områder. I 2016 var der således oparbejdet overskud på 3.500.000 kr. via boligerne med tilknytning til Brandur Alle og via tilbageholdenhed. Dette er ikke længere muligt, da antallet af pladser i tilknytning til Brandur Alle er blevet reduceret.

Det skal understreges, at der i forbindelse med tilbud under rammeaftalen vil være udfordringer i at håndtere afvigelser mellem budget og regnskab. Det betyder, at i tilfælde af overskud og underskud indregnes disse i taksten 2 år efter. Dette vil give forskydninger mellem årene, og der vil således altid være afvigelser i regnskaberne som skal håndteres over taksten.

Økonomiafdelingen påtænker at ændre på proceduren for fremskrivning af budgetterne fremadrettet, således fremskrivning af indtægter og udgifter fremover håndteres ens.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker beskrevet de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune af at hæve taksterne med 6,5 mio.kr.

Udvalget er opmærksom på, at der i sagsfremstillingens linje 3 bør stå, at de enkelte tilbud under Handicap- og Psykiatriområdet har overholdt deres udgiftsbudget.

Til toppen


6. Godkendelse e af projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger"


Resume

Sagsforløb: ÆR/FK/ÆO/SS/ØK

Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget fremsender forslag til projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger" til godkendelse i Økonomiudvalget.

Projektet er målrettet til puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det er således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skal være med til at løfte den samlede sundhedsindsats yderligere. Projektet har en modig og nysgerrig tilgang til sundhedsarbejdet, da tiltaget bunder i modet til at forsøge det fællesskabende projekt, der skal skabe merværdi for borgerne. Derudover er tiltaget afsøgende omkring hvilken organisering, hvilke konkrete tiltag der er fordelagtige for et vellykket samarbejde, samt hvilke ressourcer, der er nødvendige.

Målet med samarbejdet er, at flere borgere fastholdes i aktivitet efter endt forløb. Dermed bidrager samarbejdet til at borgerne fastholder deres funktionsniveau, forbedrer deres sundhedstilstand og udskyder senkomplikationer og forbliver selvhjulpne længere. Det har en lang række positive effekter – både på borgernes livskvalitet og på kommunens økonomi i form af besparelser på sundhedsydelser, hjemmepleje, sygedagpenge, m.v. Dette skal ske gennem et tiltag når forløbene på Sundhedscentrene er ved at være afsluttede, hvor der i den sidste del af det kommunale tilbud vil være en brobygning til foreningstilbuddet.

Et centralt aspekt i samarbejdet er opkvalificeringen af de frivillige ledere/instruktører i foreningerne. Her skal der udbydes relevante kurser eller anden opkvalificering til foreningerne, således disse er klædt på til at levere aktivitetstilbud til målgruppen, som både udfordrer og matcher, og som har en form, der er attraktiv for målgruppen. Her får de ansatte i Sundhedscentrene en central rolle, da de skal medvirke til opkvalificeringen af de frivillige lokale ledere gennem afholdelse af lokale træneruddannelser med inddragelse af kompetente undervisere udefra og de lokale fagprofessionelle ansatte fra Sundhedscentrene.

Det er målet at igangsætte 4 aktivitetstilbud i foreningsregi, der er målrettet borgere i et kommunalt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud. Derigennem skal borgerne aktiveres af de opkvalificerede frivillige ledere. Der skal skabes en synlighed omkring tilbuddene og gennemføres tværgående møder mellem ansatte på sundhedscentrene og de frivillige foreninger. Selve projektet skal medvirke til at samle erfaringer og viden, der gør, at modellen omkring fastholdelse i aktivitet udvikles og kan forankres. Der skal derfor samles viden om det organisatoriske og praktiske setup, således projektet kan forankres fremover med størst mulig succes.

Til projektet søges i alt 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Kommunikation

25.000 kr.

PR-materiale til aktiviteterne

10.000 kr.

Uddannelse af instruktører i foreningerne

10.000 kr.

Tydeliggørelse af foreningstilbuddene til de ansatte i Sundhedscentrene og aflønning af kommunale medarbejdere

30.000 kr.

Facilitering af møde og udvikling mellem foreninger og de ansatte på sundhedscentrene

10.000 kr.

Tilskud til opstart i forening

20.000 kr.

Forankring – Opsamlingskonference med indspark og inspiration til videre arbejde

10.000 kr.

I alt

115.000 kr.

Projektets nærmere beskrivelse og indhold kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter projektet og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Ældrerådet, den 30. maj 2018, pkt. 4:

Projektet er taget til efterretning med den bemærkning, at ved uddannelse af instruktører, bør tabt arbejdsfortjeneste være tænkt ind i processen, netop for at gøre uddannelsen attraktiv for bredere aldersgrupper.

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2018, pt. 6:

Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Udvalget opfordrer til, at der bliver størst mulig fokus på uddannelse af instruktører i projektet.

Beslutning

Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Udvalget opfordrer til, at der bliver størst mulig fokus på uddannelse af instruktører i projektet.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - evaluering af proces for omlægning af bostøtte-området 2017


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger evaluering af processen for omlægningen af bostøtte-området 2017.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2016 blev der nedsat en styregruppe i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, som på baggrund af en rapport, udarbejdet af konsulentfirmaet Price, Waterhouse & Co (PwC), skulle gennemføre en omlægning af det daværende bostøttetilbud efter SEL § 85, med fokus på skærpelse af indsatserne og målgruppen.

PwC udarbejdede en række anbefalinger på baggrund af deres analyse af Det Specialiserede Voksenområde i 2017. Anbefalingerne handlede om, at der på bostøtte-området skulle udarbejdes og fastsættes serviceniveau, at der skulle udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser, og at der skulle indføres differentierede takster i form af tildeling af bostøtte i ”pakker”. Samtidig anbefalede PwC, at der i højere grad skulle arbejdes med progression i bostøtte-sagerne.

Formålet med omlægningen var at sikre, at Brønderslev Kommune leverer et højt fagligt, varieret og fleksibelt støttetilbud samt et ”før-bostøtte”-tilbud (Råd og Vejledning), som iværksættes i samspil med den enkelte borger ud fra dennes behov. Samtidig skal tilbuddet understøtte en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv, og hvor der ses en effekt af indsatserne. Projektet skulle ydermere sikre en revisitering af borgerne, en mere enkel tildelingsmodel på området og en økonomisk besparelse.

I løbet af år 2017 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gennemført PwC’s anbefalinger. Med omlægningen har bostøtten skiftet navn til Socialpædagogisk Støtte.

Resultaterne af omlægningen afspejler sig ved, at der i Visitationen er gennemført revurderinger i alle bostøttesager. Dette har medført en opkvalificering af sagerne, lukning af et antal sager, ligesom det har medført reduktion af støtten i et stort antal sager.

Herudover er der fastlagt differentierede takster, så ydelsen af den socialpædagogiske støtte tildeles indenfor en pakkestruktur med fem forskellige time-niveauer, der er knyttet til en fast pris pr. pakke. Borgerne, som blev udvisiteret, har efterfølgende kunnet benytte sig af det nye uvisiterede tilbud Råd og Vejledning, hvor de kan få støtte til økonomiske, sociale og psykologiske problemstillinger. Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, og er placeret tre steder i kommunen.

Omlægningen af bostøtten er en proces, som blev igangsat i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, og undervejs er UngeCentret blevet inddraget i et samarbejde, da UngeCentret er en stor aftager af bostøtteydelsen. Hos UngeCentret blev der allerede i 2016 påbegyndt en proces omkring sagskvalitet og økonomi. UngeCentret iværksatte som følge af denne proces en revisitering af borgerne, hvilket medførte en række besparelser. Den aktuelle omlægning af bostøtten har derfor for UngeCentret særligt haft en mere teknisk og praktisk betydning, og det kan endnu ikke konstateres, hvor stor en økonomisk besparelse omlægningen af bostøtten har medvirket til for UngeCentret.

De gennemførte revurderinger medførte en sagsreduktion og en forskel i forbruget fra 2016 til 2017 på 1.061.115 kr. for § 85-området. Med omlægningen af bostøtten, nu kaldet socialpædagogisk støtte, er der således sket en besparelse på 1.061.115 kr.

Der er forskellige parametre, som har medvirket til besparelsen, heriblandt udvisitering af borgere, nedjustering af pakkeydelser hos udvalgte borgere, skærpelser i kvalitetsstandarden, nye takster og en skærpet visitation. Der har således været en besparelse i Visitationen, men det er svært entydigt at opgøre, da der har været flere besparelsesprocesser iværksat samtidig.

Efter at omlægningen er trådt i kraft, er der efterfølgende gennemført en evaluering af projektet. Evalueringen er gennemført i januar måned 2018. I evalueringen har der været fokus på succeskriterierne fra kommissoriet og på inddragelse af såvel ledelse som medarbejdere i Visitationen, UngeCentret og hos udfører samt berørte borgere. Overordnet kan det konkluderes, at der er en række gode erfaringer om processen som det anbefales, at der tages højde for i efterfølgende lignende projekter. Særlige pointer fra evalueringen fremhæves i medfølgende notat.

Fremadrettet

Det er endnu meget tidligt i processen at gennemføre en evaluering, særligt i forsøget på at konkludere konkret på hvilken betydning omlægningen har haft for medarbejdernes arbejdsgange, og hvad tiltagene enkeltvis har medvirket til af økonomiske besparelser. Omlægningen kræver og medfører på sigt endvidere en kulturændring på flere niveauer, særligt hos medarbejderne på udførerområdet og for borgerne.

På den baggrund er der enighed i styregruppen om, at der skal foretages en ny status på resultaterne i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilaget findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – april 2018, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

I udtrækket er der 7 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt. Der er i perioden januar – april 2018 blevet afgjort 82 sager, heraf har 5 fået afslag (ud af de 7 sager er der efterfølgende givet afslag på 3 af sagerne). Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 24,7 dage.

I Visitationen, er der fokus på, at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2018 for aktivitets- og samværstilbudet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Aktivitets- og samværstilbudet Møllegården fremsender budget 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2018.

Sagsfremstilling

Aktivitets- og samværstilbudet Møllegården fremsender budget 2018, som indebærer en månedlig takst på 12.627 kr. Taksten i 2017 var på 12.292 kr. Taksten er beregnet på baggrund af 33 brugere og et samlet budget på 4.750.400 kr. (i 2017 var der et samlet budget på 4.624.100 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2018 og dermed taksten på 12.627 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om ny lovgivning vedr. genoptræning.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 8. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer