Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 15. april 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Behandling af §18 ansøgninger i den ordinære pulje


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 67 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om Frivilligrådets indstilling kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2021 afsat 413.341 kr. til uddeling.

Til uddeling i 2021

413.341 kr.


Midlerne fordeles således:

Annonceudgifter til § 18 - puljer

12.000 kr.

Frivilligrådet

10.000 kr.

Frivilligprisen

5.000 kr.

Udgifter i alt

27.000 kr.

Til rådighed til uddeling i 2021

386.341 kr.

Midlerne foreslås fordelt som beskrevet i vedhæftede bilag.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2021 er der indkommet 67 ansøgninger, der i alt har ansøgt om 990.927 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 386.340 kr.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2021, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2021 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivilligrådets indstilling.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 7. april 2021, pkt. 3:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 386.340 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af §18 ansøgninger i puljen til Vågetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Vågetjenesten Kammilus ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til de frivilliges kørselsudgifter.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om Frivilligrådets indstilling kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Vågetjenesten Kammilus ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til Vågetjenestens frivilliges kørselsudgifter. Dette er en pulje på 10.000 kr. finansieret af midler fra puljen til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2021.

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Frivilligrådet skal behandle det indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Midlerne foreslås fordelt som beskrevet i vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivilligrådets indstilling.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 7. april 2021, pkt. 4:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 10.000 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport Brønderslev Rusmiddelcenter 2020


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020.

Årsrapporten fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020. Rapporten afsluttes med afsnit om COVID-19’s betydning for arbejdet i Rusmiddelcentret i 2020 og et afsnit om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder fire forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Forløb med individuelle samtaler
 • Forløb med terapeutiske samtaler
 • Pårørendeforløb
 • Forløb med urinprøvetagning

I 2019 blev Rusmiddelcentret godkendt til at give stofmisbrugsbehandling til en ny målgruppe, de 16-17- årige. I 2020 har der dog ikke været nogle borgere i behandling i denne målgruppe

Rusmiddelcentret tilbyder behandling med fysisk fremmøde i Brønderslev og Dronninglund samt over telefon og Microsoft Teams.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2020, der viser følgende tendenser:

Færre borgere i behandling, men stigning i det samlede salg

Der har været et fald på 17 % i antallet af borgere, som har modtaget behandling fra 2019 til 2020. Det samlede salg af pladser er dog samtidig steget med 16 %, svarende til 241.531 kr.

Der er flere forklaringer på, at indtjeningen ligger højere i 2020 på trods af færre forløb:

 • Rusmiddelcentret indgik i december 2019 en kapacitetsaftale med UngeCentret, hvori de har bundet sig til at købe ydelser for 300.000 kr. årligt hos Rusmiddelcentret. Ved afslutningen af 2020 havde UngeCentret ikke opkøbt alle de ydelser, som de havde bundet sig til i aftalen, hvorfor beløbet blev afregnet ved årets afslutning.
 • Rusmiddelcentret tilbyder fra 2020 terapiforløb, og disse forløb har en højere timepris end almindelig misbrugsbehandling.
 • Der kan også være eksempler på, at der i nogle forløb er visiteret flere timer end der var i 2019, samtidig er der ikke en fast længde på forløbene.

Udvikling i gennemførselsprocent

Sammenholdt med 2019 er der sket et fald i forløb, som er stoppet før tid og et fald i antal forløb, som fortsat er i gang. Antallet af gennemførte forløb ligger på samme niveau i 2020 som i 2019.

Behandlingsforløb som er stoppet før tid

I 2020 har der været 37 forløb (ud af 118 forløb), som blev afsluttet før tid. 10 af disse var på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Der har i 2020 været 14 borgere, som er udskrevet til et andet tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er borgere, som er visiteret til døgntilbud.

Geografisk fordeling

Den største andel af borgere, der modtager behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, kommer fortsat fra Brønderslev.

Fordeling af køn og alder

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug. Mænd udgør 88% af borgerne i behandling for stofmisbrug og 60 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug.

Størstedelen af borgerne i stofmisbrugsbehandling er under 30 år, mens størstedelen af borgerne i alkoholbehandling er over 30 år.

Nye tiltag

I 2020 introduceres terapiforløb og pårørendeforløb. Desuden er det nu også muligt at visitere borgere til urinprøvetagning, som den eneste ydelse ved Brønderslev Rusmiddelcenter, det vil sige uden, at der samtidig gives samtaler.

Benchmarking

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sidste år muligheden for en tilføjelse i årsrapporten med et benchmarkingafsnit. Da 2020 data om misbrugsbehandling i landets kommuner først bliver tilgængelige på Danmarks Statistik pr. oktober 2021, er det ikke muligt at udarbejde et benchmarkingafsnit på nuværende tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen fremsender Social- og Sundhedsudvalgets overførsler og regnskab for 2020 til drøftelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det, at Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådsmødet den 24. marts 2021.

Staben fremsender Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2020 med henblik på udvalgets drøftelse af overførsler og regnskab.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 13:

Udvalget drøftet muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog, og imødeser forslag på april mødet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2021:

På mødet gives en orientering om de tidligere overvejelser om ombygning af Hedebo, herunder de økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Udvalget følger op på overvejelser om ombygning af Hedebo i løbet af efteråret.

Bilag

Til toppen


8. Statistik over Ankestyrelsen afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 30 %, hvilket er 1 procentpoint højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten for kommunen på 36 %.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 121 sager i Brønderslev Kommune. Heraf er 80 stadfæstet, i 6 sager af afgørelsen ophævet/ændret, i 28 sager er sagen blevet hjemvist og i 7 sager er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 121 fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 10 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Der er afgjort 23 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 2 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 20 klagesager. 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, 1 sag er blevet afvist og i de resterende 17 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SEL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 64 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 34 af sagerne, 2 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 3 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i alle sager.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 1 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 30 % og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 % i 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. marts 2021, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Omgørelsesprocenten er på 30 % i 2020, hvor den var 36 % i 2019.

Omgørelse dækker over både ændrede afgørelser og hjemviste til fornyet behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Afgørelse fra Ankestyrelsen omkring tilsynssag


Resume

Sagsforløb: SS

Henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har anmodet Brønderslev Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelser Ankestyrelsen har modtaget. Henvendelserne omhandler borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud.

Ankestyrelsen har på baggrund af Brønderslev Kommunes udtalelse ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport over Socialtilsyn Nords tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2020


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Årsrapport over tilsyn foretaget af Socialtilsyn Nord på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde i 2020 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord godkender, og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland for at sikre, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med tilbuddets formål efter lov om social service. Alle sociale tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg om året, der både kan være anmeldt eller uanmeldt.

Årsrapporten giver et samlet overblik over tilsynsrapporterne for tilbuddene på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde, der er udarbejdet af Socialtilsyn Nord i 2020. Tilsynsrapporten for Socialpædagogisk Støtte og SKP indgår ikke i rapporten, da BDO er tilsynsførende på dette område.

Tilsynsordningerne for dagtilbud adskiller sig fra de andre tilsyn ved, at der gennemføres tilsyn hvert andet år. Dagtilbuddene Det Blå Hus og Springbrættet indgår således ikke i årsrapporten for 2020. Botilbuddet Hedelundsgade er lukket i 2020, men der er gennemført tilsyn på stedet inden det lukkede, hvorfor tilsynsrapporten fortsat fremgår af denne årsrapport.

Socialtilsyn Nord benytter en scoreskala fra 1-5 i deres vurderinger, hvor scoren 5 gives, når et tilbud i høj grad opfylder kravene. Denne scoreskala afspejles også i årsrapporten. Under hvert tema i rapporten fremgår et samlet overblik over tilsynets gennemsnitlige vurdering af tilbuddene i forhold til det pågældende tema, en beskrivelse af tilbuddenes høje og lave scorer samt særlige udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter, som tilsynet har påpeget. Derudover fremgår løbende beskrivelser af, hvilke tiltag tilbuddene har iværksat for at imødekomme udviklingspunkterne.

Handicap- og Psykiatriområdet har generelt scoret højt i tilsynsrapporterne for 2020, hvilket betyder at tilbuddene generelt lever godt op til Socialtilsyn Nords krav.

Udvikling i tilsyn fra 2019 til 2020:

Det er anden gang, årsrapporten er udarbejdet og ved at sammenholde områdernes gennemsnitlige scorer fra 2020 med 2019 fremgår det, at handicapområdet scorer højere på 5 ud af 7 temaer. Scoren på de sidste 2 temaer bibeholdes på samme niveau. På psykiatriområdet scores der højere på 2 ud af 7 temaer i forhold i 2019. Scoren bibeholdes for 1 tema, mens der er et fald i scoren for de sidste 4 temaer. Scoren for temaet Uddannelse og beskæftigelse ligger under middel, mens scoren for de andre temaer ligger højt.

Oversigten over de gennemsnitlige scorer fra henholdsvis 2019 og 2020 fremgår af bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaver hos kommunens leverandører.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til at kontrollere, at borgerne får den støtte, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøget udarbejdet en rapport vedrørende leverandøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering om korrespondance med Møllegården om takster i 2021.

Beslutning

Orientering om korrespondance med Møllegården om takster i 2021.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 16. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer