Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 16. januar 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 5 udsættes.

Til toppen


3. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 13. december 2019 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2019. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Økonomi
 • Ejendomsskatter i I/S Sundhedshuse
 • 5 års gennemgang
 • Daglig drift og servicefunktioner

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om fritagelse for dækningsafgift


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Sundhedshus I/S skal fritages for betaling af dækningsafgift.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland ønsker Brønderslev Kommunes stillingtagen til, om Brønderslev Sundhedshus I/S kan fritages for betaling af dækningsafgift, idet dette vil forbedre driftsøkonomien i sundhedshuset. Dækningsafgiften giver i 2019 Brønderslev Kommune en indtægt på 390.201 kr., hvoraf Brønderslev Kommune betaler 29 %, og Region Nordjylland betaler 71 %.

Anmodningen har været behandlet på bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 13. december 2019, hvor de regionale repræsentanter stemte for fritagelse, og de kommunale repræsentanter stemte imod. Idet formandens stemme i dette tilfælde er udslagsgivende, fremsendes sagen til afgørelse i Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet bakker op om de kommunale bestyrelsesmedlemmer og afviser fritagelse for dækningsafgift i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at hvis fritagelsen for betaling af dækningsafgift besluttes, vil det kræve en tillægsbevilling på 277.042 kr. netto.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af etablering af SEL § 82 a/b tilbud og kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende etablering af "Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b" og dertilhørende kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring til etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a /b.

Pilotprojektet har været i gang siden den 4. november 2019, hvor der for nuværende er syv borgere i gruppeforløb i Brønderslev og fire borgere i gruppeforløb i Dronninglund. De foreløbige erfaringer med pilotprojektet er, at borgerne deltager, mødestabile og profiterer af tilbuddet.

Med afsæt i de erfaringer, der er genereret i forbindelse med pilotprojektet, ønsker Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd at etablere Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b.

Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b etableres som gruppestøtte eller tidsafgrænset individuel støtte til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Formålet med indsatsen er at tilbyde en midlertidig, fleksibel og forebyggende indsats, der hjælper borgere i målgruppen til at blive så selvhjulpne som muligt og forebygge, at de oplever en forværring i funktionsniveau.

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetstanderne skal revideres én gang årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af "Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b" og dertilhørende kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


6. Nordjysk Socialaftale 2021-22 - indledende drøftelse


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, om der er pointer, synspunkter, input m.v. i relation til den kommende Nordjysk Socialaftale 2021-22, som skal indgå i drøftelserne på visionsdagen den 3. februar 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale 2018-20 udløber ved årets udgang, og arbejdet med Nordjysk Socialaftale 2021-22 er i gang. Den Administrative Styregruppe har foreslået følgende ramme for den kommende socialaftale:

 • Overordnet vision: Øget egenmestring (videreførsel fra nuværende socialaftale)
 • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
 • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
 • Fokusområde 3: Hvordan udviklers de bedste og billigste indsatser i Nordjylland?

Den 3. februar 2020 er udvalgspolitikere og repræsentanter fra brugerorganisationerne indkaldt til visionsdag for den kommende socialaftale. På visionsdagen vil der være fokus på at skabe enighed og forståelse for, hvad skal der samarbejdes om i de kommende år på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

I bilaget er de opstillede fokusområdet beskrevet yderligere, og Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at fremsende pointer, synspunkter, input m.v., som kan indgå i drøftelserne på visionsdagen den 3. februar 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den overordnede vision og fokusområderne samt vurderer, om der er pointer, synspunkter, input m.v., som ønskes fremsendt med henblik på at indgå i drøftelserne den 3. februar 2020.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


7. Procedure for §18 særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for, at flere frivillige sociale foreninger har mulighed for at ansøge den særskilte § 18 pulje samt drøfte processen for uddeling af midler.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommune:

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Frivilligrådet skal drøfte muligheder for at udbrede de 3 temaer, så flere frivillige sociale foreninger søger puljen samt drøfte processen for uddeling af midler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingerne fra Frivilligrådet.

Indstilling

Frivilligråd, 9. januar 2020, pkt. 4:

Frivilligrådet har drøftet muligheden for at udbrede de 3 temaer inden for de frivillige sociale indsatser. Frivilligrådet samler forslagene i et notat, som efterfølgende sendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Frivilligrådet har drøftet processen for uddeling af §18 særlige indsatser og fremsender årshjulet til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Aase Jakobsen var fraværende.

Beslutning

Det årlige fællesmøde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget tilføjes årshjulet, hvor indsatsområderne også kan drøftes.

Social- og Sundhedsudvalget afventer notat fra Frivilligrådet.

Bilag

Til toppen


8. Indsatsforløb med Socialstyrelsen til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb med Socialstyrelsen til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tilbyder kommuner indsatsforløb med videns- og kvalitetsløft til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien med afsæt i begreberne om recovery og rehabilitering, som en del af Regeringens vedtagne handlingsplan for psykiatrien "Vi løfter i fællesskab".

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb på 4-12 måneder med opstart i januar 2020. Baggrunden for ansøgningen er, at Fagforvaltningen oplever en stigning i antallet af borgere med mere komplekse psykiske og sociale problemstillinger, der skal kunne rummes i socialpsykiatrien.

Indsatsforløbet skal bidrage med videns- og kvalitetsudvikling af socialpsykiatrien ved at afdække praksis med henblik på udviklingspotentiale, så de socialpsykiatriske tilbud har de nødvendige kompetencer i form af aktuelt bedste viden og metoder. Dette for at borgerne kan opnå en større grad af selvstændighed med henblik på trivsel, sundhed, mestring og at flere borgere kan klare sig for mindre indgribende indsatser.

I indsatsforløbet indgår en implementeringsgruppe bestående af borgere, medarbejdere og ledere tilknyttet socialpsykiatrien.

Indsatsforløbet kan afvikles inden for det gældende budget i Handicap og Psykiatri.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indsatsforløbet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Indsatsforløb med Socialstyrelsen til voldsforebyggelse på botilbud


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb med Socialstyrelsen til at forebygge voldsomme episoder på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb til botilbud og boformer, der arbejder med borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, for at understøtte implementeringen af "De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse", der blev udgivet i december 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb på tværs af Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris på 12 måneders varighed med opstart i januar 2020. Baggrunden for ansøgningen er, at botilbuddene oplever udfordringer med at vedligeholde en ensartet struktur for voldsforebyggelse på grund af borgernes komplekse problemstillinger og forskelligartede voldsomme episoder.

Indsatsforløbet skal bidrage med videns- og kompetenceudvikling samt afdække praksis med henblik på udviklingspotentiale, for at støtte medarbejdere og ledere i at forebygge voldsomme episoder og derigennem fremme trivsel og tryghed blandt borgere og medarbejdere.

Indsatsforløbet kan afvikles inden for det gældende budget i Handicap og Psykiatri.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indsatsforløbet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Rusmiddelcentrets økonomi


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den samlede økonomi på Rusmiddelcentret, herunder flytning til Nordens Allé.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik i møde den 14. november 2019 forelagt en sag om flytning af Rusmiddelcentret fra Jyllandsgade til Nordens Allé i Brønderslev. Udvalget ønskede en samlet plan incl. aftale med UngeCentret forelagt, inden der træffes endelig beslutning.

Siden udvalgsmødet er der på administrativt niveau indgået en aftale med Rusmiddelcentret om at lave en kapacitetsaftale på 300.000 kr. Aftalen betyder, at UngeCentret fremover køber 3 specifikke ydelser hos Rusmiddelcentret, hvor disse ydelser tidligere har været købt hos private leverandører. Aftalen betyder, at Rusmiddelcentret er garanteret end indtægt på 300.000 kr., samt at der faktureres for evt. ydelser, der leveres ud over de 300.000 kr. Aftalen er indgået under forbehold for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets godkendelse.

Aftalen betyder desuden, at det nuværende personale på Rusmiddelcentret fastholdes.

I vedlagte notat er det nuværende budget opstillet. Dette budget er ikke ændret grundlæggende i en årrække trods markant ændring i brugen af Rusmiddelcentret. I den mellemliggende periode er der styret efter nettotallet, og udgifter og indtægter er løbende tilpasset i muligt omfang. Budgettet opererer med et nettobudget på 288.000 kr., som svarer nogenlunde til lederlønnen.

Der er desuden opstillet et revideret budget, hvor udgifter og indtægter er tilpasset det nuværende behov i Jyllandsgade, ligesom der er opstillet et revideret budget ved flytning til Nordens Allé. Der er i begge tilfælde tale om helårsbudgetter. I budgetterne er de forventede indtægter fra såvel Visitationen, Det specialiserede område, som UngeCentret opskrevet i forhold til 2019, idet udgifterne til stofmisbrugsbehandling i 2019 er blevet noget dyrere end oprindeligt forudsat.

Af budgettet fremgår det, at Rusmiddelcentrets økonomi vil balancere, såfremt Rusmiddelcentret flytter til Nordens Allé, og de sparede beløb til rengøring tilbageføres til Rusmiddelcentrets budget. Det bemærkes i forlængelse heraf, at Rusmiddelcentrets takster bør gennemarbejdes i foråret 2020 med henblik på at have et opdateret takstgrundlag for 2021.

Flytning vil koste i alt 255.000 kr., hvoraf de 200.000 kr. kan findes på anlægsbudgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Rusmiddelcentret flyttes til Nordens Allé
 • der indgås en kapacitetsaftale med UngeCentret på 300.000 kr. årligt
 • takstgrundlaget gennemarbejdes til brug for budget 2021
Personale

Det nuværende medarbejderantal i Rusmiddelcentret fastholdes. Ved flytning kommer Rusmiddelcentret til at være i samme bygning som Springbrættet, hvorved personalet vil få til opgave at sikre, at de forskellige borgergrupper i huset kan fungere sammen både i og især udenfor huset.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, dog flyttes der budget fra pol. 103 til pol. 702, da det indgår i takstberegningen for Rusmiddelcentret.

Beslutning

Udsat som følge af indkomne høringssvar, som udvalget ønsker mere tid til at forholde sig til.

Bilag

Til toppen


11. Satspuljemidler til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab


Resume

Sagsforløb: BE/SS/FK/ØK

Orientering om tilsagn om støtte til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen blev sendt til ”Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept”.

Sammen har Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur udformet og indsendt en ansøgning med fokus på at skabe ramme og mulighed for, at borgere gennem målrettede tilbud styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Dette er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med.

I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet skal desuden styrke kompetencerne i idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

Brønderslev Kommune er blevet tildelt 3.051.760 kr. til projektet - bl.a. til aflønning af en nyansat playmaker.
Den samlede målsætning i projektet er at udsluse omkring 1.000 borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter eller UngeCenter samt at fastholde 250 af disse i foreningsidræt gennem den 3-årige projektperiode.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af playmaker i UngeCenter/Jobcenter.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stækker sig over en treårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 3.051.760 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 - 16.30.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Møde mellem ledelsen på UngeCentret og Visitationen, Det specialiserede område
 • Etablering af fælles billede af aktuel status for overdragelse af borgere fra UC til DSO.
 • Aftale som særlig opmærksomhed fra UC i forhold til ressourceforløb og kommende pensionssager.
 • Aftaler om dokumentationskrav/ belysning af sagerne i overdragelsen.

Der er aftalt opfølgning på punkterne i april måned

 1. Aftaler om model for handleplanmøder før overgangen.Misbrug – opfølgning på drøftelse fra sidste møde

I forlængelse af sidste møde og budgetaftalen for 2020 er der lavet en vurdering af, hvordan den samlede økonomi på Rusmiddelcentret kan forbedres. Regnskab 2019 forventes at udvise en merudgift på ca. 900.000 kr.

Den samlede vurdering består af to elementer. Det ene element er optimering indenfor Sundhed og Velfærd. Der lægges op til at flytte Rusmiddelcentret til Springbrættet på Nordens Allé i Brønderslev, hvilket vil reducere husleje og rengøringsomkostningerne. Selve flytningen finansieres af en anlægsbevilling. Det andet element er en aftale med UngeCentret om at købe ydelser, som Rusmiddelcentret ikke tidligere har tilbudt. UngeCentret har foreslået en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt, således at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt. Leverer Rusmiddelcentret ydelser for mere end 300.000 kr., afregnes dette med UngeCentret.

Samlet betyder de foreslåede ændringer, at budgettet forventes at kunne balancere under forudsætning af, at taksterne for 2020 kan hæves med i alt 175.000 kr., idet udgifterne til stofmisbrugsbehandling er steget i 2019.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter, om de foreslåede ændringer kan godkendes.

 1. Konklusioner fra KL-netværk på det specialiserede socialområde

Sundhed og Velfærd har i løbet af 2019 deltaget i et KL-netværk med i alt 30 kommuner med henblik på dels at skabe et forbedret datagrundlag for KL’s interessevaretagelse ved de årlige økonomiforhandlinger, dels at give de deltagende kommuner mere specificerede oplysninger om egne data sammenlignet med de øvrige kommuners data. Arbejdet har betydet, at datagrundlaget, er valideret af Danmarks Statistik, og det har også været medvirkende til, at der er givet et betydeligt rammeløft i KL-aftalen for 2020.

Udgangspunktet for arbejdet i KL-netværket har været en række hypoteser, som via det forbedrede datagrundlag har kunnet bekræftes eller afkræftes. Selve afrapporteringen fra KL-netværket er meget teknisk, men vedlagte plancher giver et overblik over hovedkonklusionerne.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene tager orientering fra KL-netværket til efterretning.

 1. Serviceniveau på tværs af de to udvalg

Der ønskes en drøftelse af tilgangen til arbejdet med det politisk fastlagte serviceniveau i henholdsvis UngeCentret og Visitationen. Der gives på mødet en kort præsentation af, hvordan de to enheder arbejder med det politisk fastlagte serviceniveau. Hensigten med drøftelsen er at sikre, at borgerne får så let en overgang mellem de to enheder som muligt.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter, hvordan det sikres, at borgerne får så let en overgang mellem de to enheder som muligt.

 1. Ønsker til den fremtidige dialog mellem de to udvalg

De to udvalg har – med udgangspunkt i Misbrugscentrets økonomi – aftalt fællesmøde den 19. august 2019 og dags dato. I forlængelse heraf foreslås en drøftelse af, om der skal afholdes yderligere møder, eller om der skal holdes møder med en fast kadence.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter den fremtidige mødekadence.

 1. Eventuelt
Beslutning

Ad. 1:

Intet.

Ad. 2:
Enighed om, at samarbejdet bevæger sig i en positiv retning.

Ad. 3:

Martin Bech kvitterede for kapacitetsaftalen, som Beskæftigelsesudvalget har godkendt. Social- og Sundhedsudvalget forventer at træffe endelig beslutning om Rusmiddelcentrets økonomi på det næste udvalgsmøde.

Ad. 4:

Præsentation af konklusioner taget til efterretning.

Ad. 5:

Tilgang til arbejdet med serviceniveau i Visitationen og UngeCentret blev gennemgået.

Udvalgene tilkendegav, at sigtet er, at borger skal have så glidende en overgang som muligt fra UngeCentret til Visitationen.

Forvaltningerne sætter sig sammen og gennemgår en række cases for at sikre læring på tværs.

Ad. 6:

Næste fællesmøde holdes i maj.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget har godkendt principper for udmøntning af pulje afsat til bevæg dig for livet.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer