Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 8. oktober 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


3. Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedspolitikken er gennemskrevet i forhold til høringssvarene, og FN´s 17 verdensmål er indarbejdet.

Social og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvorvidt sundhedspolitikken kan sendes til godkendelse i alle relevante råd, udvalg og i Byrådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har gennemskrevet udkastet til sundhedspolitikken i forhold til høringssvarene og indarbejdet FN´s 17 verdensmål.

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre det planlagte borgermøde. Der kan derfor med fordel være øget fokus på inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i implementeringsfasen.

Når politikken er vedtaget, inddrages borgerne og fagudvalgene med fokus på, hvordan den konkrete udmøntning af sundhedspolitikken kan ske.

Når sundhedspolitikken er endeligt godkendt i Byrådet, vil alle fagudvalg blive opfordret til at drøfte, hvilke initiativer og projekter der skal fremmes i forhold til at leve op til pejlemærkerne i sundhedspolitikken. Det kan f.eks. være i form af handleplaner, som beskriver indsatser eller fokusområder, som skal særligt prioriteres i hele eller dele af sundhedspolitikkens gyldighed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den endelige høringsversion, inden den sendes til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med enkelte tekstnære rettelser.

Udvalget opfordrer Byrådet til at beslutte, om der skal være røgfri miljøer og røgfri arbejdstid i Brønderslev Kommune, eller om spørgsmålet herom kan afgøres på den enkelte arbejdsplads. Det betyder samtidig, at denne formulering tages ud af høringsversionen.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at træffe beslutning om røgfri miljøer og røgfri arbejdstid, ønsker Carsten Ullmann, at spørgsmålet herom besluttes på den enkelte arbejdsplads.

Lars Bisgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte forventninger til en ny socialpolitik, som er indskrevet i budgetaftalen for 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På mødet ønskes en indledende drøftelse af forventninger til indhold, omfang, proces og tidsplan for udarbejdelsen af en ny socialpolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter forventninger til en kommende socialpolitik for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Ønsker og forventninger til ny socialpolitik drøftet. Udvalget foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende drøfter ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


5. Kommunal medfinansiering og data på sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver en kort status på kommunal medfinansiering og sundhedsdata til brug i kommunerne.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er i årene 2018 og 2019 sket er række ændringer på landsplan, som har afgørende betydning for levering af sundhedsdata til brug i kommunerne. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har samlet et overblik over de væsentligste ændringer og konsekvenserne heraf.

Ny DRG-model (takst system)

Aktiviteten for kommunerne afregnes på baggrund af en grupperingslogik (takst system), hvor patienter grupperes i et overskueligt antal kliniske meningsfulde grupper i forhold til diagnose og økonomi. Dette kaldes DRG. DRG er en forkortelse for ”diagnoserelaterede grupper” og et redskab, der bruges til at beregne gennemsnitsomkostninger for indlæggelser på landets sygehuse.

Staten bruger DRG-systemet til at takstfinansiere og fastlægge de overordnede finansieringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet. På lokalt niveau bruger regioner, sygehus- og afdelingsledelser systemet til at lægge budget samt styre og afregne aktiviteten. DRG anvendes også i afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

På grund af udviklingen i sygehusenes behandling fjernes fra 2018 skelnen mellem indlæggelse og ambulant behandling. I stedet beregnes en takst for det samlede behandlingsforløb, som kan bestå af både indlæggelse og ambulante besøg. Genindlæggelse indenfor 12 timer er også med i det samlede forløb for patienten.

Det giver databrud, og der kan ikke på nuværende tidspunkt laves historiske data på ændringer f.eks. antal indlæggelser over tid.

Aldersdifferentieret kommunal medfinansiering

DRG-taksterne er udgangspunktet for den kommunale medfinansiering, og fra 2018 er den kommunale medfinansiering blevet aldersdifferentieret.

Det bevirker, at småbørn og ældre borgere fremadrettet vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 år. Ved at differentiere på aldersgrupper indrettes systemet således, at der betales mest for de aldersgrupper, hvor kommunerne antages at have de bedste muligheder for at forebygge antallet af indlæggelser. Således betales der mindst medfinansiering for de grupper, som kommunerne må formodes at have mindst kontakt med. Således styrkes det økonomiske incitament til forebyggelse hos børn og ældre i modellen.

Ændringen betyder, at kommunen medfinansierer 45 % af DRG-taksten for de 0-2 årige, 20 % af DRG-taksten for 3-64 årige, 45 % af DRG-taksten for de 65-79 årige og 56 % af DRG-taksten for den 80+ årige.

Ændringerne i den aldersdifferentierede medfinansiering og den samtidige ændring i takstsystemet har blandt andet betydet, at det ikke er muligt at afgøre, om ændringer i udgifter til kommunal medfinansiering i 2018 skyldes den aldersdifferentierede medfinansiering, stigning i aktivitetsniveauet eller den nye grupperings-logik.

Ny registreringsmodel (LPR3) på landsplan

Langt de fleste af de sundhedsdata, som Brønderslev Kommune kan trække fra eSundhed, stammer fra regionernes indberetninger til Landspatientregisteret (LPR). Landspatientregisteret er blevet moderniseret, og de 5 regioner er i løbet af 2019 overgået til landspatientregister version 3 (LPR3).

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlige for Landspatientregisteret, og der har været en del problemer dels i forhold til datavalidering og dels i forhold til den tekniske løsning. Det har blandt andet betydet, at der ikke har kunnet leveres uddata til eSundhed eller beregnes kommunal medfinansiering.

Den kommunale medfinansiering har på den baggrund været fastfrosset i 2019, 2020 og 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2020, pkt. 5:

Udsat.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker brev sendt til Sundhedsministeren med kopi til KL om, at det er utilfredsstillende, at KMF fortsat ikke virker, og det giver anledning til, at det er vanskeligt at styre økonomien i kommunerne. Brevet ønskes udarbejdet i samarbejde med andre nordjyske kommuner.

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


6. Udgiftsanalyse på borgere i socialaftaletilbud


Resume

Sagsforløb: SS

Med Rammeaftalen (Socialaftalen) 2017 blev det besluttet, at der skal udmøntes en udgiftsreduktion på borgere i socialaftaletilbud på 5 pct. i 2020 sammenlignet med 2016 niveauet. Udgiftsreduktionen skal indfases løbende, og skal ske delvis gennem takstreduktioner og delvis gennem mere præcis visitering. Der er i perioden opnået en besparelse på 6,1 pct.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

For at skabe overblik anvendes et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 klarlægger udviklingen for udgifterne til de nordjyske borgere, der har været i et nordjysk socialaftaletilbud i 2016-2019.

Ved at følge udgiftsudviklingen for den udvalgte målgruppe gives en vurdering om, hvorvidt kommunerne lever op til udgiftsreduktion på 5 pct. i 2020.

Med udgiftsanalysen 2020 fremgår det, at kommunerne og regionen samlet set har opnået en udgiftsreduktion på 6,1 pct., svarende til en samlet besparelse på 4,0 mio. kr. pr. måned. Hvis januar er repræsentativ for de øvrige måneder, vil det give en årlig besparelse på knap 50 mio. kr.

Analysen omhandler kun de borgere, som har modtaget en socialaftaleindsats i alle årene 2016-2020, hvorfor udgiftsanalysen ikke kan sige noget om den samlede udgiftsudvikling for det specialiserede socialområde, herunder de ca. 600 borgere, som ikke længere er omfattet af analysen.

Aftalen omkring en udgiftsreduktion omhandler både et mål om lavere takster og et mål om mere præcis visitering. Denne nuance er ikke mulig at fremvise i analysen, hvorfor udgiftsudviklingen både skyldes takstreduktioner samt ændringer i borgernes ydelser.

Udgiftsanalysen viser, at der er sket en reduktion i udgifterne på både dag-/døgnområdet for voksne samt på dagområdet for børn. Der har til gengæld været en mindre stigning i udgifterne på døgnområdet for børn, hvilket primært kan tilskrives borgere i aflastning. I og med at analysen kun har fokus på borgere, som har været visiteret til et socialaftaletilbud i 2016-2020, kan der være en naturlig stigning i antallet af aflastningsdøgn. Dette kan skyldes, at kommunerne ofte starter med tiltag i barnets eget hjem og dermed kun få visiterede aflastningsdøgn. Henover årene kan barnet få behov for mere aflastning, hvormed udgiften ligeledes vil stige grundet flere visiterede aflastningsdøgn. Dette har påvirket udgiftsudviklingen – i særlig grad de kommuner og regionen, som har visiteret borgerne eller er driftsherrer for aflastningstilbuddene.

Udgiftsanalysen 2020 blev godkendt i møde ved Den Administrative Styregruppe (DAS) den 17. august 2020 og behandlet i møde ved Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland den 4. september 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager Udgiftsanalysen 2020 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

  • Tandplejen
  • Genoptræning
  • Botilbud
  • Dagtilbud
  • Socialpædagogisk støtte/SKP
  • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


8. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 34 %, hvilket er 5 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 62 sager i Brønderslev Kommune. Her er 38 stadfæstet, i 3 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 17 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 4 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 afgjort 62 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 4 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 3 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 16 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 12 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 8 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne og 1 sag er blevet afvist.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 33 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 15 af sagerne, 1 afgørelse er blevet ændret, 15 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 2 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 1 klage indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 5 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 34 og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 i 1. halvår 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Det er vigtigt at fastslå, at ”hjemviste” ikke er det samme som ”ændrede”, da hjemviste oftest er udtryk for manglende dokumentation i forhold til juridiske krav, men ikke socialfaglige fejl.

Det bemærkes endvidere, at Brønderslev Kommunes andel af klager er noget mindre, end hvad der skulle forventes efter befolkningstal.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 30. september 2020, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 30. september 2020, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Mødekalender 2021 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt, dog ønskes mødet den 14/1 flyttet til en anden dag.

Lars Bisgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lars Bisgård var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer