Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 26. november 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Poul Erik Andreasen deltog i behandlingen af punkt 10 og 11.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for dagligvarebutik Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2018 at igangsætte planlægning for en ny dagligvarebutik på ejendommene Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Igangsætning af planlægning er sket på baggrund af en ansøgning fra Aldi v. Erhverv Aalborg.

Formål

Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er at give mulighed for opførsel af en Aldi dagligvarebutik i henhold til Aldis butikskoncept. Formålet er ligeledes at sikre en anden anvendelse eller bebyggelse, såfremt Aldi ikke længere ønsker at drive butik på arealerne i fremtiden.

Bebyggelse

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en dagligvare- eller detailhandelsbutik på max. 2.000 m2 brutto i max. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som passer ind i Aldis butikskoncept. Der er dog sikret fleksibilitet i bestemmelserne, så der ligeledes kan opføres bygninger med anden fremtræden og arkitektur. Lokalplanen stiller krav om et åben og aktiv facade mod Østergade.

Trafik

Lokalplanforslaget sikrer vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foregår på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade. Projektforslaget indeholder i alt 71 p-pladser, hvilket vurderes at opfylde parkeringsvedtægten.

Støj

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget foretaget en støjberegning. Formålet er at klarlægge behovet for støjreducerende foranstaltninger mod de nærmeste naboer. Konklusionen viser, at støjgrænseværdierne kan overholdes ved opsætning af støjskærm. Jf. lokalplanens § 11.5 stilles der krav om, at der skal opstilles støjskærm inden ibrugtagning af butikken. Støjredegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgræsningen, der er udpeget i kommuneplanens retningslinje 1.4.2, til også at omfatte ejendommene beliggende Østergade 42 og Vendsysselgade 6, Brønderslev.

Yderligere ændres rammeområdernes afgrænsning således, at rammeområde 01-C-18 udvides til at omfatte ejendommene Østergade 42 og Vendsysselgade 6, mens rammeområde 01-B-40 reduceres til ikke at omfatte disse arealer. Her ud over ændres indholdet af rammeområde 01-C-18 vedrørende maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse mellem rammebestemmelserne og kommuneplanens retningslinje 1.4.3. Der ændres ikke på rammeområdets øvrige bestemmelser.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Fagforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om et allerede eksisterende og bebygget centerområde. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en negativ effekt for bymidten.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/26717

Lokalplanforslag 01-C-18.01:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/674

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev med tilhørende miljøscreening og udsender planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om igangværende planlægningsopgaver


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering om kommunens igangværende planlægningsopgaver.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø arbejder med følgende planlægningsopgaver:

 • Stade for igangværende lokalplaner fremgår af bilag.
 • Planstrategi 2019
 • Masterplan Brønderslev Syd

Kommuneplan

Består af flere faser, hvoraf nogle er påbegyndt/forberedes nu:

 • Screening af kulturmiljøer (foråret 2019)
 • Udviklingsplaner for landsbyer (lokalbyer)

Byudviklingsprojekter

Realisering af "Genform Dronninglund".

Realisering af helhedsplan for Banegårdspladsen.

 • Ansøgning til Realdania

Realisering af lokalplan og fredningsansøgning til Bypark og boliger i Ø. Brønderslev:

 • Fredningsansøgning er i høring til den 12. november 2018
 • Anlæg af bypark, dialog med alle interessenter omkring økonomien
 • Detailplanlægning af bypark – dialog med borgerforening

Asaa - Konkret ansøgning fra samrådet Østkysten og udviklingsplan afventer ophævelse af strandbeskyttelseslinje og samtykke fra Europa Kommissionen om Natura 2000.

Anden planlægning

Aflastningsområde ved Jernaldervej:

 • Detailhandelsanalyse Dialog med Erhvervsstyrelsen
 • Kommuneplantillæg og lokalplan

Projekt om luftvarmepumpe i Asaa, evt. ny lokalplan ved solfangeranlægget.

Vurdering af planforhold - vindmølleprojekt ved Hammelmose i strid med kommuneplanens udpegninger.

Vurdering af planforhold - vindmølleområde ved kommunegrænsen - Grishøjgårdsvej og Stenisengevej. Er udlagt i kommuneplanen og skal planlægges og udnyttes sammen med område i Aalborg Kommune:

 • Er udlagt i kommuneplanen og skal planlægges og udnyttes sammen med område i Aalborg Kommune.

Vurdering af planforhold - solcellepark ved Tagmarksvej, Brønderslev - ca. 145 ha.

Planlægningsmæssige overvejelser om placering af rabatjord

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Produktionsomfang 2018 - NCC asfaltfabrik i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

NCC's asfaltfabrik i Hjallerup har oplyst, at de på grund af større ordretilgang end planlagt vil overskride den produktion på 150.000 tons, som ligger til grund for deres miljøgodkendelse. Årets produktion forventes at blive op til 160.000 tons.

NCC har fremsendt en redegørelse for problemstillinger med flytning af produktionen til en af virksomhedens andre asfaltfabrikker.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om produktionen kan tillades forøget til 160.000 tons i 2018.

Sagsfremstilling

NCC, Hjallerup har fremsendt oplysninger om forventet årsproduktion i 2018. Oplysningerne fremgår af vedlagte bilag til dagsorden.

NCC har oplyst, at asfaltproduktionen medio november er på 140.000 tons. NCC har ordrer til en årsproduktion på 155.000 tons, men forventer en ordretilgang, således at årsproduktionen når 160.000 tons. Der er ved udarbejdelse af miljøgodkendelse anvendt en årsproduktion på 150.000 som forudsætning for miljøgodkendelsen.

Der er ikke tale om, at overproduktionen sker ekstraordinært i december måned, men at der i hele 2018 har været en større ordretilgang og dermed produktion end forventet.

Produktionsstørrelsen på 150.000 tons er ikke fastsat som vilkår i virksomhedens reviderede miljøgodkendelse fra april 2016. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har vurderet, at produktionen ikke i sig selv medfører miljøproblemer, såfremt øvrige vilkår for virksomhedens drift overholdes. Vilkår om produktionsloft er der ud over ikke i harmoni med Miljøstyrelses mål om, at virksomheder skal reguleres igennem rummelige miljøgodkendelser, hvor virksomhedens emissioner kontrolleres.

Produktionsstørrelsen på 150.000 tons er dog lagt til grund for virksomhedens trafikbelastning og støjbelastning. Beregning af støjbelastningen fra virksomheden viser, at virksomhedens drift overholder fastsatte støjgrænser ved alle områder med meget god margin, hvilket muliggør, at NCC uden at overskride belastningen kan forøge produktionen.

Produktionsforøgelsen vil ske uden at den normale driftstid udvides. Produktionsforøgelsen vurderes ikke at medføre en forøgelse af lugtemissionen fra asfaltproduktionen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en del klager over oplevede lugtgener fra de 2-3 nærmeste naboer. Fagforvaltningen har ved de 18 tilsyn, der er ført med virksomheden i 2017 og 2018 ikke kunnet konstatere væsentlige lugtgener omkring virksomheden.

Forøgelsen på 10.000 tons vil medføre en forøgelse af den normale trafikbelastning til og fra virksomheden og industriområdet på 1-3 transporter pr. dag vurderet over hele produktionsåret, hvilket ikke vurderes at kunne medføre forøgede gener.

Ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår i øvrigt vurderes den forventede produktion på 160.000 tons ikke at medføre forøgede gener.

Hvis årsproduktionen forventes at overskride 150.000 tons i 2019, vil fagforvaltningen kræve, at virksomheden leverer dokumentation for at støjkrav, lugtkrav mv. fortsat overholdes. Det vil samtidigt blive vurderet, om der skal udarbejdes et tillæg til miljøgodkendelsen, hvori produktionsloftet vilkårsfastsættes. Fagforvaltningen vurderer dog, at det er hensigtsmæssigt at afvente Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende den påklagede miljøgodkendelsen fra 2016, inden der udarbejdes tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Et alternativ til produktionsforøgelsen, vil ifølge NCC være, at produktionen sker på NCC's asfaltfabrikker i enten Vildsund på Mors eller Trige ved Aarhus. Produktion på anlægget på Mors vil dog ikke være en reel mulighed, da produktionskapaciteten på det lille anlæg er utilstrækkelig, ligesom afstanden er meget stor, hvor transport skal ske ad landevej. Afstanden til NCC Trige er ligeledes stor, dog kan transporten foretages ad motorvejen på størstedelen af ruten. Det er NCC’s vurdering, at flytning af produktionen til Trige og/eller Vildsund vil medføre øgede transportafstande og store ekstraomkostninger for de entrepriser, der skal køres i december. Yderligere vil der være øget trafik i form af flytning af råvarer fra Hjallerup til de øvrige fabrikker eller alternativt ekstraarbejde i forbindelse med ændringer i asfaltrecepter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at NCC's produktion i 2018 tillades overskredet med 10.000 tons på baggrund af en samlet miljømæssig- og proportionalitetsvurdering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om årsberetning 2018 for Danmarks Naturfredningsforening


Resume

Sagsforløb: TM

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2018.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet.

Bilag

Til toppen


7. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO

Udvalget orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Orientering fra møde i Naturråd 1.
 • Opfølgning på møde med LandboNord om adm. af naturområdet
 • Orientering om julebelysning

Til toppen


11. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen

Opdateret 26. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer