Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 30. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på indsatsforløb med Socialstyrelsen om recovery og rehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Indsatsforløbet med Socialstyrelsen om styrket kvalitet i socialpsykiatrien er afsluttet.

Status på indsatsforløbet fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et indsatsforløb med Socialstyrelsen om styrket kvalitet på Botilbud Hedebo og Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej.

Målet med indsatsforløbet er at styrke kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats over for borgerne med afsæt i begreberne om recovery og rehabilitering.

Der er udarbejdet en indsatsplan med aktiviteter, som Botilbud Hedebo og Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej skal arbejde med. Indsatsplanen tager afsæt i en ressourcefokuseret tilgang til borgerne og en analyse af kvaliteten og borgerinddragelsen.

Indsatsplanen består af tre overordnede delmål:

 1. Borgernes mulighed for deltagelse i sociale fællesskaber skal øges.
 2. Borgernes motivation, tro på og evne til at handle ud fra egen dømmekraft skal øges.
 3. Borgernes medindflydelse, medbestemmelse, tryghed og tillid til tilbuddenes udvikling og muligheder skal øges.

Indsatsforløbet blev afsluttet med Socialstyrelsen i juni 2021, men Botilbud Hedebo og Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej skal fortsat arbejde med indsatsplanen. Der er etableret en implementeringsgruppe bestående af borgere, medarbejdere, ledere og en konsulent, som skal sikre det fremadrettede arbejde med indsatsplanen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af køkken på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til renovering af køkken på Springbrættet således, at det kan leve op til Fødevarestyrelsens krav til produktionskøkkener.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført 435.000 kr. i anlægsmidler til renovering af køkkenet på Springbrættetr.

Af hensyn til Springbrættets funktion som Klub- og Aktivitetstilbud §103 og §104, er det vigtigt, at der er mulighed for, at borgerne kan lære at fremstille mad og få bevidsthed om og forståelse for betydningen af sund mad som en del af en sund livsstil. Der er flere delelementer ved køkkenfunktion, f.eks. forståelse for økonomi og indkøb.

Nogle af de borgere der kommer på Springbrættet, bor alene i egen lejlighed. Det er borgere med betydelig nedsat funktionsniveau, som kan fristes til at købe og leve af fastfood, eller slet ikke evner at få regelmæssige måltider.

Fællesspisning og fremstilling af mad er derudover med til at fremme det sociale aspekt ”være en del af noget med andre” og dermed modvirke ensomhed.

Det nuværende køkken kan ikke godkendes til produktionskøkken hos Fødevarestyrelsen. Derfor iværksættes renoveringen således, at køkkenet lever op til de krav, som stilles til et produktionskøkken.

Renoveringen omfatter bl.a.

 • nyt loft og gulvbelægning i køkkenet og rummet til opvask
 • nyt emfang over eksisterende opvaskemaskine
 • etablering af ny døråbning inklusiv pladedør
 • etablering af et nyt gulvafløb ved håndvask i køkkenet
 • nye lyskilder, samt maling af vægge og diverse lister

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen til renovering af køkkenet på Springbrættet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 435.000 kr. under anlæg til renovering af køkkenet på Springbrættet i budget 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Social- og Sundhedsudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode. På den baggrund foreslås en drøftelse med henblik på at formulere nogle opmærksomhedspunkter, som det kommende Social- og Sundhedsudvalg kan lade sig inspirere af:

 • hvad var målene for denne byrådsperiode, og hvad er nået?
 • hvilke problemstillinger bør der særligt være fokus på i den kommende byrådsperiode?

F.eks.:

  • implementering af socialpolitik, sundhedspolitik og frivilligpolitik
  • tilpasning af det fremtidige behov for forskellige typer døgn- og dagtilbudspladser
  • det nye udspil om sundhedsklynger og bestyrelser på sygehusene, hvor borgmestrene skal sidde?


hvilke særlige opmærksomhedspunkter kan formuleres til det nye udvalg?

 • forslag til introduktion af det nye udvalg?

På baggrund af drøftelsen udarbejdes en punktliste til endelig godkendelse på udvalgets sidste møde i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Social- og Sundhedsudvalg.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til stafetter, som præsenteres på periodens sidste møde.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 30. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer