Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 3. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Sundhedspolitik - opsamling 2. høring


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedspolitikken har været i 2. høring i råd og udvalg.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, om Sundhedspolitikken kan sendes til godkendelse i Byrådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken har været i 2. høring.

Følgende udvalg har indstillet Sundhedspolitikken til godkendelse:

 • Direktionen
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
 • Økonomiudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget

Følgende råd og udvalg har indstillet Sundhedspolitikken til godkendelse med bemærkninger:

Handicaprådet:

 • Anbefaler godkendelse af Sundhedspolitikken med bemærkning om, at der bør være fokus på implementering.

Frivilligrådet:

 • Sundhedspolitikken bør ikke kun bygge på de praktiserende læger, da begrebet 'den traditionelle familielæge' er under afvikling. Sundhedspolitikken bør rette fokus mod de frivillige sociale foreninger, der har en tæt kontakt til de udsatte borgere/familier.
 • Ældrerådet:
  Anbefaler, at de frivillige sociale foreninger får en mere fremtrædende rolle i forhold til at kunne hjælpe udsatte borgere, der ikke typisk selv henvender sig ved brug for hjælp. Specielt set i lyset af, at det gamle begreb familielæge forsvinder.

Ældreomsorgsudvalget:

 • Indstilles godkendt. Udvalget foreslår, at der er opmærksomhed på, hvad frivillige organisationer kan bidrage med for at udmønte Sundhedspolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår på baggrund af bemærkninger, at kommunes frivillige sociale foreninger inddrages i forbindelse med implementeringen af Sundhedspolitikken. Bemærkningerne omkring frivillige foreninger som en ressource bringes ligeledes med videre i forhold til den kommende frivilligpolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår videre at fastholde de nuværende formuleringer omkring samarbejdet med de almen praktiserende læge. Lægerne er en væsentlig samarbejdspartner dels i forhold til henvisning til de kommunale forebyggelse- og rehabiliteringstilbud og dels i forhold til implementering af Sundhedsaftalen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter indstillingerne fra de øvrige fagudvalg og fagforvaltningens anbefalinger i forlængelse heraf, samt indstiller Sundhedspolitikken godkendt af Byrådet.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Fagligt og økonomisk tilsyn med egne og private leverandører


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har pligt til at føre fagligt og driftsorienteret tilsyn med tilbud efter SEL § 103/§ 104, der ikke er underlagt tilsyn ved Socialtilsynet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om stillingtagen til forslag fra Sundhed og Velfærd vedrørende øget interval af tilsynsbesøg ved private og egne dagtilbud.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og jurist Charlotte Bundgaard Andersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sagen er drøftet i Social- og Sundhedsudvalget i forhold til godkendelse af kontrakt med Socialtilsyn Nord 20. august 2014, og sagen er endvidere drøftet i forbindelse med godkendelse af takster for aktivitets- og samværstilbud 2021.

Kommunen har pligt til at føre fagligt og driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud beliggende i kommunen, der ikke er omfattet af tilsyn, jf. Lov om Socialtilsyn. Det er kommunen, der tilrettelægger udførelsen af tilsyn.

Brønderslev Kommune har indgået aftale med Socialtilsyn Nord om tilsyn hvert 2. år på private og egne dagtilbud.

Tilsynet betales af det tilbud, som tilsynet omfatter.

Ydelsen fra Socialtilsyn Nord omfatter ikke et særskilt driftsorienteret tilsyn.

Det er ikke lovfæstet, at der skal ske tilsyn en gang årligt på dagtilbudsområdet. Det er kommunen, der tilrettelægger tilsyn med dagtilbud, det er derfor muligt at beslutte, at der skal ske driftsorienteret tilsyn en gang årligt. Det er ligeledes muligt at tage stilling til, hvem der skal foretage tilsynet. Dette bedes udvalget tage stilling til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at tilsynsintensiteten på fagligt og driftsorienteret tilsyn øges til en gang årligt på egne og private dagtilbud. Endvidere foreslås det, at der foretages gennemgang af regnskab for dagtilbud en gang årligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ved en øgning af tilsynsintensiteten forventes en stigning i taksten.

Beslutning

Nuværende praksis med hensyn til tilsyn og regnskab fastholdes. Forvaltningen kan lave ad-hoc tilsyn ved behov.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksterne for 2021 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2021, som indebærer følgende månedlige takster:

Månedlig takst 2020

Månedlig takst 2021

§ 103

12.424

12.684

§ 103 nedsat tid

9.941

10.150

§ 104

12.424

12.684

§ 104 nedsat tid

9.941

10.150

Takststigningen for 2021 svarer til en stigning på 2,1 %.

Budgettet for 2021 er på 2.883.283 kr. (i 2020 var budgettet 2.927.373 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for 2021.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2021 for den selvejende institution Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om et fremsendte budgetforslag for 2021 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2021, som indebærer en månedlig takst på 13.873 kr. Taksten i 2020 var på 13.600 kr. svarende til en takststigning på 2,0 %. Taksten er beregnet på baggrund af 33 brugere og et samlet budget på 5.231.000 kr. (i 2020 var budgettet 5.173.000 kr.)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det fremsendte budgetforslag for 2021 kan godkendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt. Udvalget bemærker, at et takstniveau højere end det kommunale, kan få betydning for kommunens henvisning til tilbuddet.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95 og 96 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til godkendelse:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, så ydelsernes

rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere, ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
  Kriterier for bevilling er tydeliggjort og præciseret, og der er defineret Kvalitetskrav til leverandører samt angivelse af Særlige forhold.
 • Ledsageordning – SEL § 97
  Præcisering af Omfang/varighed

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. december 2020:

Bostøtte - SEL § 85

Dette er den mest anvendte af ovennævnte ordninger i UngeCentret. Her anvender UngeCentret kommunale leverandører, hvilket inkluderer private leverandører med adresse i kommunen. Hvis de unge har særlige behov, der vurderes relevante at imødekomme, kan UngeCentret anvende ydelser hos private leverandører, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarderne. Langt de fleste af de private leverandører er dog bosiddende i Brønderslev Kommune.

Ledsageordning - SEL § 97 - og kontaktperson for døvblinde - SEL § 98

UngeCentret bevilger dette. Der er dog tale om få borgere.

Støtte- og kontaktpersonordning - SEL § 99

UngeCentret henviser borgere. Ordningen kræver ikke visitation. Budgettet på området hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 5:

Godkendt med henvisning til den supplerende sagsfremstilling vedr. § 85.

I kvalitetsstandarden vedr. § 85
er anført, at sagsbehandlingstiden er 6 uger. Sagsbehandlingstiden ønskes afviklet hurtigere.

Beslutning fra Handicaprådet, 3. december 2020, pkt. 3:

Karen Vraa gennemgik ændringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne i sagsbehandlingstiden i kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 blev drøftet.

Visitationen oplyser, at 15 borgere har en ledsagerordning efter § 97.

DH og Karsten Frederiksen kan ikke indstille kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 til godkendelse. DH har sendt kvalitetsstandarden til tilsynet. Der vedrører blandt andet afsnittet omkring ledsagelse under indlæggelse under særlige forhold.

Handicaprådet anbefaler at godkendelse af kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 udsættes til efter tilsynet har behandlet klagen.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Kvalitetsstandarder vedr. §§ 95, 96, 97, 98 og 99 godkendt.

Kvalitetsstandard vedr. § 85 udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning fra Røde Kors til § 18 puljen til særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Røde Kors i Brønderslev har indsendt en ansøgning til § 18 puljen til særlige indsatser.

Indstilling fra Frivilligrådet fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Røde Kors i Brønderslev har indsendt en ansøgning på 30.000 kr. til § 18 puljen til særlige indsatser.

Der er afsat 275.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2020. Der er ikke modtaget ansøgninger i første ansøgningsrunde i 2020.

Tilskud kan søges og bevilges til følgende indsatsområder:

 1. Ensomhed og dårligt mentalt helbred
 2. Overvægt og social ulighed i sundhed
 3. Opsøgende indsats overfor misbrugere

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivilligrådets indstilling.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 25. november 2020, pkt. 2:

Frivilligrådet indstiller bevilling, som beløber sig til 30.000 kr. efter §18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Temaer til fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Fritids- og Kulturudvalget samt Social og Sundhedsudvalget drøfter temaer til fællesmøde, den 14. januar 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget, torsdag den 14. januar 2021, kl. 14.00.

Mødet er foranlediget af budgetaftale 2021 hvoraf fremgår: På Fritids- og Kulturudvalgets område skal der arbejdes med at videreudvikle det tværgående samarbejde med Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget. De tværgående samarbejder skal skabe mere sammenhængende indsatser for borgerne og have fokus på at udnytte de faciliter, der er til rådighed i kommunen. Samarbejdet skal undersøge mulighederne for en økonomisk optimering på områderne. Frigjorte midler skal anvendes til kulturinvesteringer.

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 12. november 2020 drøftet følgende dagsordenspunkter til fællesmødet:

 • Muligheder og behov for øget koordinering på frivilligområdet? Kan vi lave flere ting i fællesskab, og er der et sådant behov?
 • Frivilligrådet kunne ønske sig, at foreningerne havde et større blik for at arbejde sammen. En frivilligkoordinator kunne gøre det muligt at etablere en større grad af samarbejde. Denne udfordring drøftes på fællesmødet mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 • Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger.
  Mange foreninger har kun få midler - typisk kun sit kontingent. Frivilligrådet finder, at det bør overvejes, om foreningernes små midler skal anvendes til at betale kommunen for leje af lokaler. Frivilligrådet foreslår, at lokaler stilles gratis til rådighed. Forslaget fra Frivilligrådet foreslås drøftet på fællesmøde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 • Andre emner

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvilke temaer der skal danne grundlag for en dagsorden til fællesmødet med Fritids- og Kulturudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ingen.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2020, pkt. 7:

Drøftet. Fritids- og Kulturudvalget foreslår frivillighed samt udkastet til facilitetsstrategien som temaer til fællesmødet.

Beslutning

Udvalget indstiller de foreslåede emner behandlet.

Til toppen


10. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Implementering af Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at FSIII-implementeringen i Nexus igangsættes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL forpligtede KL sig til at implementere FSIII i alle landets kommuner. FSIII indgår som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, og er en fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

Implementeringen igangsættes primo 2020 og forventes at være færdig i 1. kvartal 2021.

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på henholdsvis Visitationen, Det Specialiserede Voksenområde, Hjemmesygeplejen samt kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet, træningsområdet og plejecentre.

Opgaven indebærer klargøring og opsætning af systemet, hvorefter de ca. 2.800 borgere skal revisiteres efter den nye metode af myndighed. Det vil sige Visitationen samt de visiterende sygeplejersker i hjemmesygeplejen, på plejecentrene og i det specialiserede område.

Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle revisiteringer i planlægningskalenderne. Udover replanlægningen skal en stor del af dokumentationen genindtastes manuelt i overensstemmelse med den nye metode, og medarbejdere i de berørte områder skal undervises i metode og systembrug.

Implementeringen vil derfor i perioder være meget ressourcekrævende, og der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil den nye metode er i drift. Ligesom et øget arbejdspres og midlertidig overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan forventes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for frit valg, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Visitationen og det specialiserede voksenområde blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. februar 2020, pkt. 7:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2020:

I forbindelse med implementeringen af FSIII er det tidligere oplyst, at en af konsekvenserne af processen er forlængelse - og dermed overskridelse - af sagsbehandlingstider i Visitationen på grund af opgaver med at revisitere de ca. 2.800 borgere efter den nye metode. Efter revisiteringen vil der være en periode med oplæring og tilvænning til den nye måde at arbejde på.

Denne del af processen kommer til at pågå i perioden januar 2021 til maj/juni 2021. I den periode vil der være et øget fokus på at løse opgaver så rationelt som muligt for derved at minimere ophobningen af opgaver. Det vil for eksempel være brug af skærmløsninger til udskrivninger, udvalgte hjemmebesøg, opstartssamtaler til rehabiliterende indsatser – SEL § 83 a. Der vil blive prioriteret i ansøgninger efter vigtighed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Regionen har besluttet at afsætte anlægsmidler til Brønderslev Neurorehabilitering. Der igangsættes nu et arbejde med at se på, hvordan disse anlægsmidler anvendes bedst muligt.

I forlængelse af nedlukning af de 7 kommuner, er der afsat 2 puljer til henholdsvis mad og forebyggelse af ensomhed. Puljerne skal anvendes inden udgangen af 2020.

Drøftelse af arbejdstitel på ny socialpolitik.

Udvalgsmøde den 11/3-21 flyttes til 3/3-21 kl. 13.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 7. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer