Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 15. april 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Sag nr. 7 udgår.

Til toppen


3. Behandling af § 18 ansøgninger i den ordinære pulje


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 78 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forslag til fordeling af § 18 midler.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2020 afsat 418.242 kr. til uddeling.

Til uddeling i 2020

418.242 kr.

Midlerne fordeles således:

Annonceudgifter til §18 – puljer

12.000 kr.

Frivilligrådet

15.000 kr.

Frivilligprisen

5.000 kr.

Udgifter i alt

32.000 kr.

Til rådighed til uddeling i 2020

386.242 kr.

Midler foreslået fordelt ifølge vedhæftet bilag.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2020, er der indkommet 78 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 843.194 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 386.168 kr.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2020, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2020 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivilligrådetsindstillinger.

Indstilling

Frivilligråd, 1. april 2020, pkt. 2:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 386.168 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling godkendt. Desuden bevilges 10.000 kr. til julearrangement i Sognegården i Brønderslev.

Ansøgningsfristen til pulje for særlige indsatser udsættes.

Bilag

Til toppen


4. Årsrapport over tilsyn på Handicap og Psykiatri 2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Årsrapport over tilsyn foretaget af Socialtilsyn Nord på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde i 2019 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord godkender, og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland for at sikre, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med tilbuddets formål efter lov om social service. Alle sociale tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg om året, der både kan være anmeldt eller uanmeldt.

Årsrapporten giver et samlet overblik over tilsynsrapporterne for tilbuddene på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde, der er udarbejdet af Socialtilsyn Nord i 2019. Tilsynsrapporten for Socialpædagogisk Støtte og SKP indgår ikke i rapporten, da BDO er tilsynsførende på dette område.

Rapporten er inddelt i to overordnede kapitler henholdsvis: Handicap- og Psykiatriområdet.

Rapporten tager udgangspunkt i tilsynets vurderinger ud fra følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer
 • Økonomisk tilsyn

Socialtilsyn Nord benytter en scoreskala fra 1-5 i deres vurderinger, hvor scoren 5 gives, når et tilbud i høj grad opfylder kravene. Denne scoreskala afspejles også i årsrapporten.

Under hvert tema i rapporten fremgår et samlet overblik over tilsynets gennemsnitlige vurdering af tilbuddene i forhold til det pågældende tema, en beskrivelse af tilbuddenes høje og lave scorer samt særlige udviklingspunkter, som tilsynet har påpeget. Derudover fremgår løbende beskrivelser af, hvilke tiltag der er iværksat for at imødekomme udviklingspunkterne.

Handicap- og Psykiatriområdet har generelt scoret højt i tilsynsrapporterne for 2019, hvilket betyder at tilbuddene lever godt op til Socialtilsyn Nords krav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Høring Praksisplan for kiropraktik 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland har sendt udkast til praksisplan for kiropraktik 2020 i høring. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet i Samarbejdsudvalg for kiropraktik og Regionsrådet.

Sagen sendes til høring i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Overenskomst om Kiropraktik § 13 stk. 2 udarbejder Region Nordjylland en praksisplan i hver valgperiode. Planen har til formål at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om blandt andet kapacitet, placering af ydernumre, udvikling i samarbejdet med sundhedstilbud og kvalitetsudviklingen inden for rammerne i overenskomsten. Derudover forelægges en beskrivelse af eksisterende kiropraktortilbud i regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

Udkast til Praksisplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland og repræsentanter for de praktiserende kiropraktorer, og indgår i Region Nordjyllands samlede sundhedsplanlægning. Praksisplanen har til formål at beskrive, i hvilken retning kiropraktorområdet i Region Nordjylland skal udvikles.

Administrationens bemærkninger til praksisplanen:

Analysedelen af praksisplanen viser, at Brønderslev Kommune er den kommune i Region Nordjylland med den højeste andel af befolkningen, som modtager kiropraktik. Analysen viser, at 10,96 % af borgerne i kommunen modtager kiropraktisk behandling, hvilket ligger en del over regionsgennemsnittet på 6,54 %.

Årsagerne til de store forskelle kommunerne imellem kan med fordel afdækkes nærmere. Både i forhold til antal ydelser pr. person og andel af befolkningen, som modtager behandling. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd finder, at det - så længe, der ikke er unødvendig ventetid til behandlinger - ikke er nødvendigt at udvide kapaciteten på området.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget drøfter indholdet af et eventuelt høringssvar til Praksisplan for kiropraktik 2020.

Beslutning

Udvalget drøftede praksisplanen, og vil i høringssvaret efterlyse et svar på den høje andel af borgere, der modtager kiropraktik i Brønderslev Kommune.

Bilag

Til toppen


6. Høring af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplan for fysioterapi er sendt i høring i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Hensigten med praksisplanen er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Vision og målsætninger for praksisplan for fysioterapi

Visionen i praksisplan for fysioterapi er sammenfaldende med visionen for Sundhedsaftalen og er, at nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

Målsætninger:

 • Målsætningen er at kommuner og praktiserende fysioterapeuter sikrer løbende dialog og koordination med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres sammenhængende forløb. Målsætningen foreslås opfyldt via fortsættelse og konsolidering af arbejdet med lokale dialogfora og en tværregional forankring, der sikrer opfølgning på tværs i relevante kommunale eller fælles fora.
 • Målsætningen er at styrke kvalitetsudviklingen og samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektor. Dette skal blandt andet ske ved at praksiskonsulenten deltager på møder i Samarbejdsudvalg for fysioterapi, når Samarbejdsudvalgets medlemmer vurderer, at deltagelsen er relevant.
 • I den kommende planperiode vil Region Nordjylland forstærke indsatsen i forhold til at udbrede almen praksis kendskab til ULRUS.

Region Nordjyllands praksiskonsulent vil udarbejde tiltag, som har til formål at udbrede almen praksis kendskab til ULRUS. Praksiskonsulenten vil blandt andet tilbyde Klyngepakken ULRUS samt afholde klyngemøder for almen praksis. Formålet med klyngemøder er at sætte fokus på hvilke patienter, der skal henvises til ULRUS, hvordan patienterne skal informeres samt undersøgelseselementerne og den udvidede epikrise.

 • Målsætningen er, at Samarbejdsudvalget fortsætter med at følge økonomien inden for det fysioterapeutiske område både regionalt og nationalt. Samarbejdsudvalget præsenteres årligt for opdaterede data. Disse data sendes ligeledes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat, som kan anvende dataene i en dialog mellem lokale privatpraktiserende fysioterapeuter og kommune.
 • Målsætningen er, at fortsætte indsatsen med at vejlede klinikker med høje udgifter pr. patient i, hvordan behandlingen kan optimeres, f.eks. gennem omlægning fra individuel behandling til holdtræning, hvor det vurderes relevant.
 • I planperioden arbejdes der fortsat for at udbrede kendskabet til indrapporteringspligten for utilsigtede hændelser blandt de praktiserende fysioterapeuter samtidigt med, at udviklingen i antallet af de indrapporterede hændelser følges.

Fysioterapi i Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Udvalgte tal fra bilag 1: Praksisbeskrivelse

Almen fysioterapi

 • Samlede udgift i Region Nordjylland i 2018 var 42,5 mio. kr. Udgifterne er steget med 4,5 % i perioden 2015-2018.
 • Udvikling i antal producerede ydelser 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 9 %, Brønderslev Kommune stigning på 25 %
 • Andel af borgere som modtager almen fysioterapi. Region Nordjylland 8 % af borgerne, Brønderslev Kommune 8,2 % af borgerne

Vederlagsfri fysioterapi

 • Samlede udgift for kommunerne i Region Nordjylland i 2018 var ca. 114 mio. kr. Udgifterne er steget med 14 % i perioden 2015-2018.
 • Udvikling i antal ydelser pr. patient i 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 18,3 %, Brønderslev Kommune stigning på 19,1 %
 • Udvikling i antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. Region Nordjylland stigning på 1,4 %, Brønderslev Kommune stigning på 1,5 %
 • Stigning i Brønderslev Kommune på 6,8 % i andelen af borgere, der modtager holdtræning.

Almen ridefysioterapi

 • Den samlede udgift i Region Nordjylland var knap 600.000 kr. i 2018. Udgifterne er steget med 35,6 % i perioden 2015-2018.

Vederlagsfri ridefysioterapi fysioterapi

 • Den samlede udgift for kommunerne i Region Nordjylland i 2018 var 14,3 mio. kr. Udgifterne er steget med 13,8 % i perioden 2015-2018.
 • Udviklingen i udgifter pr. borger til vederlagsfri fysioterapi 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 8,3 %, Brønderslev Kommune 56,7 %

Stigningen fremstår meget høj da udgifterne i Brønderslev Kommune 2015 lå meget under regionsgennemsnittet. Allerede fra 2016 lå niveauet mere jævnt i forhold til det regionale gennemsnit. Udgiften pr. borger til vederlagsfri ridefysioterapi ligger i 2018 lige under det regionale gennemsnit.

Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for Samarbejdsudvalg for Fysioterapi og det forventes, at udvalget godkender den endelige Praksisplan. Herefter skal Praksisplanen forelægges KKR og endeligt godkendes i Regionsrådet samt de enkelte nordjyske Byråd.

Tidsfrist for høringssvar er udsat på ubekendt tid grundet Covid-19.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til Praksisplan for fysioterapi 2020-2023.

Beslutning

Udvalget drøftede praksisplanen, og ønsker stigningen i antal leverede ydelser indenfor almen fysioterapi belyst, hvor Brønderslev Kommune har en stigning på 25% mens regionsgennemsnittet er på 9%. Desuden ønskes øvrige områder, hvor Brønderslev Kommune har et højere forbrug end regionsgennemsnittet belyst.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om evaluering af Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger


Resume

Sagsforløb: BE/FK/SS/ØK


I 2019 blev projekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger gennemført. Økonomiudvalget bevilgede på møde i juni 2018 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag til projektet.

Projektet var et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen


Udvalgene orienteres om evalueringen af projektet og igangsætning af det videre forløb.

Udvalgene skal tage stilling til overførsel af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Pilotprojekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreningers fokus var at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det var således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skulle løfte den samlede sundhedsindsats yderligere.

Pilotprojektet har vist, at den sociale struktur omkring foreningerne og deres fællesskabende aktiviteter kan være med til at fastholde borgere i fysisk aktivitet.

Pilotprojektet har desuden skabt et stærkt samarbejde mellem Sundhedscenter og Fritid og Kultur, der har været en tovholder på projektet på Sundhedscentret, som har været afgørende for projektets fremdrift. Dette sikrer, at der tages hånd om planlægning af foreningsbesøg, kontakt til foreninger, koordinering med terapeuter og andre opgaver, der sikrer, at foreningsbesøgene lader sig gøre.

De deltagende foreninger har taget godt imod projektet og leveret på deres opgaver. Alt dette medvirker til at tæt på 80 % af borgerne på Hjerte, Diabetes og KOL- rehabiliteringsholdene var med ude at prøve et eller flere foreningstilbud og 25 % af dem var i perioden efter afslutningen af rehabiliteringsforløbet en del af foreningstilbuddet. Derudover er lige knap 20 % af borgerne fastholdt i et foreningstilbud ved opfølgning efter 6 måneder.

Der kan læses nærmere om projektets forløb i vedlagte evaluering. Projektet har været omtalt i en artikel i Politiken Sundhed, som også er vedlagt. Økonomien i pilotprojektet fremgår også af evalueringen. Der har været et forbrug på omkring 24.000 kr. mindre end det ansøgte. Det foreslås, at disse midler går videre i det videre arbejde med satspuljeprojektet, som midler til understøttelse af de deltagende foreninger.

Pilotprojektets modige og nysgerrige tilgang til sundhedsarbejdet har vist nogle gode potentialer, som der arbejdes videre på. Der vil fortsat være et stærkt fokus på brobygning til fritids- og idrætslivet. Dette fokus udvides gennem det 3-årige satspuljeprojekt Sundhed, Motion og Fællesskab, som udvalgene blev orienteret om på møderne i januar 2020. Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt.

Projektet er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med. I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet er igangsat og organiseringen er på plads med en projektleder og projektmedarbejder på Sundhedscentret, der har igangsat arbejdet i marts 2020. På Unge- og Jobcentret er der ansat en playmaker fra april 2020, og i Fritid og Kultur arbejder Foreningskonsulenten med på opgaverne.

Projektet er igangsat pr. marts 2020, og erfaringerne fra pilotprojektet gør, at der vil være et klart fokus på opkvalificering af og dialog med de frivillige foreninger, netværk mellem foreninger og fagprofessionelle, valg og tilpasning af aktiviteter, der passer til målgruppen og kommunikation og synlighed af tilbuddene. Med erfaringerne fra pilotprojektet ses der store perspektiver i det videre projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning og godkender overførslen af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der til budget 2019 var et budget på 115.000 kr. Der blev brugt 90.663 kr. Til rest er der 24.337 kr. som overføres til 2020.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Til toppen


8. Bevæg dig for livet - Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering


Resume

Sagsforløb: ÆO/FK/SS/ÆR

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Anden fase af projektet løber fra den 1. april 2020 og frem til den 31. december 2021.

Projektet har bidraget til etablering af en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig. Derudover har det skabt værdifulde samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen.

Den forlængede partnerskabsaftale samt den nationale slutevaluering fremsendes hermed til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½-årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” (BDFL-Senior) om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder 18,5 time/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

BDFL–Senior og Brønderslev Kommune har forlænget projektsamarbejdet med en ny partnerskabsaftale (bilag 1), der løber frem til 31. december 2021. I projektets anden fase er ambitionen at fortsætte med de gode erfaringer og tiltag, der allerede er gjort – herunder understøttelse af foreningslivets aktiviteter til seniormålgruppen. Derudover vil der i den næste 2-årige periode være fokus på følgende initiativer:

 1. Fortsat være undersøgende og nysgerrig på andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
 2. Fortsætte det igangværende arbejde med partnerskabsforeninger og understøtte de aktiviteter, der er igangsat, samt tilbyde nye.
 3. Undersøge hvordan natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
 4. Ideudvikle på hvordan events i større og mindre omfang kan motivere målgruppen. Hvordan kan de positive erfaringer med Royal Run udvikles til at omfatte andre event-typer? Evt. med en sammenkobling med andre events i kommunen, så som markeder i lokale byer.
 5. Fortsat understøtte sundhedssamarbejde mellem foreningslivet og kommunens sundhedscentre. Herunder indgår BDFL-Senior også som en vigtig medspiller i satspuljeprojektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Bevæg dig for livet – Senior medfinansierer projektstillingen og bidrager med 75.000 kr. til lønmidler i 2020. I 2021 finansieres projektet således alene af Brønderslev Kommune via det overordnede Bevæg dig for livet samarbejde.

Brønderslev Kommune fik i slutningen af 2019 en bevilling fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept. Det har betydet, at der er ansat en ny projektmedarbejder, der i fællesskab med den nuværende projektleder på BDFL-Senior skal koordinere og udføre opgaverne i relation til det nye satspuljeprojekt, BDFL-Senior og sundhedsfremmende tiltag på handicap- og psykiatriområdet. Den nye projektmedarbejder er ansat tidsbegrænset frem til 31. december 2021.

National slutevaluering

På tværs af de 5 BDFL-Senior kommuner er der i starten af året lavet en slutevaluering på projektets første fase i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva (bilag 2).

Ifølge evalueringen har BDFL-Senior projektet på det organisatoriske plan bidraget til at øge sammenhængen mellem det lokale foreningsliv og kommunen, samt bidraget til vellykkede tværgående samarbejder mellem Sundhedsforvaltninger og Kultur- og Fritidsforvaltninger i kommunerne. De lokale projektlederes samarbejde med øvrige lokale aktører, såsom kommunale konsulenter, koordinatorer og foreningsrepræsentanter, vurderes i høj grad at være en afgørende faktor for, at projektet er lykkedes.

Projektet vurderes positivt fra et foreningsperspektiv som i høj grad efterspørger konkret og praktisk hjælp i BDFL-Senior samarbejdet. F.eks. til rekruttering og lokal markedsføring. BDFL Senior er lykkedes med at understøtte foreningerne i at sænke barriererne for deltagelse i fysiske aktiviteter for målgruppen.

’Gang’ fremhæves som den mest succesfulde aktivitet i BDFL Senior regi på tværs af kommunerne. Royal Side Run, ”Tag en ven med” og Idræt om dagen har været særligt vellykkede tiltag.

Gennem projektperioden har BDFL Senior skabt flere aktive seniorer både i foreningsregi og i selvorganiserede grupper. Projektet har desuden bidraget til et øget samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og DAI, kommuner og relevante aktører i lokalsamfundet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Rygestop
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 16. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer