Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 20. august 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for etageboliger ved Tolstrupvej/Nørregade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 26. april 2018 til den 22. juni 2018. Tillægget omhandler etageboliger ved Tolstrupvej/Nørregade, Brønderslev.

Der er kommet 9 indsigelser mod planen omhandlende grundsalg, udsigt, ind- og udkig mv.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 6 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. april 2018 forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Forslaget har været i offentlig høring fra den 26. april 2018 til den 22. juni 2018.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for 15 lejligheder i en etageejendom på tre etager på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev.

Kommuneplantillægget ophæver en del af eksisterende rammeområde 01-O-08 Offentligt område, Nordens Alle og danner et nyt rammeområde 01-B-46 Etageboligområde, Tolstrupvej. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, en bebyggelsesprocent på 60 og tre etager. Ligeledes skaber kommuneplantillægget rammer for, at 25 % af området skal anvendes som fælles fri- og opholdsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg og tilhørende kommuneplanramme kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/24795

Indsigelser i høringsperioden

Der er i høringsperioden indkommet 9 indsigelser mod planen. Disse kan ses som bilag sammen med fagforvaltningens bemærkninger hertil. Ligeledes kan bygherres kommentarer til indsigelserne ses i et selvstændigt bilag.

Indsigelserne omhandler blandt andet, at udsigt og omgivelser vil blive ødelagt, hvis der opføres etageboliger i tre etager. Nogle påpeger, at to etager må være nok, og at det vil passe bedre ind i området. Fagforvaltningen bemærker, at arealet i dag er udlagt i kommuneplanen til offentlige formål, og at der kan bygges i 2 etager på 11 meters højde. Selvom der i dag ikke er bygget på hele området, er der også med nuværende rammebestemmelser mulighed for byggeri på arealet. En ændring fra offentlige formål på to etager til etageboliger på tre etager med samme maksimum højde på 11 meter, vurderes ikke at påvirke området betydeligt. Hertil stilles der med forslag til kommuneplantillæg krav om, at minimum 25 % af ejendommen skal anvendes til fælles friarealer, hvormed det sikres, at der fortsat er mulighed for at færdes på arealerne omkring bygningerne.

Indsigerne bekymrer sig om, at etageboligerne kan skabe indkig til og fra boligerne omkring. Fagforvaltningen foreslår, at det indskrives i kommuneplanrammen, at bebyggelse skal placeres minimum 30 meter fra Tolstrupvej, og at opholdsarealer samt altaner skal placeres syd/sydvest for byggeriet. Disse to forhold er allerede medtaget i det planlagte boligprojekt.

Indsigelserne omhandler desuden grundsalget, og at grunden er solgt for billigt. Fagforvaltningen har ingen bemærkninger til grundsalget, da Brønderslev Kommune ikke har været en del heraf.

Der er ligeledes bekymringer om, at boligerne ved Midgården vil lide et stort økonomisk tab, hvis der opføres etagebyggeri. Fagforvaltningen bemærker, at arealet i dag er udlagt til offentlige formål, hvormed det også i dag er tilladt at bebygge arealet. Et etageboligbyggeri i tre etager på 11 meter vurderes ikke at påvirke udsigt og omgivelser betydeligt anderledes, end hvis der blev opført bebyggelse til offentlige formål i to etager på 11 meter, som det er tilladt i dag.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om forslag til kommuneplantillæg nr. 6 kan vedtages,
 • om det skal indskrives i kommuneplanrammen, at byggeri skal placeres minimum 30 meter fra Tolstrupvej samt opholdsarealer og altaner skal placeres syd/sydvest for byggeriet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at byggeriet placeres minimum 30 meter fra Tolstrupvej samt at opholdsarealer og altaner skal placeres syd / sydvest for byggeriet.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev" har været i 8 ugers høring fra den 31. maj 2018 til den 26. juli 2018. Planerne giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt ca. 100 etageboliger.

Der er i høringsperioden modtaget ét høringssvar fra DSB vedr. trafikale forhold i området, parkering samt byggemuligheder.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea og Svend Aage Christiansen A/S om opførelse af en dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen omfatter de ejendomme, der hidtil har huset PostDanmark og retsbygningen samt en del af den eksisterende parkeringsplads.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt ca. 100 etageboliger. Etageboligerne opføres som 8 punkthuse, delvist placeret oven på en parkeringskonstruktion. Punkthusene kan opføres i op til 7 etager med en maksimal højde på 25 m. Dagligvarebutikken placeres nærmest banen og opføres i én etage med taghave til områdets beboere. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af den eksisterende parkeringsplads på Banegårdspladsen indrettes til dagligvarebutik.

Kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring. I høringen er der modtaget ét høringssvar fra DSB. Høringssvaret omhandler trafikale forhold i området, parkering samt byggemuligheder. Høringssvaret er vedlagt i bilag, hvor der også er redegjort for de enkelte punkter.

De digitale planforslag kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638

Forslag til ændring af lokalplanen

I forbindelse med den endelige vedtagelse foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der foretages følgende mindre ændringer af lokalplanen:

 • Der tilføjes en manglende skitse over placering af udendørs markedsareal i § 9.3. Desuden tilføjes i bestemmelsen, at der skal friholdes en passage på minimum 1,5 m for bløde trafikanter gennem arealet.
 • Der tilføjes i § 8.6, at udhængsskilte skal placeres inden for skel.
 • På baggrund af henvendelse fra Erhvervsstyrelsen tilføjes en bemærkning i redegørelsen om, at der ikke er særligt behov for klimasikring i området.

Da der er tale om mindre ændringer og tilrettelser forudsætter ændringerne ikke en fornyet høring.

Tinglysning

I forbindelse med opdeling af DSB og Post Danmarks ejendomme er der tinglyst en servitut, der giver DSB råderet over en del af posthusgrunden. Realisering af dagligvarebutik forudsætter, at denne servitut ophæves eller ændres. Da der er tale om en rådighedsservitut kan den ikke ophæves via lokalplanen. Servitutten skal derfor ophæves via aftale mellem de to ejendomsejere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev" endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projektet "Genform Dronninglund", der har til formål at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby, er der udarbejdet forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 har til formål at muliggøre en realisering af projektet "Genform Dronninglund", der dækker over en række projekter i Dronninglund midtby - bl.a. kulturarvskommuneprojektet, område- og bygningsfornyelse i Slotsgade, Designguide for Slotsgade mv. Projekterne arbejder alle med det samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Med forslag til lokalplan 02-C-01.02 omsættes de centrale dele af designguiden for Slotsgade til juridisk bindende bestemmelser. Designguiden for Slotsgade offentliggøres samtidig med lokalplanen. Designguide for Slotsgade kan ses her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Lokalplanområdet omfatter de mest centralt beliggende ejendomme langs med og på begge sider af Slotsgade, fra Falkevej i vest til øst for Gutenbergvej. Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for udpegningen værdifuldt kulturmiljø og Slotsgade er udpeget som bevaringsværdigt bymiljø. Flere af bygningerne langs Slotsgade er udpeget som bevaringsværdige.

Anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, jf. oversigtskort. Med lokalplanen fastholdes områdets anvendelse til centerformål og boligformål og der gives desuden mulighed for, at delområde III kan anvendes til offentlige og rekreative formål.

Den centrale del af Slotsgade skal styrkes som handelsgade i overensstemmelse med intentionerne bag midtbyplanen for Dronninglund. Derfor videreføres med lokalplanen den primære strøgzone fra kommuneplanen. Indenfor den primære strøgzone, mellem Nørregade mod vest og Stationsvej mod øst, skal bebyggelsernes stueetage indrettes til butik eller serviceerhverv.

Bevaringsværdig bebyggelse

Langs Slotsgade findes flere bebyggelser, der med kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af Designguide for Slotsgade foretaget en gennemgang af bebyggelserne langs Slotsgade. Med lokalplanen udpeges yderligere en række bygninger, der vurderes at have en bevaringsmæssig værdi.

Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, forudsætter en tilladelse i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 17 har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at bevaringsværdige bebyggelser ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunens tilladelse. Det betyder, at enhver ændring af de udpegede bevaringsværdige bebyggelser - herunder også udvendige bygningsændringer, som ikke kræver en byggetilladelse, forudsætter en dispensation fra lokalplanens § 7.1. Således har kommunen mulighed for at påse, at de intentioner og retningslinjer, der ligger til grund for designguiden, kan efterleves.

Ny bebyggelse

Særlig karakteristisk for Slotsgade er den tætte og høje bebyggelsesstruktur, der vidner om Dronninglunds opblomstringstid. Med lokalplanen stilles bl.a. en række bestemmelser til ny bebyggelses placering, volumen og højde, hvilket skal sikre, at de særlige bevaringsværdige strukturer videreføres.

Lokalplanen bestemmer bl.a., at ny bebyggelse primært skal opføres som en sammenhængende randbebyggelse med facade placeret i vejskel mod Slotsgade. Der kan indrettes portgennemgang eller mindre passager. Inden for den primære strøgzone skal ny randbebyggelse sammenbygges i naboskel. Udenfor den primære strøgzone skal ny randbebyggelse opføres i en afstand af mindst 2,5 meter fra nabobebyggelse, hvis den nye randbebyggelse afviger med 1 etager og/eller afviger med op til 3,5 meter i bygningshøjden i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Lokalplanen fastsætter ingen bebyggelsesprocent for øvrig bebyggelse, men bebyggelsens omfang reguleres via etageantal og husdybde. For hver enkelt ejendom inden for lokalplanområdet er etageantal for ny bebyggelse fastsat. Etageantallet er fastsat ud fra et ønske om at fastholde en højere bebyggelse centralt langs Slotsgade og samtidigt sikre, at ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelsen i højde. Mod øst og mod vest nedtrappes bebyggelsens højde og volumen. De bevaringsværdige bebyggelser har desuden været med til at definere etageantallet.

Med lokalplanen gives mulighed for, at der i tilknytning til biblioteket kan opføres en tilbygning med et areal på op til 400 m². Bebyggelsen skal opføres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag 2. Der kan desuden opføres en mindre tilbygning i tilknytning til børnebiblioteket med et maksimalt etageareal på 100 m².

Det er vigtigt, at ny bebyggelse opføres i respekt for det bevaringsværdige bymiljø og kulturmiljø. Gennem bestemmelser om udformning og valg af materialer skal ny bebyggelse tilpasses det karakteristiske stationsbymiljø. Der kan opføres ny bebyggelse i et moderne arkitektonisk udtryk, der afspejler den tid bebyggelsen er opført i, med facadeudtrykket skal genspejle, at bebyggelsen opføres i et historisk bymiljø. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelser således, at der sikres sammenhæng med facadelinjer, vinduesbånd o. lign. Længere bygningsfacader skal opdeles vertikalt, hvilket skal sikre en indpasning i Slotsgade, der primært består af mindre sammenhængende bygningsfacader. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, hvilket er meget karakteristisk for eksisterende bebyggelse i Slotsgade.

Nyt byrum

Med lokalplanen gives mulighed for, at der inden for delområde III kan indrettes et nyt offentligt byrum, der fremtidigt skal fungere som byens mødested.

Kommuneplantillæg nr. 10

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse med lokalplanen. Med kommuneplantillægget fastholdes rammeområdets afgrænsning. Rammebestemmelser om bebyggelsesprocent ændres, således at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 250 for øvrig bebyggelse langs den primære strøgzone og 150 for øvrige bebyggelse uden for den primære strøgzone. Bebyggelsesprocenten for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse fastholdes på henholdsvis 30 og 40 %. Herudover ændres der på de maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 1.4.3.

Miljøscreening

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af planerne og vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 02-C-01.02:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/661/23295

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25330

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 02-C-01.02 "Dronninglund midtby" og udsender planforslagne i offentlig høring. Samtidig med den offentlige høring foreslås, at der afholdes borgermøde som en del af projektet "Genform Dronninglund".

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

En tilbygning til Børnebiblioteket kan kun ske efter godkendelse af forvaltningen. Tilbygningen kan kun ske bagud (mod nord), og farvevalg og materialevalg skal være i overensstemmelse med Designmanualen.

Bilag

Til toppen


6. Designguide for Slotsgade Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018 er der udarbejdet forslag til designguide for Slotsgades bygninger.

Designguiden henvender sig primært til lodsejere i Slotsgade, som overvejer at bygge om eller bygge til. Designguiden kan ligeledes anvendes som et værktøj til dialog mellem kommunen og den enkelte lodsejer i arbejdet med at forskønne Slotsgades bygninger.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Designguide kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Designguiden er udarbejdet som en del af Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018, hvor der sættes fokus på de historiske bygninger i Slotsgade i Dronninglund.

Designguiden kan findes elektronisk her: bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Designguiden er først og fremmest for ejere af de historiske bygninger, som planlægger at lave om- eller tilbygning af ejendommen. I Designguiden fås vejledning og anbefalinger til hvordan en renovering kan ske med størst mulig respekt for bygningens arkitektur og historie. Designguiden er også et dialogværktøj mellem lodsejer og kommunen. Gennem Designguiden vil kommunen kunne hjælpe med råd og vejledning, såfremt der påtænkes at bygge om eller bygge nyt. I Designguiden gives et indblik i Dronninglunds historie samt viden om de mest fremtrædende stilarter inden for byggeri i og omkring Slotsgade.

Designguiden er ikke et officielt plandokument og er derfor ikke juridisk bindende. Den skal udelukkende ses som et hjælpeværktøj i arbejdet med at bevare de historiske interessante bygninger i Slotsgade og med størst mulig respekt for kulturmiljøet, arkitekturen og historien.

Designguiden skal ses i sammenhæng med forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby. De fleste af Designguidens anbefalinger videreføres til konkrete bestemmelser i lokalplanen.

Designguiden er udarbejdet i samarbejde med en arkitektkonsulent og Midtbyrådet for Dronninglund. Udkast til Designguiden er præsenteret og debatteret ved flere borger- og lodsejermøder i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til designguide for Slotsgade til udsendelse i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om ændring af kommuneplan for at muliggøre opførelse af etagebolig i 3 etager - Østergade 14, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg for Østergade 16, 18 og Stengade 2 i Hjallerup. Ejeren af Østergade 14 har søgt om, at ejendommen medtages i den kommuneplanramme, der tillader etageboliger i 3 etager. Fagforvaltningen foreslår, at Østergade 14 først medtages i et kommuneplantillæg for etageboliger, når der foreligger et konkret projekt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fordebat om ændring af kommuneplanramme 03-C-05 for centerområde og 03-B-17 for boligområde. Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er afgrænset som set på kortbilag.

Ejer af Østergade 14, Hjallerup, har efter udløbet af fordebatten ytret ønske om at kunne bygge etageboliger i 3 etager på hans ejendom, og udtrykker samtid på vegne af en nystiftet interessegruppe for Hjallerup Bymidte, at etageboliger bør tillades i hele centerområde 03-C-05. Alle ejere af ejendomme inden for kommuneplanramme 03-C-05 er orienteret om, at der senere kan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for resten af område 03-C-05. Orienteringen har ikke medført yderligere byggeønsker.

Østergade 14 er en ejendom på 620 m². Et projekt med 9 boliger vil udløse 9 parkeringspladser og tilkørselsareal hertil samt et opholdsareal på overslagsmæssigt 225 m². Mulighederne for at bygge etageboliger skal vurderes på baggrund af et konkret projekt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at overvejelser om ændring af kommuneplanrammen for Østergade 14 og eventuelle andre ejendomme afventer, at der foreligger et konkret projekt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Stillingtagen afventer konkret projekt.

Bilag

Til toppen


8. Behandling af indsigelser fra fordebat vedr. planlægning for et solcelleanlæg, sydøst for Agersted


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat i perioden fra den 24. maj 2018 til den 21. juni 2018 vedr. planlægning for et solcelleanlæg sydøst for Agersted.

Brønderslev Kommune har i høringsperioden modtaget én indsigelse vedr. arealets størrelse og genskin fra solcellepanelerne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2018 at igangsætte en planlægning for et solcelleanlæg ved Skelgårdsvej 52-54, sydøst for Agersted. Vores Sol Ejendomsselskab IVS ønsker at opsætte et solcelleanlæg bestående af ca. 40 ha solceller inden for projektområdet, der omfatter et areal på ca. 48 ha. Anlægget kan levere ca. 30.000.000 kWh om året, hvilket svarer til ca. 9.000 husstandes elforbrug. Solcellepanelerne opstilles på lige rækker og orienteres mod syd. Solcellepanelerne har en maksimal højde på 3,95 meter og anlægget vil afskærmes med et beplantningsbælte.

I perioden fra den 24. maj 2018 til den 21. juni 2018 har der været afholdt fordebat i henhold til planlovens § 23c, hvor materialet blev udsendt til nærmeste naboer. Materialet kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/667/24661

Høringssvar modtaget i fordebatten

I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget én indsigelse fra ejer af ejendommen beliggende Sønderkærvej 4-6, Agersted. Ejeren kan ikke acceptere så stort et areal udlagt til solcelleanlæg lige op ad deres ejendom. Desuden fremgår af indsigelsen, at naboen er bekymret for, om anlægget vil give anledning til gener i form af genskin fra solcellepanelerne.

Indsigelsen har været i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 hos bygherre. Bygherre bemærker,

 • at der udelukkende bliver benyttet anti-refleksbehandlede solcellemoduller,
 • at anlægget vil blive afskærmet med beplantning, der skærmer for indkik,
 • at ejendommen Sønderkærvej 4-6, Agersted, ligger ca. 250 meter nordvest for projektområdets nordlige afgrænsning. Solcellepanelerne opstilles med orientering i sydlig retning, hvorfor det vurderes, at ejendommen ikke vil opleve refleksion fra solcellepanelerne,
 • at den eksisterende beplantning på ejendommen Sønderkærvej 4-6 vil afskærme for indkik til projektområdet.

Fagforvaltningen bemærker, at ejeren af Sønderkærvej 4-6 til enhver tid har ret til at rydde beplantningen på egen ejendom. Solcellepanelerne orienteres mod syd og på den baggrund vurderes det, at ejendommen beliggende nordvest for projektområdet ikke vil påvirkes af refleksionsgener fra anlægget. Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen stilles krav om, at anlægget skal afskærmes med beplantning inden ibrugtagning for at sikre mod indbliks- og eventuelle refleksionsgener. Solcellepanelerne er antirefleksbehandlet og udført således, at mest mulig energi holdes inde, hvorved refleksion begrænses.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, af konkrete projekter og er listet på lovens bilag 2, pkt. 3a. Fagforvaltningen har foretaget en screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. I afgørelsen er der lagt vægt på, at området omfatter eksisterende landbrugsarealer, og ved anlæggets drifts ophør skal arealet tilbageføres til landbrugsdrift. Arealet berøres ikke af beskyttelseslinjer eller fredninger, hvorfor det vurderes, at arealet ikke er særlig sårbart. Gennem disponering af arealet tages hensyn til den beskyttede sø mod sydøst og det beskyttede vandløb, der løber langs områdets afgrænsning mod nordøst. Der kan i området forekomme bilag IV arten grøn mosaikguldsmed, men det vurderes ikke, at arten vil påvirkes af anlægget.

Projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen og i en afstand af ca. 2 km fra kysten. Der er udført visualiseringer af anlægget for at kunne foretage en vurdering af anlæggets påvirkning på landskabet, herunder kystlandskabet. Visualiseringerne er udført fra de større omkringliggende veje, hvorfra flest vil opleve det tekniske anlæg. Visualiseringerne viser, at anlægget vil fremstå synlig i landskabet. Projektområdet ligger ikke i direkte tilknytning til større veje og det vurderes på grund af anlæggets begrænsede højde, at påvirkningen alene vil være af lokal betydning. Arealerne fremstår med spredt beplantning og gårdanlæg, der bryder de lange kik, selvom terrænet fremstår meget fladt. Det vil være nemt at skjule anlægget med beplantning, og anlægget vil kun kunne ses fra kortere afstande. Ved kysten stiger terrænet fra kote 2,5 til kote 7,5 over en kort strækning, så der dannes en skrænt. På grund af arealets beliggenhed vurderes det, at anlægget ikke vil kunne ses fra kystlinjen og de lave arealer langs havet. Etablering af anlægget vurderes ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning på kystlandskabet.

Afgørelsen om, at anlægget ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven, er offentliggjort samtidigt med udsendelse af planerne for området i foroffentlig debat. Afgørelsen er ikke påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget,

 • afviser indsigelsen og
 • godkender, at der arbejdes videre med en planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Helhedsplan for Banegårdspladsen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet i Brønderslev og med inddragelse af et stort antal borgere.

Forslaget giver mulighed for at skabe en attraktiv plads, der kan tiltrække liv til både pladsen og byens butikker.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til helhedsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2017 igangsatte Byrådet udarbejdelse af helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev.

Siden har der været en spændende proces med samskabelse i fokus. Der har været holdt 9 møder i Midtbyrådet, hvor der i fællesskab er skabt en fælles vision og siden et færdigt forslag til en helhedsplan, som har stor opbakning fra hele Midtbyrådet. I løbet af processen er der lagt vægt på også at møde byens borgere og pladsens brugere. Med deltagelse til ungekongres, forårsmesse og Open by Night blev der med stor interesse nævnt forskellige aktiviteter og funktioner til pladsen - og nogle blev nævnt igen og igen. Disse funktioner og aktiviteter er indarbejdet i forslaget, så der skabes en plads, som er attraktiv for byens borgere, besøgende og brugere.

Processen har resulteret i vedlagte forslag til helhedsplan.

Som rettesnor for arbejdet med helhedsplanen er der formuleret en vision for områdets udvikling:

 • Banegårdspladsen skal være en plads med stor tiltrækningskraft, der indbyder til fællesskab og ophold.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der fungerer som knudepunkt for byen og binder handelslivet, Rhododendronparken, fritids- og kulturlivet og den kollektive trafik sammen.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der gør det attraktivt at benytte forskellige mobilitetsformer.

Områdets indretning

Der er i området behov for to forskellige pladstyper. En opholdsplads, hvor der skabes rum for ophold og aktivitet for byens borgere og et transitrum, der effektivt kan formidle forskellige mobilitetsformer. Forslag til helhedsplan tager udgangspunkt i disse to pladser kombineret med en vejomlægning.

Vejomlægning

Banegårdspladsen er i dag præget af store vejarealer. For at kunne skabe en attraktiv opholdsplads med nærhed til byens butiksliv foreslås trafikken omlagt fra Nørregade til Banegårdspladsen. Omlægningen betyder, at en del af Nørregade lukkes for trafik. Den primære færdselsåre vil blive Banegårdspladsen. Der er lavet trafikundersøgelser, der viser, at der er tilstrækkelig kapacitet på vejene og i krydset ved Vestergade til omlægningen. Fagforvaltningen har orienteret bygningsejere og erhvervsdrivende på Nørregade om forslaget om lukning af Nørregade. Der er på den baggrund modtaget en enkelt henvendelse fra en butiksdrivende, der er bekymret for lukningen, da det vil betyde, at den kørende adgang for kunder til butikken forringes. Fagforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med detaljering af projektet afsøges muligheder for at afhjælpe problemstillingen via f.eks. tidsbegrænsning af p-pladser tæt på Nørregade, mulighed for ærindekørsel mv.

Banegårdspladsen rummer i dag en del parkeringspladser. I helhedsplanen sker der en mindre reduktion i antallet af p-pladser på ca. 15. Pendlerpladserne på Banedanmarks areal ønskes til gengæld aktiveret i større grad end i dag via bedre gangforbindelser og skiltning.

MobilitetspladsenDen kollektive trafik fastholdes ved stationsområdet, så der fortsat sikres god integration mellem bus og tog. Busbetjeningen foreslås ændret til en ø-perron, der skaber større fleksibilitet i anvendelsen og giver mulighed for, at busserne kan vende uden brug af Nørregade. Denne løsning bruges blandt andet i Hjørring og i Hobro. Øen kan bruges som venteareal for buspassagerer. Den eksisterende stationsbygning og dennes passagerfaciliteter er i planen fastholdt, men vil kunne indgå i en nyindretning af den kollektive trafikbetjening, hvis det skulle blive aktuelt. I tilknytning til ø-perronen foreslås anlagt p-pladser til delebiler og samkørselsordninger.

Opholdspladsen

Vejomlægningen giver mulighed for at skabe en ny opholdsplads i tilknytning til Nørregade. Pladsen foreslås udført som en nedsænket, multifunktionel plads, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter som vandleg, ophold, publikum til scenen, skøjtebane, grøntmarkeder mv. Omkring pladsen er der beplantning i form af rhododendron og enkelte træer for at skabe forbindelse til Rhododendronparken, samt skabe en hyggelig og rumlig oplevelse af pladsen.

Banegårdspladsen står i dag som en stor, åben plads, der i følge borgere og brugere ikke er særlig hyggelig at færdes på. For at skabe et intimt rum, der er attraktivt for ophold, er der behov for en fysisk og visuel indramning af opholdspladsen. Mod nord og vest foreslås en ny bebyggelse, som kan bidrage til at skabe læ og rum. Udover bygningernes rumskabende kvaliteter skal de via deres funktioner bidrage til at sikre liv og aktivitet på pladsen. Byggefelternes højde og størrelse er dynamiske inden for en ramme, der sikrer, at der bygges i en skala tilpasset byrummet. Byggefelternes fleksibilitet sikrer, at bygningerne kan tilpasses de aktiviteter, der ønsker at flytte ind på pladsen. Hertil sikres det, at der ikke bygges mere end nødvendigt. Bygningerne skal udformes på en måde, der skaber åbenhed og gennemsigtighed, så de ikke fremstår som en dominerende visuel barriere.

Realisering af helhedsplan

Helhedsplanen ikke er en lovbunden juridisk bindende plan eller i sig selv byggeretsgivende. Helhedsplanen skal betragtes som en overordnet vision og principper for et efterfølgende detaljeret plangrundlag (lokalplan og evt. kommuneplantillæg). Da helhedsplanen er blevet til i en inddragende proces med Midtbyrådet og byens borgere foreslås den ikke udsendt i offentlig høring. Der vil i stedet blive afholdt høringer i forbindelse med det efterfølgende plangrundlag.

Det er afgørende for omdannelsens succes, at der etableres de rigtige funktioner og aktiviteter i bygningsmassen. Der er derfor afsøgt mulige funktioner til bygningsmassen, se vedlagte notat.

Realdania har en igangværende pulje "Hovedbyer på forkant", der vil være relevant at indtænke i forhold til et økonomisk bidrag til realisering af helhedsplanen. Der forventes frist for interessetilkendegivelse i starten af efteråret. Fagforvaltningen foreslår, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet vedtager "Helhedsplan for Banegårdspladsen" og godkender, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Igangsætning af proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. Nuværende lokalplan stiller krav om, at anvendelsen skal være erhverv og i mindre omfang boliger. Der kan ikke dispenseres, da den nye anvendelse er i strid med principperne i lokalplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. For ejendommene Stationsvej 27, 29 og 31 gælder lokalplan nr. 06-28, som blev vedtaget den 26. maj 1999. Lokalplanens formål er, at området skal anvendes til centerområde med erhvervsformål samt begrænset omfang af boliger. Lokalplanen blev udarbejdet, da der var et ønske om at etablere en kontorvirksomhed i bygningerne.

Lokalplanen kan findes her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/478/7207

Stationsvej 29 er en tidligere bank, hvor både nr. 27 og 31 allerede er omdannet til boliger.

Hvis der gives byggetilladelse til at omdanne ejendommens stueetage til boligformål, er der ingen erhvervslokaler tilbage inden for lokalplanområdet. Dette vurderes at være i strid med lokalplans principper. Det er ikke tilladt at dispensere fra en lokalplans principper. Derfor skal der enten udarbejdes en ny lokalplan eller den eksisterende skal ophæves, før der kan gives byggetilladelse til den ønskede omdannelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplan nr. 06-28 ophæves, da etablering af boliger i stueetagen er i god tråd med de tiltag, som kommunen arbejder på i forbindelse med Genform Dronninglund. I Genform Dronninglund ønskes det, at erhverv og butikker så vidt muligt samles langs/nær Slotsgade og nær det kommende torv ved biblioteket. En samling af butiks- og erhvervslivet kan bidrage til et levende og attraktivt bybillede langs hovedgaden for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Stationsvej 29 ligger ca. 350 meter fra Slotsgade, hvormed der ikke er en synlig og attraktiv forbindelse til hovedgadens liv. Hertil er lokalplanen ikke længere aktuel, da der allerede er etableret boliger i resten af lokalplanområdet, og der er ikke længere ønske om kontorvirksomhed i ejendommen.

Lokalplanen ligger inden for rammeområde 02-C-02, der udlægger området til centerområde. Der kan inden for rammeområde 02-C-02 også opføres boliger, hvormed ændring af anvendelsen af Stationsvej 29 er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen grænser på tre sider op til kommuneplanramme 02-B-03, der udlægger området til åben-lavt boligbyggeri, hvormed en ændring til boligformål vil passe godt ind til det omkringliggende. I følge lokalplanen har lokalplanområdet inden vedtagelsen været en del af et boligrammeområde.

Når en lokalplan ønskes ophævet, skal der ske en offentlig høring på minimum 4 uger. Fagforvaltningen foreslår, at ophævelsen af lokalplanen delegeres til fagforvaltningen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen i høringsperioden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om processen for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 skal igangsættes med fire ugers offentlig høring,
 • om der skal ske en delegation til fagforvaltningen af ophævelsen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen af lokalplanen i høringsperioden.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Planlægning for nyt boligområde ved Møllevangen, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. maj 2018 at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup. Der var den 28. juni 2018 borgermøde, hvor projektet blev præsenteret og drøftet. Nogle borgere udviste bekymring for den nye bebyggelses højde og etageantal samt stillede spørgsmål til stiforbindelse mod syd.

Bygherre ønsker at sætte lokalplanarbejdet i bero, indtil Teknik- og Miljøudvalget har taget stilling til bebyggelsens etageantal mod naboer og mod Hjallerupvej samt stiforbindelse mellem Østergade og Byskoven.

Bygherre har anmodet om at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. Bygherre er indbudt til kl. 9.30.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for området ved Møllevangen og om der skal sikres stiforbindelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen beliggende Møllevangen 19, Hjallerup, ønskes planlagt til boligformål i form af en blanding af tæt-lav (lodret lejlighedsskel) og etageboligbebyggelse (vandret lejlighedsskel). Den nye bebyggelse ønskes opført som en sammenhængende bebyggelse med en variation i etageantal i 1-3 etager, hvor den højeste bebyggelse ønskes placeret mod nord, nærmest Hjallerupvej. Mod nabobebyggelser mod syd og mod øst ønskes bebyggelsen opført i maksimalt 2 etager. Se udkast til situationsplan. Bebyggelsen er trukket 5 meter tilbage fra naboskel mod syd og øst.

Der var borgermøde den 28. juni 2018 om projektet og planerne for området. Bygherre har fremsendt notat "Opfølgning på naboorientering torsdag den 28. juni 2018". Se vedlagte bilag.

Etageantal mod naboer og mod Hjallerupvej

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 03-B-02 for "Boligområde, Østergade". Rammen giver mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 1,5 etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen skal følges af et kommuneplantillæg. Den nye bebyggelse ønskes opført i 1-2 etager mod naboejendommene mod syd og mod øst. Vedlagte skitse viser, at gulvkote i 2 etagers bolig og 1,5 etagers bolig vil være ens. Det vurderes på den baggrund, at udsynet fra 1,5 plans bolig og 2 plans bolig vil være ens.

Bebyggelsen trækkes 5 meter tilbage fra skel mod naboer for at imødekomme bekymring fra naboer mod indbliksgener. Dette er en skærpelse i forhold til krav i bygningsreglementet, der bestemmer, at ny bebyggelse må placeres med en mindste afstand til skel mod nabo på 2,5 m.

Skitseprojektet er vist med tagterrasser på dele af bebyggelsen samt med altaner. Boligerne indrettes med altaner, der ligeledes er trukket 5 meter tilbage fra skel mod naboer og som udføres som indeliggende altaner bag bebyggelsens facader. For at undgå indbliksgener fra tagterrasser foreslår fagforvaltningen, at der alene må indrettes tagterrasser på bebyggelse, der opføres i et plan.

Fagforvaltningen vurderer, at den projekterede bebyggelse er fint indpasset i forhold til naboer og det vurderes, at opførelse af boliger i maksimalt 2 etager i en afstand af mindst 5 m fra naboskel ikke vil medføre væsentlige indbliksgener for naboerne. Det skal hertil bemærkes, at nabobebyggelserne, beliggende Møllevangen 21-27, ligger en smule højere i landskabet end de nye boliger inden for lokalplanområdet. Dog ligger de nye boliger, der mod syd grænser op til den tæt-lave boligbebyggelse, en smule højere end nabobebyggelserne.

Alene ud mod Hjallerupvej ønskes mulighed for placering af en højere bebyggelse i op til maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Ved at give mulighed for en højere bebyggelse mod Hjallerupvej skabes en større variation i bebyggelsens arkitektur, samtidig med at bebyggelsen er med til at skærme for støjen fra trafikken til bagvedliggende opholdsarealer. En bebyggelse i op til 3 etager mod Hjallerupvej vurderes ikke at give anledning til nabogener i form af skygge eller indblik, idet der er langt til nærmeste naboer.

Stiforbindelse mellem Østergade og Byskoven

Ejendommen matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, beliggende syd for projektområdet, ejes af Adelsboligforeningen Møllevangen. Ifølge udkast til situationsplan er der vist en stiforbindelse mod sydøst, der ønskes videreført henover matr.nr. 12cb i sydlig retning mod Østergade, for således at sikre stiforbindelse mellem Østergade og Byskoven nord for Hjallerupvej. Til borgermødet den 28. juni 2018 gav naboerne udtryk for, at de ikke ønsker, at der etableres en stiforbindelse til det nye boligområde henover deres ejendom. Naboerne er bekymret for, at der vi ske en væsentlig forøgelse af færdslen på stien.

Bygherre henviser i notat til tinglyst deklaration, der vedrører etablering af stiforbindelse i sydlig retning mod Østergade. Bygherre har efterfølgende oplyst, at der med oprettelse af Andelsboligforeningen på matr.nr. 12cb blev indgået aftale om stiforbindelse mellem Østergade og Byskoven nord for Hjallerupvej. Bygherre er ikke i besiddelse af tinglyst deklaration. Forvaltningen har undersøgt tinglyste deklarationer på ejendommen, men har ikke kunnet finde det omtalte dokument. Det skal desuden bemærkes, at den omtalte sti ikke er udlagt i lokalplan 10-11 for "Boligområde, Møllevangen, Hjallerup", som er gældende for arealet syd for projektområdet.

Såfremt kommunen ønsker at sikre en offentlig stiforbindelse mellem Østergade og Byskoven, henover arealet matr.nr. 12cb, ejet af Andelsboligforeningen, bør arealet medtages i lokalplanområdets afgrænsning. Kommunen har da mulighed for at foretage en ekspropriation efter planloven. Dog vurderer fagforvaltningen, at stien ikke er af væsentlig nødvendighed. Alternativt skal bygherre opnå en frivillig aftale med Andelsboligforeningen om at udlægge stien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender, at der arbejdes videre med en planlægning for området ved Møllevangen i Hjallerup til boligformål på følgende betingelser:
  • at der gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i 1-2 etager mod nabobebyggelser mod syd og mod øst, mens der alene mod Hjallerupvej gives mulighed for, at ny boligbebyggelse kan opføres i op til 3 etager,
  • at der i lokalplanen stilles vilkår om, at ny bebyggelse, herunder også altaner og tagterrasser, ikke må placeres nærmere skel mod naboer mod syd og mod øst end 5 m,
  • at der i lokalplanen stilles vilkår om, at der alene må indrettes tagterrasse på bebyggelsens tagflade, der opføres i 1 etage.
 • tager stilling til, om der med lokalplanen skal sikres stiforbindelse henover matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, herunder at arealet medtages i lokalplanområdets afgrænsning, og der efterfølgende foretages ekspropriation af arealet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt, at der arbejdes videre med planlægning for området som foreslået af fagforvaltningen. Udvalget ønsker, at det sikres, at der er stiforbindelse.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 1503-01 - Ådalen 40, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejeren af ejendommen beliggende Ådalen 40, Brønderslev, har ansøgt om dispensation til opførelse af byggeri i form af etageboliger, der ønskes placeret 3,5 m fra vejskel og nærmere naboerne mod nord. Opførelse af bebyggelsen forudsætter en dispensation fra lokalplan 1503-01.

Repræsentanter for grundejerforeningen ønsker foretræde for udvalget. Repræsentanter er indbudt til kl. 10.00.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til nedlæggelse af § 14 forbud, indsigelser og meddelelse af dispensation til placering af bebyggelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en principansøgning om opførelse af etageboliger i op til 2 etager på ejendommen beliggende Ådalen 40, Brønderslev. En mindre del af bebyggelsen ønskes opført i 1 etage med tagterrasse.

Ejeren af ejendommen har ansøgt om dispensation fra lokalplan 1503-01, § 7.6.1, der bestemmer, at ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel. Ny bebyggelse ønskes rykket 3,5 m nærmere naboerne mod nord - og tilbage fra vejskel, således for at give mulighed for indretning af mindre private opholdsarealer mod syd. Dog opføres den del af bebyggelsen, der opføres i 1 etage med tagterrasse med facade i vejskel. Herudover er projektet i overensstemmelse med den for ejendommen gældende lokalplan.

Naboorientering

Sagen har været i naboorientering i perioden fra den 29. juni 2018 til den 6. august 2018. Der er modtaget 7 indsigelser fra nærmeste naboer - heraf en fælles indsigelse fra Ejer- og Andelsboligforeninger i Ådalen. Alle ønsker at gøre indsigelse mod, at kommunen meddeler dispensation fra lokalplanens § 7.6.1. Nedenfor er listet hovedindholdet af indsigelserne.

Naboerne påpeger følgende:

 1. Overordnet set ønsker naboer og Ejer- og Andelsboligforeningen ikke, at der i Ådalen opføres yderligere etageboliger, idet de mener, at denne type bebyggelse skæmmer området og ikke harmonerer med den øvrige del af boligområdet Ådalen, der primært fremstår med en åben-lav boligbebyggelse.
 2. At kommunen tidligere har givet udtryk for, at der ikke vil bygges flere etageboliger i området og lokalplanerne for Ådalen skal ændres. Flere naboer ønsker, at der fremtidigt alene bygges åben-lav boligbebyggelse i Ådalen og anmoder kommunen om at nedlægge et § 14 forbud i henhold til planloven.
 3. At placering af ny bebyggelse som ansøgt vil give anledning til indbliksgener, idet bebyggelsen placeres nærmere naboer og desuden indrettes med svalegange mod nord og med tagterrasse. Uanset bygningshøjden vurderer naboerne, at ny bebyggelse, der opføres i 2 etager, vil give anledning til indbliksgener fra 1. sals plan.
 4. At opførelse af ny høj bebyggelse som ansøgt vil give anledning til støjgener ved gennemkørsel i korridor mellem høje huse beliggende nord og syd for Ådalen samt placering af parkeringsarealer mod naboejendomme.
 5. At opførelse af etageboliger i området vil medføre væsentlig forringelse og værditab af huspriser for de nærmest beliggende nabobebyggelser.

Partshøring
Indsigelserne har været i partshøring hos ansøger i henhold til forvaltningslovens § 19. Ansøger bemærker følgende:

 • Lokalplanen giver mulighed for opførelse af etageboliger i 2½ etage.
 • Opførelse af projektet vil medføre en forbedring i området, idet der efter ansøgers opfattelse er tale om en færdiggørelse af torvedannelsen.
 • Afstanden til naboer mod nord reduceres med 3,5 meter. Tagterrassen er ikke rykket mod nord. Ansøger vurderer ikke, at en reduktion af afstanden vil give anledning til væsentlige indbliksgener, da der fortsat er god afstand til naboer.
 • Ved opførelse af byggeri i 2½ etage, med mulighed for opførelse af endnu en etage, vurderer ansøger, at indbliks- og skyggegener vil være væsentlig større.

Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne

Ad 1:

Lokalplan 1503-01 blev udarbejdet på baggrund af en masterplan udarbejdet for en hel ny bydel Ådalen. Formålet med lokalplanen var at give mulighed for, at der i området kunne etableres flere forskellige former for boliger og derved skabe en diversitet og en mangfoldighed i beboersammensætningen. Det ansøgte projekt omhandler et etageboligbyggeri og er i overensstemmelse med lokalplanen, bortset fra at bebyggelsen ønskes rykket 3,5 meter tilbage fra vejskel. Opførelse af etageboliger på ejendommen vil færdiggøre torvedannelsen og give et bedre helhedsindtryk af området.

Ad 2:

Kommunen har ingen planer om at ændre planlægningen for ejendommen. Ejer af ejendommen har erhvervet arealet i den tro, at der på arealet kan opføres byggeri i henhold til gældende planlægning. Det skal dog bemærkes, at kommunen har planer om at ændre planlægningen for arealer i Ådalen, som kommunen selv ejer.

Opførelsen af etageboliger på ejendommen Ådalen 40 kan standses, hvis Brønderslev Kommune nedlægger et forbud efter planlovens § 14 og vedtager en ny lokalplan inden for 1 år. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at et § 14 forbud vil være stærkt indgribende i forhold til den lodsejer, der har disponeret i overensstemmelse med gældende lokalplan, og
 • at brug af § 14 forbud, der ændrer byggeretten efter en vedtaget lokalplan, ofte er forbundet med betaling af erstatning i forhold til de tab en lodsejer har.

Ad 3:

Fagforvaltningen vurderer ikke, at en reduktion af afstanden til naboer mod nord med 3,5 meter vil ændre væsentligt på indbliksgener, idet der fortsat er god afstand til naboerne.

Ad. 4:

Det kan ikke udelukkes, at opførelse af byggeriet vil give anledning til mere støj fra trafikken. Det skal dog bemærkes, at ny bebyggelse vil skærme for støjen for de bagvedliggende boliger.

Ad. 5:

Ingen bemærkninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at

 • der ikke nedlægges et § 14 forbud mod at udnytte Ådalen 40 til opførelse af etageboligbyggeri, og
 • at indsigelserne afvises og der meddeles dispensation fra lokalplan 1503-01, § 7.6.1 til placering af bebyggelsen 3,5 m fra vejskel som ansøgt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


13. Anmodning om etablering af stibelysning på grussti i Nordbyen


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerlauget for Vandtårnsområdet anmoder om, at få etableret stibelysning på en privat fælles sti i Nordbyen i Brønderslev. De begrunder anmodningen med, at stien ofte bliver benyttet som skolesti.

Alternativt ønsker ejerlauget stien istandsat ved vandtårnet og kun etablering af stibelysning til den østlige boligvej i Ådalen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det ansøgte og medtage eventuelle anlægsudgifter på prioriteringslisten for anlægsmidler for Vej og Parkområdet.

Sagsfremstilling

Ejerlauget for Vandtårnsområdet anmoder om, at få etableret stibelysning på privat fælles sti i Nordbyen i Brønderslev, beliggende som grussti i et grønt område mellem Haraldsgade og Eventyrvej.

De begrunder deres anmodning med, at stien ofte bliver benyttet som skolesti og af andre voksne.

Alternativt ønsker ejerlauget stien istandsat ved vandtårnet og kun etablering af stibelysning til den østlige boligvej i Ådalen.

Omhandlende sti er anlagt som en rekreativ sti, der går gennem et grønt område mellem den gamle nordby og Ådalen. Stien er ca. 1.100 m lang, belagt med grus og har direkte forbindelse til 5 boligveje i Ådalen og 3 boligveje i den gamle nordby.

I forbindelse med udstykningen af i Ådalen blev der etableret en asfalteret skolesti med stibelysning mellem Ådalen og Skjoldsgade og en asfalteret sti langs stamvejen Ådalen og Nordre Omfartsvej.

Normalt er det kun de offentlige hovedstier, med fast belægning i form af asfalt eller fliser, som får etableret stibelysning. Hovedstierne er ofte skolestier, hvor der af hensyn til færdselssikkerheden og fremkommeligheden, saltes, ryddes sne og stibelyses.

Ejerlaugets ønske om stibelysning, vil omfatte etableringen af 38 stk. stilamper til en samlet overslagspris på 380.000 kr. og hertil skal tillægges fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Ejerlaugets alternative ønske omfatter etablering af 50 m grussti og etablering af 3 stk. stilamper til en samlet overslagspris på 30.000 + 35.000 = 65.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter ejerlauget anmodning og medtage eventuelle anlægsudgifter på prioriteringslisten for anlægsmidler for Vej og Parkområdet.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget godkendte Ejerlaugets alternative ønske – beløbet 65.000 kr. finansieres via anlægsmidlerne.

Øvrige ønsker til sti’er henvises til behandling i forbindelse med senere prioritering af anlægsmidler.

Bilag

Til toppen


14. Etablering af dræn i vejen i forbindelse med separatkloakeringer


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med separatkloakeringsprojekter er der en del borgere, der oplever problemer med bl.a. fugtige kældre som følge af den stigning i grundvandsstanden, som udskiftning af de gamle kloakledninger erfaringsmæssigt medfører.

Brønderslev Forsyning har hidtil forebygget problemet ved at tilbyde berørte lodsejere etablering af en såkaldt grundvandspumpebrønd. Brønderslev Forsyning foreslår, at denne løsning suppleres med mulighed for at etablere et vejkassedræn parallelt med de nye spildevandsledninger. Løsningen skal bekostes og driftes af kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at gå videre med den foreslåede løsning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med separatkloakeringsprojekter kan der i områder med høj grundvandsstand ske en stigning i grundvandsstanden som følge af udskiftning af de gamle utætte kloakledninger med nye tætte ledninger.

I de områder er der ofte borgere, der oplever at før hen tørre kældre pludselig bliver fugtige og lignende gener.

Brønderslev Forsyning har hidtil hjulpet borgere i grundvandstruede områder ved at tilbyde etablering af en såkaldt grundvandspumpebrønd til en fordelagtig pris på de ejendomme, hvor ejeren måtte ønske dette. Forsyningen har gode erfaringer med denne løsning.

Bestyrelsen for Brønderslev Forsyning foreslår, at denne løsning, i de grundvandstruede områder, suppleres med mulighed for at etablere et vejkassedræn i ledningsrenden i vejen, for på den måde at sikre en fortsat dræning af området efter kloakledningerne er fornyet. Drænet vil skulle etableres i et niveau under kældergulvene for at sikre kældrene mod opstigende grundvand. Da det ikke er lovligt for spildevandsforsyningsselskabet at bekoste og drifte drænledningen, vil det være kommunen, der skal stå for dette begrundet med, at vejkassen skal sikres mod opstigende grundvand. Forsyningen foreslår følgende samarbejdsmodel:

Forsyningen påtager sig følgende:

 1. Geoteknisk vurdering forud for kloakrenoveringen, herunder vurdering af risikoen for sætningsskader ved dræningen.
 2. Indhentning af konkurrenceudsat pris på drænledning, hvis relevant i tilfældet.
 3. Etablering af dræn og tilsyn hermed i forbindelse med entreprenørens gravearbejde.
 4. Afsluttende indtegning af drænledningen i forsyningens elektroniske ledningsnetmodel (GIS-kort) som "Anden ledningsejer".

Kommunen skal:

 1. Betale for selve ledningsudgiften.
 2. Påtage sig ejerskabet for drænet, sørge for drift og vedligehold samt generelt påtage sig ansvar overfor tredjemand.

Som eksempel nævner forsyningen det aktuelle separatkloakeringsprojekt i bl.a. Danmarksgade, Brønderslev. Her vurderer forsyningen, at det kunne være relevant at etablere den ovenfor nævnte drænløsning i vejen, da størstedelen af husene har kældre, og at der kan forventes en stigning i grundvandsstanden, der pt. ligger 2,5 m under terræn. En drænledning på 190 m inklusiv tilslutning til vejbrønde vil kunne etableres for 23.750 kr.

Problemstillingen har været drøftet i starten af 2015 i forbindelse med separatkloakeringsprojekterne i Dronninglund og Asaa, hvor advokat Mads Kobberø deltog i et møde med formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget, Brønderslev Forsyning og fagforvaltningen. Mads Kobberø vurderede i den forbindelse, at hverken forsyning eller kommune har ansvar for at sikre, at der ikke sker grundvandsstigninger som følge af kloakfornyelser, men at det er vigtigt, at borgerne orienteres om problematikken før anlægsarbejdet igangsættes. Til spørgsmålet om forsyningen eller kommunen kunne etablere en drænledning i vejen sammen med de nye kloakledninger, med det formål at forebygge grundvandsstigninger, var vurderingen, at man nok kunne forsvare at bekoste drænledningen, hvis udgiften er af begrænset karakter og løser et væsentligt og reelt problem, som det vil være betydeligt dyrere for den enkelte lodsejer at løse. Man vil ikke kunne pålægge de berørte lodsejere at bidrage til etableringen af ledningen. Der er dog 2 væsentlige problemstillinger:

 1. Det er ikke muligt at fastslå, hvor stor drænende effekt den gamle kloakledning har haft. Den drænende effekt er utilsigtet og er formentlig ulige fordelt langs ledningen afhængig af tilstanden af denne. En ny drænledning kan risikere at øge den drænende effekt og dermed sænke grundvandsstanden i forhold til det nuværende niveau - enten generelt eller på dele af ledningsstrækningen, hvor den gamle kloakledning ikke har haft så stor drænende effekt. Det kan medføre sætningsskader på de omkringliggende bygninger og dermed et erstatningsansvar, såfremt det kan påvises at sætningsskaderne er opstået som følge af drænledningen. Af den grund har forsyningens forsikringsselskab i april 2015 anbefalet, at forsyningen ikke bør påtage sig den risiko
 2. Der kan ikke gives garanti for, at der ikke vil opstå problemer med fugtige kældre m.v., selvom der er etableret dræn i vejen. Mads Kobberø vurderer, at hvis man på forhånd har præciseret overfor lodsejerne, at det ikke kan udelukkes, at man alligevel vil opleve problemer med stigende grundvand, så vil der ikke være tale om, at kommunen har pådraget sig et ansvar i den henseende.

Forsyningen foreslår, at kommunen i stedet for at etablere drænet med det formål at beskytte de omkringboende lodsejere mod grundvandsstigninger, etablerer drænet som et vejkassedræn med det formål at beskytte vejkassen. At det så også kan have en effekt i forhold til at beskytte folks kældre, er en positiv sidegevinst. Det pointeres dog fra forsyningens side, at forsyningen ikke må kunne drages til ansvar i de tilfælde, hvor løsningen anvendes. Det pointeres også, at der bør foretages en sagkyndig ansvarsafklaring af de relevante forhold for både kommune og forsyning, hvis Teknik- og Miljøudvalget er indstillet på at gå videre med sagen.

Det er fagforvaltningens vurdering, at der ikke kan argumenteres for, at drænet etableres som et vejkassedræn, da vejkassedræn etableres umiddelbart under vejkassen i maksimalt 90 cm's dybde. Selvom etablering af drænet kun foreslås taget i anvendelse i områder, hvor de geotekniske undersøgelser viser, at risikoen for sætninger er minimal, så vil der altid være en risiko.

Skulle der mod forventning opstå en sætningsskade som følge af dræningen, vil det være vanskeligt at argumentere for, at dræningen er etableret for at beskytte vejkassen. Ligeledes kan det være svært at argumentere for, at det i områder, hvor der er et behov, men hvor der vil være risiko for sætningsskader, ikke vil være nødvendigt at etablere et vejkassedræn. Endelig kan man også risikere, at der er lodsejere, der oplever problemer med stigende grundvand i områder, hvor det er vurderet, at der ikke var behov for vejkassedræn. Her kunne de uheldige lodsejere stille spørgsmålstegn ved, hvorfor kommunen ikke har etableret et vejkassedræn i lighed med andre områder. Det er endvidere fagforvaltningens vurdering, at notatet udarbejdet af Mads Kobberø sammen med udtalelsen fra forsyningens forsikringsselskab beskriver de problemer, der kan opstå i forhold til ansvarspådragning, og at der næppe kommer mere ud af at få lavet yderligere en sagkyndig sagsafklaring.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke går videre med den af Brønderslev Forsyning foreslåede løsning og samarbejdsmodel vedr. etablering af vejkassedræn i forbindelse med kloaksepareringsprojekter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der optages drøftelse med Brønderslev Forsyning.

Bilag

Til toppen


15. Udflytning af gadebelysningens tændsteder af transformerstationer


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af transformerstationerne, Evonet, er ikke interesseret i at der er installationer i stationerne, der ikke er relevante for forsyning og drift af elforsyningsnettet.

Derfor har Brønderslev Kommune modtaget krav om, at disse installationer skal flyttes ud af stationerne, senest den 31. december 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Evonets fremsatte krav, og eventuelt reservere 300.000 kr. på anlægsbudgettet til udflytningen.

Sagsfremstilling

Ejer af transformerstationerne, Evonet, er ikke interesseret i at der er installationer i stationerne, der ikke er relevante for forsyning og drift af elforsyningsnettet.

Der er konstateret 12 tændsteder for gadebelysningen i Evonets forsyningsområde, som nu kræves flyttet ud af transformerstationerne.

Budgetteret pris for udflytning pr. tændsted udgør 25.000 kr. ekskl. moms, svarende til en samlet udgift på 12 x 25.000 kr. = 300.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager Evonets krav til efterretning, og reserverer 300.000 kr. på anlægsbudgettet for Vej og Parkområdet, til udflytning af gadebelysningens tændsteder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formandsskabet holder møde med ledelsen i Evonet.

Til toppen


16. Godkendelse af vejnavn til Markedsbyen II, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Der bliver byggemodnet et område til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse i Østermarken-området i Hjallerup. Området skal have et vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Der bliver byggemodnet et område til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse i Østermarken-området i Hjallerup. Området skal derfor tildeles et vejnavn. I området findes i forvejen navnene Østermarken, Bøgelunden, Rosenlunden, Højen og Skelbakken.

Der er planlagt yderligere 3 byggemodningsområder på den samme side af stamvejen Østermarken. Det skal derfor overvejes, om der skal være et gennemgående tema for disse vejnavne. Om de fx skal ende på -lunden. Om det skal være navne på buske, blomster eller på træer - eller noget helt andet.

Navnet Markedsbakken har været foreslået af en borger til en anden vej i området. Navnet opfylder adresselovens krav.

Bregnelunden og Lavendellunden har relation til Rosenlunden. Der er ikke navne i nærheden der ligner. Der har været en lavendelfarm udenfor Hjallerup.

Egelunden og Askelunden har relation til Bøgelunden, idet det er løvtræer. Der findes i forvejen et kvarter med navne på nåletræer i den vestlige del af byen og nogle veje med navne på løvtræer i sydbyen - disse navne ender på -Allè.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Markedsbakken
 • Lavendellunden
 • Bregnelunden
 • Egelunden
 • Askelunden
Personale

Ingen.

Beslutning

Markedsbakken blev valgt.

Bilag

Til toppen


17. NTs Årsrapport 2017, Økonomirapport 1, 2018 og Budgetforslag 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Byrådet skal tage stilling til Budgetforslag for 2019.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Årsrapport 2017

Det fremgår af NTs Årsrapport 2017, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2017 viser et overskud på 19,4 mio. kr., som tilbagebetales til ejerne i 2019.

I de foregående år har der været en positiv udvikling i omkostningsindekset på grund af meget lave oliepriser. I foråret 2017 kunne NT konstatere en stigning i oliepriserne, hvilket påvirkede omkostningsindekset negativt i forhold til det budgetteret niveau. De væsentlige afvigelser, i forhold til det faktiske resultat for 2017 og det budgetterede, skyldes en positiv udvikling i passagerindtægter samt et mindre forbrug på øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter kommer primært fra den regionale togdrift.

På bustrafikken for Brønderslev Kommune var tilskuddet i 2017 15,3 mio. kr., hvoraf mindreforbruget udgør 1 mio. kr., som tilbagebetales i 2019.

Økonomirapport 1, 2018

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2018. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafik viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på operatørudgifter. Det skyldes højere indtægter for i alt 3,7 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter på 4,9 mio. kr. Eventuelle mindre- eller merforbrug afregnes med ejerne i 2020.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægter ud på de ruter, hvoraf passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

 • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
 • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
 • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter

På baggrund af tidligere høringssvar er det besluttet, at fase 3 indfases i perioden 2017-2019: i 2017 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %. Det vil sige, at indtægtsfordelingsmodellen er indregnet med 75 % i budget 2018 og økonomirapport 1, 2018.

NTs 24. udbud har medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. De øgede udgifter var ikke forventet i budget 2018.

Budgetforslag 2019

NT har sendt budgetforslag 2019 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 31. august 2018.

NTs samlede indtægter består af passagerindtægter samt tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr., heraf et tilskud på 496 mio. kr. på bustrafikken fra ejerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 1,7 %, som udmøntes i januar 2019.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2017

Udgifter i alt

-19.209.000

Passagerindtægter i alt

5.354.000

Resultat før tilskud fra ejere

-13.855.000

Tilskud fra ejere

14.899.000

Resultat

1.044.000

Regulering vedrørende tidligere år

395.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.295.000

Økonomirapport 1, 2018

Udgifter i alt

-19.330.000

Passagerindtægter i alt

4.921.000

Resultat før tilskud fra ejere

-14.409.000

Tilskud fra ejere

14.729.000

Resultat

320.000

Regulering vedrørende tidligere år

465.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.194.000

Budgetforslag 2019

Udgifter i alt

-20.241.000

Passagerindtægter i alt

4.648.000

Resultat før tilskud fra ejere

-15.593.000

Tilskud fra ejere

15.593.000

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

14.549.000*

Budgetforslag 2020-2022

Forventet budget 2020 inklusiv regulering

15.273.000*

Forventet budget 2021 inklusiv regulering

15.593.000*

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

15.593.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2017 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bliver reguleret i 2019. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 1, 2018 forvente en mindreudgift på 320.000 kr. i 2018, som bliver reguleret i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019 frem til den 31. oktober 2018.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2019 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2019 med følgende beløb:

2019

2020

2021

2021

+593

+271

+612

+612

Beslutning

Udvalget indstiller, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019.
Bilag

Til toppen


18. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af forsinkelsesbassiner i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Klokkerholm by skal der etableres 2 nye regnvandsbassiner til forsinkelse af udledningen af regnvand. Det ene bassin skal etableres på privat jord, mens det andet bassin etableres på jord ejet af Brønderslev Spildevand A/S.

Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes, da etablering af bassinet på privat jord kan kræve ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægget til spildevandsplanen kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev arbejdet med at separatkloakere Klokkerholm by sat i gang. Separatkloakeringsarbejdet forventes at strække sig over 4 år. I takt med at fælleskloaksystemet i de forskellige dele af byen separeres opstår der behov for at aflede regnvandet fra disse byområder. Regnvandet planlægges udledt til Klokkerholm Møllebæk for den nordlige del af byen og til Kærsiggrøften for den sydlige del af byen. Udledningen skal ske via forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastning af vandløbene fra udledning af store øjebliksvandmængder.

Placering af regnvandsbassinerne er ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Da det ene af regnvandsbassinerne placeres på privat jord (ved Hellumvej) er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, da denne skal redegøre for, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord til etablering af bassinet, kan det blive nødvendigt at ekspropriere.

Det andet regnvandsbassin placeres på en grund, der er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Det er Brønderslev Spildevand A/S, der etablerer bassinerne.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger. Forslaget blev samtidig sendt til de berørte lodsejere. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm herunder, at der kan foretages den nødvendige ekspropriation af jord til etablering af bassinet ved Hellumvej, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


19. Revision af spildevandsplan


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommunes spildevandsplan har senest gennemgået en generel revision i 2011. Der er løbende udarbejdet tillæg til planen i forbindelse med ændringer, men der er også ændringer, der endnu ikke er indarbejdet. Planen trænger således til en grundig ajourføring.

Fagforvaltningen foreslår, at den reviderede plan udarbejdes som en digital plan med henblik på enkel vedligeholdelse. Revision af planen vil skulle ske i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S og med hjælp fra ekstern konsulent. Omkostningen til ekstern konsulenthjælp vil være i størrelsesordenen 200.000 kr., hvoraf Brønderslev Spildevand A/S bidrager med halvdelen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til igangsættelse af en revision af spildevandsplanen herunder afsætning af 100.000 kr. til opgaven.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes gældende spildevandsplan er udarbejdet for perioden 2011-2014.

Lovgivningsmæssigt er spildevandsplanlægningen reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og kommunen er planmyndighed. Spildevandsplanen skal indeholde en oversigt over, hvordan spildevand generelt set bortskaffes i kommunen, herunder i hvilke områder spildevandsforsyningsselskabet står for bortskaffelsen (kloakerede områder) og i hvilke områder borgerne selv skal bortskaffe spildevand (ukloakerede områder). Gennem spildevandsplanlægningen skal kommunen påse, at bortskaffelsen af spildevand fra såvel kloakerede som ukloakerede områder kan ske under hensyntagen til miljø og økonomi.

Der er ikke i loven fastsat krav til at spildevandsplanen skal revideres med bestemte terminer, men planen skal altid være ajourført. Revision af spildevandsplanen er derfor typisk sket sideløbende med revision af kommuneplanen, hvor der sker flest ændringer med betydning for spildevandsbortskaffelsen i kommunen som f.eks. udlægning af nye byområder. I den forløbne periode er der sket en del ændringer af betydning for spildevandsplanlægningen. En del af ændringerne er indarbejdet i spildevandsplanen gennem tillæg, mens andre endnu ikke er indarbejdet. Manglende ajourføring af spildevandsplanen betyder fx at spildevandsforsyningsselskabet ikke lovligt kan kloakere nye byområder, der ikke er optaget i spildevandsplanen. Spildevandsplanens bestemmelser om hvilke områder, der skal kloakeres og på hvilken måde de skal kloakeres er også grundlag for opkrævning af tilslutningsbidrag. Der ud over er meget af spildevandsplanens tekstdel forældet, ligesom der også er flere småfejl, der skal rettes.

I dag forelægger spildevandsplanen kun i en statisk udgave. Den reviderede spildevandsplan udarbejdes som en digital plan i lighed med kommune- og lokalplaner. Et af fokuspunkterne med revision af spildevandsplanen er også at få skabt en plan, der bliver forholdsvis enkel at vedligeholde. De dele af planen, der enten er af mere generel og oplysende karakter eller indeholder administrative retningslinjer, vil kun skulle revideres meget sjældent, mens andre dele af planen vil skulle ajourføres oftere. Det gælder f.eks. de skematiske oversigter (oplande, udløb m.m.) samt kortbilagene. Fremover vil såvel de skematiske oversigter samt kortbilagene blive løbende opdateret så snart en ændring til spildevandsplanen er vedtaget (via et tillæg). Samtidig vil de ajourførte skematiske oversigter være tilgængelig på hjemmesiden og ændringerne på kort vil blive vist på kommunens KortInfo. Dermed vil det være slut med at have forældede oplysninger til at ligge i statiske dokumenter. Så snart en ændring til spildevandsplanen er vedtaget, så er det den ajourførte plan, der vises på hjemmesiden. Spildevandsplanen vil derfor heller ikke blive knyttet op på bestemte årstal.

Da en ajourført spildevandsplan også er af stor betydning for spildevandsforsyningsselskabet, har Brønderslev Forsyning den 28. juni 2018 anmodet Brønderslev Kommune om at overveje en revision af spildevandsplanen. En revision af planen vil skulle ske i et samarbejde mellem Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Spildevand A/S med hjælp fra en ekstern konsulent. Opgaven vil kunne løses for en pris på 200.000 kr., hvoraf Brønderslev Spildevand A/S bidrager med halvdelen. Revisionen forventes at kunne gennemføres indenfor 3-6 måneder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsættelse af revision af spildevandsplanen for Brønderslev Kommune, herunder at der afsættes 100.000 kr. til opgaven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftes på møde med Brønderslev Spildevand A/S med henblik på udmøntning i 2019.

Til toppen


20. Godkendelse af forslag til jordregulativ efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2018 forslag til jordregulativ. Jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til jordregulativ kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra private husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Regulativet vil efter vedtagelsen danne grundlag for fagforvaltningens administration af reglerne - herunder træffe afgørelser og føre tilsyn i henhold til regulativet. Oversigtskort vil løbende blive revideret, ligesom anmeldelsesskemaet revideres efter behov.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til jordregulativ endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


21. Ny VVM-proces vedr. grundvandsvarmepumpe, Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2018 orienteret om igangsatte ekstraundersøgelser og målinger i forbindelse med ansøgning om VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe fra Dronninglund Fjernvarme.

Fagforvaltningen har fremlagt konklusionerne fra de supplerende undersøgelser på et offentligt møde den 25. juni 2018. De supplerende undersøgelser er afrapporteret i et notat med tilhørende bilag, som offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen foreslår, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, da de supplerende undersøgelser indeholder så meget nyt, at interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal sættes gang i en ny VVM-proces med fornyet 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 arbejde med VVM-redegørelse for grundvandsvarmepumpe for Dronninglund Fjernvarme. Siden har Dronninglund Fjernvarme udarbejdet en tilhørende miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse).

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017. Efter offentligt møde den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende foretaget vurdering af den udfærdigede miljøkonsekvensrapport. Vurderingen udløste krav om yderligere undersøgelser og målinger, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på møde den 15. januar 2018.

Den 5. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle afholdes et nyt offentligt møde, når resultaterne af de supplerende undersøgelser var tilvejebragt.

Konklusioner fra de supplerende undersøgelser er fremlagt på et offentligt møde den 25. juni 2018. På mødet fremkom der ikke nye forhold, som ikke er belyst.

Der blev på mødet udtrykt en generel bekymring og skepsis i forhold til projektet og for at grundvandet blev forurenet, hvis projektet blev en realitet.

Der er foretaget supplerende undersøgelser omhandlende:

 • Beskaffenheden af lerlaget mellem det øvre og nedre magasin ved solfangerfeltet.
 • Det hydrologiske sammenspil mellem vandhullerne i området ved kildefeltet og det øverste grundvandsmagasin.
 • Fyldepladsernes forureningsgrad og risiko for spredning af evt. forurening.
 • Undersøgelsesboring ved drænfeltet, hvor data fra boringen indgår i modelarbejdet.

Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi har udarbejdet et notat med bilag, der beskriver resultatet af de supplerende undersøgelser, der er udført. Forvaltningen/Cowi er enig i notatets faglige konklusioner. Offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag i forbindelse med notatet indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen har modtaget 5 høringssvar, hvoraf det mest omfattende kommer fra Østvendsyssel Råvandsforsyning. Østvendsyssel Råvandsforsyning skriver, at der på borgermødet den 25. juni 2018 var en massiv modstand mod projektet, som kom fra mange sider, også fra borgere og andelshavere i Dronninglund, som ellers ville have økonomisk fordel af projektet. Østvendsyssel Råvandsforsyning opfordrer til, at der fra politisk side tages ansvar for at beskytte grundvandet, og at der træffes en politisk beslutning om at indstille sagsbehandlingen på projektet og meddele afslag på det grundlag, der foreligger nu. Endvidere skriver Østvendsyssel Råvandsforsyning, at der i projektet ikke tages højde for den øgede tilstrømning, der sker ved oppumpning af de store vandmængder, med deraf følgende stor risiko for at forureningsstoffer føres ned til grundvandsmagasiner. Herudover er der 3 indsigelser fra lodsejere, samt en anbefaling af projektet fra Vendsyssel Energi og Miljøforening.

Fagforvaltningen har modtaget en ny miljøkonsekvensrapport fra Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi, hvori de supplerende undersøgelser indgår.

Den nye miljøkonsekvensrapport er udarbejdet med baggrund i tidligere foretagne vurderinger, beregninger og målinger, suppleret med efterfølgende resultater af de yderligere undersøgelser og beregninger, der blev forlangt efter tidligere offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder således alle de faglige data, der skal til for at vurdere, om projektet kan gennemføres uden risiko for væsentlige miljømæssige risici, herunder for grundvandet. Fagforvaltningens miljøfaglige vurdering p.t. er, at projektet kan realiseres uden væsentlige miljømæssige risici, men at den nu udarbejdede miljøkonsekvensrapport indeholder så meget nyt, at det kræver gennemførelse af en ny VVM proces med bl.a. 8 ugers høring.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Fagforvaltningen foreslår, at en eventuel VVM-tilladelse skal gives på følgende vilkår:

 • inden realisering, skal der gennemføres et fuldskalaforsøg, der kan sikre, at drænfeltet har den fornødne kapacitet,
 • der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring af tilstrækkelig vand i vandløb og vandhuller,
 • de nævnte moniteringsboringer i vedlagte notat og aftaler hermed skal være udarbejdet.

En eventuel endelig VVM-tilladelse gives i forhold til indvindingstilladelsen, jf. vandforsyningsloven og nedsivningstilladelsen jf. miljøbeskyttelsesloven.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet godkender, at der sættes gang i en ny VVM-proces. Dette vil i givet fald bl.a. medføre 8 ugers fornyet høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Poul Erik Andreasen og Karsten Frederiksen indstiller fagforvaltningens forslag til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann, Jens Andersen og Simon Aagaard indstiller, at projektet stopper pga. for stor usikkerhed om fortsat rent drikkevand.

Bilag

Til toppen


22. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar via høringsportalen på kommunens hjemmeside.

Når der i løbet af de kommende år skal ske yderligere affaldssortering inklusiv organisk affald, skal regulativet ændres igen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


23. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om regulativ for erhvervsaffald kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til regulativets relativt lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale fra udtynding af læhegn på landbrug og lignende.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til, om det kan godkendes, at der i regulativet fastsættes en praksis, således at mindre mængder afklippet læhegnsmateriale fra landbrug under kontrollerede forhold kan afbrændes på marken i stedet for at skulle sendes til et forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


24. Tildelingskriterier for nyt udbud vedr. indsamling af dagrenovation fra april 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. juni 2018 plan for nyt udbud vedr. indsamling af dagrenovation.

Fagforvaltningen fået udarbejdet udkast til vægtning af tilbudskriterierne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vægtning af tilbudskriterierne.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. juni 2018 plan for nyt udbud vedr. indsamling af dagrenovation. Teknik- og Miljøudvalget udtrykte ønske om at få indflydelse i beslutningsprocessen.

Fagforvaltningen har fået udarbejdet udkast til en vægtning af tilbudskriterierne. Der foreslås følgende vægtning af tilbudskriterierne:

Underkriterium

Delkriterier

Vægtning

Tilbudt pris

Tilbudt pris pr. år

60 %

Tilbudt kvalitetsledelse og opgaveløsning

Kvalitetsledelse af løbende drift 1)

20 %

Forebyggende kvalitetstiltag 2)

10 %

Ledelse af miljø og arbejdsmiljø

Ledelse af miljø og arbejdsmiljø 3)

10 %

Kommentarer til de enkelte delkriterier (uddrag af udkast til udbudsmateriale):

1)

Der lægges vægt på, at der er en effektiv og systematisk ledelse og styring af kvaliteten på den aktuelle opgave, herunder i form af et ledelsessystem med henblik på at opnå den ønskede kvalitetsstandard.

Der lægges samtidig vægt på, at ledelse og styring af kvalitet er koblet effektivt til den aktuelle opgave via specifikke kvalitetsmål og kvalitetstiltag i den løbende drift. Der er fokus på en effektiv indarbejdelse af Brønderslev Kommunes kvalitetskrav og en effektiv egenkontrol på opgaven.

Der lægges vægt på, at tilbudsgiver tilbyder Brønderslev Kommune velfungerende kommunikations- og beslutningsveje omkring driften. Det omfatter en effektiv håndtering af afvigelser, hvor tilbudsgiver udøver en hurtig sagsbehandling og udviser fleksibilitet med henblik på at opnå høj kundetilfredshed.

2)

Der lægges vægt på kvalitetstiltag, der effektivt kan forebygge og minimere afvigelser og sikre den ønskede kvalitetsstandard i forbindelse med opgaveløsningen. Der er særligt fokus på:

 • Tiltag, der effektivt understøtter medarbejdernes evne og incitament til at levere den ønskede kvalitet, herunder i form af uddannelsestiltag samt incitamentstiltag.
 • Tiltag, der sikrer en god kommunikation med borgerne, herunder i forbindelse med tømningen.
 • Tiltag, der sikrer en effektiv håndtering af sygdom, ferie og helligdage blandt medarbejderne.
 • Tiltag, der effektivt minimerer driftsforstyrrelse omkring materiel og sikrer effektiv håndtering af nedbrud via reservemateriel.

3)

Der lægges vægt på, at der er etableret en effektiv og systematisk ledelse og styring af miljøforhold og arbejdsmiljøforhold på opgaven, herunder i form af ledelsessystemer. Der lægges her vægt på, at ledelse og styring er koblet konkret og effektivt til den aktuelle opgave.

Det er fagforvaltningens opfattelse, at der i nabokommuner tidligere har været alvorlige drifts- og samarbejdsproblemer med renovatører, hvis prisen vægtes meget højt på bekostning af kvalitative kriterier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om ovennævnte vægtning med 60 % pris og 40 % kvalitet kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte følgende vægtning af tilbudskriterierne:

Underkriterium

Delkriterier

Vægtning

Tilbudt pris

Tilbudt pris pr. år

80 %

Tilbudt kvalitetsledelse og opgaveløsning

Kvalitetsledelse af løbende drift 1)

10 %

Forebyggende kvalitetstiltag 2)

5 %

Ledelse af miljø og arbejdsmiljø

Ledelse af miljø og arbejdsmiljø 3)

5 %

Til toppen


25. Årsberetning 2017 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 59.000 kr. i 2017 mod et budgetteret resultat på 0 kr. Årsrapporten blev godkendt af AVVs bestyrelse den 16. maj 2018.

Årsrapporten sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

198.276 kr.

Samlede udgifter i 2017

166.336 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

30.992 kr.

Afskrivning

29.072 kr.

Finansielle omkostninger

1.979 kr.

Årsresultat*

-59 kr.

* Inklusiv resultatdisponering af overdækning efter hvile-i-sig-selv princippet for fælles kommunale ordninger på samlet 1.935.000 kr.

Årsresultatet tæt på et 0-resultat dækker over nogle positive og negative delresultater. På positivsiden tæller især tilbagebetaling fra SKAT efter en afgørelse i landsskatteretten d. 21. februar 2017. På negativsiden tæller især en forskydning i betaling af affaldsafgift.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter, private

-170.146 kr.

Genbrugscenter, erhverv

-15.473 kr.

Energianlægget

-2.398.410 kr.

Miljøanlæg

364.172 kr.

Deponier

102.860 kr.

Kørselsafdelingen

123.232 kr.

Genbrugspladser*

1.223.151 kr.

Storskraldsordningen*

210.871 kr.

Bobleordningen*

488.759 kr.

Miljøservice*

12.257 kr.

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

I revisionspåtegningen fremhæves, at erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabspålæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelse af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. AVV har valgt at vente med at følge notatet indtil usikkerheden om, hvorledes den fri egenkapital mv. skal opgøres.

AVVs egenkapital er således opgjort efter tidligere principper og udgør nu 99.744.000 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


26. Forslag til budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2019 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVV's budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVV's bestyrelse den 16. maj 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV skal godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i 2019 budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, og nye aktiviteter i forbindelse med kildesortering ved husstandene (ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald som idriftsættes i 3. kvartal 2018). Den praktiske indsamling af affaldet i de to ejerkommuner sker ved AVV, og budget 2019 bliver det første hele budgetår for ordningen.

Budgettet afspejler AVVs overordnede mål om at øge genanvendelsen lokalt og få max udnyttelse af anlæggenes kapacitet.

Borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen for glas (og papir).

AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via opkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

AVV's nye indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald (plast, metal og papir) finansieres tilsvarende via opkrævninger hos kommunerne. Indsamlingen i Brønderslev Kommunen budgetteres med 3,3 mio. kr., svarende til 195 kr. pr. husstand.

Behandlingsanlæg

Drift af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2019 arbejdes der bl.a. med udvikling af genbrugsbutik og reparationsværksteder, brandet "Godt gjort" med fokus er på bæredygtige løsninger, samarbejder omkring sortering af emballageaffald, levetidsforlængende renovering af forbrændingsanlæggets ovnlinje 3 samt tiltrækning af organisk affald til ny forbehandlingsanlæg (vedrører Hjørring Kommunes flerstrengede indsamlingsordning).

I 2019 er der afsat 2 mio. kr. til en revurderingsproces af eksisterende miljøgodkendelser for miljøanlægget. Omsætningen for aktiviteterne omkring Gamle Mursten indregnes under miljøanlægget med en omsætning/omkostningsniveau på 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2019 med anlægsinvesteringer på 51 mio. kr.:

 • 10,0 mio. kr. til ressourcehal (supplerer 44 mio. kr. fra 2018) og 2,0 mio. kr. projekter til fremme af genbrug
 • 32,5 mio. kr. til energianlæg - 5,0 mio. kr. i akutpulje, 3,5 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på sugetræksblæser, 10,0 mio. kr. til renovering af ovn 3 (supplerer 4 mio. kr. i 2018) og 14,0 mio. kr. til udskiftning af kran
 • 6,5 mio. kr. til miljøanlæg - miljøforbedringer og affaldsbehandling

Fagforvaltningen bemærker, at når der tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVV's behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden.

Takster

 • AVV forventer at omkostningerne til driften af genbrugspladserne stiger i 2019, da indførelse af den nye indsamlingsordning vil reducere indtægtsniveauet for papir. Samtidig stiger omkostningerne til behandling af det brændbare affald fra genbrugspladserne, da forbrændingstaksterne stiger på grund af bortfald af grundgebyr fra elproduktionen - der er budgetteret med en meromkostning/mindreindtægt på 800.000 kr.
 • Omkostningerne til bobleordningen for papir og glas falder som følge af, at papir indsamles ved husstandene ved indførelsen af den ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald, og der er budgetteret med en mindreindtægt fra kommunebetalingen på 800.000 kr.
 • Den nye ressourcehal for behandling af genanvendeligt affald vil fungere som nyt behandlingsanlæg, og AVV indregner derfor en indbyggerbetaling i budgettet
 • Bortfald af grundgebyr på elproduktionen medfører en mindreindtægt på energianlægget på 2,5 mio. kr. på affaldssiden. Det forventes, at den nye ordning for kildesorteret genanvendeligt affald også medfører et mindreindtægt på 1,1 mio. kr. på grund af fald i mængden til forbrænding. Dette medfører, at erhvervstaksten stiger med 50 kr. pr. ton og taksten for dagrenovation stiger med 80 kr. pr. ton.

AVV takster (ekskl. moms)

Takst 2019

Stigning

Kommunebetaling:

- genbrugsordningerne (kr. pr. borger)

440,00 kr.

0 %

- ny indsamlingsordning (kr. pr. husstand)

195,00 kr.

-

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

605,00 kr.

15,2 %

- erhvervsaffald (kr./ton)

490,00 kr.

11,4 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

408,00 kr.

2,5 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 ton)

508,00 kr.

2,4 %

Mærk affaldet*:

- blåt mærk (pris pr. besøg)

167,00 kr.

2,5 %

- grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.428,00 kr.

2,6 %

- gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.808,00 kr.

2,6 %

- rødt mærke (flere pr. uge)

5.580,00 kr.

2,4 %

* virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVV's budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelse af kommunens affaldstakster, og har derfor direkte betydning for borgere og brugere i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget 2019, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for renovation og genbrug 2019. Godkendelse af anlægsmidler til renovering af ovn 3 sker med det forbehold, at det ikke medfører nye forpligtigelser for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


27. Årsberetning 2017 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Årsrapporten, der blev godkendt af bestyrelsen den 30. maj 2018, viser et samlet overskud på 999.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

15.947 kr.

Samlede udgifter i 2017

14.090 kr.

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger

1.857 kr.

Afskrivning

-868 kr.

Renteindtægter

10 kr.

Årets resultat

999 kr.

Overskuddet skyldes større omsætning for behandling og salg samt mindre omkostninger til bl.a. personale.

Egenkapitalen udgør nu 9.212.000 kr.

I revisionspåtegningen fremhæves, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald - underskud

315.361 kr.

Olie- og benzinudskillere - overskud

75.576 kr.

Underskuddet for klinisk risikoaffald skyldes, at der har været større lønudgifter end budgetteret, og at der har været en nedsat pris for kasserne.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


28. Budget for 2019 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2019 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 30. maj 2018.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er budgetteret med anlægsinvesteringer i 2019 på 2 mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger genanvendelsen og renheden i affaldsprodukter.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for, at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen falder med 10 % i forhold til budget 2018 og ligger i 2019 på 1,12 kr./indbygger og 18,90 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2019 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Taksten fastholdes i 2019 på samme niveau på 860,00 kr./tømning.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten stiger med almindelig prisfremskrivning på knap 3 %. Dog sker der prisstigning på knap 8 % for abonnement på 449 liter kasser, fordi der i 2017 var et underskud for netop denne kategori.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser mest uændrede priser, dog ikke for uemballeret spildolie, hvor prisen stiger med 22 %. Dette skyldes ændringer i markedsprisen hos Modtagestationens modtagere.

Fagforvaltningens bemærkninger

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


29. Renovation og genbrug - Budget og takster 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2019 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationstaksterne falder med 4,9 %, genbrugsbidraget stiger med 10,1 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 37 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget samt de anførte affaldstakster for 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger for borgerne og administration af affaldsområdet. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmanden på renovationsordningen. Da kontrakten med den nuværende renovatør ophører pr. 1. april 2019 udbydes ordningen i løbet af 2018, hvorfor indsamlingsomkostningerne for ordningen i 2019 er usikre. Den ny husstandsindsamling for genanvendeligt affald vil medføre reduktion i mængderne til forbrænding, hvilket gør budgetgrundlaget mere usikkert end normalt.

Dette oplæg er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel samt Reno-Nords forbrændingstakst 2019 for dagrenovation.

Samlet budget 2019 (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration (fælles formål) husholdninger

537.000

537.000

Administration (fælles formål) erhverv

216.000

216.000

Renovation

15.787.000

15.787.000

Storskrald

197.000

197.000

Bobler (glas, papir og pap)

794.00

794.000

Kildesorteret genanvendeligt (ny indsamlingsordning)

3.693.000

3.693.000

Genbrugspladser

15.178.000

15.178.000

Miljøservice (småbatterier)

0

0

I alt

36.402.000

36.402.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2019 ses i bilag.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier i de gule batterispande) og den ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for dækning af omkostninger til administration af erhvervsaffaldsområdet og grundbetalingen til Modtagestation Vendsyssel (farligt affald).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

Genbrugsbidrag, som hidtil

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.292

Ny indsamlingsordning*

75

286

Nyt genbrugsbidrag

1.433

1.578

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

4,5%

3,3%

* Ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald (plast, metal og papir)

I forbindelse med budgetbehandlingen af renovations- og genbrugsområdet i 2018 blev det besluttet, at omkostningerne til den ny husstandsordning for genanvendeligt affald skulle finansieres via løbende opsparede midler til beholderindkøb til ordningen i 2018. Da det blev besluttet, at AVV skal forestå indsamlingsordningen i Hjørring og Brønderslev Kommuner, blev det i planlægningsfasen aftalt, at AVV afholder omkostningerne til beholderne i ordningen.

Inden for en kort årrække skal der indføres yderligere kildesortering ved husholdningerne (indsamling af organisk affald), hvorfor der også indenfor en kort årrække skal anskaffes nyt indsamlingsmateriel til ordningen. Omkostningerne til indkøb af beholdere skønnes p.t. at ligge i omegnen af 7 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om de opsparede midler skal øremærkes til det kommende indkøb af beholdere, eller midlerne skal anvendes til at afholde omkostningerne til den ny indsamlingsordning i 2019 helt eller delvist.

Det skønnes, at de opsparede midler ved udgangen af 2018 vil udgøre 5 mio. kr.

Ved fuld finansiering af den ny indsamlingsordning via opsparede midler vil genbrugsbidraget falde med 9,8% i forhold til 2018 (hvor indsamlingsordningen også finansieres via opsparede midler).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • oplæg til renovations- og genbrugsbudget 2019 med de foreslåede takster og
 • tager stilling til, om de opsparede midler i 2019 skal anvendes til dækning af omkostninger til den ny indsamlingsordning helt eller delvist.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Renovations- og genbrugsbudget 2019 indstilles til godkendelse med de foreslåede takster.

Overskuddet på 5 mio. kr. reserveres til indkøb af contaniere til organisk affald (Fase 2).

Bilag

Til toppen


30. Anbefalinger fra Naturrådet vedr. Grønt Danmarkskort


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Folketinget har vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort, som skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen

Naturrådet for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner er kommet med 8 anbefalinger til, hvordan kommunerne skal arbejde med Grønt Danmarkskort.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de enkelte punkter i Naturrådets anbefalinger og udarbejde et udkast til den tilbagemelding, som Byrådet efterfølgende skal give Naturrådet.

Sagsfremstilling

Der er brug for at skabe større mangfoldighed, bedre og mere sammenhængende natur i Danmark. Folketinget har som et led i denne indsats vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen med retningslinjer for hvordan naturbeskyttelsesinteresserne varetages, og for hvordan naturindsatsen prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. Kommunen skal i kommuneplanen redegøre for grundlaget for udpegningen af Grønt Danmarkskort, og for hvordan Naturrådets arbejde er inddraget.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Til dette arbejde har kommunerne fået hjælp af midlertidige lokale Naturråd. Naturrådet har arbejdet i perioden den fra 15. januar 2018 til den 15. juli 2018. Naturrådet har en rådgivende funktion og således ingen myndighedsbeføjelser. Naturrådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.

Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Naturrådet har været meget bredt sammensat med repræsentanter fra foreninger og organisationer med erhvervs-, frilufts- og naturinteresser. Den brede sammensætning af Naturrådet har givet et konstruktivt samarbejde med stort engagement på tværs af fagområder og interesser.

Naturrådet er gennem 3 møder nået frem til en række anbefalinger, som hele rådet står bag og bakker op om. Naturrådets anbefalinger er inddelt i 8 punkter, der kommer rundt om udformning af naturpolitikker, pleje af natur, styrkelse af biodiversiteten, kommunernes samarbejde med hinanden og med frivillige, inddragelse af borgere og lodsejere samt økonomi.

Naturrådet har bedt om konkret tilbagemelding fra Byrådet på, hvordan Byrådet vil anvende anbefalingerne fra Naturrådet. Byrådet skal derfor diskutere de 8 punkter og komme med en konkret tilbagemelding på hvert enkelt punkt.

De 8 punkter er:

1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik

2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur

 • Visse naturtyper kræver vedvarende pleje
 • Et valg af naturplejen kan også være et fravalg
 • Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang

3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten

 • Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne
 • Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper
 • Sørg for korridorer mellem naturområderne

4) Kommunerne SKAL samarbejde over kommunegrænserne

5) Kommunerne skal være bedre til at samarbejde med frivillige kræfter om konkrete, afgrænsede projekter.

6) Borgerne skal inddrages i kraft af deres lokalkendskab og vigtige viden

7) Lodsejere skal inddrages og have reel medbestemmelse

8) At sikre naturværdierne koster, og det er almenvellet, der skal betale. Den enkelte lodsejer skal holdes skadesfri.

 • Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning
 • Lokale ønsker bør prioriteres højt
 • Frivillig jordfordeling har høj prioritet

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at

 • Teknik- og Miljøudvalget drøfter de 8 punkter i Naturrådets anbefalinger, og udformer et udkast til Byrådets tilbagemelding til Naturrådet,
 • Byrådet godkender den endelige tilbagemelding til Naturrådet
Beslutning

Udkast til svar til Naturrådet indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


31. Deltagelse i samarbejde om Hærvejen - fælles jysk frilufts- og turismesamarbejde


Resume

Sagsforløb: TM

Hærvejssamarbejdet har i foråret 2018 indgået en aftale med en større fond, som er villig til at skyde måske 20-50 mio. kr. i et fælleskommunalt projekt, hvis man kan opnå enighed om et ambitiøst stiprojekt, som skal være "et ikonisk stiprojekt, som sætter dagsordnen for stiprojekter i Danmark". Deltagelse i dette projekt vil forudsætte A-medlemskab af Hærvejssamarbejdet. Som A-medlem kan man trække på sekretariatsressourcer og indgå i drift, udvikling og markedsføring af Hærvejen.

Brønderslev Kommune deltager pt. som B-medlem i Hærvejssamarbejdet og er dermed gratist på de andre kommuners arbejde og indsats. Fremover vil B-medlemmer ikke kunne få del i udvikling af samarbejdet.

Et projekt vil desuden kræve samarbejde med vores turistorganisationer, fx Brønderslev Erhverv & Turisme. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har derfor kontaktet Brønderslev Erhverv & Turisme, og fået tilsagn om et samarbejde om udvikling af Hærvejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage som A-medlem i Hærvejssamarbejdet om etablering og drift af Hærvejen som rekreativ cykel- og gangsti ned igennem Jylland og anvise finansiering hertil.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sammen med Brønderslev Erhverv og Turisme deltaget i en workshop i juni 2018 om konkretisering af ansøgning om det fælles Hærvejsprojekt i samarbejde med de egentlige A-medlemmer. Workshoppen har undersøgt og givet forslag til, hvordan Hærvejen kan gøres til en bedre oplevelse, der kan tiltrække flere vandrere og turister. Dette arbejde skal munde ud i en ansøgning om et forprojekt på mellem 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr., som der er allerede er tilsagn om støtte til fra fonden (under betingelse af kvalificeret projekt). Forprojektet skal munde ud i en ansøgning om et egentligt projekt til måske 20-50 mio. kr., og begge dele vil medføre ansættelse af projektledere.

Brønderslev Kommune har bl.a. på workshop foreslået, at forprojekt og projekt om Hærvejen i udgangspunktet designes, så udvikling af Hærvejen skaber ligeværdig værdi for lokalbefolkningen som et landdistriktsudviklingsprojekt.

Brønderslev Erhverv og Turisme har givet en klar anbefaling af kommunens medlemskab i samarbejdet og vil gerne medfinansiere via arbejdskraft:

"Hærvejen udgør i Brønderslev Kommune en helt central del af stisystemet, hvorfor den ikke kun må betegnes som bevaringsværdig, men også som en potentiel kilde til vækst og udvikling i turismen – og videre, i forhold til landdistriktsudvikling og bosætning. I tråd med kommunens intention om at styrke turismeindsatsen vurderer vi, at Hærvejen bør fastforankres i højere grad i fremtidige udviklingsplaner som et af de store aktiver inden for turismen i Brønderslev Kommune. Af den grund bør vi indgå som A-medlem i Hærvejsprojektet.

Hærvejen har i især den østlige del af Brønderslev Kommune et helt unikt forløb, som leder brugerne gennem fredede naturområder, seværdigheder omkring Dronninglund og Hjallerup, og samtidig grænsende op til øvrige velholdte og unikke stiforløb. Derfor vurderer vi, at det vil være gunstigt at videreudvikle på inkorporerede værdi- og oplevelsessæt, der tager udgangspunkt i lokale muligheder og Hærvejens enestående historie. Vi ser gode udviklingsmuligheder i vores lokale Hærvejsforløb, der taler samme sprog som de ambitioner, der er blevet fastlagt i det forestående Hærvejs-stiprojekt. Vi vil kunne høste gode frugter, i første omgang i

for-projektet og senere det reelle projekt. Det vil potentielt give vækst i form af flere kunder i butikker, på restauranter, attraktioner og overnatningssteder. På Brønderslev Erhverv & Turisme stiller vi gerne arbejdstimer til rådighed, såfremt Brønderslev Kommune stiller den økonomiske støtte. Vi indstiller derfor til, at vi i Brønderslev Kommune vælger at gå ind i et A-medlemskab i projekt Hærvejen."

A-medlemskab af Hærvejssamarbejdet koster 25.000 kr. årligt. Der er ikke pt. budgetteret hermed inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Deltagelse i Hærvejens udviklingsprojekt vil for både forprojekt og egentligt projekt kræve medfinansiering på 1/3. I forprojektet skulle det dog være muligt at kunne opgøre medfinansieringen som medarbejdertimer i de deltagende organisationer (kommuner og turistorganisationer). Medfinansiering kan i øvrigt være kommunale kroner, LAG midler, Friluftsrådet, andre fonde mv. På workshop blev der foreslået en fælles ansøgning om anden ekstern finansiering, da der er mange kommuner der kan løfte i flok om denne. Brønderslev Erhverv og Turisme har tilkendegivet, at deres medarbejdertimer kan tælle med som medfinansiering i projektet. Det foreslås at sagen om finansiering evt. genoptages, når og hvis der er nærmere kendskab til en konkretisering af projektet om Hærvejens udvikling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse som A-medlem af Hærvejssamarbejdet til 25.000 kr. om året og anviser finansiering af dette.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget er positiv over for et A-medlemskab og drøfter dette med Landdistriktsrådet.

Bilag

Til toppen


32. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse af fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

I Fagforvaltningen for Teknik og Miljø arbejdes der med sundhed i form af sikring af rent drikkevand, rottebekæmpelse, emmisionsbegrænsninger, affaldshåndtering, cykelstier i byerne, håndtering af sundsskadelige boliger mv. En del af naturområdets indsatser har dog en mere direkte betydning, såsom bl.a. arbejdet med rekreativer stier i det åbne land, hundeskove, tilrettelæggelse af naturture og etablering af natur- og kulturhistoriske interessepunkter. Især naturområdet er kendetegnet ved potentiale til tværgående initiativer, hvor bevægelse er i fokus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen


33. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det indstilles, at der fremover afregnes med den faktiske udgift pr. time til vintervedligeholdelse.

Bilag

Til toppen


34. Budget 2019 - opmærksomhedsliste


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer/mindreudgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter, med mindre der er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Beslutning

Det indstilles, at Vintertjenesten hæves med 1 mio. kr., jf. tidligere års forbrug.

Det indstilles endvidere, at der fremover afregnes med faktisk timepris til vintervedligeholdelse – beløb hertil beregnes.

Bilag

Til toppen


35. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: TM

Høringssvar til forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag til reduktionspulje.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de indkomne forslag.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


36. Budget 2019 - forslag til budgetønsker


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø fremsender 2 forslag til budgetønsker 2019:

a) Budget til drift og vedligehold af broer på kommunens vej- og stinet.

b) Budget til asfalt

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at drøfte forslagene og sende dem videre til Byrådet, så de kan indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har som aftalt på Teknik- og Miljøudvalgets møder før sommerferien udarbejdet 2 forslag til budgetønsker for 2019.

a) Budgetønske - Broer i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune er ansvarlig for drift og vedligehold af 109 broer på kommunens vej- og stinet, som har en samlet værdi på ca. 200 mio. kr.

Der er i de senere år kun afsat få midler til reparation og vedligeholdelse af broerne, hvilket har medført et efterslæb i forhold til behovet.

For at opnå et økonomisk optimalt vedligeholdelsesniveau, sikre kapitalbevarelse, fremkommelighed og trafiksikkerhed anbefales det, at der afsættes:

 • Minimum 0,75 – 1,0 mio. kr./år (ekskl. moms) til vedligehold og kapitalbevarelse.
 • Derudover ekstraordinære midler til indhentelse af efterslæb i forhold til reparation og udskiftning ca. 2,0 mio. kr./år (ekskl. moms) i de kommende 6 år.

Prioriteringsliste over de bygværker, hvor behovet for reparation eller udskiftning vurderes at være størst, er vedlagt som bilag 1.

Konsekvenserne, hvis der ikke afsættes midler, vil være:

 • Vægtbegrænsning af broer
 • Øgede udgifter
 • Forringet trafiksikkerhed

Der er vægtbegrænsning på 4 broer i kommunen og i efteråret 2017 udføres vægtbegrænsning af yderligere 3 broer, på grund af vedligeholdelsesmæssig kritisk tilstand.

b) Budgetønske - Midler til asfalt

Brønderslev Kommunes vejnet består af ca. 800 km asfaltveje og ca. 150 km grusveje. Det er tidligere anslået, at der skal afsættes ca. 20 mio. kr./år, hvis det nuværende vejnet skal fastholdes.

For at sikre den rigtige brug/prioritering af asfaltmidlerne - og dermed fastholde vejkapaciteten - foreslår fagforvaltningen at data og vejenes tilstand registreres i et vejinventeringssystem.

Da Brønderslev Kommune ikke pt. har et sådant system, er fagforvaltningens forslag til brug af 20 mio. kr. i 2019 baseret på viden om trafikbelastningen af de enkelte veje, samt hvilke af disse, der ikke har fået asfalt i en årrække. Se bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslagene og sender dem videre til Byrådet, så de kan indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet – forslagene sendes videre til Byrådet, så de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019.

Bilag

Til toppen


37. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


38. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


39. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


40. Lukket punkt: Endeligt forløb af sti


Til toppen


41. Lukket punkt: Frigivelse af midlertil til projektering


Til toppen

Opdateret 21. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer