Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 13. september 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med henblik på beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 11:

Udvalget ønsker afdækning foretaget inden for handicap-/psykiatriområdet, mens sundhedsområdet så vidt muligt friholdes.

Udvalget ønsker medarbejderne inddraget i udformning af reduktionerne.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 8:

Udvalget er orienteret om, at der stadig arbejdes med opnåelse af besparelser med henblik på at finansiere sagstilgang i indeværende år.

Udvalget peger for nuværende alene på konkrete reduktioner, og arbejder fortsat med at udarbejde yderligere konkrete forslag, herunder forslag fra MED-organisationen. Udvalget ønsker ikke at fremlægge ikke definerede forslag.

Udvalget er bekymret for, om det er realistisk at nå en samlet reduktion på 1,5 %.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2018:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. maj 2018 følgende:

”Forslagene til reduktionspulje udsendes til høring. Det understreges, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

A ønsker, at forslagene først udsendes, når økonomiforhandlingerne er afsluttet.”

I forlængelse heraf tilkendegav Økonomiudvalget, at de udvalg, der endnu ikke fuldt ud har beskrevet, hvordan man kan nå 1,5 %, bedes arbejde videre hermed med henblik på at opnå en beskrivelse på i alt 1,5 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man kan arbejde videre med reduktionsforslagene.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2018, pkt. 4:

Udvalget ønsker et notat, der beskriver muligheder for at investere i fremtidige driftsbesparelser.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. august 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde.

Afdækningsforslag samt de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 5:

Udvalget indstiller de fremlagte reduktionsforslag indgår i den videre budgetproces.

Udvalget ønsker beskrevet konsekvenserne af en afdækning af det samlede reduktionspuljebeløb.

Udvalget indstiller, at der afsættes en anlægspulje på 4 mio.kr.

Lasse Risgård var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. september 2018:

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om, at der udarbejdes yderligere reduktionsforslag, idet de tidligere fremsendte reduktionsforslag ikke beskrev de 2,9 mio.kr., som Økonomiudvalget har bedt udvalget beskrive.

Forslaget bliver behandlet på FAG MED for Sundhed og Velfærd den 12. september 2018.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er orienteret om høringssvar fra MED-organisationen i tilknytning til de fremlagte forslag.

Udvalget kan anbefale forslag nr. 7 om lukning og salg af Vibevej.

Udvalget har grundigt vurderet forslagene 4, 5 og 6 om lukning af tilbud. Udvalget vurderer, at lukning af de uvisiterede tilbud i Det blå Hus, værestedet i Dronninglund og Klub Trampolinen vil medføre, at en væsentlig del af de berørte borgere kan få behov for et visiteret og dermed dyrere tilbud. Andre borgere kan få vanskeligere ved at klare sig selv, og kan dermed blive dårligere – og dermed dyrere – på sigt. På den baggrund kan udvalget ikke anbefale disse forslag oversendt til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen

Opdateret 14. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer