Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 23. august 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lasse Risgård deltog fra kl. 17, og deltog ikke i punkt 1-5, 7 og 9.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lasse Risgård var fraværende.

Til toppen


3. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget før ordinær dagsorden.

Kirkens Korshær, Nørregade (frokost)

kl. 12.00

Tandplejen Hedegårdsskolen, Brønderslev

kl. 13.00

Forebyggelse- Rehab. og Træning, Brønderslev Sundhedshus

kl. 13.45

Botilbud, Nordstjernen og Polaris, Brønderslev

kl. 14.30

Bofællesskab, Brandur Alle, Brønderslev

kl. 15.15

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Lasse Risgård var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, atSocial- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget udbeder sig et notat, der beskriver ændringerne i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ønsker en vurdering af, hvad der yderligere er mulighed for at hente af besparelser i lyset af den gennemførte besparelsesindsats i 2016 og 2017 på handicap- og psykiatriområdet.

Lasse Risgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med henblik på beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 11:

Udvalget ønsker afdækning foretaget inden for handicap-/psykiatriområdet, mens sundhedsområdet så vidt muligt friholdes.

Udvalget ønsker medarbejderne inddraget i udformning af reduktionerne.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 8:

Udvalget er orienteret om, at der stadig arbejdes med opnåelse af besparelser med henblik på at finansiere sagstilgang i indeværende år.

Udvalget peger for nuværende alene på konkrete reduktioner, og arbejder fortsat med at udarbejde yderligere konkrete forslag, herunder forslag fra MED-organisationen. Udvalget ønsker ikke at fremlægge ikke definerede forslag.

Udvalget er bekymret for, om det er realistisk at nå en samlet reduktion på 1,5 %.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2018, pkt. 4:

Udvalget ønsker et notat, der beskriver muligheder for at investere i fremtidige driftsbesparelser.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. august 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde.

Afdækningsforslag samt de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller de fremlagte reduktionsforslag indgår i den videre budgetproces.

Udvalget ønsker beskrevet konsekvenserne af en afdækning af det samlede reduktionspuljebeløb.

Udvalget indstiller, at der afsættes en anlægspulje på 4 mio.kr.

Lasse Risgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: SS

Jf. budgetprocessen for budget 2019 skal Fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetprocessen for budget 2019, skal Fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste. Det drejer sig om følgende typer af ændringer.

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter med mindre, det er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten for de enkelte politikområder og udvalg.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller, at punkterne på opmærksomhedslisten indgår i budgetlægningen.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: SS

Høringssvarene til forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

Høringssvarene behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de indkomne forslag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Behandlet under punkt 5.

Beslutningen under punkt 5 er følgende:

Udvalget indstiller de fremlagte reduktionsforslag indgår i den videre budgetproces.

Udvalget ønsker beskrevet konsekvenserne af en afdækning af det samlede reduktionspuljebeløb.

Udvalget indstiller, at der afsættes en anlægspulje på 4 mio.kr.

Lasse Risgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Budgetaftale 2018 om BUM-modellen


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK

Afrapportering på budgetaftalepunkt i budget 2018 om BUM-modellen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 under overskriften ’Ledelses- og administrationsfokus’ bedt om en vurdering af, om der kan gives øgede frihedsgrader på udvalgte områder styret efter BUM-modellen, herunder evt. konsekvenser ved udskiftning af BUM-modellen.

I vedhæftede notat er formålet med en BUM-model beskrevet, ligesom erfaringerne fra Jammerbugt Kommunes ændring af BUM-modellen er beskrevet. Tilsvarende er beskrevet en række eksempler på det daglige samarbejde, som viser, at der er et løbende samarbejde, og at BUM-modellen og et dagligt samarbejde er forenelige størrelser.

Herudover skal man være opmærksom på, at der på store dele af Sundhed og Velfærds område er krav om, at borgerne skal tilbydes et frit valg mellem flere leverandører. Det fordrer – også i lovgivningen – at der skal være en central myndighed, som kan indgå aftaler mellem såvel den kommunale som de private leverandører, og disse aftaler naturligvis skal stille kommunale og private leverandører ens. Derfor er det under den nuværende lovgivning vanskeligt at opstille en styringsmodel, som er grundlæggende anderledes end BUM-modellen.

Det er fagforvaltningens vurdering, at den nuværende styringspraksis både lægger vægt på den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige samarbejde mellem myndighed og udfører. Det er desuden vurderingen, at intensionerne i lovgivningen om tilvejebringelse af det frie valg samt behovet for styring er tilgodeset med den nuværende styringspraksis.

Endelig skal man være opmærksom på, at erfaringerne fra Jammerbugt Kommune ikke direkte kan overføres til Brønderslev Kommune. Dette skyldes, at Brønderslev Kommune anvender godkendelsesmodellen for private leverandører på ældreområdet, som giver mulighed for løbende at tage nye og mindre leverandører ind, mens Jammerbugt Kommune anvender udbudsmodellen, hvor betingelser for private leverandører på ældreområdet fastlægges i en udbudsperiode på nogle år, og hvor der ikke er mulighed for at tage nye leverandører ind i aftaleperioden. Udbudsmodellen trækker alt andet lige i retning af få og større leverandører, end godkendelsesmodellen gør.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at den nuværende styringspraksis på de BUM-styrede områder fastholdes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Nuværende styringspraksis indstilles fastholdt.

Udvalget beder om et oplæg om delvis rammestyring af misbrugsområdet, således at der er mulighed for at lave opsøgende arbejde. Oplægget udarbejdes i samarbejde med Beskæftigelsesområdet.

Bilag

Til toppen


9. Gennemgang af Visitationens styringsredskab


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om arbejdsgange i forbindelse med et nyt økonomisk styringsværktøj til brug for rådgiverne i Visitationen, Det Specialiserede Område. Systemet skal sikre Visitationen overblik over antal sager og budget, fordelt på paragraffer.

Sagsfremstilling

Visitationen, Det Specialiserede Område, har udarbejdet et nyt økonomisk styringsværktøj til brug for rådgiverne og afdelingen for at have et overblik over antal sager og budget fordelt på paragraffer.

Dette giver rådgiverne overblik over økonomien i egne sager samt overblik over afdelingens økonomi. Oversigterne bliver gennemgået på afdelingsmøder. Oversigterne er lavet i forlængelse af processen med PwC, hvor der er sat fokus på det gode købmandskab, økonomi og effekter.

På mødet vil det seneste dataudtræk blive gennemgået.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Lasse Risgård var fraværende.

Til toppen


10. Godkendelse af servicedeklaration for nyt botilbud på Handicapområdet (Bogfinkevej)


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

I forbindelse med beslutningen om at lukke botilbuddet Cassiopeia og åbne et nyt botilbud på Handicapområdet placeret på Stenumgård, er der udarbejdet en servicedeklaration for det nye tilbud, som fremsendes til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. december 2017 at overføre lokalerne, som botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet har benyttet til Sundheds- og Ældreområdet og samtidig overføre lokalerne på Stenumgård fra Sundheds- og Ældreområdet til Socialområdet. På denne baggrund blev projekt ”Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård samt Margrethelund” igangsat. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Cassiopeia er et tilbud med 18 pladser til en målgruppe med et meget omfattende støttebehov. Tilbuddet har gennem nogen tid haft udfordringer med at opnå en tilfredsstillende belægning, som ikke umiddelbart kan baseres på konkrete forhold. Der etableres nu et nyt tilbud på Stenumgård, som skal omfatte de nuværende beboere på Cassiopeia. Der sker derved en reduktion af pladser fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Projektgruppen har udarbejdet en servicedeklaration, som beskriver det nye tilbud. Indholdsmæssigt er der ikke de store ændringer sammenlignet med beskrivelsen af Cassiopeia, udover den fysiske placering og reduktionen af antal pladser. Projektgruppen er på nuværende tidspunkt i dialog med Socialtilsyn Nord om godkendelse af tilbuddet. Servicedeklarationen fremsendes til godkendelse hos udvalget på nuværende tidspunkt for at understøtte en smidig proces for oprettelsen af det nye tilbud. Såfremt Socialtilsyn Nord kommer med væsentlige ændringer, vil sagen på ny blive fremlagt for udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen for det nye handicaptilbud på Stenumgård, for nuværende kaldt Bogfinkevej.

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 7:

Konsulent Anne Juul Stern gav en kort gennemgang af servicedeklarationen for det nye handicaptilbud på Stenumgård, for nuværende kaldet Bogfinkevej.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Bilag

Til toppen


11. Visionskommune


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte udarbejdelse af aftalegrundlag for Brønderslev Kommune som visionskommune i samarbejde med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Målsætningen for den fælles vision for DGI og DIF er, at 75 % af befolkningen i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visonskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om at være visionskommune med Frederiksberg, Ikast-Brande, Aalborg, Holstebro, Gentofte, Skive, Svendborg, Esbjerg, Silkeborg, Hillerød, Lejre, Guldborgsund, Tønder og Kolding kommuner. Desuden arbejdes der i Randers, Horsens, Vejle og Aarhus kommuner på færdiggørelse af et aftalegrundlag.

Brønderslev Kommune har sammen med Odense Kommune nu mulighed for at blive visionskommune.

Partnerskabet bygger på en 5-årig aftale.

Processen i forhold til at blive visionskommune starter med en politisk proces, der skal sikre et bredt politisk ejerskab til visionsaftalen. Det er afgørende for aftalegrundlaget, at der gennem hele aftaleforløbet er den nødvendige politiske opbakning til den kommende visionsaftale. Det er her centralt, at aftaleforløbet er en forhandling, hvor der arbejdes ud fra en fælles intention om, at der indgås en aftale.

Aftalen skal have en dynamisk form, der giver de nødvendige muligheder for justering og tilretning således, at der hele tiden arbejdes bedst muligt i forhold til målopfyldelsen. Den ansvarlige organisation for dette er bygget op over følgende niveauer:

 • Politisk følgegruppe - det anbefales, at der vælges politiske repræsentanter fra Brønderslev Kommune sammen med næstformænd fra DGI og DIF og lokal formand fra DGI Nordjylland. Det forventes at den politiske følgegruppe mødes 1-2 gange om året.
 • Administrativ styregruppe - det anbefales, at gruppen sammensættes af direktør(er) og et antal chefer fra Brønderslev Kommune sammen med direktør for DGI Nordjylland og leder af den fælles kommunale enhed for DIF og DGI.
 • Projektorganisation - en til flere projektgrupper nedsættes med relevante aktørere fra forvaltningsområderne.

Organiseringen og partnerskabet for Brønderslev Kommune som visionskommune faciliteres af en visionskommunekonsulent. Det er afgørende for arbejdet med aftalegrundlag og aftaleindholdet, at visionskommunekonsulenten udelukkende arbejder for at fremme de aftalte initiativer.

Det vurderes, at Brønderslev Kommune ved at blive visionskommune strategisk og praktisk i samarbejde med DGI og DIF vil kunne nå tæt på målet om, at alle borgere får mulighed for at få et sundt og aktivt liv. Det sker ved at arbejde på en modig og nysgerrig tilgang til bevægelse og sundhed (fysisk og mentalt).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes videre med et aftalegrundlag med henblik på godkendelse i Byrådet inden årsskiftet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt, Udvalget har ikke hermed forholdt sig til økonomien.

Bilag

Til toppen


12. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse af fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget henleder opmærksomheden på puljen til sundhed og bevægelse under Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlemmerne indsender bidrag til den videre drøftelse til forvaltningen forud for det fælles formandsmøde.

Til toppen


13. Ny lovgivning for genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS

Folketinget har vedtaget en ny lov for genoptræning efter sygehusindlæggelse, og samtidig udløber kontrakterne med Brønderslev Kommunes private leverandører af fysioterapi 31. december 2018.

For at kunne håndtere det fremadrettede arbejde, er der brug for stillingtagen til følgende:

 • Hvorvidt der fremadrettet skal bruges private leverandører af fysioterapi ved igangsættelse af genoptræning efter sygehusindlæggelse inden 7 dage efter borgeren er udskrevet.
 • Håndtering af øgede udgifter som følge af den nye lovgivning.
Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af Sundhedslovens § 140, genoptræning efter sygehusindlæggelse. Ændringen betyder, at borgere der udskrives efter behandling på sygehus med en genoptræningsplan, som ikke har haft mulighed for at påbegynde et kommunalt genoptræningstilbud senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset, har ret til frit valg mellem de privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter, som KL har indgået kontrakt med på vegne af alle kommunerne, og som er godkendte til at levere den efterspurgte type genoptræning. Tidligere har fristen for opstart af genoptræning efter sygehusindlæggelse været 14 dage for kommuner i Region Nordjylland jf. Sundhedsaftalen.

Brønderslev Kommune har i dag kontrakter med en række privatpraktiserende fysioterapeuter om genoptræning efter sygehusindlæggelse. Kontrakterne giver borgere, hvis primære genoptræningsbehov relaterer sig til nakke- og/eller skulderrelaterede problematikker mulighed for frit valg blandt kommunens private leverandører. Kontrakterne udløber 31. december 2018. Der har den 22. juni 2018 været afholdt møde mellem de private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. På mødet tilkendegav leverandørerne, at de ønsker at fortsætte som leverandører til Brønderslev Kommune, men også at de vurderer, at de føler sig udfordrede på at levere genoptræning til et hensigtsmæssigt niveau inden for de nuværende pakker - også ud fra en overvejelse om et forebyggende perspektiv, hvor bedst mulig genoptræning giver borgerne et mindre behov for hjælp efter genoptræningen.

Den nye lovgivning for genoptræning efter sygehusindlæggelse forventes at påføre Brønderslev Kommune øgede udgifter. Dette skyldes:

 1. Timeprisen for genoptræning efter sygehusindlæggelse i Brønderslev Kommune ligger under den pris, som mange andre kommuner afregner til. Priserne på genoptræning igangsat senere end 7 dage efter udskrivning skal forhandles og fastsættes centralt, som intentionen er i den nye lovgivning, og det forventes, at Brønderslev Kommune vil blive tvunget til atafregne til en højere pris end tilfældet er i dag.
 2. Hvis genoptræningen skal kunne igangsættes i kommunalt regi inden for 7 dage, efter borgerne er udskrevet fra sygehuset, vil det kræve, at der hele tiden er terapeuter med ledig kapacitet, som er klar til at tage imod borgerne.

Til brug for implementering og drift efter den nye lovgivning har Regeringen og forligskredsen afsat 60 mio. kr. til fordeling mellem KL og kommunerne i 2018, og herefter afsættes årligt 50 mio. kr. til løsning af opgaven. Vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling er et brev fra Hjernesagen, som kommenterer på den nye lovgivning samt et brev fra Brønderslev Kommunes private leverandører af fysioterapi i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse, som kommenterer på det nuværende serviceniveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og sundhedsudvalget beslutter hvorvidt:

 • Brønderslev Kommune fortsat skal have et samarbejde om genoptræning med privatpraktiserende fysioterapeuter, når de nuværende kontrakter udløber 31. december 2018 ud over hvad loven foreskriver, og hvis ja, om
  • der skal etableres en ”overløbsmodel”, hvor de borgere, som Træningsafdelingen ikke kan nå at opstarte i et genoptræningsforløb inden 7 dage efter udskrivning henvises til en privat leverandør med det samme svarende til lovens forudsætninger.
  • de privatpraktiserende fysioterapeuter skal have samme vilkår som Træningsafdelingen dvs. krav om opstart af genoptræningen inden 7 dage efter udskrivning, eller om
 • Fagforvaltningen skal påbegynde arbejdet med en revurdering/ændring af nuværende pakkestruktur, så den tilpasses borgernes behov samt den nye lovgivning med incitament til hurtigere opstart.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Til punkt 1 vedr. øgede udgifter kan det oplyses, at genoptræningspakkerne i Brønderslev Kommune i 2018 er baseret på en timepris på 439,08 kr. Derudover skal det bemærkes til punkt 2 vedr. øgede udgifter, at der med kravet fra den nye lovgivning skal stå terapeuter klar til at igangsætte genoptræningen med meget kort varsel, hvilket vil vanskeliggøre udførernes arbejde med at få økonomien til at balancere.

Beslutning

Udvalget efterlyser – forud for budgetseminaret – en vurdering af, om der vil være merudgifter ved overgangen til den nye lovgivning.

Referat fra samarbejdsmøde 22/6-2018 udleveret på mødet.

Bilag

Til toppen


14. Opsamling fra diverse fora på sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet består af en række forskellige fora. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et overblik over de væsentligste fora og udvalg, som sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdet indenfor sundhedsområdet i Brønderslev Kommune sker i tæt samspil med Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner og almen praksis. Rammerne for samarbejdet er primært formuleret i en gensidig forpligtende sundhedsaftale, som er udarbejdet af parterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet oversigt over, hvordan det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet er organiseret, og hvordan Brønderslev Kommune er repræsenteret i de respektive fora. Drøftelserne og beslutningerne i de forskellige fora og udvalg har ofte en stor berøringsflade, og kan derfor have betydning for de øvrige fagforvaltninger i Brønderslev Kommune. På den baggrund er der ligeledes udarbejdet korte oversigter de enkelte foras drøftelser i 1. halvår af 2018 med henblik på at lette formidlingen af de dele af mødernes indhold, som internt kan have relevans i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet oversigt for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Sundhedspolitisk Dialogforum, Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler (DAS), Praksisplanudvalget (PPU) og Kommunalt lægeligt udvalg (KLU).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget foreslår, at der udarbejdes konkrete sager, hvis der er interessante forhold at viderebringe fra disse fora.

Bilag

Til toppen


15. I sikre hænder, punkt fra Carsten Ullmann Andersen til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Drøftelse af dagsordenpunkt fra Carsten Ullmann Andersen vedrørende projekt "I sikre hænder".

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

"Jeg er blevet opmærksom på et projekt, som hedder ”I sikre hænder”. Det sætter fokus på en sikker pleje og behandling ved at reduceretryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen.

Jeg ser dog også en forebyggende effekt af projektet, som kan spare mange penge på indlæggelser. Dermed er projektet interessant for både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg vil opfordre til, at projektet drøftes med henblik på nærmere at undersøge muligheder, effekt og omkostninger ved deltagelse i projektet".

Fagforvaltningen oplyser, at Brønderslev Kommune i 2016 vurderede, om kommunen skulle være en del af projektet. Der er tale om et relevant projekt, som har medvirket til at forebygge utilsigtede hændelser. Pt. er 18 kommuner med i projektet. Brønderslev Kommune valgte ikke at søge, da projektdeltagelse ville kræve ansættelse af en projektleder.

I forhold til de indsatser, der arbejdes med i "I sikre hænder", er der foretaget følgende på Plejecenterområdet:

Tryksår

Der opleves meget sjældent, at beboere har tryksår. Baggrunden herfor er, at plejepersonalet er meget opmærksomme på at forebygge med forskellige madrasser, lejring og vending med jævne mellemrum mm.

Når det opleves, at en beboer / borger har et tryksår, er det som oftest, når de kommer fra sygehuset og på en midlertidig plads – eller når en beboer har været indlagt og kommer hjem fra sekundær sektor med et tryksår.

Infektioner

Plejecenterområdet har på alle centre indført SWASH vaske servietter. Dette har haft den positive og forebyggende effekt, at urinsvejsinfektioner praktisk taget ikke længere er eksisterende.

Tena Identify har ligeledes haft en positiv indvirkning på dette, fordi der bliver givet hjælp til toiletbesøg eller skift af ble i rette tid, således beboerne ikke ligger for længe med et vådt produkt, og dermed mindskes risikoen for at udvikle svamp eller urinsvejsinfektion.

Medicin

Dette område er altid i fokus, da vi stadig oplever en del UTH på området – mest glemt medicin.

Ledergruppen på plejecenterområdet har derfor besluttet, at medicinskema gennemgås inden middag, inden aften og før sengetid for på den måde at reducere risikoen for at glemme medicingivningen.

Medicinrunden betyder, at der gås fysisk rundt i husene for at kigge i alles medicin æsker – igen for at kunne nå at give medicinen.

Fald

Her har et enkelt center indført tilbud om skridsikre sokker til natten, fordi det opleves, at beboerne falder, når de selvstændigt står op om natten for at gå på toilettet.

Faldet sker, når de står op og vil klare toiletbesøget uden hjælp fra personalet - og når de står op og evt. rejser sig for hurtigt og bliver svimmel. For at forebygge dette er der nu indført tilbud om skridsikre sokker.

Endvidere er der indført TRIAGERING på alle 8 centre på alle fem hverdage, hvor beboerne/borgeren inddeles i RØD - GUL - GRØN, alt efter hvor akutte og komplekse deres situation er.

Dette er til stor hjælp for alle hele døgnet og giver det hurtige overblik over beboerne/borgerne.

Der er fysiske tavler på alle 8 centre.

Nuværende aftale

Der er indgået aftale med Regionen om brug af en hygiejne sygeplejerske, som kan hjælpe med råd og vejledning på mange område (infektioner, multiresistens bakterier, mm.) Kommunen betaler for at være med i ordningen.

Alle steder er der efterfølgende udpeget hygiejne personer, og der er udarbejdet en hygiejne politik.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer, Brønderslev afdeling, er inviteret til møde med udvalgsformand Martin Bech og repræsentanter fra Sundhed og Velfærd den 30. august 2018.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 24. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer