Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 5. november 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby og Kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet besluttede på møde den 5. september at sende forslag til lokalplan 02-C-01.02 Dronninglund midtby, Kommuneplantillæg nr. 10 samt Designguide for Slotsgade i offentlig høring i 4 uger. Lokalplanen og designguiden er en del af projekt "Genform Dronninglund", der har til formål at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Der er i forbindelse med den offentlige høring ikke indkommet bemærkninger.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplan 02-C-01.02, Kommuneplantillæg nr. 10 samt designguide kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 5. september at sende forslag til lokalplan 02-C-01.02 Dronninglund midtby, Kommuneplantillæg nr. 10 samt Designguide for Slotsgade i offentlig høring i 4 uger. Der er i forbindelse med den endelige høring ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at bøgetræet foran biblioteket, der i lokalplanforslaget er erklæret bevaringsværdig (træ nr. 6 jf. bilag 4), ikke vurderes at ville overleve i fremtiden. Forvaltningen foreslår, at træet udtages af bevaringsplanen, og der plantes et nyt træ samme sted i forbindelse med etablering af Apotekerhaven.

Lokalplanen har til formål at muliggøre en realisering af projekt "Genform Dronninglund", der dækker over en række projekter i Dronninglund midtby - bl.a. kulturarvskommuneprojektet, område- og bygningsfornyelse i Slotsgade, Designguide for Slotsgade mv. Projekterne arbejder alle med det samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Lokalplanen omsætter de centrale dele af designguiden for Slotsgade til juridisk bindende bestemmelser.

Lokalplanområdet omfatter de mest centrale beliggende ejendomme langs med og på begge sider af Slotsgade, fra Falkevej i vest til øst for Gutenbergvej. Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for udpegningen værdifuldt kulturmiljø og Slotsgade er udpeget som bevaringsværdigt bymiljø. Flere af bygningerne langs Slotsgade er udpeget som bevaringsværdige.

Anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, jf. oversigtskort. Med lokalplanen fastholdes områdets anvendelse til centerformål og boligformål og der gives desuden mulighed for, at delområde III kan anvendes til offentlige og rekreative formål.

Den centrale del af Slotsgade skal styrkes som handelsgade i overensstemmelse med intentionerne bag midtbyplanen for Dronninglund. Derfor videreføres med lokalplanen den primære strøgzone fra kommuneplanen. Indenfor den primære strøgzone, mellem Nørregade mod vest og Stationsvej mod øst, skal bebyggelsernes stueetage indrettes til butik eller serviceerhverv.

Bevaringsværdig bebyggelse

Langs Slotsgade findes flere bebyggelser, der med kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af Designguide for Slotsgade foretaget en gennemgang af bebyggelserne langs Slotsgade. Med lokalplanen udpeges yderligere en række bygninger, der vurderes at have en bevaringsmæssig værdi.

Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, forudsætter en tilladelse i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Med hjemmel i planlovens har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at bevaringsværdige bebyggelser ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunens tilladelse. Det betyder, at enhver ændring af de udpegede bevaringsværdige bebyggelser - herunder også udvendige bygningsændringer, som ikke kræver en byggetilladelse, forudsætter en dispensation fra lokalplanens § 7.1. Således har kommunen mulighed for at påse, at de intentioner og retningslinjer, der ligger til grund for designguiden, kan efterleves.

Ny bebyggelse

Særlig karakteristisk for Slotsgade er den tætte og høje bebyggelsesstruktur, der vidner om Dronninglunds opblomstringstid. Med lokalplanen stilles bl.a. en række bestemmelser til ny bebyggelses placering, volumen og højde, hvilket skal sikre, at de særlige bevaringsværdige strukturer videreføres.

Lokalplanen bestemmer bl.a., at ny bebyggelse primært skal opføres som en sammenhængende randbebyggelse med facade placeret i vejskel mod Slotsgade. Der kan indrettes portgennemgang eller mindre passager. Inden for den primære strøgzone skal ny randbebyggelse sammenbygges i naboskel. Udenfor den primære strøgzone skal ny randbebyggelse opføres i en afstand af mindst 2,5 meter fra nabobebyggelse, hvis den nye randbebyggelse afviger med 1 etage og/eller afviger med op til 3,5 meter i bygningshøjden i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Lokalplanen fastsætter ingen bebyggelsesprocent for øvrig bebyggelse, men bebyggelsens omfang reguleres via etageantal og husdybde. For hver enkelt ejendom inden for lokalplanområdet er etageantal for ny bebyggelse fastsat. Etageantallet er fastsat ud fra et ønske om at fastholde en højere bebyggelse centralt langs Slotsgade og samtidigt sikre, at ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelsen i højde. Mod øst og mod vest nedtrappes bebyggelsens højde og volumen. De bevaringsværdige bebyggelser har desuden været med til at definere etageantallet.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der i tilknytning til biblioteket kan opføres en tilbygning med et areal på op til 400 m². Bebyggelsen skal opføres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag 2. Der kan desuden opføres en mindre tilbygning i tilknytning til børnebiblioteket med et maksimalt etageareal på 100 m².

Det er vigtigt, at ny bebyggelse opføres i respekt for det bevaringsværdige bymiljø og kulturmiljø. Gennem bestemmelser om udformning og valg af materialer skal ny bebyggelse tilpasses det karakteristiske stationsbymiljø. Der kan opføres ny bebyggelse i et moderne arkitektonisk udtryk, der afspejler den tid bebyggelsen er opført i, men facadeudtrykket skal genspejle, at bebyggelsen opføres i et historisk bymiljø. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelser således, at der sikres sammenhæng med facadelinjer, vinduesbånd o. lign. Længere bygningsfacader skal opdeles vertikalt, hvilket skal sikre en indpasning i Slotsgade, der primært består af mindre sammenhængende bygningsfacader. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, hvilket er meget karakteristisk for eksisterende bebyggelse i Slotsgade.

Nyt byrum

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der inden for delområde III kan indrettes et nyt offentligt byrum, der fremtidigt skal fungere som byens mødested.

Kommuneplantillæg nr. 10

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse med lokalplanen. Med kommuneplantillægget fastholdes rammeområdets afgrænsning. Rammebestemmelser om bebyggelsesprocent ændres, således at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 250 for øvrig bebyggelse langs den primære strøgzone og 150 for øvrige bebyggelse uden for den primære strøgzone. Bebyggelsesprocenten for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse fastholdes på henholdsvis 30 og 40 %. Herudover ændres der på de maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 1.4.3.

Designguide

Designguiden henvender sig primært til lodsejere i Slotsgade, som overvejer at bygge om eller bygge til. Designguiden kan ligeledes anvendes som et værktøj til dialog mellem kommunen og den enkelte lodsejer i arbejdet med at forskønne Slotsgades bygninger. Designguiden er ikke et officielt plandokument og er derfor ikke juridisk bindende.

Lokalplan 02-C-01.02: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/661

Kommuneplantillæg nr. 10: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25330

Designguide: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Sagen sendes til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget jf. Bemyndigelsesplanen. Ifølge bemyndigelsesplanen kan lokalplaner og uvæsentlige Kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om uvæsentligt kommuneplantillæg, da tillægget udelukkende omhandler en tilretning af afgrænsningen samt mindre tilretninger i bestemmelserne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om følgende planer kan vedtages endeligt.

 • Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029;
 • Lokalplan 02-C-01.02 Dronninglund Midtby, og
 • Designguide for Slotsgade Dronninglund
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte:

 • Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029;
 • Lokalplan 02-C-01.02 Dronninglund Midtby, og
 • Designguide for Slotsgade Dronninglund

Den oprindelige tidsplan med færdiggørelse i august måned 2019 forventes fastholdt.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for aflastningscenter for et areal ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra en projektudvikler, der ønsker at erhverve et areal i erhvervsområdet ved Jernaldervej i Brønderslev. Projektudvikler ønsker at opføre en større udvalgsvarebutik på arealet. Eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for opførelse af en større udvalgsvarebutik i området.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 29. august 2018 sagen vedrørende erhvervelse af arealet, og besluttede at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Økonomiudvalget tilkendegav, at de er positive over for projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for området ved Jernaldervej, der skal give mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev.

For at understøtte og bevare levende bymidter må udvalgsvarebutikker kun placeres i bymidter, med undtagelse af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper eller via et aflastningscenter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i 2017, har kommunerne fået mere fleksible rammer inden for detailhandelsplanlægningen, der bl.a. giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan udlægges aflastningsområder, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, uanset byens størrelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Fagforvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om Brønderslev har det lovmæssigt påkrævende kundegrundlag til et aflastningscenter. For at muliggøre opførelse af en større udvalgsvarebutik i området forudsættes, at det eksisterende plangrundlag ændres, herunder at arealet udlægges til aflastningsområde.

Økonomiudvalget besluttede i august, i forbindelse med behandling af sagen om salg af arealet, at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Økonomiudvalget var positivt over for projektet. Fagforvaltningen har været i dialog med bygherre, og på baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et fordebatmateriale i henhold til planlovens § 23c. Der er med debatmaterialet lagt op til en åben debat, hvor der bl.a. ønskes input til, om der er et reelt behov for et aflastningsområde i Brønderslev og input til områdets afgrænsning.

Debatmaterialet er vedlagt som bilag.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, på baggrund af de bemærkninger kommunen modtager i den offentlige høring, at der skal arbejdes videre med en planlægning for området, vil der i første omgang igangsættes en detailhandelsanalyse, der skal belyse, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til et aflastningsområde i Brønderslev. Der kan kun udlægges et aflastningsområde, hvis det kan påvises, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. På baggrund af analysen tages der stilling til, om der kan arbejdes videre med en planlægning for aflastningsområdet. Det skal desuden bemærkes, at ved udlæg af et aflastningsområde følger i henhold til planlovens § 11e et omfattende redegørelseskrav. Fagforvaltningen bemærker, at kommunen ikke har kompetencer og ressourcer til at gennemføre denne redegørelse. Fagforvaltningen har aftalt med ansøger, at han bidrager med denne redegørelse. Redegørelsen skal belyse hvilke konsekvenser udlæg af et aflastningsområde vil medføre for byens eksisterende detailhandelsstruktur.

Området

Erhvervsområdet ved Jernaldervej ligger i den østlige del af Brønderslev og grænser mod vest op til Ålborgvej og mod øst og syd det åbne land. Mod nord afgrænses området af Jerslevvej. I området finder man servicestationen ved rundkørslen, der har ligget der over en længere årrække. For nylig har Jem og Fix etableret sig i området. Øst for adgangsvejen er der etableret et regnvandsbassin. Herudover er der stadig ledige erhvervsarealer til salg i området.

Eksisterende plangrundlag

Eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for opførelse af en større udvalgsvarebutik i området ved Jernaldervej. Arealet, der ønskes erhvervet, ligger inden for kommuneplanens rammeområde 01-E-12 Erhvervsområde ved Jerslevvej, Brønderslev, der alene må anvendes til erhvervsområde, herunder butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelser må ikke være mindre end 1.000 m². Arealet ved Jernaldervej er desuden beliggende inden for et område, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer er udpeget som område til særligt pladskrævende varegrupper. Særligt pladskrævende varegrupper er defineret i planloven som f.eks. biler, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer og møbler og omfatter en særlig type af udvalgsvare, der oftest ikke er foreneligt med en placering i den centrale del af byen.

Yderligere er erhvervsområdet ved Jernaldervej omfattet af lokalplan nr. 1941-01 Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev Øst. Lokalplanen udlægger området til detailhandel i form af pladskrævende udvalgsvarehandel og engroshandel. Der gives mulighed for, at der i tilknytning til handelsvirksomhed kan etableres mindre værksteder. Rammeområdet, område til særligt pladskrævende varegrupper og lokalplanen dækker samme geografiske område. Afgrænsningen følger matrikelskel mod øst. Der var på tidspunktet for udarbejdelse af lokalplan 1941-01 på tale at medtage et større areal mod øst, men der kunne ikke opnås enighed med lodsejeren. Lokalplanområdet er dog disponeret i henhold itl lokalplanen med adgangsvej fra Ålborgvej. Arealerne øst for den anlagte adgangsvej kan være svære at udnytte, og der vil alene være mulighed for etablering af maksimalt 3-4 nye butikker i området. Fagforvaltningen anbefaler, at såfremt man ønsker at planlægge for et aflastningsområde, skal arealets afgrænsning genovervejes, så området bliver mere udnyttelig.

Eksisterende detailhandelsstruktur

I 2013 vedtog Byrådet en midtbyplan for Brønderslev, som sidenhen er indarbejdet i kommuneplanens retningslinjer. Med midtbyplanen var der stor fokus på at koncentrere detailhandel i midtbyen. Afgræsningsområdet til detailhandel blev opdelt i to delområder - ét til dagligvarebutikker og ét til udvalgsvarebutikker. Desuden blev et område i den sydøstlige del af Brønderslev udpeget til område til udvalgsvarebutikker i form af større butiksenheder. Der kan i henhold til kommuneplanens retningslinjer om detailhandel opføres butikker til detailhandel med en størrelse på op til 2.000 m². Der findes inden for området, der er reserveret til større udvalgsvarebutikker, tomme butikslokaler. I debatmaterialet foreslås som alternativ til udlæg af nyt aflastningscenter, at området i bymidten, som er reserveret til større udvalgsvarebutikker, udvides mod øst. Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningscenter vil være i strid med kommuneplanens detailhandelsstruktur.

Positive og negative konsekvenser for udlæg af et aflastningsområde i Brønderslev

Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningsområde uden for bymidten kan få en negativ indflydelse på handelslivet i bymidten og langs Østergade, idet man kan frygte, at eksisterende butikker vil flytte ud til området ved Jernaldervej. Det er hensigten med planlovens mulighed for udlæg af et aflastningsområde, at disse typer af detailhandelsområder skal aflaste bymidten ved at give mulighed for større udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan placeres i bymidten. Ifølge ovenstående er der dog, med den eksisterende detailhandelsstruktur, mulighed og rummelighed til indretning af større butikker i bymidten med et bruttoetageareal på op til 2.000 m².

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med en planlægning for arealet til aflastningsområde, er det vigtigt at sikre, at der i området alene gives mulighed for større udvalgsvarebutikker og butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Dette for dels af sikre, at der ikke blot vil ske en flytning af eksisterende butikker fra midtbyen ud til aflastningsområdet og dels for at sikre, at aflastningsområdet kan tiltrække nye typer af butikker. Hvis det lykkedes at tiltrække nye butikstyper, vurderes det, at der der kan ske en positiv effekt, idet andre typer af butikker kan tiltrække besøgende fra et større opland og evt. også fra andre kommuner både til aflastningsområdet, men også til Brønderslev midtby. Ved en planlægning for aflastningsområdet anbefales, at der fastsættes en mindste butiksstørrelse på 1.500 m², hvilket skal sikre, at der alene etableres større udvalgsvarebutikker i området, der ikke umiddelbart kan etableres i bymidten.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om der skal igangsættes en planlægning for et areal ved Jernaldervej i Brønderslev til aflastningsområde, herunder at der i første omgang udsendes fordebatmateriale i 4 ugers høring, og
 • at bygherre bidrager med en detailhandelsanalyse, der bl.a. skal redegøre for, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for udlæg af et aflastningsområde, jf. planlovens § 5n.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at der igangsættes en planlægning for et areal ved Jernaldervej i Brønderslev til aflastningsområde, herunder at der i første omgang udsendes fordebatmateriale i 4 ugers høring.

At det herefter vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en detalilhandelsanalyse, der bl.a. skal redegøre for, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for udlæg af et aflastningsområde, jf planlovens § 5n.

En evt. udarbejdelse af detailhandelsanalyse pålægges bygherre.

Bilag

Til toppen


5. Høring om oprettelse af kørselskontor i landdistrikt


Resume

Sagsforløb: TM

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har modtaget en ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at drive et kørselskontor i landdistrikt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil anbefale overfor TBST, at denne tilladelse gives til Flex-Nord.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har modtaget en ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at drive et kørselskontor i landdistrikt. Flex-Nord har ansøgt om tilladelse til at drive kørselskontor med base i Sæby og kørsel i postnumrene 9300, 9320, 9330, 9340, 9352, 9740 og 9750. I Brønderslev Kommune vil ske kørsel i Asaa-, Dronninglund-, Hjallerup- og Jerslev-området.

I Brønderslev Kommune er der pt. udstedt 20 tilladelser til taxikørsel:

 • Hjallerup = 6 stk.
 • Dronninglund + Asaa = 7 stk.
 • Brønderslev + Jerslev = 7 stk.

TBST anmoder Brønderslev Kommune om at tage stilling til, om kommunen vil anbefale, at der gives en tilladelse til at drive kørselskontor i det ansøgte område.

Oprettelse af et kørselskontor i landdistriktet kan være med til at sikre borgerne en tilstrækkelig taxabetjening i yderområderne.

De udstedte tilladelser til taxikørsel i Brønderslev Kommune er områdebestemte indtil de udløber, eller vognmanden konverterer tilladelsen til en universaltilladelse, som ikke er områdebestemt. Konvertering til en universaltilladelse kræver tilknytning til et kørselskontor, jf. ny taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune vil anbefale overfor TBST, at der gives en tilladelse til Flex-Nord til at drive et kørselskontor i landdistrikt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 11:

Brønderslev Kommune kan ikke anbefale, at der gives en tilladelse til Flex-Nord til at drive et kørselskontor i landdistrikt, da det vurderes, at betjeningen via eksisterende kontorer er dækkende.

Kommunens taxabevillingshavere indkaldes til møde.

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2018:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø holdt den 18. september 2018 møde med taxivognmændene i Brønderslev Kommune.

På mødet orienterede fagforvaltningen om de nye regler, som blev indført med den nye taxilov pr. 1. januar 2018.

Taxivognmændene tilkendegav på mødet,

 • at der i NTs udbud opereres med urealistiske priser, da den givne turs længde ikke stemmer overens med den tid turen faktisk tager, hvis hastighedsgrænserne skal overholdes,
 • at Brønderslev Kommune i den nye taxilov har mulighed for at kompensere taxivognmændene for at sikre en eventuel betjening i Brønderslev by, og
 • at Brønderslev Kommune bør støtte mere op om de lokale vognmænd for at sikre betjening på alle tider af døgnet. Ved eksempelvis at bruge de lokale vognmænd til kørsel til skoler og børnehaver samt handikapkørsel.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning - anmodningen imødekommes ikke.

Til toppen


6. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Bjarkesgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har anmodet om at få gjort Bjarkesgade i Brønderslev mindre attraktiv som gennemkørselsvej mellem Haraldsgade og Frederiksgade for at sikre børnene på gaden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal laves trafiksikkerhedstiltag for at gøre Bjarkesgade mindre attraktiv for gennemkørsel.

Sagsfremstilling

En borger har anmodet om at få gjort Bjarkesgade i Brønderslev mindre attraktiv som gennemkørselsvej mellem Haraldsgade og Frederiksgade for at give mere tryghed på gaden, især for de børn som befinder sig i området.

Der er i de seneste år sket en udskiftning af beboere i Bjarkesgade, hvor der er kommet flere børnefamilier til med små børn.

Det opleves, at Bjarkesgade bliver brugt som gennemkørsel fra Haraldsgade til Frederiksgade. Specielt af bilister der skal til og fra Prinsensgade, Trudsvej, Skjoldsgade og Kongensgade.

Borgeren ser ofte, at bilisterne skærer hajtænderne og spærrelinjerne, når de kommer fra de større forbindelsesgader. De kommer derved relativt hurtigt ind på Bjarkesgade.

Borgeren forslår, at der laves helleanlæg ved den ubetingede vigepligt eller gennemgående fortov ved udkørslerne fra Bjarkesgade. Borgeren er indforstået med, at Bjarkesgade er en busgade, og mulighederne for regulering er indsnævret.

Bjarkesgade er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

En trafikmåling, som er taget ud for Bjarkesgade 12 i maj 2018, viste en årsdøgntrafik på 97 køretøjer, hvoraf 10,5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 39 km/t og en 85 % percentil på 50 km/t. 85,6 % kører under 50 km/t. 12,9 % kører mellem 50-60 km/t, 1,2 % kører mellem 60-70 km/t og 0,3 kører over 70 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Bjarkesgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 4:

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om gennemgående fortov på Doktorvænget i Asaa


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående et farligt sving mellem Doktorgårdsvej og Doktorvænget i Asaa og ønsker, at der etableres et gennemgående fortov.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående et farligt sving mellem Doktorgårdsvej og Doktorvænget i Asaa. Beboerne i området føler sig utrygge, da svingets bløde udformning anses at have flere risici.

Borgeren oplever, at bilerne kører stærkt ad Doktorgårdsvej, efter de har taget svinget fra Asåvej, hvor fartgrænsen er 80 km/t. Borgeren oplever, at bilisterne tager svinget ved Doktorvænget med 40 km/t, og at disse tit ender i den inderste vognbane. Det har givet farlige episoder for cyklister, der kommer fra Doktorvænget.

Borgeren er ligeledes bekymret for sin egen og familiens sikkerhed, da dennes indkørsel ligger lige ud til svinget. Det er derfor farligt, når borgeren bakker ud ad indkørslen. Borgeren er også utryg, når børnene skal cykle ud på Doktorgårdsvej for at komme ud til Asåvej, da de føler, at der køres stærkt ud af Doktorgårdsvej.

Borgeren foreslår, at fortovet bliver forlænget på Doktorgårdsvej hen forbi indkørslen til Doktorvænget.

Doktorvænget og Doktorgårdsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Doktorvænget eller Doktorgårdsvej.

Etablering af et gennemgående fortov skønnes at koste: 15.000 kr. ekskl. moms (2018 prisniveau).

I 2016 blev området omkring Doktorvænget og Doktorgårdsvej kloakeret. I den forbindelse har Brønderslev Forsyning for nyligt etableret en ubetinget vigepligt fra Doktorvænget til Doktorgårdsvej, hvilket der ikke har været tidligere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen om gennemgående fortov ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering og ulykkesantallet, samt at Teknik- og Miljøudvalget godkender en etableret ubetinget vigepligt på Doktorvænget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 6:

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke.

Bilag

Til toppen


8. Klage over trafikmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 28. maj 2018 en anmodning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Ravnstrup og valgte at prioritere 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet.

En borger har henvendt sig vedrørende valg af de fartdæmpende foranstaltninger i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening henvendte sig i foråret 2018 om for høj hastighed i Ravnstrup, især i den vestlige ende af byen, og ønskede, at der blev etableret fartdæmpende foranstaltninger. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 28. maj 2018 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet. Projektet omfatter en flytning af byskiltet mod vest samt etablering af et bump ved den nye byzone.

Brønderslev Kommune modtog i august 2018 en henvendelse fra en borger vedrørende valg af fartdæmper. Borgeren er bange for, at etablering af et bump ved den nye byzone vil give rystelser og skader i hans hus, som det nuværende bump ud for Tylstrupvej 54 gør.

Borgeren påpeger, at den store afstand mellem de to nuværende vestlige bump ikke får bilisterne til at sænke hastigheden, og den høje hastighed på køretøjerne giver rystelser i husene samtidig med, at bumpet er slidt, og der er slaghuller.

Borgeren ønsker, at byskiltet flyttes ud til pumpestationen, og at der etableres en chikane, som den i den østlige del af byen, samt at der etableres et bump mellem de to vestlige eksisterende bump.

Vejreglerne anbefaler, at der ved 50 km/t er 150 m mellem fartdæmpere og maksimalt 250 m. Placeringen af de eksisterende bump igennem Ravnstrup ligger inden for de anbefalede afstande.

Vej og Park har besigtiget bumpet ved Tylstrupvej 54 og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne. Vej og Park skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år. Fagforvaltningen foreslår, at bumpet placeres ved Tylstrupvej 52, når bumpet skal skiftes.

Projektet med etablering af en chikane med midterhelle og forsætning af den ene kørebane skønnes at koste 180.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelse og indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 8:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at bumpet flyttes vest for indkørslen til pumpestationen.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Udvalget godkendte, at bumpet etableres v/ indkørslen til pumpestationen.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om forbudsskilte mod knallertkørsel på gangsti ved Fyrtøjsvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Ejerlauget for Vandtårnsområdet i Brønderslev har modtaget flere klager over knallertkørsel på den rekreative private fællessti i Nordbyen, som er beliggende mellem Haraldsgade og Eventyrvej. Desuden oplever de, at der køres med høj hastighed på Fyrtøjsvej, som er en privat fællesvej. Ejerlauget ønsker, at der opsættes forbudskilte samt opsættes chikaner.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil godkende trafiksikkerhedsmæssige tiltag i ejerlaugets område.

Sagsfremstilling

Ejerlauget for Vandtårnsområdet i Brønderslev har modtaget flere klager over knallertkørsel på den rekreative sti i Nordbyen, som er beliggende mellem Haraldsgade og Eventyrvej. Stien er en privat fællessti beliggende i byzone. Der er på nuværende tidspunkt ikke opsat forbudsskilte ved stien, og derfor er det tilladt for gående, cyklister og førere på knallert 30 at færdes på der.

I perioden 2008-2017 er der ikke politiregistreret ulykker på stien mellem Haraldsgade og Eventyrvej.

Et andet problem er kørsel med høj hastighed på den private fællesvej Fyrtøjsvej. Hovedsagligt på grund af en dagplejer, der bor i enden af gaden. Ejerlauget ønsker, at opsætte forbudsskilte med maksimal hastighed på 30 km/t samt chikaner for at begrænse hastigheden.

Fyrtøjsvej er en privat fællesvej beliggende i byzone.

Fyrtøjsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

Der er i september 2018 foretaget en trafikmåling på Fyrtøjsvej 11. Trafiktællingen viser en årsdøgnstrafik på 90 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 32 km/t og en 85% percentil på 41 km/t. 98,05 % kører under 50 km/t, 1,95% kører mellem 50 - 60 km/t, 0% kører mellem 60 - 70 km/t og 0% over 70 km/t

I perioden fra 2008 - 2017 er der ingen politiregistrerede ulykker på Fyrtøjsvej.

Ifølge privatvejsloven skal Brønderslev Kommune sammen med Nordjyllands Politi godkende forandringer på private fællesveje og stier beliggende i byzonen. Ejerlauget skal selv afholde udgifter til vedligeholdelse af veje og stier samt opsætning af færdselsregulerende foranstaltninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget,

 • at anmodningen ikke imødekommes i forhold til opsætning af forbud mod knallertkørsel på stien, da der trafiksikkerhedsmæssigt ikke er belæg herfor,
 • at anmodningen imødekommes i forhold til opsætning af lokal hastighedsbegrænsning og chikaner, såfremt Nordjyllands Politi kan give samtykke hertil, og at chikaner udformes og etableres i henhold til vejreglerne.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Udvalget besluttede,

 • at anmodningen ikke imødekommes i forhold til opsætning af forbud mod knallertkørsel på stien, da der trafiksikkerhedsmæssigt ikke er belæg herfor,
 • at anmodningen imødekommes i forhold til opsætning af lokal hastighedsbegrænsning og chikaner, såfremt Nordjyllands Politi kan give samtykke hertil, og at chikaner udformes og etableres i henhold til vejreglerne.
Bilag

Til toppen


10. Reno Nord I/S - Årsrapport 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2017. Årets resultat blev 23,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 1,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Reno Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana. Da budget 2017 blev udarbejdet, var det anden gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Omsætning

310.288 kr.

Andre driftsindtægter

627 kr.

Samlede indtægter

310.915 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

270.555 kr.

Resultat før finansielle poster

40.360 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

16.637 kr.

Årets resultat

23.723 kr.

I budget 2017 var der et forventet overskud på 1,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså 22 mio. bedre end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen på årets resultat er øgede takster på forbrænding af affald. Desuden er der modtaget mere affald og solgt mere energi end budgetteret, mens omkostningerne ikke har været højere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Reno Nord I/S - Budget 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2019. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 26,6 mio. kr. I forhold til budget 2018 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 26. september 2018 vedtaget budget for 2019.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

298.417 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

259.971 kr.

Resultat før finansielle poster

38.446 kr.

Finansielle omkostninger, netto

11.884 kr.

Årets forventede resultat

26.562 kr.

Priserne er excl. moms.

Hele det forventede resultat på 26,6 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2019 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2019 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

830 kr.

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

529 kr.

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

639 kr.

Blandet deponiaffald

287 kr.

Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter *)

825 kr.

*) Den endelige takst kan blive reguleret, da der er behov for en opdateret beregning i forhold til sikkerhedsstillelse til fremtidig drift af lukkede deponier.

Alle ovennævnte takster er uændrede i forhold til 2018-taksterne. Der er budgetteret med affaldsmængder i 2019 på niveau med 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2015

2016

2017

2018

2019

Kr./t

632

651

706

830

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultat for 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2019 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgettet blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til korrigeret budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 5. september AVVs budgetforslag for 2019. Efterfølgende har AVV I/S fremsendt forslag til revideret budget for 2019. Ændringen vedrører alene ændrede forudsætninger for etablering af en planlagt ressourcehal og et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk affald, efter at Hjørring Kommune har besluttet at udskyde opførelsen af forbehandlingsanlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede budget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2018 budget for 2019. Forudsætningen for budgetforslaget var, at AVV skulle etablere et forbehandlingsanlæg til håndtering af det kildesorterede organiske affald fra Hjørring Kommunes nye 4-strengede indsamlingsordning.

AVV har dog efterfølgende anbefalet Hjørring Kommune, at opførelsen af forbehandlingsanlægget udskydes, idet et nyt forbehandlingsanlæg er under etablering i Frederikshavn.

Hjørring Kommune har imødekommet AVVs anbefaling, og AVV har derfor indgået aftale om, at affaldet fra Hjørring Kommune håndteres på anlægget i Frederikshavn.

På baggrund af denne ændring har AVVs bestyrelse den 13. september 2018 vedtaget nyt revideret drifts- og anlægsbudget for 2019, som nu fremsendes til kommunernes godkendelse.

I det oprindelige budget var der indarbejdet drifts- og anlægsmidler til opførelse af en ressourcehal, som også kunne rumme forbehandlingsanlægget. Med beslutning om udskydelse af forbehandlingsanlægget, kan ressourcehallen nu opføres i reduceret udgave.

Det reviderede budget indeholder en reduktion i anlægsomkostningen til ressourcehallen i 2019 på 9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt fremsendte. Supplerende oplyser AVV, at anlægsprogrammet også ændres, så de godkendte investeringer til forbehandlingsanlægget i 2017 og 2018 på i alt 20 mio. kr. ikke foretages.

Allerede godkendte anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio. kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

10,0

45,0

Forbehandlingsanlæg

12,0

8,0

0

20,0

Revideret forslag til anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio.kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

1,0

36,0

Forbehandlingsanlæg

0

0

0

0

Fagforvaltningen bemærker, at forbehandlingsanlægget i Frederikshavn etableres i et samarbejde mellem Gemidan som privat firma og Frederikshavn Forsyning. AVV kan afsætte det indsamlede organiske affald til anlægget i Frederikshavn til lavere pris, end den forventede omkostningspris ved etablering af eget anlæg med Hjørring Kommune som eneste affaldsgrundlag. Hjørring Kommune har derfor besluttet at afvente beslutning om eget forbehandlingsanlæg, og i stedet følge markeds- og teknologiudviklingen på området de næste 3-5 år.

Det bemærkes, at Brønderslev Kommune for nuværende ikke har taget stilling til tidspunktet for indførelse af indsamlingsordning for kildesorteret organisk affald i kommunen.

Ændringerne i det reviderede budget får ikke indflydelse på Brønderslev Kommunes allerede godkendte affaldsbudget og -takster for 2019, idet AVVs reviderede budget alene vedrører ændringer i drifts- og anlægsbudget for ressourcehal og forbehandlingsanlæg. Beslutningerne omkring forbehandlingsanlægget kan få betydning for Brønderslev Kommune, når der på et senere tidspunkt tages stilling til ny ordning for kildesorteret organisk affald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVVs forslag til revideret drifts- og anlægsprojekt 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om sagsbehandlingstider af byggesager i relation til servicemålaftalen


Resume

Sagsforløb: TM

KL har offentliggjort statistik for 1. halvår 2018 i forhold til servicemålaftalen. Fagforvaltningen vil orientere om nøgletallene, som viser, at Brønderslev Kommune fortsat har gode sagsbehandlingstider på byggesagerne.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i december 2015. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af virksomheder, godkendelser og tilladelser af husdyrbrug samt byggetilladelser. Sagsbehandlingstiderne logges i ansøgningssystemerne Byg og Miljø og husdyrgodkendelse.dk. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider offentliggøres.

Da Miljøstyrelsen endnu ikke har opgjort sagsbehandlingstiderne for husdyrbrug, og der er ikke er registreret afsluttede miljøgodkendelser for virksomheder i 1. halvår 2018, orienteres der her kun om sagsbehandlingstider for byggesager.

Byggesager

Byggesagerne er inddelt i 5 kategorier, alt efter hvilken type byggeri der er tale om. Servicemålene for de enkelte kategorier og Brønderslev Kommunes sagsbehandlingstider fremgår af følgende:

KL' servicemål (*)

Kommunens

servicemål

Sagsbehandlingstider

landsgennemsnit

Brønderslev Kommunes gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Simple konstruktioner

40 dage

28 dage

38

42

Enfamiliehuse

40 dage

28 dage

36

16

Industri- og lagerbygninger

50 dage

50 dage

50

21

Etagebyggeri erhverv

55 dage

55 dage

50

31

Etagebyggeri bolig

60 dage

60 dage

51

65*

* baseret på 1 byggesag

Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner ser sagsbehandlingstiden således ud:

Brønder-

slev

Hjørring

Frederiks-

havn

Jammer-

bugt

Aalborg

Thisted

Morsø

Vesthim-

merland

Rebild

Mariager-

fjord

Simple konstruktioner

42

18

21

80

27

15

66

33

52

52

Enfamiliehuse

16

23

22

40

29

15

35

28

44

48

Industri- & lagerbygn.

21

27

34

73

28

18

33

53

86

89

Etagebyggeri erhverv

31

36

28

69

41

17

51

40

58

73

Etagebyggeri bolig

65

55

37

48

60

47

49

52

33

113

Fagforvaltningen bemærker, at sagsbehandlingstiderne er opgjort ud fra fase-logninger i Byg og Miljø, hvorfor fejllogninger må forventes at indgå i kommunernes statistik, herunder fx. fejllogning af byggesager der inkluderer landzonetilladelser. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for enfamiliehuse har været oplevet kortere af ansøgerne, idet et par enkelte ansøgninger hver står for en sagsbehandlingstid på over 100 dage grundet komplikationer i sagsbehandlingen. Endvidere afspejler sagsbehandlingstiderne også, at der i 2. kvartal indkom en del ansøgninger, hvorfor der i perioden var en lille pukkel i forhold til afvikling af byggesagerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Status på prioritering af anlægsmidler 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 12.895.400 kr. fra puljen. Der er således 752.000 kr. tilbage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes resten af anlægsmidlerne overordnet skal disponeres.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere prioriteret 12.895.400 kr. fra puljen. Der er således 752.000 kr. tilbage.

Der er på budget 2019 afsat 15.800.000 (incl. 1 mio. kr. til broer). I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2019 den 10. oktober 2018 blev der frigivet 5 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuel finansiering af asfaltering af Hedelundsgade i fuld bredde og opretning af V. Starengvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget prioriterede følgende:

 • Asfaltering af Hedelundsgade i fuld bredde: 264.200 kr.
 • Opretning af V. Starengvej, Manna Mosevej til Dyrehaven: 463.000 kr.
Bilag

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Vedligeholdelse af bro over motorvej ved Hjallerup – sagen er sendt videre til Vejdirektoratet.
 • På næste møde orienteres om status for arbejdet med lokalplaner.
 • Fjernvarmepligt – der er nye regler på vej.
 • Afspærring af privat fællesvej i Asaa.

Til toppen


17. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering om strafferetlig behandling


Til toppen


19. Lukket punkt: Forespørgsel om leje af areal


Til toppen

Opdateret 5. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer