Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. juni 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Bypark og Boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

Realisering af lokalplanen forudsætter, at den eksisterende Provst Exner fredning omkring kirken ændres. Brønderslev Kommune har indsendt et nyt fredningsforslag til Fredningsnævnet, som er under behandling.

Der er indkommet 1 bemærkning vedr. bilag IV-arter.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg lokalplan kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet høringssvar fra Banedanmark og Aalborg Stift samt én bemærkning til kommuneplantillægget fra Miljøstyrelsen. Dette givet anledning til en uddybning af naturbeskyttelsesafsnittet i redegørelsen, som præciserer at det vurderes, at både lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke bilag IV-arter.

Planen kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/657

Det er en forudsætning for realisering af planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Der er udarbejdet et fredningsforslag i samarbejde med de kirkelige myndigheder, som er indsendt til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet behandler i øjeblikket fredningsforsalget.

Ved udarbejdelsen af til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsforslag har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 5 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Lokalplan

Lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsforslaget for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt, hvilke aktiviteter der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at kommuneplantillæg og lokalplantillæg godkendes, at planlægningen iværksættes, så snart den eksisterende Provst Exner fredning er ændret.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af kommentarer fra fordebat om Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat fra den 18. april til den 10. maj 2018. Der er kommet 5 bemærkninger vedr. facadesten, p-plads, højde og adgangsvej.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg for to kommuneplanrammer for at muliggøre opførelse af 4 fløje i 3 etager eller 1 fløj i 2 etage og 3 fløje i 3 etager.

Sagsfremstilling

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat om ændring af kommuneplanen fra den 18. april til den 10. maj 2018.

Ansøgte ændringer af kommuneplanrammerne

Der er ansøgt om ændringer i forhold til kommuneplanrammerne, som blev vedtaget i 2009. Det ansøgte projekt med etageboliger afviger fra kommuneplanramme for centerområde Østergade 03-C-05 og for boligområde ved Stengade i 03-B-17. Der er detaljeret notat med ændringerne i bilag.

I forhold til det ansøgte projekt skal kommuneplanrammerne 03-C-05 og03-B-17 ændres i forhold til:

 • anvendelse til etageboliger,
 • bebyggelsesprocent,
 • bygningshøjder,
 • antal etager,
 • opholdsareal

Kommuneplanen begrænser byggeriet til 2 etager og 10 m mod Østergade. Der kan bygges maksimum 85/90 %. Med tre etager på alle fire fløje bliver bebyggelsesprocenten på ca. 113 og højden bliver knap 13 m. Området er udpeget til værdifuldt kulturmiljø i kommuneplan 2009. Kommuneplanens rammer stiller krav om indpasning af nyt byggeri. Kommuneplanrammen lægger byggelinjen 8 m fra vejmidten. Nuværende hus er 1,5 - 2 m længere fra vejmidten.

Referat fra borgermødet er i bilag sammen med de 5 bemærkninger fra fordebatten. Emnet for beslutningen i denne sag er ændring af kommuneplanen, men bemærkningerne vedrører også andre forhold.

Opsamling på referat og indsigelser:

En borger fra Søndergade 33 er positiv overfor projektet, og foreslår, at der anvendes rød-brune sten som vist i visualiseringerne i stedet for røde, og at de store murflader brydes op.

Ejerne af Østergade 14 - nærmeste nabo mod vest:

 • stiller spørgsmålstegn ved, at det store behov for boliger i Hjallerup skal dækkes på det forholdsvis lille areal,
 • mener, at byggeriet kommer til at dominere omgivelserne, og kommer tættere på Østergade 14 end oplyst,
 • foreslår et byggeri i to etager mod Østergade for at regnskabet med p-pladser går op,
 • at der ikke er sagligt grundlag for de store afvigelser fra kommuneplanen.

Ejeren af Østergade 21 gør indsigelse mod byggeriets højde, da han mener, at det vil være højt i forhold til omgivelserne og vil kunne give skygge på hans ejendom.

Østvendsyssel Boligforening driver Stengården og Stengadecentret, som er nabo til byggeriet mod nord. En sti med bom (brandvej) suppleres med en vejadgang gennem p-pladsen for det ansøgte byggeri. Se kort i bilag. Det vil betyde, at adgangen til p-pladsen ved de to byggerier vil blive nemmere og synligheden større. På grund af manglende p-pladser til det nye byggeri, frygter boligforeningen, at de vil komme til at mangle p-pladser til beboere, ansatte og besøgende. P-pladsen er i forvejen meget brugt. Fagforvaltningen oplyser, at den omtalte brandvej ligger på Stengårdens ejendom og ikke berøres af byggeriet. Adgangen gennem p-pladsen bliver en ekstra vejadgang.

Boligforeningen forbeholder sig ret til at den ny Stengade, som adgangsvej til Stengadecentret får en bredde minimum svarende til den bredde, den har nu. Det bemærkes, at der bør være et fortov. Ambulancer og andre vigtige køretøjer skal kunne benytte adgangsvejen til Plejehjemmet Stengadecentret.

Boligforeningen oplyser, at et nyligt brud på kloakledningen gav anledning til, at store mængder grus forvandt i kloakken og førte til sammenfald ved de ansattes cykelparkering. Brønderslev Kloakforsyning oplyser, at ledningen vil blive omlagt inden for de næste 10 år. De opfordrer bygherren til at tage forholdsregler til at sikre huset i tilfælde af brud på ledningen. Kloakledningen vurderes til at kunne bære den nødvendige trafik.

Arbejdsgruppen for Byudvikling i Hjallerup bemærker, at de:

er positive overfor byggeriet, da der mangler boliger til ældre.

mener at saddeltag giver den bedste indpasning i miljøet.

foreslår 2 etager mod Østergade og 3 etager for øvrige byggeri. De ønsker ikke byggeriet rykket nærmere til skel, men foreslår den samme afstand til skel som nuværende byggeri for at have luft omkring byggeriet. Det er de mener, at den nye Stengade skal have den nødvendige lovmæssige bredde for både fodgængere, cyklister og bilister,

fortovsparkering er en dårlig ide, samt

mener, at placering og antal af p-pladser skal afklares.

Der er vist 46 p-pladser, hvor parkeringsvedtægten siger 63 (1 pr lejlighed)

Ansøgers bemærkninger

Ansøger fremsender en skyggeberegning, som udleveres på mødet. Ansøger har kommenteret på indsigelserne. Svaret ses i bilag.

Ansøger har oplyst

 • at Stengade ønskes flyttet, hvorved den placeres oven på den kloakhovedledning, der krydser Østergade og fortsætter ind mod Stengadecentret,
 • at den nye Stengade bliver 6 m kørebane og 1,2 m til fortov i den ene side,
 • at afstanden mellem etageboligfløj langs Østergade til gavl ved nabo i Østergade 14 bliver 25 m,
 • at afstanden mellem vestfløjen til skel til Østergade 14 bliver 9,5 m.

Ansøger har kommenteret på de indkomne bemærkninger. Se bilag.

Fagforvaltningens vurdering

En reduktion af byggeriet til to etager mod Østergade vil betyde:

 • at bebyggelsesprocenten overskrides med 19 i stedet for 28 ved 3 etager i hele byggeriet,
 • at højdeoverskridelsen ved Østergade bliver 0,9 m imod 2,9 m,
 • at der sker en højdetilpasning mod nord, idet Stengadecentret fortrinsvis er i 3 etager,
 • at der bliver behov for færre p-pladser,
 • at opholdsarealkravet i kommuneplanrammerne overholdes,
 • at byggeriet tilpasses kulturmiljøet og
 • at byggeriet opleves som knap så dominerende for naboerne og set fra gadeplan.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at byggeriet reduceres, så der er 2 etager mod Østergade, at der stilles krav om saddeltag, at kommuneplanen ændres, så byggeriet kan opføres, som ansøgt bortset fra antal etager mod Østergade,
 • om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre opførelse af 2 etager mod Østergade og 3 etager for de øvrige fløje.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 6:

Til mødet forelå skyggediagram og mail fra Morten Berg Møller, Østergade 14.

Materialet indgik i drøftelsen af sagen ogvedhæftes referatet.

Udsættestil mødet den 11. juni 2018.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2018:

Fordebatten retter sig mod ændring af kommuneplanrammerne.

Fagforvaltningen har udarbejdet en løs beregning for byggeri med 2 etager mod Østergade (nord), mod ny Stengade (vest) og mod Møllegade (øst)og 3 etager mod Stengadecentret (syd):

Der er udarbejdet et nyt notat med sammenstilling af alle tre alternativer.

Et byggeri bestående af 3 fløje med 2 etager og 1 fløj med 3 etager vil give en bebyggelsesprocent på ca. 85, som fastlagt i eksisterende ramme 03-B-17. Ramme 03-C-05

Antal etager vil være overskredet med:

 • ½ mod ny Stengade (vest)
 • 1 mod Stengadecentret (syd)
 • Ingen ved Østergade (nord)
 • Ingen mod Møllegade (vest)

De maksimale højder vil være overskredet i væsentligt mindre omfang end et byggeri med alle fløje i 3 etager.

Anvendelsen skal stadigvæk ændres til etageboliger i både 03-C-05 og i 03-B-17. Derfor skal lokalplanen følges af et kommuneplantillæg.

Antal lejligheder vil blive 46-48. Antal p-pladser og opholdsareal vil være tilstrækkelige.

Fagforvaltningen bemærker, at de ansøgte ændringer kan ses i relation til behovet for fornyelse af området og for opførelse af ældreegnede boliger i Hjallerup.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at byggeriet kan rykkes til vejskel ved Østergade på linje med nabobygningerne,
 • at Økonomiudvalget tager stilling til antal etager på de 4 fløje,
 • at der udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør planlægning af byggeriet med de valgte antal etager.
Beslutning

Flertallet (C, V, J, O) indstiller,

 • at der udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør planlægning af byggeriet med det ansøgte antal etager
 • at parkeringsvedtægten fastholdes.

A indstiller,

 • at kommuneplanens bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.
Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for etageboliger på hjørnet af Tovet/Algade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Danebo Ejendomme v. Dan Sandberg og arkitektfirmaet Signatura har indsendt ansøgning om opførsel af en 5 etagers ejendom på hjørnet af Torvet/Algade i Brønderslev. Byggeriet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for etagebyggeriet skal sættes i gang, og om der kan dispenseres fra parkeringsvedtægten.

Sagsfremstilling

Danebo Ejendomme v. Dan Sandberg og arkitektfirmaet Signatura har indsendt ansøgning om opførsel af en 5 etagers ejendom på hjørnet af Torvet/Algade i Brønderslev.

I projektforslaget skal stueetagen rumme erhverv og parkering i form af ca. 500 m2 butiksareal, 120 m2 lagerareal og 26 m2 serviceareal. De 3 næste etager rummer hver ca. 8 lejligheder. Femte etage er tænkt som fire penthouselejligheder, med en mere tilbagetrukket placering. Der indrettes i alt 26-28 boliger, hvor 22-24 boliger er ca. 90 m2 og de 4 på øverste etage er ca. 105 m2. Skitseforslag og konceptbeskrivelse kan ses i bilag. Bebyggelsen andrager samlet set ca. 3.900 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 295.

De fælles udendørs opholdsarealer findes oven på parkeringspladsen i form af et fælles gårdmiljø/haveanlæg, hvor der også er trappetårn og elevator. Hertil har lejlighederne egen altan.

Projektet er beliggende på Algade 43-53 i Brønderslev. Ejendommen rummer i dag lejligheder og erhverv. En del af erhvervet står tomt, grundet brandskade. Den eksisterende bebyggelse inden for projektområdet er i dag 2½-4 plan, hvor det højeste er Algade 43, og det laveste er ud mod Torvet.

Projektområdet er omfattet af Kommuneplanrammeområde 01-C-03. I rammeområdet skal bebyggelsen opføres som egentlige byhuse med sadeltag, og opføres i harmoni med tilsvarende karakter, som den omgivende bebyggelse giver området. Algade er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt bymiljø med karakter af byhuse med luft mellem bebyggelserne.

Projektforslaget skiller sig ud fra rammebestemmelserne grundet etageantal, tagform og bygningens karakter. Byhuse bærer præg af vertikale bygningslinjer, hvor projektforslaget har horisontale bygningslinjer. Forvaltningen vurderer, at projektet kan tilpasses områdets byggestil ved at mindske etageantal i Algade og lave en optrapning ud mod Torvet, der bedre kan bære 5 etagers højde. Hertil kan indpasning ske ved at indtænke byhustankegangens vertikale linjer i byggeriet. Ved at mindske etageantallet i Algade kan der skabes en bedre overgang fra projektområdet til byggeriet nordvest for, der er 1½ plan. Ved indpasning af projektforslaget gives der mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem den tilstødende ejendom, end der er i dag, hvor etageforskellen er på 2½ etage. Fagforvaltningen vurderer, at kravet om saddeltag kan fraviges, såfremt den øverste etage etableres tilbagetrukket som skitseret.

Ansøger søger om dispensation fra parkeringsvedtægten, idet der ved byggeriet kun kan anlægges parkering til boligerne, men ikke til erhvervsdelen. Der ansøges om dispensation til indbetaling til parkeringsfonden til etablering af 23 parkeringspladser i centerområdet for Brønderslev midtby.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmelser skal der afholdes en fordebat, jf. planlovens § 23c.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet, men der skal arbejdes videre med indpasning af projektet i Algade angående højde og byhuskarakter i form af facaderytmer, og
 • beslutter om der kan dispenseres fra parkeringsvedtægten til indbetaling til parkeringsfonden.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen. Parkeringsvedtægten fastholdes.

Sideløbende med igangsætning af planlægningen afholdes fordebat om projektet.

Sagen behandles på udvalgets møde primo august 2018.

Bilag

Til toppen


6. Lovliggørelse af bilsalg på Slotsgade 106, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Der er igangsat etablering af bilsalg på Slotsgade 106, Dronninglund. Der er modtaget en klage fra en ejendom på modsatte side af Slotsgade. Der kan meddeles påbud om ophør, hvis det vurderes at bilsalget ikke er en mindre virksomhed uden genevirkning i boligområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal nedlægges et forbud efter planlovens § 12, stk. 3.

Sagsfremstilling

Der er igangsat etablering af bilsalg på Slotsgade 106, Dronninglund. Området er udlagt til "Boligformål i form af åben-lave og tæt-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervsenheder som uden genevirkning kan indpasses i området."

Lignende sag

I Asaa er der etableret et bilsalg før kommunesammenlægningen i 2007. Her var stillet vilkår om et begrænset antal biler. Sagen kom for Naturklagenævnet to gange. Det fremgik af begge nævnets afgørelser, at kommunen ikke kunne stille vilkår, og derfor heller ikke kunne håndhæve en begrænsning af biler på ejendommen.

Slotsgade 106

Ansøger har købt ejendommen, hvor der er to boliger og et større haveareal for at etablere bilsalg. Der er allerede opsat et mindre antal biler. Han ansøger om bilsalg på et areal på 15 x 18 m. Der er afsendt brev om midlertidigt standsningspåbud umiddelbart efter modtagelsen af klagen.

Der er ingen lokalplan, men området ligger i byzone. Kommuneplanen er ikke bindende for borgeren, men danner ramme for en fremtidig lokalplanlægning af området. Der er ikke lovhjemmel til at kræve, at der søges om tilladelse efter kommuneplanen, og der er derfor heller ikke hjemmel til at stille vilkår om maksimum areal eller maksimum antal biler. Men kommunen kan nedlægge et forbud efter planlovens § 12 stk. 3 med henvisning til, at bilsalg ikke er en mindre erhvervsenhed, der kan indpasses uden genevirkninger.

Scenarie 1

Der kan gives afslag på ansøgt lovliggørelse af bilsalg i form af et påbud efter planlovens § 12, stk. 3. I den forbindelse er det afgørende, at erhvervsenheden vurderes til at have en væsentlig genevirkning. Ansøger vil kunne påklage påbuddet til Planklagenævnet. Et forbud kan kun nedlægges umiddelbart efter, at den ændrede arealanvendelse er igangsat. Et påbud efter § 12, stk 3 udløser i modsætning til § 14 ikke pligt til at udarbejde en lokalplan.

Scenarie 2

Der kan indgås en frivillig aftale med ansøger, om at han kan etablere bilsalg på et afgrænset areal af ejendommen Slotsgade 106 til gengæld for, at kommunen undlader at nedlægge et forbud. Den frivillige aftale tinglyses. Aftalen skal udgøre grundlaget for, at kommunen kan stille vilkår for bilsalget. Med denne løsning følger, at der skal skrides ind, hvis det konstateres, at bilsalget etableres på et større areal end aftalt. Metoden er beskrevet i en afgørelse fra det daværende Naturklagenævn.

Fagforvaltningen bemærker, at der er plads på ejendommen Slotsgade 106 til et mindre antal biler. Men det vurderes, at bilsalg i større omfang ikke passer ind i et decideret boligområde. Der er modtaget en klage fra en virksomhed på den modsatte side af Slotsgade. Klagen er med som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 12, stk. 3. Alternativt, hvis bilsalget ønskes tilladt, at der indledes forhandlinger med ansøger om at indgå en frivillig aftale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der nedlægges et forbud efter planlovens § 12, stk. 3.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Østermarken II


Resume

Sagsforløb: TM

Hjallerup Fjernvarme har fremsendt projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Østermarken, etape II, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-18.02s afgrænsede område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Rådgivende ingeniørfirma PlanEnergi har på vegne af Hjallerup Fjernvarme fremsendt projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Østermarken, etape II, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-18.02s afgrænsede område. Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 3,4 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år. Besparelsen er set i forhold til en individuel forsyning af området med varmepumper fordelt med 50 % luft/varme og 50 % jordvarmeanlæg.

En følsomhedsberegning viser, at projektet er robust i forhold til samfundsøkonomien.

Det fremgår af projektforslaget, at fjernvarme fra Hjallerup Fjernvarme, afhængig af boligtype, giver en forbrugerøkonomisk fordel på 200 - 400 kr./år, når der sammenlignes med luft/vand-varmepumpe.

Beregninger af selskabsøkonomien viser en årlig besparelse på 123.000 kr., hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 5,5 år.

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet samt ejer af Hjallerupvej 25, Hjallerup. Eventuelle bemærkninger til projektforslaget vil blive fremsendt senest den 6. juni 2018 og vil blive forelagt på mødet.

Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejder vedrørende etablering af distributionsnet sker i offentlig eller privat fællesvej. Derfor vurderes det, at der til gennemførsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget, med forbehold for HMN Gasnets og grundejers bemærkninger, godkender udvidelsen af forsyningsområdet til at omfatte Østermarken, etape II.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af projektforslag for udvidelse af solfangeranlæg ved Flauenskjold Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Flauenskjold Varmeværk har fremsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omhandler udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg beliggende på matr.nr. 15gl, Vestengårdens Fjerding, Voer med 1.058 m2 solfangerpaneler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Aktive Energianlæg A/S har på vegne af Flauenskjold Varmeværk indsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Flauenskjold Varmeværk ønsker at udvide varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg beliggende på matr.nr. 15gl, Vestengårdens Fjerding, Voer. Der ønskes opstillet 1.058 m2solfangerpaneler, som placeres umiddelbart nord for eksisterende paneler. Det udvidede anlæg vil kunne levere ca. 20 % af det årlige varmebehov. Solvarmeanlægget inkl. udvidelsen er omfattet af lokalplan 06.T-02.01, Solvarmeanlæg, Flauenskjold.

I henhold til projektbekendtgørelsen skal Brønderslev Kommune som varmeplanmyndighed behandle projektet. Kommunen kan kun godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Det fremgår af projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Der ses således en samfundsøkonomisk fordel på 1.964.800 kr. over en 20-årig periode sammenlignet med alternativet, som er den nuværende drift af anlægget.

En følsomhedsanalyse viser, at projektet ikke er følsom overfor ændringer i kalkulationsrenten.

Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst i projektforslaget. Der forventes dog en besparelse ved gennemførelse af projektet i stedet for nuværende drift. Besparelsen tilfalder forbrugerne på grund af ”hvile i sig selv princippet”, der gælder for varmeværker.

Miljømæssigt vil fortrængning af naturgas til opvarmning betyde en formindsket emission af CO2 og NOx på henholdsvis 2.063 ton og 1,8 ton set over en 20-årig periode.

Flauenskjold Varmeværk ejer arealet, hvor udvidelsen af solfangerfeltet ønskes opført. Det forventes ikke, at der skal pålægges servitutter som følge af udvidelsen.

Projektforslaget er sendt i høring hos HMN Gasnet. HMN Gasnet bemærkninger til projektforslaget vil blive fremsendt senest den 6. juni 2018 og vil blive forelagt på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget, med forbehold for HMN Gasnets bemærkninger, godkender det fremsendte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Navngivning af ny vej i Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde i Østermarken, Hjallerup, skal området tildeles et vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Firmaet IKANA Aps planlægger byggemodning af et nyt boligområde i Østermarken, Hjallerup. Det skal derfor tildeles et vejnavn.

Såfremt der vælges et andet navn end Østermarken, bør det danne præcedens for de kommende udbygninger i området.

Efter aftale med IKANA, har de fremsendt følgende forslag til vejnavne for det område, der skal byggemodnes og navngives nu:

 • Skelbakken
 • Kirkebakken
 • Markedsbakken

Skelbakken

IKANA ønsker, at området får vejnavnet Skelbakken med begrundelsen: "Vi er af den klare opfattelse, at I og med området er en helt naturlig forlængelse af Ikana’s tidligere udstykninger i Skelbakken II og Skelbakken III, så vil det helt naturlige vejnavn være en fortsættelse af Skelbakken vejnavnet med tilhørende numre. Det vil også passe hensigtsmæssigt, idet det sidste anvendte husnummer i Skelbakken III faktisk er nr. 100, hvorfor den nye nummerering vil starte fra 101/102 og så fremad. Det vil fjerne enhver misforståelse om numrene, også når man opholder sig på den planlagte forlængelse af Østermarken vejen og har Skelbakken navnet både til højre og venstre for sig".

Fagforvaltningen kan ikke anbefale vejnavnet Skelbakken, idet det kan give anledning til forvirring, hvis vejnavnet Skelbakken findes på begge sider af stamvejen Østermarken. Det omhandlede område får vejtilslutning til Østermarken, mens det eksisterende Skelbakken primært har vejadgang fra Skelbakvej. Der er dog en smal vejforbindelse fra Skelbakken til sydsiden af Østermarken stamvejen. Fra denne vejforbindelse skal man et lille stykke hen ad Østermarken for at komme til det nye område. Der er således ikke en naturlig sammenhæng mellem områderne.

Kirkebakken

Vejnavnet forekommer allerede mellem Manna og Thise. Da det ikke er i samme postdistrikt, og ikke indenfor 15 km, må det godt forekomme igen, jf. adresseloven.

Markedsbakken

Opfylder adresselovens krav.

Der kan også vælges at fortsætte med navnet Østermarken. Dog vil det efterhånden blive nogle meget høje numre.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Skelbakken
 • Kirkebakken
 • Markedsbakken
 • Østermarken
Personale

Ingen.

Beslutning

Østermarken blev valgt.

Karsten Frederiksen ønsker, at Skelbakken vælges.

Bilag

Til toppen


10. Nye regler for kommerciel servicevejvisning og friluftsreklamer


Resume

Sagsforløb: TM

Nye regler i vejafmærkningsbekendtgørelserne om servicevejvisning herunder kommerciel servicevejvisning er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.

Desuden er der nye regler på vej i Naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Disse lovændringer forventes dog først at træde i kraft den 1. juli 2018.

Fagforvaltningen vil give en kort gennemgang af de nye regler på mødet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til taksten for opsætning af kommerciel servicevejvisningstavler. Orienteringen vedr. de nye regler fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nye regler i vejafmærkningsbekendtgørelserne om servicevejvisning herunder kommerciel servicevejvisning er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Desuden er der nye regler på vej i Naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Disse lovændringer forventes dog først at træde i kraft den 1. juli 2018.

De lempeligere regler handler hovedsageligt om servicevejvisning, hvor erhverv og turistmål er beliggende i det åbne land. Erhverv og turisme tilgodeses med mulighed for kommerciel skiltning med blå/hvide servicevejvisningstavler med virksomhedsnavn og symbol/piktogram.

Naturbeskyttelsesloven vil give flere muligheder for skiltning i det åbne land, der reklamerer for virksomheder og arrangementer. Dog er dette begrænset til en 30 m zone uden for landsbyer på op til 3.000 indbyggere.

Der bliver mulighed for at opsætte skilte for sæsonbetinget salg af frisk frugt og grønt, blomster og juletræer fra marken.

Fagforvaltningen har holdt et offentligt informationsmøde den 26. april 2018 om de nye regler.

Den nye kommercielle servicevejvisning afløser de gamle regler om særlig servicevejvisning med sort/hvide tavler.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2008 besluttet, at prisen for opsætning af den første servicevejvisningstavle er 5.000 kr. ekskl. moms og for de efterfølgende tavler er prisen 3.500 kr./stk. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at de nye regler tages til efterretning samt at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at prisen for opsætning af kommerciel servicevejvisning fastholdes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kaj E. Jensen kom til mødet og orienterede om reglerne – orienteringen blev taget til efterretning. Reglerne håndhæves.

Prisen for opsætning af kommerciel servicevejvisning fastholdes.

Bilag

Til toppen


11. Høring om oprettelse af kørselskontor i landdistrikt


Resume

Sagsforløb: TM

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har modtaget en ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at drive et kørselskontor i landdistrikt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil anbefale overfor TBST, at denne tilladelse gives til Flex-Nord.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har modtaget en ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at drive et kørselskontor i landdistrikt. Flex-Nord har ansøgt om tilladelse til at drive kørselskontor med base i Sæby og kørsel i postnumrene 9300, 9320, 9330, 9340, 9352, 9740 og 9750. I Brønderslev Kommune vil ske kørsel i Asaa-, Dronninglund-, Hjallerup- og Jerslev-området.

I Brønderslev Kommune er der pt. udstedt 20 tilladelser til taxikørsel:

 • Hjallerup = 6 stk.
 • Dronninglund + Asaa = 7 stk.
 • Brønderslev + Jerslev = 7 stk.

TBST anmoder Brønderslev Kommune om at tage stilling til, om kommunen vil anbefale, at der gives en tilladelse til at drive kørselskontor i det ansøgte område.

Oprettelse af et kørselskontor i landdistriktet kan være med til at sikre borgerne en tilstrækkelig taxabetjening i yderområderne.

De udstedte tilladelser til taxikørsel i Brønderslev Kommune er områdebestemte indtil de udløber, eller vognmanden konverterer tilladelsen til en universaltilladelse, som ikke er områdebestemt. Konvertering til en universaltilladelse kræver tilknytning til et kørselskontor, jf. ny taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune vil anbefale overfor TBST, at der gives en tilladelse til Flex-Nord til at drive et kørselskontor i landdistrikt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Kommune kan ikke anbefale, at der gives en tilladelse til Flex-Nord til at drive et kørselskontor i landdistrikt, da det vurderes, at betjeningen via eksisterende kontorer er dækkende.

Kommunens taxabevillingshavere indkaldes til møde.

Sagen genoptages.

Til toppen


12. Godkendelse af forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til et regulativ for jord i Brønderslev Kommune.

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ for jord og omfatter udover håndtering af jord, som er affald, også bestemmelser vedr. områdeklassificering, anmeldelse af jordflytning og analysefrie delområder.

Det nye jordregulativ i Brønderslev Kommune skal, jf. Affaldsbekendtgørelsen, i offentlig høring i 4 uger forud for endelig godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt jordreguativ kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i dag "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune", som blev vedtaget af Byrådet den 11. september 2008. Nuværende regulativ er indsat i bilag.

Med ændring af Affaldsbekendtgørelsen, fastslås det i § 19, stk. 2, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord som er affald. I modsætning til regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er kommunen ikke forpligtiget til at anvende et særligt paradigme. Fagforvaltningen har taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens forslag til jordregulativ.

Miljøstyrelsen har gjort kommunerne bekendt med, at jordregulativer også skal omfatte krav i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen omfatter regler for bortskaffelse af jord, som ikke er reguleret af anden lovgivning. I praksis kan det være bortskaffelse af jord fra en ejendom i landzone, hvor der ikke er mistanke om eller konstateret forurening

Det nye jordregulativ er dermed et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Forurenet jord betragtes som udgangspunkt som affald, da producenten på grund af jordens begrænsede anvendelsesmuligheder normalt vil være nødsaget til at skille sig af med den. Uforurenet jord er som udgangspunkt ikke affald, hvis jorden er planlagt anvendt i umiddelbar forlængelse af dens frembringelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal også uforurenet jord betragtes som affald, når man skal skille sig af med den.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i Jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Fagforvaltningen ønsker selv at administrere reglerne, træffe afgørelser og føre tilsyn efter regulativet samt administrativt at ændre regulativets bilag.

Forslag til nyt jordregulativ har været sendt i høring hos AVV.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag Jordregulativ for Brønderslev Kommune og sender det i høring i juli/august 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene til de 11 vandværker, der er omfattet af planerne.

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger. Derefter fremlægges indsatsplanerne for Byrådet til endelig godkendelse.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan sendes ud i offentlig høring i 12 uger og delegation af fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

På baggrund af bekymring udtrykt på vandværksmøde den 29. juni 2017 er datagrundlaget opdateret med udgangen af februar 2018. Dette har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Der holdes vandværksmøde den 4. juni 2018, hvor det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf fremlægges.

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

En indsatplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Nitrat: Der er fundet nitrat i mange indvindingsboringer, og da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne, kan der blive behov for at udarbejde nitratindsatser (dyrkningsaftaler). For at sikre datagrundlaget før eventuelle nitratindsatser, skal der foretages flere målinger af nitrat i boringer samt aldersdatereinger af de boringer der indeholder nitrat.
 • BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO): Inden for de BNBO omkring boringerne skal vandværkerne arbejde for at indgå aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.
 • Øvrige indsatser: Der er fokus på grundvandsbeskyttelsen ved tilsyn på landbrug/virksomheder og oplysningskampagner vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Der er den 23. januar 2018 indsat § 21c til miljøbeskyttelsesloven, som fastsætter regler for aktiviteter indenfor BNBO. Heraf bl.a. at der ikke må etableres vaskepladser, ske opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på sprøjter eller udvendig vask af materiel.

Planforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens § 26a, der giver mulighed for rådighedsindskrænkninger for at sikre drikkevandsinteresser mod nitrat eller pesticider indenfor et givent areal.

Der er tale om følgende planforslag:

Planerne er opbygget på samme måde som "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk", der fungerer som en prototype for indsatsplanerne i kommunen. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk har være forlagt Teknik og Miljøudvalget den 27. marts 2017, Økonomiudvalget den 19. april 2017 og Byrådet den 26. april 2017, hvor planen blev godkendt.

Alle planforslag sendes i høring samtidigt.

På seneste vandværksmøde den 29. juni 2017 udtrykte flere vandværker bekymring for, at tekst og konklusioner i planforslagene ikke var baseret på nyeste analysedata.

Det viste sig efterfølgende, at der manglede data i den nationale Jupiter database, som ikke var blevet godkendt af forvaltningen.

Det er på den baggrund sikret, at alle relevante analysedata til og med udgangen af februar 2018 er medtaget i de reviderede planforslag, som er færdigrevideret ved udgangen af april 2018.

Planforslagene med det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf har været forelagt koordinationforummet den 24. maj 2018.

Dataopdateringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger og
 • delegerer fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget. Godkendelse af endelige indsatsplaner vil ske i Byrådet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Lovgivningens bestemmelser vedhæftes referatet sammen med notat med nabokommunernes indsatser på området.

Bilag

Til toppen


14. Sandfang og målopfyldelse i Ryå- Resultat af forundersøgelse


Resume

Sagsforløb: TM

I henhold til Vandområdeplan 2015-2021 er Ryå i følge "Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter" af 15/12/2017, målsat til god økologisk tilstand. I dag er den økologiske tilstand bedømt til at være ringe.

Limfjordssekretariatet har gennem en forundersøgelse vurderet, hvilke midler der skal til for at få vandløbet op i god økologisk tilstand, samt lavet en vurdering af hvorvidt projektet kan finansieres gennem vandplanmidlerne. Limfjordssekretariatet konkluderer, at sandfangene, dimensioneret ud fra deres beregninger, ikke er omkostningseffektive, hvorfor et eventuelt sandfang i Ryå skal etableres igennem egenfinansiering af Brønderslev Kommune.

Endvidere peger Limfjordssekretariatet på en udskiftning af virkemidlet fra "sandfang" til virkemidlet "udskiftning af bundsubstrat" for at forbedre den økologiske tilstand i Ryå.

Der blev inden forundersøgelsen hentet tilbud på to mindre sandfang, da der fra landbrugets side er et behov og ønske om sandfang.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at udskifte virkemidlet "sandfang" til virkemidlet "udskiftning af bundsubstrat".

Sagsfremstilling

Ryå er målsat til god økologisk tilstand i VP2.

Det er derfor et krav, at kommunen udarbejder en forundersøgelse med henblik på at vurdere, hvorvidt det rent teknisk og omkostningsmæssigt er muligt at restaurere vandløbet, så der opnås god økologisk tilstand.

Limfjordssekretariatet har forestået forundersøgelsen, og undersøgt hvorvidt det anførte virkemiddel i indsatsbekendtgørelsen kan sikre målopfyldelse i vandløbet.

Resultatet af forundersøgelsen viser, at det ikke er teknisk muligt, inden for vandområdeplanens økonomiske ramme at sikre målopfyldelse med sandfang, jf. vedhæftede forundersøgelse.

Tidligere har det været muligt at egenfinansiere delelementerne af vandløbsprojekterne i kommunerne. Dette er ikke længere muligt, da al egenfinansiering fremadrettet skal medregnes i budgettet, og dermed vil gøre projekterne ikke omkostningseffektive.

I stedet peger forundersøgelsen på at udskifte virkemidlet "sandfang" til virkemidlet "udskiftning af bundsubstrat", som vil gavne fisk, insekter og planter i vandløbet. Endvidere lægges der vægt på, at en miljøvenlig vedligeholdelse i overensstemmelse med regulativet, er altafgørende for at opnå miljømålene i vandløbet.

Det er vigtigt at pointere, at alle vandløbsprojekter skal laves så de ikke forringer afvandingen.

Fagforvaltningen bemærker, at den økonomiske ramme vil være på 163.000 kr. (samme som sandfang), hvis virkemidlet udskiftes. Udgifterne betales af Staten.

163.000 kr. er ikke meget i et knapt 20 km langt vandløb, men såfremt vandløbet analyseres for, hvor bundsubstratet kan gøre mest gavn, uden at det sander til og uden at afvandingen forringes, vil det stadig give et løft til den økologiske tilstand i Ryå.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget følger Limfjordssekretariatets anvisning om at udskifte virkemidlet "sandfang" til virkemidlet "udskiftning af bundsubstrat" med henblik på at løfte den økologiske tilstand i Ryå.

Personale

Ingen.

Beslutning

Thorsten Møller Olesen fra Limfjordssekretariatet kom til mødet og orienterede om sagen.

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Med henvisning til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017 etableres der sandfang, jf. budgettet.

Bilag

Til toppen


15. Orientering vedr. vådområdeindsatsen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering vedrørende vådområdeindsatsen i Brønderslev Kommune og processen for vådområdeprojekter.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Vådområdeindsatsen er en del af implementeringen af de statslige vandplaner, som skal sikre rent vand i de danske søer, fjorde og åer. Den forestående indsats strækker sig over perioden 2015-2021, og er finansieret gennem det danske landdistriktsprogram 2016-2020 og EU. Der er i vandområdeplan 2015-2021 afsat 1,6 mia. kr. til projekterne.

Processen for gennemførelse af vådområdeprojekterne sker ved, at der på et udpeget lavbundsareal, søges midler hjem til at lave en forundersøgelse, som viser, hvorvidt projektet kan realiseres, set ud fra et økonomisk og kvælstofsreduktions perspektiv samt lodsejervillighed. Hvis projektet kan gennemføres, søges der herefter midler hjem til realisering af projektet.

Et vådområdeprojekt tager typisk flere år at gennemføre og er baseret på frivillig gennemførelse.

Lodsejerne bliver kompenseret for deres jord, enten gennem en 20 årig periode, hvor arealet skal henligge som vådområde, eller via salg eller bytte af egen jord. Lodsejere med vandlidende jorder, ser ofte denne mulighed for jordbytning som givtig, da de får mulighed for at bytte den vandlidende jord til eventuelt bedre dyrkningsjord, eller fx får mulighed for at samle mindre jordlodder til et større. Seges har udarbejdet en folder med informationer omkring vådområder, rettet mod lodsejere, jf. vedhæftede.

Etablering af vådområderne sker ved at der på arealet genoprettes en naturlige hydrologi. Det kan gøres enten ved lukning af dræn, således at projektarealet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablering af en sø eller ved at genslynge en vandløbsstrækning og hæve bunden, så området periodevist bliver oversvømmet. Herved sker der en proces i den våde jord, som gør kvælstoffet luftformigt, og som dermed reducerer kvælstoffet i vådområdet. Ud over at fjerne kvælstof fra vandet, vil vådområderne også fungere som en slags sandfang, da partikler vil aflejres ved oversvømmelser. Af samme grund etableres der ofte sandfang opstrøms vådområderne, for at mindske aflejringerne i selve projektområdet.

Vådområderne et vigtigt element i helhedsplanlægningen af RyÅ, da vådområderne vil kunne tilbageholde store mængder af vand.

Limfjordsrådet er udpeget som vandoplandsstyregruppe for vådområdeindsatsen 2015-2021, og er derfor det styrende organ i henhold til planlægningen af vådområderne.

I Brønderslev Kommune er det besluttet, at det er Limfjordssekretariatet, som styrer vådområdeprojekterne, men at Brønderslev Kommune deltager efter behov, fx til møder, eller når der skal sendes sikker post til lodsejerne. Her er alle timerne dækket med tilskud fra vådområdeindsatsen.

Pr. dags dato er der søgt penge hjem til forundersøgelse af et vådområde ved Jerslev Bro, som er udpeget i en screening af arealer, med mest tilbageholdelsespotentiale af åvand i Ryå i Brønderslev Kommune, fra Orbicons rapport ”Scenarieberegninger for Ryå med omgivende arealer” 2017.

Skrivelsen, som er sendt til lodsejerne ved Jerslev bro er vedhæftet, som eksempel.

Fremadrettet vil der i samarbejde med landbruget i Brønderslev Kommune være fokus på at udforske mulighederne for flere vådområder i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Afrapportering vedr. tilsynskampagner 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter, at miljømyndigheden hvert år skal gennemføre 2 årlige tilsynskampagner.

Resultatet af kampagnen skal efterfølgende offentliggøres på DMA-portalen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering inden offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden gennemføre to tilsynskampagner om året.

Efter gennemførelse skal den samlede konklusion af indsatsen offentliggøres for hver tilsynskampagne. Af offentliggørelsen skal fremgå

 • Titel på kampagnen
 • Mål for kampagnen
 • Kampagnens effekter

Indholdet i vedlagte bilag bliver offentliggjort på DMA portalen.

Fagforvaltningen gennemførte i 2017 en kampagne inden for virksomhedsområdet og en kampagne inden for landbrugsområdet.

På virksomhedsområdet blev der gennemført tilsynsbesøg på 6 autoværksteder. Tilsynene blev varslet 14 dage før besøgene, og der var udvalgt en række fokusområder. Der blev ikke meddelt indskærpelser, men henstillet at bl.a. dokumentation skulle fremsendes.

På Landbrugsområdet blev der gennemført uanmeldte tilsyn på 19 af 60 ejendomme, hvor der manglede eftersyn af gyllebeholdere. Ved tilsynene blev der set på flere relevante problemstillinger i forhold til gyllebeholderne. Kampagnen resulterede i 20 indskærpelser fordelt på 8 ejendomme. Dertil kommer, at der var 10 ejendomme, hvor ejerne valgte at tage beholderen ud af drift, uden det var nødvendigt at indskærpe forholdet.

De resterende ejendomme/beholdere, samt beholdere, der skal have eftersyn i 2018, tages enten ved ordinære miljøtilsyn eller ved en administrativ kampagne, hvor ejere af de beholdere, der skal efterses kontaktes enten telefonisk eller med et brev i løbet af 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald.

Mange af kravene i regulativet følger et standardregulativ, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet er udarbejdet, så det på mange punkter svarer til det tilsvarende regulativ for Hjørring Kommune. Regulativet har været sendt til udtalelse hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og Reno-Nord. Regulativet indeholder en mulighed for, at landbrug får mulighed for at afbrænde mindre mængder af afklippet læhegnsmateriale i stedet for at skulle sende det til et forbrændingsanlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald er fra 2007. Siden 2012, hvor der skete omfattende ændringer i Affaldsbekendtgørelsen, har der været behov for en ændring af erhvervsaffaldsregulativet. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt krav om, at affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald. Som konsekvens af liberalisering af erhvervsaffald har virksomhederne dog en stor grad af frihed til at vælge, hvortil det kildesorterede affald skal afsættes.

Der er udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald. På grund af det tætte samarbejde med Hjørring Kommune og AVV, er regulativet i høj grad udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Forslag til nyt erhvervsaffaldsregulativ har været sendt i høring hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og RenoNord.

I affaldsbekendtgørelsen er der krav om, at der i regulativet er et afsnit for hver af en række forskellige affaldsfraktioner. Desuden er der for mange af fraktionernes vedkommende krav om en række bundne formuleringer, så der opnås en ensartethed mellem landets kommuner. I det nye regulativ er der foretaget et valg om også at have afsnit om tømning af olie-, benzin- og fedtudskilleranlæg. Hensigten med dette er at hjemle, at der kan stilles krav til virksomhederne om udskillere, så spildevandssystemerne ikke overbelastes med fare for oversvømmelser og andre uheldige miljøkonsekvenser.

I § 19 om afbrænding af haveaffald m.v. er der i forslaget lagt op til en praksis for afbrænding af fx afklippet læhegnsmateriale, som er en anelse mere lempelig, end det er tilfældet i en række andre kommuner. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt forbud mod afbrænding af affald. Der er dog hjemmel til at tillade visse former for afbrænding, fx i forbindelse med naturpleje. Hensigten med den lidt lempelige praksis i § 19 i regulativet er at imødekomme især landbrugsvirksomheder, hvor der med jævne mellemrum er et ønske om at afbrænde mindre mængder afklippet læhegnsmateriale, i stedet for at skulle køre det til et forbrændingsanlæg. Den nævnte praksis har de sidste par år været anvendt administrativt, således at man efter anmodning har kunnet opnå accept af afbrænding af afklippet læhegnsmateriale. Ordningen er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab. Det er fagforvaltningens opfattelse, at ordningen har været med til at nedbringe antallet af ulovlige afbrændinger, hvor der efterfølgende har været behov for tung sagsbehandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget til nyt regulativ kan godkendes og sendes i 4-ugers offentlig høring; herunder om den lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale skal fastsættes i regulativet, eller om reglerne skal være strammere, så afklippet læhegnsmateriale altid skal køres til forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Sagen drøftes i udvalget efter høringsperioden.

Bilag

Til toppen


18. Godkendelse af plan for udbud af renovationsordningen fra april 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Dagrenovation i Brønderslev Kommune har siden den 1. april 2015 været indsamlet af firmaet Sølvkær og Pedersen, som i starten af 2016 blev overtaget af firmaet HCS Transport. Der er behov for nyt udbud og ny kontrakt gældende fra den 1. april 2019, da ikke er mulighed for forlængelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om plan for udbud af indsamling af dagrenovation i Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontakt om indsamling af dagrenovation i Brønderslev Kommune udløber den 31. marts 2019. Der er ikke mulighed for forlængelse. Derfor skal der sættes gang i en proces om udbud, så der kan indgås ny kontrakt gældende fra den 1. april 2019. Der er truffet aftale om konsulentbistand til udbudsprocessen med samme konsulentfirma, som var rådgiver på det sidste udbud af dagrenovationen i 2014.

Da der pågår overvejelser om yderligere kildesortering, som også indeholder organisk affald, er det fagforvaltningens opfattelse, at det nye udbud skal gælde for en to-årig periode, men med option om forlængelse i enten 2 x 1 år eller 4 x ½ år. Udbudsprocessen forventes at forløbe således:

Indstilling og godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget

Juni 2018

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Frem til den 20. sep. 2018

Fremsendelse af annonce til EU-tidende

20. september 2018

Tilbudsfrist

1. november 2018

Evaluering af tilbud og indstilling

1.-14. november 2018

Godkendelse af valg af tilbudsgiver

15. november 2018

Frist for ESPD dokumentation fra vinder

29. november 2018

Underretning om tildelingsbeslutning

30. november 2018

Standstill periode udløb

10. december 2018

Indgåelse af kontrakt

Fra den 11. december 2018

Underretning af Teknik- og Miljøudvalget

December 2018

Kontraktperiodens start

1. april 2019

Udbuddet vil blive udformet, så der foretages en vægtning mellem pris og kvalitet. Det forventes, at vægtningen bliver 60 % på pris og 40 % på kvalitative kriterier.

Fagforvaltningen får kompetencen til at gennemføre udbudsprocessen og udpege en vinder i samarbejde med rådgiveren. Efter endt udbud orienteres Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udbudsplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at behandle tilbuddene.

Til toppen


19. Orientering vedr. status på byggegrunde


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har pr. 1. juni 2018 73 boliggrunde og 356.459 m2 erhvervsgrunde til salg. I 2018 er der blevet solgt 16 boliggrunde og 2.190 m2 erhvervsgrund.

Stabsforvaltningen vil orientere om grundsalget i Brønderslev Kommune. Knud Erik Sørensen kommer til udvalgets møde kl. 14.00.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pr. 1. juni 2018 73 boliggrunde til salg med et samlet areal på 74.380 m2. Det samlede erhvervsareal, der er til salg, udgør 356.459 m2.

I 2018 har Brønderslev Kommune ind til nu solgt 16 boligrunde og 2.190 m2 erhvervsareal.

I 2017 blev der solgt 12 boliggrunde og 20.475 m2 erhvervsareal.

I 2016 blev der solgt 8 boliggrunde og 201.094 m2 erhvervsareal, hvor de 194.480 m2 er solgt til Brønderslev Forsyning til solfangeranlæg og flisværk.

Der er pt. reserveret 8 boliggrunde, og der arbejdes med 2 handler med erhvervsareal.

I Brønderslev Kommune er der ud over de kommunale grunde også et udbud at private grunde. Der er i følge en oversigt fra Boligsiden.dk 16 grunde til salg forskellige steder i Kommunen. Ikana har fortiden 7 grunde til salg i Østermarken, Hjallerup og M2-BYG har 62 grunde til salg i Dronninglund.

Ikana har solgt boliggrunde i Skelbakken i Hjallerup, hvor der nu er udsolgt. De har solgt 59 grunde i området.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet flyttes til åbent møde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


20. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 2.578.400 kr. fra puljen, der er således 11.069.000 kr. tilbage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes resten af anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter, uoverensstemmelser § 3 i Naturbeskyttelsesloven, Ekstraordinær grødeskæring, ekstern bistand m.v.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Udvalget har tidligere prioriteret 2.578.400 kr. og der er således 11.069.000 kr. tilbage.

Budgettet er udvidet i forhold til tidligere år, og det fremgår af budgetaftalen, at opgaverne i forhold til Asaa Havn, grødeskæring og § 3 uoverensstemmelser, samt finansiering af ekstern konsulent og juridisk bistand i vanskelige sager, skal håndteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets samlede ramme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter fordelingen af midlerne - herunder

a) 500.000 til ekstern bistand

b) beløb til ekstra grødeskæring af Ryå

c) helhedsløsning i Flauenskjold 170.000 kr. + 500.000 kr. til Ingeborg Skeels Vej

d) midler til rabatjordsklassificering - jfr. udvalgets dagsorden til mødet den 5. marts 2018, pkt. 12

e) midler til rydning af vejrabatter langs Ålborgvej - jfr. udvalgets dagsorden til mødet den 5. marts 2018, pkt. 13

f) midler til Asaa Havn vedr. sejlrende - se vedhæftede bilag

g) prioritering af midler til asfalt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende:

Rest budget

11.069.000

Sandfang i Ryå

-400.000

Ekstern bistand

-500.000

Ekstra grødeskæring Ryå

-200.000

Helhedsløsning i Flauenskjold

-170.000

Ingeborg Skeelsvej

-500.000

Kanaliseringsanlæg v/ Østermarken, Hjallerup

-1.600.000

Ø. Hassingvej

-1.559.000

Rest budget

6.140.000

Bilag

Til toppen


21. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Klage over adgangsforhold i Ø. Brønderslev.

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


23. Lukket punkt: Overvejelse om politianmeldelse


Til toppen


24. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 12. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer