Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Introduktion til Teknik- og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Introduktion til Teknik- og Miljøudvalgets området i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Karsten Frederiksen giver en introduktion om arbejdet i Teknik- og Miljøudvalget.

Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø Lene D. Faber orienterer om den administrative organisering og arbejdsopgaver omkring Teknik- og Miljø.

Der er tidligere vedtaget en bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøområdet - denne vedhæftes til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender for 2018 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Miljø- og Teknikudvalget. Der er planlagt ekstraordinære møder, som kan aflyses efter behov. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 09.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.

Faste møder holdes på skift kl. 9 og kl. 13 – forvaltningen sender nye mødeaftaler i kalenderen.

Alle ekstraordinære møder holdes kl. 13.

Bilag

Til toppen


5. Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordnen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forretningsordnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: BE/TM/BS/SS/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2018-2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

 • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
 • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 1. december 2017 at vælge følgende efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Brugerrådet, for kommunens socialpsykiatri:

Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Peter Baggesgaard

Stedfortræder:

Ulla Bech

Byrådet godkendte endvidere, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Miljø- og Teknikudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2018-2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen blev valgt.

Hildo Rasmussen blev valgt som stedfortræder.

Til toppen


7. Udpegning af udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsrådet


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege to udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsrådet og tage stilling til, om nuværende sammensætning skal bibeholdes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2007 at nedsætte et Færdselssikkerhedsråd med følgende repræsentanter:

 • To udvalgsmedlemmer
 • En repræsentant fra politiet
 • To repræsentanter fra skoler og institutioner
 • En repræsentant fra Handicaprådet

Følgende medlemmer er udpeget fra:

 • Nordjyllands Politi: Carl Åge Christensen
 • Skoler og institutioner: Niels Erik Mortensen (Dronninglund Skole) og Torben Stenskrog Madsen (Skolegades Skole)
 • Handicaprådet udpeger deres repræsentant på møde den 30. januar 2018

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsrådet og fastholder den nuværende sammensætning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen og Hildo Rasmussen blev valgt.

Til toppen


8. Behandling af fordebat for "Fremtidens Banegårdsplads" i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været holdt fordebat vedr. "Fremtidens Banegårdsplads" forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for bolig- og butiksbyggeri på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Der er modtaget 10 høringssvar i perioden. Høringssvarene vedr. blandt andet forslag til nye anlæg og aktiviteter på pladsen, placering af bebyggelse og materialevalg. Der er desuden holdt et borgermøde om områdets udvikling.

Økonomiudvalget skal tage stilling til de indkomne høringssvar og beslutte, om der skal arbejdes videre med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er holdt fordebat vedr. "Fremtidens Banegårdsplads" i Brønderslev i perioden fra den 8. november 2017 til den 8. december 2017. Fordebatten blev holdt på baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea, Svend Aage Christiansen A/S og Arkitektfirmaet Finn Østergaards Tegnestue A/S om opførelse af et nyt bolig- og butiksbyggeri på posthus- og retsbygningsgrundene. Projektet omfatter ca. 100, primært almene boliger opført i 8 boligtårne i op til 7 etager samt en dagligvarebutik.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmeler, er der krav om gennemførelse af den afholdte fordebat, jf. planlovens § 23c. Det fremlagte fordebatmateriale kan ses på kommunens planportal: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638/19007

Der er desuden igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for hele Banegårdspladsen, der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillæg og lokalplan. Helhedsplanen udarbejdes i samspil med det nyligt nedsatte Midtbyråd for Brønderslev.

Der blev den 15. november 2017 holdt et borgermøde om "Fremtidens Banegårdsplads". Stemningen på borgermødet var meget positiv både i forhold til det konkrete bolig- og butiksprojekt og i forhold til yderligere udvikling på pladsen. Referat fra borgermødet er vedlagt i bilag.

Der er modtaget 10 høringssvar i fordebatten. Høringssvarene er vedlagt i bilag og kommenteret i vedlagte høringsdokument. Ansøger har desuden fremsendt et parthøringssvar. Der er modtaget høringssvar fra følgende:

 • Brønderslev Handel
 • Borger9700
 • Danevej 2
 • Børnelægeklinikken
 • Advokathus Nord
 • DSB Ejendomme
 • Banedanmark
 • Nørregade 2
 • Skovvej 24, Dronninglund
 • Vestergaardsgade 2C


Høringssvarene er generelt positive over for udviklingen på Banegårdspladsen og indeholder en lang række forslag til nye anlæg og aktiviteter på pladsen. Disse forslag vil indgå i arbejdet med helhedsplanen for området. Enkelte høringssvar forholder sig konkret til bolig- og butiksprojektet. Et høringssvar ønsker bebyggelsen rykket længere mod banen, da afsender vurderer, at byggeriet er for højt i forhold til den eksisterende bebyggelse på Nørregade. Fagforvaltningen bemærker, at bebyggelsen er rykket så langt mod vest på projektgrunden som muligt, hvilket netop sikrer afstand og luft til den eksisterende bebyggelse på Nørregade. Et andet høringssvar indeholder bl.a. forslag om materialevalg til bygningernes facader samt adgangsforhold. Disse overvejelser medtages til lokalplanudarbejdelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for bolig- og butiksbyggeri på Banegårdspladsen, og
 • at idéer og forslag fra høringssvarene videregives til arbejdet med udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan for området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af nogle adresser i Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med yderligere udstykning i forlængelse af eksisterende stikvej, skal den fremtidige adressering ved Østermarken i Hjallerup fastlægges.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilken løsning der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Der er sendt brev til ejerne af 19 parceller i Østermarken 193 til 229, Hjallerup, om at deres husnummer skal ændres til nr 235 til 273. Ændringen sker fordi der skal udstykkes 13 parcelhusgrunde og 8 tæt/lave boliger nord for disse ejendomme. De skal have vejadgang mellem nr 191 og 193.

Der er kommet klage ind fra nogle af lodsejerne. De foreslår bl.a., at den nye udstykning får de højere husnumre. Derved kommer numrene ikke i nummerorden. En sådan løsning er ikke tilladt i henhold til adresseloven.

Det foreslås også at bruge bogstaver. Men det er 21 nye numre, der skal bruges, og der er nogle bogstaver i alfabetet, der ikke må bruges som husnumre. Der er derfor ikke nok bogstaver til rådighed.

Det er også foreslået, at den nye del af stikvejen får et andet vejnavn. Herved kan de eksisterende ejendomme beholde deres nuværende adresse. Denne løsning er ikke tilrådelig, idet især redningskøretøjer kan have svært ved at finde adresserne.

Der er to løsningsmodeller, der opfylder adresseloven.

Den ene er den, der allerede er foreslået med at ændre husnumrene for de 19 ejendomme på højre side af stikvejen. Ulempen ved den løsning er, at numrene bliver ”genbrugt” i den nye udstykning. Men det er den løsning der berører færrest ejendomme.

Den anden løsning er, at hele stikvejen får et andet vejnavn. Det vil medføre, at der er 37 ejendomme, der skal have ny adresse.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det give nogle gener for beboerne i en periode. Det er vigtigt, at der vælges en løsning der på længere sigt er den mest hensigtsmæssige – også når man ser på området som helhed. Det er desuden vigtigt, at man tænker på, om redningskøretøjer let kan finde adresserne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at løsningen med at ændre adresserne for de 19 ejendomme vælges.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes tll næste møde med henblik på at finde en evt. ny løsning.

Bilag

Til toppen


10. I gangsætning af planlægningen for etageboliger ved Nørregade/Tolstrupvej


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om opførelse af 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev. Det foreslåede projekt kræver et kommuneplantillæg, hvor der oprettes et nyt rammeområde. Området skal ændres fra offentlige formål til boligformål.

Økonomiudvalget skal tage stillig til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Der er ønske om opførelse af 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev på en ca. 5.700 m2 stor matrikel.

Bebyggelsesprocenten for ejendommen bliver ca. 59 % (skitseforslag er vedlagt). Før det er muligt at opføre etagebyggeriet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer området fra offentlige formål til boligformål.

Området er i dag omfattet af rammeområde 01-O-08, der udlægger området til et offentligt område. Området kan anvendes til offentlige eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet er fastsat til 40 %. Ligeledes er det kun tilladt at bygge i to etager. (Eksisterende ramme område og foreløbig afgrænsning af kommunetillæg er vedhæftet som bilag)

Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, give mulighed for en højere bebyggelsesprocent og tre etager. Ved at lave et kommuneplantillæg vurderer fagforvaltningen, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for projektet.

I forbindelse med skitsering af projektet er der foretaget en støjberegning af trafikstøjen fra Nørregade, Tolstrupvej og Markedsvej. Beregningerne viser, at de vejledende støjgrænser overholdes, og at støjen på de udendørs opholdsarealer sydvest for byggeriet ligger en del under støjgrænserne. Der er derved ikke behov for støjafskærmning.

Skitseforslaget har et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, hvor der er parkering til hver bolig samt ekstrapladser til gæster. Der er desuden handicapparkering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg, herunder fordebat med baggrund i det foreslåede projekt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


11. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Brønderslev Psykiatriske Sygehus


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Varme A/S har indsendt et revideret projektforslag vedr. tilslutning af Brønderslev Psykiatriske Sygehus og boliger på Hermesvej til Brønderslev Varmes forsyningsområde med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen. Projektforslaget omfatter konvertering af Brønderslev Psykiatriske Sygehus og boligerne på Hermesvej fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovgivningen.

Sagsfremstilling

Niras har den 26. oktober 2017, på vegne af Brønderslev Varme A/S, indsendt et revideret projektforslag vedr. tilslutning af Brønderslev Psykiatriske Sygehus til Brønderslev Varme A/S med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen. Projektet er opdateret i forhold til tidligere fremsendt projekt fra august 2016. Projektet har baggrund i Brønderslev Psykiatriske Sygehus’ ønske om at konvertere varmeforsyningen fra naturgas til fjernvarme.

Projektforslaget omfatter konvertering fra naturgas til fjernvarme af Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvorved der ansøges om;

 • Konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning til Brønderslev Psykiatriske Sygehus fra Brønderslev Varme A/S.
 • Konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning til dobbelthusene beliggende på Hermesvej fra Brønderslev Varme A/S.
 • Etablering af fjernvarmehovedledning fra Ådalen Nord til området.

Etableringen forventes at kunne starte primo/medio 2018.

På baggrund af analyse i projektforslaget er der fundet et samfundsøkonomisk overskud ved projektet på 2,56 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år, svarende til en projektfordel på ca. 16 %.

Den selskabsøkonomiske beregning viser, at der det første år er et overskud på ca. 68.000 kr. ved tilslutning af centralen på psykiatrisk sygehus samt husene på Hermesvej. Da selskabsøkonomien er positiv fra år 1, vil udvidelsen ikke have nogle økonomiske konsekvenser for de nuværende forbrugere hos Brønderslev Varme. Dermed er investeringen i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet betalt af de nye forbrugere, således at de eksisterende forbrugere hos Brønderslev Varme A/S ikke belastes økonomisk.

De forbrugerøkonomiske beregninger viser, at det er fordelagtigt for psykiatrisk sygehus at få installeret fjernvarme i området. Således viser beregninger at etablering af fjernvarme frem for brug af eksisterende gaskedler medfører en besparelse for psykiatrisk sygehus på ca. 12.000 kr./år.

Bygningerne på Apollovej ønskes nedrevet, hvormed naturgaskedlen skal frakobles. De resterende boliger på Hermesvej skal derfor have ny varmeinstallation. Der er er beregnet et forbrugerøkonomisk overskud på ca. 200 kr./år ved konvertering til fjernvarme frem for etablering af nye gaskedler.

Brønderslev Kommune har den 11. oktober 2016 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Høring

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet og Region Nordjylland.

HMN GasNet bemærker, at de i høringsperioden har været i dialog med Niras, som på vegne af Brønderslev Varme har udarbejdet projektforslaget. Svarerne fra Niras er ikke i overensstemmelse med GasNets opfattelse, men GasNet har valgt ikke at gøre indsigelser imod projektforslaget, da ændringerne ikke væsentligt påvirker den samfundsøkonomiske konklusion.

Frandsen & Søndergaard, rådgivende ingeniørfirma, bemærker på vegne af Region Nordjylland, at nogle forudsætninger og beregninger i projektforslaget er fejlbehæftede.

Bemærkningerne fra Frandsen & Søndergaard og HMN GasNet er sendt til Brønderslev Varme til deres kommentering. Niras fremsender herefter svar på høringssvarene på vegne af Brønderslev Varme. Niras’ konklusion er, at kommentarerne fra Frandsen & Søndergaard ikke vurderes at medvirke til ændringer af projektforslaget. Niras’ bemærkninger til høringssvarene har været sendt i høring til Region Nordjylland og HMN GasNet som begge bemærker, at de ikke har yderligere bemærkninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ønske om ophæve fredningen af Dronninglund Hovedgaard


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af Dronninglund Hovedgaard ønsker ophæve fredningen af bygningskomplekset.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en udtalelse til Slots- og Kulturstyrelsen, der støtter dette ønske.

Sagsfremstilling

En del af bygningskomplekset tilhørende Dronninglund Hovedgaard er fredet. Fredningen omfatter den trelængede gård, der er opført i tilknytning til Dronninglund Slot. Gårdanlægget anvendes i dag til boligformål, kontorlokaler og senest café for Jyske Aas projektet. Ejer af Dronninglund Hovedgaard ønsker at ombygge gården til 12 lejligheder.

Da bygningen er fredet kræver ombygningen tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, både i forhold til indvendige og udvendige forandringer. Det er ikke lykkedes ejer at komme i en positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Ejer ønsker derfor fredningen ophævet og erstattet af en bevaringsudpegning.

Ophævelse af fredningen vil flytte regulering/beskyttelse af bygningen fra Slots- og Kulturstyrelsen til Brønderslev Kommune. Ophævelse af en fredning sker ved ejers ansøgning om dette til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor det særlige bygningssyn herefter vil foretage en vurdering af, om ansøgningen kan imødekommes.

Fagforvaltningen forventer, at ophævelse af fredningen vil være vanskelig.

Fagforvaltningen vurderer, at Dronninglund Hovedgaard, i sammenhæng med Dronninglund Slot, er et af kommunens vigtigste kulturmiljøer, hvortil der knytter sig væsentlige bevaringsværdier. Fagforvaltningen kan derfor ikke anbefale, at fredingen ophæves uden anden form for beskyttelse af bygningerne. Fagforvaltningen har dog forståelse for, at der er behov for at tilføre bygningskomplekset nye anvendelser/aktiviteter.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at støtte en ophævelse af fredningen af bygningskomplekset anbefaler fagforvaltningen, at fredningen erstattes af en udpegning som bevaringsværdig bygning og en bevarende lokalplan. Dermed vil bygningskomplekset ikke kunne ombygges eller nedrives uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen har ikke foretaget konkret sagsbehandling af det skitserede forslag til ombygning af hovedgården. I forhold til bevaringsværdierne vurderer fagforvaltningen, at der bør stilles krav om, at bygningernes udvendige fremtoning bevares uden væsentlige ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en skrivelse til Slots- og Kulturstyrelsen, der støtter ønsket om ophævelse af fredningen af Dronninglund Hovedgaard.

Personale

Ingen.

Beslutning

Slots- og Kulturstyrelsen inviteres til møde med udvalget.

Bilag

Til toppen


13. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

Byrådet skal tages stilling, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2018 på i alt 2,291 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet frigive en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019. (Bilag vedhæftet)

Såfremt renoveringsplanen følges, så vil der i år 2020 være et årligt overskud på ca. 1 mio. kr. til fortsættelse af renoveringen af gadebelysningsanlægget, som udskiftning af de resterende 4.000 armaturer til LED og kabellægning fra luftledninger til jordkabler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2,291 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Nedtagning af gadebelysning uden for byzone


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være et oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om træmasterne skal fjernes og gadebelysningen nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

I den gamle Brønderslev Kommune er der tidligere truffet beslutning om, at træmaster først måtte nedtages og gadebelysningen sløjfes, når træmasterne er udtjente.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Der er tale om ca. 100 træmaster, som står spredt rundt omkring i de små bysamfund. Placeringerne er vist på kortbilag.

Fagforvaltningen vurderer, at omhandlende gadebelysning ikke har en trafiksikkerhedsmæssig funktion.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at fastholde gadebelysningen uden for den bymæssige bebyggelse, som den forefindes i dag, så vil dette kræve en anlægsbevilling på 1 mio. kr., til udskiftning af de udtjente træmaster med stålmaster og kabelnedgravning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at omhandlende træmaster fjernes og gadebelysningen nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen sendes til høring i Landdistriktsrådet.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til nyt regulativ for Natur- og Miljøprisen 2018-2021


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af erfaringer vedrørende Natur- og Miljøprisen, og efter drøftelse i Det Grønne Råd er der udarbejdet forslag til et nyt regulativ for Natur- og Miljøprisen.

De væsentligste ændringer i det nye regulativ er nedlæggelse af Præmieringsudvalget, overdragelse af den besluttende kompetence til Det Grønne Råd og uddelingstidspunktet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til nyt regulativ og indstillingsprocedure kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det nuværende regulativ og indstillingsskema for Natur- og Miljøprisen blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013.

Ændringer til det nuværende regulativ og indstillingsprocedure er blevet forelagt Det Grønne Råd på møde den 6. december 2017. Det Grønne Råd godkendte det nye regulativ (2018-2021) samt nyt forslag til indstillingsprocedure.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende regulativ og indstillingsprocedure er:

 • Nedlæggelse af Præmieringsudvalget
 • Overdragelse af den besluttende kompetence til Det Grønne Råd
 • Uddelingstidspunktet ændres fra ca. 1. juni til ca. 1. august
 • Småændringer under afsnittene Udvælgelse af kandidater og Information

Prisuddelingen foretages også fremover af borgmesteren.

Der er desuden et par ændringer i indstillingsproceduren til brug for indsamling af oplysninger om de indstillede modtagere af Natur- og Miljøprisen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til nyt regulativ og indstillingsprocedure/-skema.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Orientering - ansøgning om VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe fra Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Efter udløb af offentlighedsfasen i forbindelse med miljørapport med VVM redegørelse for grundvandsvarmepumpeprojektet skal de indkomne bemærkninger og indsigelser vurderes inden sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende det videre forløb i sagen.

Forvaltningen har orienteret Dronninglund Fjernvarme om, at forvaltningen på det foreliggende grundlag ikke kan indstille projektet til godkendelse. Forvaltningen har bedt Dronninglund Fjernvarme om at foretage yderligere konkrete undersøgelser og målinger, der så efterfølgende skal vurderes. Resultaterne skal så ligge til grund for vurdering af, om det er nødvendigt med udarbejdelse af ny miljørapport med tilhørende ny VVM redegørelse, med der af følgende fornyet offentlig høring m.v.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017.

Efter offentligt møde mandag den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018. De indkomne indsigelser og bemærkninger vil blive vurderet og sagen forelagt til politisk beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2018.

I forbindelse med udarbejdelse af miljørapport har fagforvaltningen orienteret Dronninglund Fjernvarme om, at forvaltningen ikke kan indstille projektet til godkendelse før yderligere målinger og undersøgelser bliver foretaget. Dronninglund Fjernvarme har accepteret at gå i gang med dette, så der p.t. arbejdes med følgende:

Omgivende søers sammenhæng med grundvandsmagasinet, pumpeforsøg til afklaring af lerlagets tæthed, fuld klarhed over evt. forurenede lokaliteter, partikelbanesimulering til afklaring forureningernes spredning ved evt. realisering af grundvandsvarmepumpeprojektet samt etablering af undersøgelsesboringer i deponier ved drænfeltet samt i selve drænfeltet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


17. Orientering - afgørelse fra Ankestyrelsen i sagen om NCC i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Ankestyrelsen har den 18. december 2017 truffet afgørelse i klagesag indbragt af nabo til asfaltfabrikken NCC i Hjallerup.

Klagen gik på, at Brønderslev kommune ikke har håndteret sagen i henhold til god forvaltningsskik og gældende lovgivning - herunder forvaltningsloven.

Afgørelsen indeholder ingen bemærkninger eller anbefalinger i forhold til kommunens håndtering af sagen - hverken i det konkrete tilfælde eller generelt i forhold til behandling af denne type miljøsager. Ankestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2015 igangsatte Brønderslev Kommune en revurdering af NCC's miljøgodkendelse. I den forbindelse har en nabo på vegne af nogle få naboer klaget over kommunens sagsbehandling - herunder beskyldninger om, at forvaltningen har "ført politikerne bag lyset" samt at Brønderslev Kommunes Teknik og Miljøudvalg var "i lommen" på virksomheden NCC.

Ankestyrelsen har i perioden 2015-2017 modtaget flere akter fra klager, der skulle dokumentere de nævnte påstande, men styrelsen har ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen.

Det faglige indhold i klagerne er p.t. under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. En afgørelse i denne del af sagen forventes i 2. kvartal 2018.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Orientering - oprettelse af lokalt Naturråd


Resume

Sagsforløb: TM

Der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort ved hjælp af lokale naturråd, som virker i perioden fra den 15. januar 2018 til den 15. juli 2018. Grønt Danmarkskort skal indarbejdes i kommuneplanen og kan anvendes som grundlag for prioriteringen af kommende naturindsatser.

Kommunerne har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Naturråd 1 er nedsat bestående af 20 medlemmer. Alle, der har ønsket deltagelse i rådet, er optaget som medlem.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indarbejdes i kommuneplanen og kan anvendes som grundlag for prioriteringen af kommende naturindsatser. Det kan for eksempel være at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Til dette arbejde får kommunerne hjælp af midlertidige lokale naturråd, som virker i perioden fra den 15. januar 2018 til den 15. juli 2018. Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Hjørring Kommune er sekretariatskommune for Naturråd 1.

Naturråd 1 har fået 19 indstillinger om optagelse i Naturrådet. Indstillingerne dækker erhvervsinteresserne landbrug, skovbrug og turisme samt grønne fritidsinteresser som jægere, lystfiskere, spejdere, ornitologer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Den samlede liste over medlemmer og suppleanter er vedlagt. For at tilstræbe ligelig fordeling mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresserne er Landbrug og Fødevarer tilbudt en ekstra plads i rådet, så rådet samlet kommer til at bestå af 20 medlemmer. Alle, der har ønsket deltagelse i rådet, er optaget som medlem.

Med den brede sammensætning af naturrådet er der mulighed for at skabe et samarbejde på tværs af fagområder og interesser. Målet er at få medlemmerne til at indgå et forpligtende samarbejde og bidrage med et fælles forslag, som alle kan se sig selv som en del af. Et kvalificeret forslag som medlemmerne ikke hver især kunne være kommet frem til, men som kun kunne blive en realitet gennem et konstruktivt samarbejde. Naturrådet har en rådgivende funktion. Rådet har mulighed for at komme med bidrag til Grønt Danmarkskort i de 5 kommuner, som Naturråd 1 dækker. Rådet har ingen myndighedsbeføjelser og rådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.

Når Naturråd 1 har afsluttet arbejdet den 15. juli 2018 vil rådets bidrag blive forelagt Byrådet. Det vil herefter være op til Byrådet at beslutte, hvordan og i hvilket omfang rådets arbejde skal indarbejdes i Grønt Danmarkskort.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


19. Orientering om forslag til straksaktivering af unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag MED Teknik og Miljø/BE/TM

Fagforvaltningen for Teknik, Miljø og Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til straksaktivering af unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune på baggrund af et politisk ønske om at tilknytte flere ledige til landsbypedel-ordningen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget foreslog på møde i august 2017 at udvide landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune ved at tilknytte flere ledige til ordningen.

Landsbypedel-ordningen er et samarbejde mellem Fagforvaltningerne for Teknik, Miljø og Beskæftigelse samt Børn og Kultur. Ordningen består af én lønnet medarbejder, som har ledige tilknyttet i seniorjob eller praktik. En evaluering af ordningen efter det første år har vist, at den fungerer godt. Der er stor tilfredshed med det arbejde, landsbypedellerne laver.

I forhold til ønsket om at udvide landsbypedel-ordningen vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at straksaktivering af unge er en mulighed. Det foreslås, at straksaktiveringen bliver sin egen separate ordning i Vej og Park, da rammerne for straksaktivering er anderledes end rammerne for landsbypedel-ordningen. Ikke desto mindre vil de to ordninger med straksaktivering og landsbypedeller kunne understøtte hinanden gennem et fællesskab omkring lokaler, materialer og visse opgaver.

Der er i dag løbende tilknyttet ca. 15 borgere til landsbypedelordningen. Det foreslås, at der også tilknyttes op til løbende 15 borgere til straksaktivering, og det foreslås, at der ansættes en projektleder til at stå for ordningen og den daglige kontakt til de unge.

En forudsætning for at det kan lade sig gøre at aktivere flere ledige i regi af Vej og Park er, at medarbejderrepræsentanter skriftligt tilkendegiver at være indforstået hermed. Det skyldes et lovkrav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte og antallet af virksomhedspraktikanter på en virksomhed.

Det foreslås, at straksaktiveringen i Vej og Park får base i Dronninglund, og der opstilles to pavilloner, således at der er lokaler til rådighed for de ledige unge og projektlederen. Derudover vurderes ordningen at få behov for to biler.

Det foreslås, at straksaktiveringen starter som et projekt den 1. marts 2018, og det evalueres efter 1 år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Vedtagelse af forslaget vil betyde ansættelse af en projektleder for straksaktiveringen i Vej og Park.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften finansieres af driftsloftet.

Indstilling

Fag MED Teknik og Miljø, den 18. december 2017, pkt. 6:

Notat omkring straksaktivering blev godkendt.

Kasper Asbo fra UngeCentret orienterede mere detaljeret omkring baggrunden og tankerne omkring straksaktivering.

Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2018, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


20. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


22. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 19. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer