Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 25. november 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Lars Bisgaard forlod mødet kl. 15, og deltog ikke i punkt 15.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandarder og fremtidige godkendelsesprocedurer.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, samt at behandle disse en gang årligt. På Social- og Sundhedsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 86 og 101. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne, og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau.
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det.
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats.
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav Byrådet stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Hidtil har samtlige kvalitetsstandarder på området været forelagt udvalget til årlig godkendelse, og det foreslås, at det fremadrettet udelukkende er de lovpligtige kvalitetsstandarder, der fremsendes til årlig godkendelse. De øvrige kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, fremsendes, når der er indholdsmæssige ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse:

 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110
 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremsendte kvalitetsstandarder og beslutter den fremtidige godkendelsesprocedure.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. november 2021, pkt. 10:

Udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning fra Handicaprådet, 9. november 2021, pkt. 3:

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Midlertidigt ophold SEL §107 – Der bør være vedvarende fokus på at sikre, at borgerne ikke fastholdes på midlertidigt ophold. Handicaprådet anbefaler, at der indskrives i kvalitetstandarden, at borgerne maksimalt kan bo efter SEL § 107 i 36 måneder.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. november 2021:

Kvalitetsstandard vedrørende 'botilbud til midlertidigt ophold', Servicelovens § 107, er flyttet til dagsordenens pkt. 4.

Beslutning

Kvalitetsstandarderne godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Udvalget godkender, at lovpligtige kvalitetsstandarder fremover behandles årligt, mens ikke lovpligtige kvalitetsstandarder alene forelægges ved ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Vedr. §107 skal det tilstræbes, at lovens intention om at tilbuddet er midlertidigt, bør efterleves.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95, 96, 100 og 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, samt at behandle disse en gang årligt. På Social- og Sundhedsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 86 og 101. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne, og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau.
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det.
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats.
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav Byrådet stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Følgende kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Merudgifter – SEL § 100
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold - SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105 + SEL § 85

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne. Dog er sagsbehandlingstiden for Socialpædagogisk støtte (SEL § 85) samt Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) tilpasset beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2021.

Handicaprådet har haft ovenstående kvalitetsstandarder til udtalelse pr. mail. Handicaprådets svar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremsendte kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvalitetsstandarderne godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Udvalget godkender, at lovpligtige kvalitetsstandarder fremover behandles årligt, mens ikke lovpligtige kvalitetsstandarder alene forelægges ved ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Vedr. §107 skal det tilstræbes, at lovens intention om at tilbuddet er midlertidigt, bør efterleves.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021.

Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Spørgsmål/svar. Udvalget havde en oplevelse af, at der ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på ”sidste frist”. Omvendt er udvalget opmærksom på, at det principielt er muligt at stille denne type spørgsmål hele året. Fristen bør meldes ud i god tid.

Udvalget finder det tilfredsstillende, at de tekniske korrektioner er indarbejdet i budgettet forud for budgetseminaret.

Til toppen


7. Forlængelse af rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt rammeaftalen for IV-behandling kan forlænges til den 1. november 2022.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2020 tog de første kommuner aftalen om IV-behandling i kommunalt regi i brug, og pr. 1. juni 2020 havde alle nordjyske kommuner taget aftalen i brug. Da aftalen er udformet som en 2-årig forsøgsperiode, står aftalen til udløb pr. 1. april 2022. En midtvejsevaluering af aftalen i foråret 2021 viste generelt positive erfaringer med aftalen, om end aftalen var anvendt i betydeligt mindre omfang end oprindeligt estimeret. Midtvejsevalueringen viste en samlet aktivitet for ca. 3,9 mio. kr. i aftalens første år set ift. en forventet årlig økonomi på op til 12,1 mio. kr.

Det er forventningen, at der inden aftalens udløb laves en afsluttende evaluering på den 2-årige forsøgsperiode. Evalueringen skal anvendes som beslutningsgrundlag i forbindelse med politisk beslutning om eventuel videreførelse af aftalen. Hvis denne beslutning skal foretages inden den 1. april 2022, kræver det, at den afsluttende evaluering igangsættes allerede i november 2021. Det ville betyde, at der kun kan evalueres på ca. halvandet års aftaleperiode, hvoraf en del har været præget af implementering af aftalen under corona-perioden.

Den tværsektorielle styregruppe for IV-aftalen anbefaler derfor, at aftalens forsøgsperiode forlænges indtil den 1. november 2022. Dette med henblik på, at der kan laves en evaluering af en fuld 2-årig forsøgsperiode, hvilket giver et mere solidt politisk beslutningsgrundlag vedrørende eventuel videreførelse af aftalen.

Kontaktudvalget, som består af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, behandlede sagen i møde den 5. november 2021 og godkendte en forlængelse af IV-aftalen, under forudsætning af en eventuel godkendelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at rammeaftalen for IV-behandling forlænges til den 1. november 2022.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Status på forankring af CTI-projekt


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Den 9. oktober 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget ønskede en orientering om CTI-projekts resultat.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Joachim Lindflaten deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ansøgte om processtøtte fra Socialstyrelsen, til implementering af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI-metoden er en del af satspuljeaftalen for 2018 samt Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet. I den forbindelse fik Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd tildelt processtøtte i form af rådgivning og kompetenceudvikling i 2 år fra juni 2019.

CTI-metoden er målrettet udsatte borgere over 18 år med betydelig kognitiv, fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, der har behov for bostøtte i en kritisk overgangsfase jævnfør Servicelovens § 85.

Status på CTI-forløb:

Fra juni 2019 til den 26. august 2021 er status:

 • 3 igangværende forløb
 • 5 afbrudte forløb
 • 1 succesfuldt afsluttet forløb

Årsagen til de afbrudte forløb skyldes manglende motivation og reflektionsevne hos borgerne, hvilket er en forudsætning for vellykkede CTI-forløb.

Udfordringer og potentialer ved CTI-metoden:

Når der ses tilbage på anvendelsen af metoden i projektperioden, er der både udfordringer og potentialer ved implementering af metoden.

Udfordringer:

 • lille målgruppe
 • kræver gerne to CTI-medarbejdere pr. sag for at sikre fremdrift i støtten
 • UngeCentret oplever, at borgerne kommer mere på afstand af myndighed ved CTI-forløb, hvilket kan skyldes forskellig brug af samarbejdsmulighederne i fagsystemet KMD Nexus

Potentialer:

 • større grad af fleksibilitet for bostøttemedarbejdere, så medarbejderne kan handle på ting sammen med borgerne, når behovene opstår
 • borgere og bostøttemedarbejdere er sammen om at sætte mål for indsatsen
 • kontaktskabelsen giver mulighed for bedre udredning og afklaring om det rette tilbud for borgeren
 • hyppig opfølgning mellem borger, bostøttemedarbejder og rådgiver
 • fokus på netværksdannelse og en sidegevinst i form af afsmittende virkning på tilgangen i lignende forløb
 • mulighed for kollegial sparring blandt medarbejdere oplært i metoden og til øvrige kollegaer

Forankring af CTI:

UngeCentret har været involveret i projektet og tilkendegiver, at projektet har givet vigtig viden.

Dog er antallet af borgere i målgruppen for CTI begrænset, derfor har UngeCentret valgt at trække sig fra projektet.

For at forankre CTI-metoden i Brønderslev Kommune, er det besluttet,

 • at afprøve og anvende CTI-principper i de sager, hvor det vurderes relevant,
 • at Det Specialiserede Område skal tænke CTI ind i deres generelle vurdering af høje bostøttepakker, samt
 • at der skal være fokus på at introducere og udbrede kendskabet til CTI-metoden hos både myndighed og udfører

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Opfølgning på socialtandplejen


Resume

Sagsforløb: SS

Fra 1. juli 2020 skulle alle kommunerne tilbyde socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Tilbuddet har nu eksisteret i et år, og der sendes hermed en opfølgning til udvalget.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2020 blev det besluttet, at alle kommuner skulle tilbyde socialtandpleje til udsatte borgere. Socialtandplejen er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer (i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig) og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger. Det er en forudsætning for at modtage tilbud om socialtandpleje, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Der er altid en individuel visitation til socialtandplejen.

Sundhedsstyrelsen udsendte først en vejledning til socialtandplejen den 30. september 2020, og da tilbuddet var nyt for alle kommunerne, var der behov for en fælles kommunal drøftelse af, hvordan tilbuddet skulle løftes, før det kunne etableres. I februar 2021 blev socialtandplejen søsat 2 steder i Brønderslev Kommune – ved tandplejen i henholdsvis Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. Begge tilbud har åbent én dag om ugen i 2 timer. Visiteringen sker via 2 støttekontaktpersoner, der er tilknyttet de steder, hvor målgruppen opholder sig.

Der blev lavet aftaler med 3 privatpraktiserende tandklinikker, som kan lave nødbehandlinger udenfor socialtandplejens åbningstider samt med kæbekirurgisk afdeling, der kan yde behandling i fuld narkose.

Det blev estimeret, at der var 6 borgere i målgruppen i Brønderslev Kommune. Pr. 1. november 2021 har 3 borgere været tilknyttet socialtandplejen – 2 er henvist fra støttekontaktpersonerne og 1 er flyttet fra specialtandplejen. De 3 borgere har i alt haft 7 behandlinger og der er brugt 20 overtandlægetimer samt 20 klinikassistenttimer på socialtandplejen, hvilket svarer til ca. 13.200 kr.


Da mange borgere i målgruppen bevæger sig mellem kommunegrænserne, er det aftalt, at kommunerne vil behandle borgerne i den kommune, hvor borgeren henvender sig til socialtandplejen – også selvom borgeren har hjemkommune i en anden kommune. Den udførende kommune ville herefter sende regningen til hjemkommunen. Dette er dog ikke blevet anvendt af Brønderslev Kommunens borgere. De privatpraktiserende tandklinikker er heller ikke blevet anvendt – ligesom behandling på kæbekirurgisk ej heller er anvendt.

De fleste af Brønderslev Kommunes socialt dårligt stillede borgere bliver behandlet i specialtandplejen og omsorgstandplejen. Pr. 1. november 2021 er der 430 borgere tilmeldt specialtandplejen og 129 tilmeldt omsorgstandplejen i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Social-, Handicap- og Sundhedsudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode. Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 30. september 2021 drøftet, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående Social- og Sundhedsudvalg vil foreslå, at det kommende Social-, Handicap- og Sundhedsudvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde. Opmærksomhedspunkterne er oplistet i det følgende:

Introduktion af det nye udvalg

 • besøg på institutioner og ”praktikforløb” giver et godt indtryk af det område, som udvalget er ansvarlig for
 • det afgående udvalg har haft stort udbytte af ”praktikforløbene”, og det bør overvejes, om ”praktikforløbene” bør gentages senere i valgperioden

Faglige opmærksomhedspunkter

 • implementering af socialpolitik, sundhedspolitik og frivilligpolitik. Politikkerne er alle vedtaget i 2021, og implementeringen bliver et væsentligt opmærksomhedspunkt
 • tilpasning af det fremtidige behov for forskellige typer døgn- og dagtilbudspladser således, at kapaciteten passer til det fremadrettede behov
 • der bør være fokus på, hvordan væksten i de dyre enkeltsager kan forebygges
 • det nye udspil om sundhedsklynger og bestyrelser på sygehusene, hvor borgmestrene skal sidde. Der bør være opmærksomhed på, hvordan borgmester og udvalg kan supplere hinanden, og hvordan der sikres den nødvendige udveksling af viden mellem borgmester og udvalg
 • datadrevet ledelse på sundhedsområdet. Det foreslås, at der sættes fokus på at systematisere data på sundhedsområdet således, at disse kan medvirke til dels at kvalificere det politiske og administrative beslutningsgrundlag og dels kvalificere den løbende styring på området
 • videreførsel af dialog med Kirkens Korshær om det fremtidige samarbejde

Samarbejde med udvalg og råd

 • Social- og Sundhedsudvalget har holdt fællesmøde 2 gange årligt med Ældreomsorgsudvalget. Denne praksis foreslås fortsat
 • Social- og Sundhedsudvalget har holdt et årligt møde med Frivilligrådet. Denne praksis foreslås fastholdt
 • det bør overvejes, om der skal etableres et formelt løbende samarbejde med Handicaprådet i lyset af, at antallet af byrådsmedlemmer i Handicaprådet fra 2022 reduceres.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Social-, Handicap- og Sundhedsudvalg.

Beslutning

Under punktet faglige opmærksomhedspunkter bør det tilføjes, at der er afsat midler i budgettet til et sundhedshus i Dronninglund.

Under punktet samarbejde med udvalg og råd noterer udvalget sig, at der har været afholdt møder i perioden med såvel Ældreomsorgsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Praksis fastholdes i det omfang, der er behov herfor.

Til toppen


11. Budget 2022 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2022.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksterne for 2022 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2022, som indebærer følgende månedlige takster:

Månedlig takst 2021

Månedlig takst 2022

§ 103

12.684

12.810

§ 103 nedsat tid

10.150

10.251

§ 104

12.684

12.810

§ 104 nedsat tid

10.150

10.251

Takststigningen for 2022 svarer til en stigning på 1,0 %.

Budgettet for 2022 er på 3.059.264 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2022 for den selvejende institution Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2022.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksten for 2022 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Møllegården fremsender budget 2022, som indebærer en månedlig takst på 14.220 kr. svarende til en takststigning på 2,5 %. Taksten for 2021 er 13.873 kr.

Samlet budget på 5.025.286 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2022 på 14.220 kr.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget bemærker, at forskel i takstniveau i forhold til det kommunale tilbud, kan have betydning for den fremtidige visitering til tilbuddet.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2022 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2022.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksten for 2022 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2022, som indebærer en månedlig takst på 13.917 kr. svarende til en takstforhøjelse på 1,3 %. Taksten for 2021 er 13.732 kr.

Samlet budget på 4.759.565 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2022 på 13.917 kr.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget bemærker, at forskel i takstniveau i forhold til det kommunale tilbud, kan have betydning for den fremtidige visitering til tilbuddet.

Bilag

Til toppen


14. Afrapportering på implementeringsprocessen for Socialpolitikken


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger afrapportering for implementeringen af socialpolitikken.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af implementeringsplanen for socialpolitikken fremgår, at der i slutningen af året skal fremlægges en afrapportering for implementeringen for de politiske udvalg.

Siden august 2021 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet med implementeringen af den såkaldte første bølge. Denne bølge omhandler implementeringen af tiltag med fokus på beskæftigelse:

 • Det ene fokus har været at genbesøge og styrke samarbejdet på tværs. Der har i den forbindelse været afholdt fælles samarbejdsmøder mellem handicap- og psykiatriområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret.
 • Det andet fokus har været på iværksættelse af nye tiltag. Det ene tiltag omhandler KLAPjob, og det andet vedrører oprettelse af en ny jobkonsulentstilling.

Der har været afholdt fællesmøde mellem Jobcentret, UngeCentret, Visitationen og KLAPjob. KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen LEV, der laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. På grund af personalemæssige udfordringer hos KLAPjob, har indsatsen ikke kørt som ønsket i en længere periode. Resultatet af fællesmødet blev, at kontakten til KLAPjob er genetableret og ordningen benyttes igen.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at oprettelsen af en ny jobkonsulentstilling blev vedtaget. Jobkonsulentstillingen oprettes med henblik på at få flere borgere udvisiteret fra SEL §103 og §104 tilbud til job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob).


Jobkonsulenten forventes ansat i begyndelsen af 2022. Stillingen placeres i Sundhed og Velfærd, og der vil være et samarbejde med Jobcentret, idet der er en række snitflader til Jobcentrets arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Evaluering af fælles udvalgsmøder
 1. Opfølgning på pkt. 4 fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalgets dagsorden den 11. januar 2021. Samarbejde om ældre demente handicappede/psykisk syge
 1. Status for arbejdet med et nyt demenstilbud og flytning af Rusmiddelcentret
 1. Eventuelt
 1. Fælles julefrokost kl. 17.30
Beslutning

Ad.1. Velkomst

Alle fra Ældreomsorgsudvalget mødt.

Velkomst ved Martin Bech.

Ad. 2. Evaluering af fælles udvalgsmøder

Samarbejde om den aktivitetsbestemte medfinansiering skulle være et væsentligt element i samarbejdet mellem udvalgene. Desværre har den aktivitetsbestemte medfinansiering været låst i en stor del af denne Byrådsperiode.

Der forventes en ny sundhedsreform i begyndelsen af 2022, og det kan gøre, at et tæt samarbejde fortsat vil være relevant.

Ad. 3. Opfølgning på pkt. 4 fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalgets dagsorden den 11. januar 2021. Samarbejde om ældre demente handicappede/psykisk syge

Der bør være opmærksomhed på borgere på plejecentre, som overflyttes fra det specialiserede område, passer ind på plejecentrene.

Der blev givet en status for borgere, der er overdraget fra det specialiserede område til ældreområdet. Der er tale om et meget begrænset antal borgere, som er overført i løbet af 2021, og det er forventningen, at dette også vil være niveauet i de kommende år.

Der blev givet en status for arbejdet med borgere med forskellige former for udfordringer på ældreområdet.

Ad. 4. Status for arbejdet med et nyt demenstilbud og flytning af Rusmiddelcentret

De foreløbige overvejelser om etablering af demenstilbud og en mulig flytning af Rusmiddelcentret blev gennemgået.

På mødet blev der henstillet til, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilken placering de ønsker til et nyt demenscenter.

Der henstilles til, at de to udvalg sammen undersøger, om der kan skabes mulighed for at løse lokaleudfordringen i sammenhæng med en kommende drøftelse af lokaleudfordringen på handicap/psykiatriområdet.

Ad. 5. Eventuelt

Begge formænd sagde tak for et godt samarbejde.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Indledende overvejelser


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


18. Lukket punkt: Strukturtilpasning


Beslutning

Til efterretning. Oversendes til nye udvalg.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 26. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer