Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. december 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende

Personale

Ingen.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

I bilag findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar 2018 – oktober 2018 enten er behandlet eller registreret som ”ansøgt” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

I udtrækket er der 24 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 14 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt. Der er i perioden januar – oktober 2018 afgjort 168 sager, heraf har 16 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 31,1 dage.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse på sygehus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Som følge af en lovændring er den gældende kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 (SUL § 140) revideret. Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende forslag til revideret kvalitetsstandard med virkning fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af SUL § 140 vedr. genoptræning efter sygehusindlæggelse. Ændringen betyder:

 • at borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan senest på 4. dagen har ret til at få at vide, hvor og hvornår genoptræningen skal påbegyndes.
 • at borgere, der udskrives efter behandling på sygehus med en genoptræningsplan, og som ikke har haft mulighed for at påbegynde et kommunalt genoptræningstilbud senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset, har ret til frit valg mellem de privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter, som KL på vegne af alle kommunerne har indgået kontrakt med.

Tidligere har fristen for opstart af genoptræning efter sygehusindlæggelse været 14 dage for kommuner i Region Nordjylland jf. Sundhedsaftalen. KL’s kontrakter træder i kraft 1. januar 2019, og samtidig udløber kommunens kontrakter med de private leverandører på området. Der er derfor behov for tilretning af kommunens kvalitetsstandard med virkning fra 1. januar 2019.

Nuværende kvalitetsstandard ønskes ændret på følgende områder med afsæt i den nye lovgivning og på baggrund af praktiske erfaringer med det gældende serviceniveau:

 • Det er tilføjet, at borgeren senest 4. kalenderdag efter Visitationen har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset vil få oplyst tid og sted for 1. træningsgang. Det forudsættes her, at sygehusene sender genoptræningsplanen elektronisk til Visitationen samme dag, som borgeren udskrives.
 • Det er tilføjet, at borgeren tilbydes 1. fysiske kontakt til trænende terapeut senest 7. kalenderdag efter udskrivningen. Dermed opnår borgeren ikke ret til frit valg blandt de leverandører KL har indgået kontrakt med, hvorved lavest effektive omkostningsniveau opnås.
 • Borgernes ret til frit valg blandt Brønderslev Kommunes private leverandører er fjernet, for at gøre det muligt at overholde lovkravet om at borgeren senest 4. kalenderdag efter udskrivelsen skal oplyses om tid og sted for 1. træningsgang.
 • Det er præciseret, at borgeren ikke kan modtage vederlagsfri fysioterapi eller vedligeholdende træning til samme lidelse som beskrevet i en genoptræningsplan.
 • Det er tilføjet, at hvis borgeren samtidig modtager et rehabiliterende forløb efter servicelovens § 83a, vil genoptræningsforløbet blive koordineret hermed.
 • Det understreges i kvalitetsstandarden, at borgeren i videst mulige omfang forventes at selvtræne mellem kontakterne med terapeuten.
 • Træner terapeuten med borgeren i dennes hjem, henvises der nu til pjecen ”Dit hjem – vores arbejdsplads”.
 • Bliver terapeuten mere end 30 minutter forsinket ved hjemmebesøg, skal leverandøren ringe til borger og orientere herom. Hvis terapeuten udebliver, skal borger kontakte leverandøren.
 • Børn og unge i alderen 0-15 år, som også har sansemotoriske udfordringer, er ikke længere omfattet af nærværende kvalitetsstandard jf. beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. februar 2018 og Social- og Sundhedsudvalget 7. februar 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2019.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Tilrettet pakkestruktur til brug for visitation af genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Brønderslev Kommunes kontrakter med private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse udløber 31. december 2018. Samtidig implementeres ny lovgivning herfor.

På denne baggrund anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at godkende oplæg til en ny pakke- og takststruktur.

Sagsfremstilling

Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteres aktuelt ud fra en pakkestruktur på baggrund af diagnose. Hver pakke indeholder en gennemsnitlig mængde ressourcer, og der er lavet en rammebeskrivelse af, hvad hver pakketype i gennemsnit forventes at indeholde. I helt særlige enkeltsager vil det være muligt at ledsage pakken af en tillægspakke, hvis træningen ud fra en faglig individuel vurdering ikke forventes at kunne gennemføres hensigtsmæssigt inden for den bevilgede pakke.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker fremadrettet at arbejde ud fra en forenklet pakkestruktur, så det som udgangspunkt kun vil være muligt at visitere til 5 pakker. Visitation til pakkerne vil afhænge af en samlet vurdering af, hvor omfattende borgerens behov for genoptræning er, kombineret med hvor mange ressourcer borgeren selv har at byde ind med fx i forhold til holdtræning, selvtræning og trænbarhed. I modsætning til den gældende pakkestruktur vil diagnosen ikke længere være afgørende.

For de helt særlige borgere, hvis genoptræningsbehov ikke vil kunne varetages inden for de skitserede 5 pakker, vil det være muligt at forhandle indholdet af en 6. pakke på plads mellem myndighed og leverandør.

Beskrivelse af forslag til ny pakkestruktur er vedlagt som bilag herunder beskrivelse af indhold og målgruppe, forventet fordeling af borgere mellem pakkerne samt prisen pr. pakke. Der gennemføres evaluering f den nye model efter 6 måneder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til ny pakkestruktur med virkning fra 1. januar 2019.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Indgåelse af nye kontrakter om genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommunes kontrakter med private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse udløber 31. december 2018. Samtidig implementeres ny lovgivning herfor.

På denne baggrund anmodes Social- og sundhedsudvalget om at godkende, at der indgås nye kontrakter efter godkendelsesmodellen, vælge hvilken snitflade, der fremadrettet skal være mellem den kommunale og de private leverandører samt at kvalitetsstandarden for genoptræning efter sygehusindlæggelse konsekvensrettes, hvis snitfladen som beskrevet som model 2 i bilaget vælges.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om genoptræning efter sundhedslovens § 140 med 4 private klinikker. Alle kontrakter udløber 31. december 2018. Kontrakterne er blevet indgået ved hjælp af godkendelsesmodellen, og forvaltningen vurderer, at der også med fordel kan arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter via godkendelsesmodellen dvs. at kommunen offentliggør kvalitets- og priskrav og indgår kontrakt med alle ansøgere, der opfylder kriterierne.

Forud for indgåelse af de nye kontrakter anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at beslutte, hvordan snitfladerne mellem Træningsafdelingen og de private leverandører skal være fremadrettet. Der er opstillet to modeller, som er vedlagt som bilag.

Model 1 bygger på, at den nuværende praksis videreføres. Det betyder, at de private klinikker fortsat varetager træning af ryg og skuldre og den kommunale træningsafdeling de øvrige genoptræningsforløb.

Model 2 bygger på en antalsmæssig fordeling, således at de første 24 genoptræningssager pr. uge går til den kommunale træningsafdeling og efterfølgende sager til de private klinikker.

Vælges model 2, vil kvalitetsstandarden som er fremsendt til godkendelse på dette møde, skulle konsekvensrettes.

Både Træningsafdelingen samt kommunens nuværende private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse ønsker, at model 1 vælges.

Det indarbejdes i kontrakten, at en leverandør skal holde Brønderslev Kommune skadesløs, hvis denne påfører kommunen merudgifter som følge af manglende overholdelse af tidsfristerne for opstart af genoptræningsplanen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter:

 • At der indgås nye kontrakter med leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse efter godkendelsesmodellen og med de ovenfor beskrevne ændringer.
 • Om der skal vælges model 1 eller 2 som fordelingsnøgle mellem Træningsafdelingen og de private leverandører.
 • At kvalitetsstandarden for SUL § 140 konsekvensrettes, hvis model 2 vælges.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt med udgangspunkt i model 1.

Bilag

Til toppen


7. Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal præsenteres for vision og pejlemærker for Den Politiske Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at udarbejde udkast til den sundhedsaftale, der jf. Sundhedslovens § 205 skal indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Udkast til Sundhedsaftalen skal inden udgangen af juni måned 2019 sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har arbejdet med en politisk sundhedsaftale, hvor der er fokus på vision, pejlemærker og politiske mål.

Forslag til Vision er:

Nordjyderne er sunde, og oplever et effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Forslag til politiske pejlemærker:

 1. Fokus på samarbejde om kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
 2. Borgerne som aktive samarbejdspartnere skaber resultater
 3. Lighed i Sundhed bidrager til et sundt Nordjylland
 4. Trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Et røgfrit Nordjylland vil øge nordjydernes levetid

Nedslag i tidsplanen:

 • medio december 2018 - 31. januar 2019: Udkast til sundhedsaftale sendes i høring
 • ultimo april - juni: Godkendelsesproces i kommunalbestyrelser og Regionsråd
 • 28. juni 2019: Sundhedsaftalen fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen

Kommunal lægeligt udvalg (KLU) 28. november 2018

KLU drøftede forslagene til politiske pejlemærker på mødet.

KLU finder at pejlemærke 1 vedr. kerneopgaver kan være svær at gennemskue for almindelige borgere.

Omkring pejlemærket ”Lighed i sundhed” blev det drøftet, hvordan man kan støtte de læger, som har en høj andel af tunge borgere, der kræver flere ressourcer f.eks. i form af besøg. Tyngden af borgerne i en praksis kan variere, og derfor fortæller antallet af tilmeldte pr. kapacitet ikke nødvendigvis hele historien.

Private sygeforsikringer har været med til at skævvride ligheden i sundhed. Ventetider og egenbetaling på f.eks. fysioterapi og psykologhjælp kan være barriere for de dårligst stillede borgere. De borgere med det største behov har ofte ikke råd til behandling – også efter tilskuddet.

Lægerne er generelt meget glade for ”motion på recept”, og de oplever, at borgerne fortsætter på egen hånd. Lægerne i KLU vil derfor opfordre til at overveje mulighederne for ”fys på recept” og ”psykolog på recept” som en mulighed for at undgå brugerbetaling for de borgere, som ikke har råd. Dette ser lægerne som en mulig vej til at reducere ulighed i sundhed. Kommunen kunne med fordel oprette et tilbud om træning efter GLA:D-konceptet. GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark. GLA:D er uddannelse og træning for borgere, der har slidgigt (artrose) i hofter eller knæ.

KLU udtrykker på mødet tilfredshed med pejlemærke 4 ”Trivsel er grundlaget for gode leveår”. Her er der fokus på borgernes mentale sundhed og trivsel og ikke udelukkende det sygdomsmæssige.

Almen praksis skal henvise til de kommunale tilbud om rygestop, men der er en gruppe af rygere, som ikke er motiveret for et rygestop. KLU drøftede udfordringerne omkring formuleringen ”røgfrit” Nordjylland, og hvorvidt formuleringen yderligere vil stigmatisere gruppen af rygere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter vision og pejlemærker for Den Politiske Sundhedsaftale.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
 • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Til toppen


8. Praksisplan for speciallægepraksis i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland fremsender udkast til plan for speciallægepraksis i høring.

Social- og Sundsudvalget bedes drøfte udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Af Overenskomst om Speciallægehjælp fremgår det, at regionen med udgangspunkt i de enkelte specialer skal udarbejde en samlet praksisplan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger i Region Nordjylland besluttede på møde den 13. marts 2018, at der skal udarbejdes en praksisplan, som alene udgør en plan for kapaciteten på speciallægepraksisområdet.

Praksisplanen skal dermed danne grundlag for Region Nordjyllands beslutninger om bl.a. behandlingskapacitet og placering af kapaciteterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et administrativ udkast til høringssvar.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til plan for speciallægeområdet og et eventuelt høringssvar.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Høringssvar godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Debatoplæg til Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et debatoplæg til Sundhedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget skal, med udgangspunkt i debatoplægget, drøfter Brønderslev Kommunes vision for den kommende sundhedspolitik.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal være en overordnet politik, som gælder hele Brønderslev Kommune. Politikken bør være tværgående og sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus på sundhed og tydeliggøre Brønderslev Kommunes ambitioner på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Målgruppen for Sundhedspolitikken er alle borgere i Brønderslev Kommune.

For at kvalificere sundhedsindsatsen i Brønderslev Kommune vil den kommende sundhedspolitik tage udgangspunkt i den aktuelt bedste viden og anbefalinger. Her er der blandt andet tale om KL’s nye Sundhedsudspil, data fra Sundhedsprofil 2017 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens 11 reviderede forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken kan med fordel bygges op omkring en overordnet vision for sundhedsområdet med tilhørende pejlemærker og handleplaner. Handleplanerne udarbejdes efter sundhedspolitikken er politisk godkendt, og administrationen vil efterfølgende implementere dem i det kommunale sundhedsarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

 • vision og pejlemærker for den kommende sundhedspolitik
 • hvilke elementer skal indgå i tids- og procesplan for udarbejdelse af politikken
 • forventninger til den endelige Sundhedspolitik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker at udforme en sundhedspolitik, der inddrager alle udvalg, og dette er den væsentligste udfordring for at sikre bred trækkraft til en ny sundhedspolitik. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at Byrådet har besluttet at udarbejdet en ny vision for 2025, hvor sundhed kan blive er særligt fokusområde.

Udvalget er endvidere opmærksom på, at sundhedspolitikken skal gå hånd i hånd med visionskommune-arbejdet, som kommunen er indgået i i samarbejde med DIF og DGI.

Udvalget ønsker fastlagt en strategi, hvor udfordringerne i sundhedsprofilen bliver håndteret via et særligt fokus på at forebygge fysisk inaktivitet. Det er forventningen, at øget fokus på aktivitet og inaktivitet kan reducere en række af de øvrige udfordringer, som er skitseret i sundhedsprofilen.

Udvalget finder, at formuleringerne omkring røg bør formuleres blødere. Derudover bør der også være fokus på misbrug.

Det ligger udvalget på sinde, at sundhedspolitikken også adresserer de unge kvinder med ondt i livet.

Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet SMART’e mål, således at det er muligt at måle på effekterne af sundhedspolitikken.

Procesplan drøftes når udvalget genoptager drøftelsen.

Bilag

Til toppen


10. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget noterer sig, at hovedudfordringen fortsat er, at indtægtskravet afspejler fuld belægning, og at der fortsat er en overkapacitet, som skal nedbringes.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2019 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2019 forelægges udvalget til orientering og indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2019 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2019. Af vedlagte bilag fremgår de punkter, som er relevante for Social- og Sundhedsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag, og oversigten er godkendt af Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


12. Orientering vedrørende udgifter til færdigbehandlede patienter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Brønderslev Kommune er medfinansierende i forhold til borgerens forbrug af sundhedsydelser på det regionale område. Dette indbefatter blandt andet betaling af en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et notat, som viser udgifterne til færdigbehandlede patienter i 2017 og 2018. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Færdigbehandlingstaksten til Region Nordjylland er på 2.012 kr. pr. døgn.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har regeringen ved en lovændring pr. 1. januar 2017 indført en supplerende færdigbehandlingstakst til staten. Den statslige færdigbehandlingstakst er udformet som en trappemodel, hvor taksten for første og andet døgn udgør 2.012 kr. Fra tredje døgn og frem fordobles taksten til 4.024 kr. pr. døgn. Den samlede færdigbehandlingstakst for Brønderslev Kommune bliver med betaling til både stat og kommune på samlet 4.024 kr. for første og andet døgn og 6.036 kr. fra tredje døgn.

I udgangspunktet tilbageføres den statslige færdigbehandlingstakst til kommunerne i den enkelte region og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til indbyggertallet. Det betyder, at taksten til staten, som er indbetalt af de nordjyske kommuner, ikke omfordeles til kommuner i andre regioner, men kun mellem kommunerne i Region Nordjylland.

I 2017 har der i alt været 16 færdigbehandlede patienter, som tilsammen har brugt 141 færdigbehandlingsdage, dog har 3 patienter været færdigbehandlet i henholdsvis 19, 35 og 50 døgn.

I 2018 har der i perioden januar til oktober været 7 borgere med tilsammen 12 færdigbehandlingsdage. Tilbagebetalingen af den statslige takst her derfor i perioden været større end udgiften til færdigbehandlingsdagene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet anbefaler, at aflastningspladserne opgraderes, således der kan foregå større faglig observation og behandling af borgerne.

Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


13. Forsøgsordning med tilskud til kørsel til frivillige "vågekoner"


Resume

Sagsforløb: SS

På fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet den 15. november 2018 blev muligheden for at give støtte til kørsel til frivillige ”vågekoner” fra § 18 midlerne drøftet.

Der fremsættes på den baggrund forslag om at afsætte en ramme på 5.000 kr. til en forsøgsordning i 2019, som foreninger, der har ”vågekonetjeneste” kan søge.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik er principperne for, hvad § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde kan søges og bevilges til fastlagt. Her står bl.a., at § 18 midlerne ikke kan anvendes til transportudgifter.

På fællesmødet mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget den 15. november 2018 blev ønsket fra flere frivillige foreninger om at kunne søge tilskud til transport til ”vågekonetjenester” drøftet.Der var enighed om at lave en forsøgsordning, hvor der afviges fra Frivilligpolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår på denne baggrund følgende:

 • At der etableres en forsøgsordning i 2019, hvor frivillige sociale foreninger, der har ”vågekonetjenester” kan søge om tilskud til kørsel til de frivillige vågekoner.
 • At der afsættes en ramme på 5.000 kr. til denne forsøgsordning, som finansieres af de resterende midler på ekstrabevillingen på 200.000 kr. til § 18 midlerne i 2018.
 • At der er ansøgningsfrist til forsøgsordningen den 15. marts 2019, samtidig med ansøgningsfristen til § 18 midlerne.
 • At afdelingen Aktivitet og Frivillige udarbejder et ansøgningsskema til forsøgsordningen og formidler det til relevante foreninger.

Ved udgangen af 2019 skal forsøgsordningen evalueres på det årlige fællesmøde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt en sådan forsøgsordning skal etableres i 2019 og godkender, at der afsættes 5.000 kr. her til af restmidler på § 18 midler i 2018.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligrådet, den 21. november 2018, pkt. 6:

Frivilligrådet foreslår en forsøgsordning til Vågetjenesterne. Afsat beløb er 15.000 kr. Beløbet afsættes til kilometerpenge (den lave takst), udover de første 5 km og med et maximumsbeløb.

Forsøgsperiode på 1 år.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


14. Godkendelse af servicedeklaration for det ændrede opgangsfællesskab Thorvaldsensvej 12 og 14


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Servicedeklaration for det ændrede opgangsfællesskab Thorvaldsensvej 12 og 14 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i møde den 17. maj 2018 en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej 12 og 14. Den nye organisering indgik i budgetprocessen for 2019, og Social- og Sundhedsudvalget indstillede den 23. august 2018 dette reduktionsforslag til at indgå i den videre budgetproces. Reduktionsforslaget blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2018.

Sammenlægningen medfører, at der fremadrettet er én ledelse og én fælleslejlighed, at der indføres differentierede takster, og at der sker en bedre udnyttelse af ressourcerne samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet.

Taksterne i tilbuddene er på nuværende tidspunkt tilrettelagt som to pakker med op til 10 eller 20 timers støtte. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet 3 takstniveauer og yderligere en udslusningstakst. Takstniveauerne beskrives i en ydelsesbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en ny servicedeklaration, som beskriver tilbuddet, herunder blandt andet lovgrundlag, målgruppe, kerneopgave, faglige tilgange og metoder.

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd har søgt Socialtilsyn Nord om godkendelse af sammenlægningen af Thorvaldsensvej 12 og 14. Socialtilsyn Nord har godkendt dette den 29. oktober 2018. Godkendelsen indebærer, at der modsat tidligere, nu må bo borgere fra begge målgrupper i begge opgange. Åbningstiderne i fælleslejligheden, som bruges til social træning, målrettes fremadrettet til de to forskellige borgergrupper og placeres herefter.

Økonomien svarer til det forudsatte i budget 2019.

Tilbuddet forventes at åbne i sin nye form pr. 1. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende modtage status fra erfaringerne med brugen af fælleslejligheden. Første status bliver udarbejdet i august 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen for det ændrede opgangsfællesskab på Thorvaldsensvej 12 og 14.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af reviderede og nye kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95, 96, 100 og 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Længerevarende botilbud SEL § 85 og ABL § 105
 • Længerevarende botilbud SEL § 108

Længerevarende botilbud

Der er foretaget en ny opdeling af den tidligere kvalitetsstandard, der omfattede SEL § 85 og ABL § 105 samt SEL § 108. Opdelingen skyldes tekniske korrektioner og afspejler lovgrundlagene, men der er ikke foretaget visitationsmæssige ændringer.

Der er således udarbejdet ny kvalitetsstandard for henholdsvis ABL § 105, SEL § 85 og SEL § 108.

Reviderede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er det tilføjet, at borgere under 30 år skal rette henvendelse til UngeCentret. Tilføjelsen rammesætter således opgavedelingen mellem Visitationen, Det Specialiserede Område og UngeCentret:

 • Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold SEL § 107
 • Midlertidigt botilbud SEL § 110
 • Social behandling af stofmisbrug SEL § 101
 • Alkoholbehandling SUL § 141
 • Misbrugsbehandling SUL § 142

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Udover ovenstående tilføjelse er der ligeledes, under "Særlige forhold", tilføjet afsnit om "Kørsel til og fra tilbuddet".

Merudgifter SEL § 100

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder det nye beregningssystem med intervaller i lovgrundlagets stk. 3.

Socialpædagogisk støtte SEL § 85

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende praksis på området.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 95
 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 96
 • Støtte- og kontaktpersonordningen SEL § 99
 • Aktivitets- og samværstilbud – uvisiteret SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: DIR/SS/ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S ønsker politisk godkendt 3 justeringer i Interessentskabskontrakten.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har på 2 bestyrelsesmøder i august 2018 og oktober 2018 drøftet og gennemgået interessentskabskontrakten med særligt fokus på bestyrelsens rolle og opgaver samt ønsker til justeringer heri fra Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet nedenstående præciseringer til interessentskabskontrakten som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018:

 • Afsnit 4.2: Præcisering med prioriteringer af de 3 grupper af lejere, der kan udlejes til
 • Afsnit 6.1.1: Præcisering af suppleant for formand og næstformand
 • Afsnit 6.1.3: Præcisering af, hvilken interessent, der varetager formands- og næstformandsposten

Vedlagt opdateret interessantskabskontrakt med justeringer markeret med rødt.

Regionsrådet i Region Nordjylland og Byrådet i Brønderslev Kommune skal sideløbende godkende de 3 justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Den videre proces, efter godkendelse af interessantskabskontrakten i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, er fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på godkendelse af justeringerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender justeringerne i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Indstilling

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 5:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Budget 2019 for den selvejende institution Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2019.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2019, som indebærer en månedlig takst på 13.251 kr. Taksten i 2018 var på 12.627 kr. svarende til en takststigning på 4,9 %. Taksten er beregnet på baggrund af 33 brugere og et samlet budget på 4.981.200 kr. (i 2018 var der et samlet budget på 4.750.400 kr.)

Taksten jf. det oplyste i budgettet er lidt højere end i 2018. Dette skyldes, at der er kommet nye brugere til, som har brug for større støtte og vejledning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2019 på 13.251 kr.

Beslutning

Godkendt idet udvalget bemærker, at en takststigning på 4,9% kan få betydning for visitering af nye borgere til tilbuddet.

Bilag

Til toppen


18. Budget 2019 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2019.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2019, som indebærer en månedlig takst på 13.992 kr. Taksten for 2018 er 13.828 kr. svarende til en takststigning på 1,2 %. Taksten erberegnet på baggrund af 24 pladser og et samlet budget på 3.908.872 kr. (i 2018 var der et samlet budget på 3.862.878 kr.)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2019 på 13.992 kr.

Beslutning

Godkendt idet bemærkes, at takstniveauet ligger højere end sammenlignelige tilbud indenfor kommunen.

Bilag

Til toppen


19. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2017 (udsat fra fællesmødet den 6. juni 2018)

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Bilag: Sundhedsprofil 2017 for Brønderslev Kommune

 1. Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

Det nuværende serviceniveau for vedligeholdende træning fremgår af vedlagte bilag, og udgangspunktet har været, at beløbsrammen til vedligeholdende træning er blevet reduceret som følge af de økonomiske udfordringer, som Social- og Sundhedsudvalget har haft i tidligere år. En begrænsning af træningsomfanget betyder, at borger kan få behov for øget hjemmehjælp, og dermed belaste Ældreomsorgsudvalgets budget. Der foreslås en drøftelse af, om det nuværende niveau for vedligeholdende træning skal fastholdes, eller om der bør skrues op for træningsomfanget med henblik på at reducere udgifterne til hjemmepleje.

Bilag: Forslag til godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet.

 1. Forebyggelige indlæggelser

Drøftelse af, om der er initiativer, der bør iværksættes med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser vedrørende forstoppelse, blærebetændelse, dehydrering og lungebetændelse.

Bilag: Hotline til hospitaler skal forebygge akutte indlæggelser

Bilag: Status for indsatser for at forebygge indlæggelser

 1. Principdrøftelse om overførsel af +65-årige borgere fra SS og ÆO

Bilag: +65-årige borgere, der kan overføres fra SS til ÆO - bilag eftersendes.

 1. Status for flytning mellem Cassiopeia og Stenumgård

Orientering om status.

 1. Fælles anlægsbevilling på budget 2019

Orientering om, hvordan anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. forventes forelagt Byrådet.

 1. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ad1:

Alle mødt.

Velkomst ved Martin Bech.

Ad2:

Opfordring til, at der bliver sat fokus på sundhed på tværs af alle udvalgsområder og at der sættes fokus på bevægelse/modgå fysisk inaktivitet.

Ad3:

Udvalgene imødeser en business-case, hvor der skrues op for træningsomfanget. Forudsætningen er, at der laves et 0-budget.

Ad4:

Forvaltningen oplyser, at der sættes fokus på genindlæggelser i den kommende tid. Målet er at få data for genindlæggelse på hvert plejecenter. Plejehjemslæger medvirker også til at øge kvaliteten i indsatsen på plejecentrene og at forebygge indlæggelser.

Der er fokus på forebyggelige indlæggelser hos borgere i eget hjem via erfaringerne fra TiT-projektet.

Orientering om, at der forelægges en sag til politisk behandling i Kontaktudvalget om regional medfinansiering af IV-behandling. Hvis der indgås aftale, forventes en ny procedure at kunne rulles ud i 2019.

Ad5:

Orientering om, at der i forbindelse med lukning af flerårsaftalen i 2016 blev overført borgere fra SS til ÆO. Beløbsrammen var oprindeligt en merudgift for ÆO på ca. 3 mio.kr. Denne udgift er nu nedbragt til 387.000 kr., hvilket betyder, at ÆO har fået tilbageført netto 2,6 mio.kr.

Visitationen er opmærksom på, at en yderligere række borgere kan overføres fra SS til ÆO. Der bør være opmærksomhed på, om der herved sker en uhensigtsmæssig udgiftsoverførsel mellem udvalgene.

Ad6:

Orientering om, at der etableres et tilbud på Stenumgård til handicappede med de nuværende 7 borgere på Cassiopeia.

Der er planlagt, hvordan flytning på Margrethelund skal foregå, således at de nuværende boliger på Cassiopeia bliver taget i brug.

Ad7:

Orientering om, hvordan anlægsbevillingen søges udmøntet.

Desuden orientering om status for forhandlingerne med LEV om salg af Vibevej. Det undersøges, om der er mulighed for at leje Vibevej via boligforeningen.

Ad8:

Orientering om ÆO’s besøg på Mou Rehabiliteringscenter. Stedet er et besøg værd, også for SS-udvalget.

Det kunne overvejes, om der burde afsættes et mindre fælles budget mellem de to udvalg, som kan udmøntes efter samlet beslutning, og således at søjletænkning kan undgås.

Bilag

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


21. Lukket punkt:


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 19. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer