Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 30. marts 2020
Lokale: Telefonmøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Punkt 7 udgår, punktet blev behandlet på sidste møde.

Til toppen


3. Igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg nr. 19 for Rødbøgen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. november 2019 at igangsætte en foroffentlighedsfase for planlægning af et nyt boligområde samt salg af kommunal ejendom for et område ved Rødbøgen i Brønderslev. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fordebatmaterialet kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at erhverve et areal ved Rødbøgen i Brønderslev. Arealet, der ønskes erhvervet, er ejendommen matr.nr. 2uf Thorsmark, Brønderslev Jorder, der i dag er ejet af Brønderslev Kommune. Projektudvikler ejer i dag naboejendommen, matr.nr. 2r Thorsmark, Brønderslev Jorder. Ved erhvervelse ønsker projektudvikler at opføre et boligområde til tæt-lav og åben-lav boligbyggeri på de to ejendomme. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget besluttede i november 2019, i forbindelse med behandling af sagen om salg af arealet, at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Fagforvaltning har været i dialog med bygherre, og på baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et fordebatmateriale i henhold til planlovens § 23c. Der er med debatmaterialet lagt op til en åben debat, hvor der bl.a. ønskes input til, om der skal arbejdes videre med planlægningen for et boligområde ved Rødbøgen. Heriblandt om der skal arbejdes videre med kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, på baggrund af de bemærkninger kommunen modtager i forbindelse med den offentlige høring, at der skal arbejdes videre med planlægning for området, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Området

Arealet, hvor projektet ønskes opført, er beliggende ved Rødbøgen i den nordvestlige del af Brønderslev. Mod nordøst afgrænses området af åben-lav boligbebyggelse langs Tolstrupvej. En mindre del af området grænser op til Tolstrupvej. Mod vest og sydvest afgrænses området af Hedegårdsskolen. Mod syd grænser området op til en stiforbindelse og vendeplads for enden af Vestmanna Allé. Syd for stiforbindelsen ligger det psykiatriske plejehjem Hedebo. Mod øst afgrænses området af en stiforbindelse.

Eksisterende planlægning

Området er omfattet af to lokalplaner: 1512-01, der omfatter det kommunalt ejede areal, og er udlagt til institutionsområde, samt lokalplan 01-B-12, der omfatter det resterende areal, og som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse samt mindre offentlige og private servicefunktioner.

Ændret anvendelse til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på de to ejendomme kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg samt en ny lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget godkender fordebatmaterialet til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af lokalplan for socialpædagogisk kollektiv, Elmevej 79 i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Møllehuset ansøger om igangsætning af lokalplan for socialpædagogisk kollektiv. Lokalplanen er en forudsætning for en allerede meddelt landzonetilladelse og skal være vedtaget hurtigst muligt. Kastanievej foreslås lukket i den østlige ende og nedklassificeret til sti.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om arbejde med lokalplan 12-C-01.02 kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Møllehuset ansøger om igangsætning af lokalplan for socialpædagogisk kollektiv. Der skal opføres ca. 1.100 m2 byggeri til formålet. Fagforvaltningen har meddelt en landzonetilladelse i september 2019, da en mindre del af projektarealet for etape 1 ligger i landzone.

Det er som hovedregel ikke i overensstemmelse med planloven at meddele landzonetilladelse i nærheden af en byzoneby. Der er givet landzonetilladelse til at opføre et socialpædagogisk opholdssted på Elmevej 79, fordi opførelsen af etape 1 hastede. Samtidig var det under 1/4 af bygningen, der lå i landzone. Projektet består af to bygninger på hver ca. 515 m² samt et udhusbyggeri. Møllehuset har allerede et socialt pædagogisk opholdssted på Elmevej 75 og ønskede at udvide med på Elmevej 79 for at kunne give plads til nye brugere. Forudsætningen for landzonetilladelsen var, at ejer accepterede at få udarbejdet en lokalplan, og at denne vedtages hurtigst muligt. Efter vedtagelsen kan etape 2 opføres.

Hele ejendommen ligger inden for kommuneplanramme 12-C-01 - Centerformål, Elmevej, Ø. Brønderslev. Rammen er udlagt til centerformål - butikker, liberale erhverv, spisesteder, offentlig og privat service, boligformål samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker. Kollektivet er omfattet af kategorien privat service.

Naboorientering om etableringen gav ikke anledning til indsigelser. Ansøger har en aftale med en lokalplankonsulent om at udarbejde lokalplanudkast.

Kastanievej er en gennemkørende grusvej. Vejen foreslås lukket i den østlige ende og nedklassificeret til sti. Ændringen påvirker ikke vejadgange til boligejendomme. Proceduren for vejnedlæggelse køres i lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at lokalplan 12-C-01.02 igangsættes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Trafiksikkerhedsprojekt langs Hellumvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

Klokkerholm Borgerforening ønsker at få udført trafiksikring langs Hellumvej samtidigt med kloaksaneringsarbejderne for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om trafiksikkerhedsprojektet kan godkendes, og om projektet skal prioriteres af anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet 2020.

Sagsfremstilling

På dialogmøde i Klokkerholm i 2019 fremkom der ønsker om udskiftning af belysning langs Hellumvej samt forlængelse af eksisterende sti til Klintevej.

Borgerforeningen ønsker en sikker stiforbindelse/skolevej fra bydelen vest for Hellumvej ved Bredkærsvej og op langs Hellumvej til en sikker stikrydsning ved Klintevej.

Ligeledes ønskes der etableret ny vejbelysning langs Hellumvej inden for byzonen mellem Østermarksvej og Bredkærsvej.

Det vil være fordelagtigt at udføre trafiksikkerhedsprojektet samtidigt med kloaksaneringsarbejdet og energirenoveringsprojektet for gadebelysningen.

Ved et samarbejdsprojekt vil prisen for stiprojektet udgøre ca. 160.000 kr., hvoraf Brønderslev Forsyning bidrager med 50.000 kr. Udvidelse af den offentlige sti bidrager til en forøgelse af driftsudgifterne til sommer- og vintervedligeholdelse på ca. 8.000 kr. pr. år.

Mødet i Færdselssikkerhedsrådet blev aflyst som følge af Corona-situationen. Fagforvaltningen indhenter politiets udtalelse til sagen. Denne forventes at foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer 110.000 kr. af anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet 2020 til trafiksikkerhedsprojektet langs Hellumvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Politiet giver samtykke til projektet.

Godkendt - udgiften på 50.000 kr. afholdes via gadebelysningen og 110.000 kr. via anlægskontoen.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om flytning af cykelsti mellem Ø. Brønderslev og Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der foreligger en henvendelse fra Øster Brønderslev Borgerforening vedr. trafikafvikling ved det nye erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej i Brønderslev.

Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå konfliktsituationer mellem biler, der skal ind og ud af erhvervsområdet, og cyklister på cykelsti beliggende mellem erhvervsområdet og Øster Brønderslevvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de godkendte trafikale løsninger for erhvervsområdet skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Øster Brønderslev Borgerforening har fremsendt en henvendelse vedr. det nye erhvervsområde ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev. Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer mellem cyklister på cykelstien på nordsiden af Øster Brønderslevvej og den trafik, der skal ind og ud af erhvervsområdet.

Gældende lokalplan fastlægger, at der kan etableres to indkørsler til erhvervsområdet fra Øster Brønderslevvej. Erhvervsområdet tilsluttes Øster Brønderslevvej ca. 160 m fra afkørslen til Hirtshalsmotorvejen. Tilslutningsanlægget udføres med separat svingbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej. Mellem tilslutningsanlægget og rundkørslen etableres der en separat indkørsel til den østlige del af erhvervsområdet, og indkørslen udføres med separat højresvingsbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej.

Mulighederne for at etablere en ny vejadgang fra rundkørslen ved E39 er vurderet, men Vejdirektoratet har givet et afslag.

I forbindelse med udarbejdelse og behandling af lokalplanerne for erhvervsområdet, blev der foretaget vurderinger af de trafikale forhold, og det vurderes, at den godkendte løsning ikke påvirker trafiksikkerheden i området i negativ retning.

Mødet i Færdselssikkerhedsrådet blev aflyst som følge af Corona-situationen. Fagforvaltningen indhenter politiets udtalelse til sagen. Denne forventes at foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at de godkendte vejeadgange til erhvervsområdet ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev fastholdes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Politiet havde fremsendt følgende bemærkninger:

 • Politiet vurderer, at cyklisterne vil være tilstrækkeligt sikret, i et kommende kanaliseringsanlæg. Cyklisterne vil blive adskilt fra kørebanen med kantsten og separat stiføring.
 • Når kanaliseringsanlægget er færdigprojekteret, så vil det blive kontrolleret af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor samt fremsendt til Politiets endelige samtykke.
 • Det vil derfor ikke give nogen mening, at have en ekstra stiføring nord om byggemodning. Stien langs Ø. Brønderslev skal være der under alle omstændigheder og giver samtidigt adgang til fastfood-restauranter m.fl.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om vedligehold af stier ved Thorup


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling om, hvorvidt der skal igangsættes vedligehold af stierne med midler fra Landdistriktspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Ved sidste møde i Det Grønne Råd blev det besluttet, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skulle undersøge plejebehov og priser for klargøring og vedligehold af stierne, samt mulighederne for at binde stierne sammen med andre nærved liggende forløb. Herefter skal Det Grønne råd tage stilling til, om de vil komme med en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget i forhold til at prioritere stierne i forhold Landdistriktspuljen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen, se bilag 1. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling.

Hans Jørgen Melvej beskriver de to stiruter sådan:

Den Gamle Hulvej - Hwolvejen i daglig tale

Det er en del af et længere vejforløb. Nogle steder er det forsvundet. Andre steder er det blevet ændret. Her er der ca. 1 km af det oprindelige forløb af vejen op mod Danmarks eneste naturskabte pas - passet gennem Jyske Aas ved Dannerhøj.

Det er en af vore ældste og dybeste hulveje gennem skrænten ned til gletsjerdalen - se foto. Fra gennemløbet gennem dalen er der en pragtfuld udsigt øst - vest gennem dalen. Her krydser den bækken fra Naturpark Engen.Det østligste tilløb til Ryå.

Kongevejs ruten

Det er den ældgamle hyllings rute imiddelalderen for de nye konger. Den løber fra Ålborg til Skagen. Da det var vanskeligt at overskride Jyske Aas bøjede den syd for Hjallerup mod vest ud til kysten og fulgte den op til Frederikshavn og Skagen. Da den forløber langs foden af Jyske Aas gennemskærer den en lang række fine naturområder. Ved de store markeder, var den fyldt op af "folk og fæ", så langt øjet rakte.

Thorup Lokalhistoriske Arkiv har beskæftiget sig med forløbet gennem vort område. På tilbage løbet går vi igennem Rosenby. Det er Danmarks første landarbejder kvarter anlagt af Grev Molkte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om, hvorvidt stiernes vedligehold skal prioriteres ved brug af Landdistriktsmidlerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 5. december 2019, pkt. 4:

Det Grønne Råd anmoder fagforvaltningen om at afklare de økonomiske indsatser, der skal til for at bevare stiforløbene, samt at undersøge om stierne kan sammenkobles med eksisterende stiforløb.

Sagen tages efterfølgende op i Det Grønne Råd.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Supplerende sagsfremstilling til Det Grønne Råds møde den 27. februar 2020:

Vurdering af stiernes status

Vej og Park har gennemgået stiernes tilstand og vurderer, at begge stier er trampestier i en fin tilstand, men at de begge kræver en førstegangsoprydning/klargøring. Efterfølgende skal foretages årlig vedligeholdelse af stierne, herunder 1-2 gange klipning af græs.

Priserne ved Vej og Park for henholdsvis klargøring og den efterfølgende årlige pleje:

Klargøring af Den Gamle Hulvej: 5.000 kr.

Klargøring af Kongevejs ruten: 5.000 kr.

Stierne ligger på private jorde, og klargøringen af stierne og den efterfølgende vedligeholdelse kræver, at der laves en aftale med lodsejere, samt at der tilføres midler til Vej og Park til det årlige vedligehold.

Formidling af stiforløb

Udover klargøring af stierne bør stierne også afmærkes, så man kan se hvor man kan gå. Dette kan gøres med stipæle og eventuelt også nogle større skilte, hvorpå man kan se hele ruterne.

Den billigste løsning er her ca. 10.000 kr. til skilte og 5.000 kr. pr oversigtskort.

Fremtidsperspektiv for stier i området

Området ved Thorup har et stort potentiale for at sammenbinde områdets stier og veje til en rute, hvor man kan se mange fortidsminder og gravhøje, herunder to langdysser. I bilagene er der et arbejdskort hvor man kan se potentielle ruter hvor man kan se de fleste høje i området.

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 5:

Det Grønne Råd anbefaler, at stierne klargøres til brug, samt at der opsættes skilte med rutevejledning.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Til toppen


8. Kontrol af drikkevand hos enkeltindvindere


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2018 vedtaget en praksis for fagforvaltningens håndtering af drikkevandsanalyser.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen er der krav om drikkevandsanalyser hos ejendomme med egen boring, når ejendommen har offentlig eller kommerciel aktivitet. Forvaltningen administrerer således, at alle udlejningsejendomme betragtes som kommerciel aktivitet. Der kræves derfor årlige drikkevandsanalyser fra udlejningsejendomme med egen boring.

Praksis kan eventuelt ændres, så udlejede boliger (fodermesterboliger, aftægtsboliger m.v.) i direkte tilknytning til ejers egen bolig fritages fra analyser, da det p.t. er kommunerne, der definerer "kommerciel aktivitet".

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den nuværende praksis skal ændres.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2018 vedtaget en praksis for fagforvaltningens håndtering af drikkevandsanalyser.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen er der krav om drikkevandsanalyser hos ejendomme med egen boring, når ejendommen har offentlig eller kommerciel aktivitet. Dette punkt i Drikkevandsbekendtgørelsen er uændret i forhold til seneste behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018.

Den enkelte kommune vurderer selv indenfor de lovgivningsmæssige rammer, hvad der er omfattet af offentlig og kommerciel aktivitet, men Miljøstyrelsen giver eksempler herpå i udkast til vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen side 10. Heri nævnes det bl.a., at udlejningsejendomme er kommerciel aktivitet. P.t. vurderer forvaltningen dog, at der stadig er mulighed for at kommunerne foretager en differentiering, som nævnt i forslag 1.

For udlejningsejendomme kræves der generelt analyse af drikkevandet for A-parametre hvert år (pris ca. 600-1.500 kr.) samt for B-parametre hvert 3. år (pris ca. 9.000-15.000 kr.)

Drikkevandsbekendtgørelsen kræver desuden, at boringer der forsyner mere end én husstand, skal underlægges en forenklet kontrol hvert 5. år (pris ca. 600-1.500 kr.) Oversigt over analyseparametre i forenklet kontrol samt A- og B-parametre fremgår af bilag.

Forvaltningen administrerer nu således, at alle udlejningsejendomme betragtes som kommerciel aktivitet. Derfor skal deres drikkevand analyseres hvert år. Undtaget er boliger, som udlejes mellem nære familiemedlemmer (fx. far og søn). Forvaltningen ser følgende 2 mulige modeller for administrationspraksis:

 1. Nuværende praksis bibeholdes. Dog undtages udlejede boliger (fodermesterboliger, aftægtsboliger m.v.) i direkte tilknytning til ejers egen bolig (dette gælder uanset om de to boliger forsynes af samme boring eller af to forskellige boringer).
 2. Nuværende praksis bibeholdes.

Forvaltningen er af den opfattelse, at model 2 (den nuværende praksis) er i tråd med drikkevandsbekendtgørelsen samt udkast til vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen. Administration af model 1 vil være vanskelig og tidskrævende i praksis, da samtlige udlejede ejendomme med egen boring skal vurderes enkeltvist. Baggrunden for Drikkevandsbekendtgørelsen - og dermed nuværende praksis - er, at lejere skal have mulighed for atkende kvaliteten af det drikkevand, de får leveret af udlejer.

Forvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om den nuværende praksis skal ændres.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 8:

Udsættes med hensyn til at få afklaret de juridiske aspekter.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2020:

Opgørelse over antal ejendomme berørt af punkt 1.

 • Det er i alt ca. 7 tilfælde, hvor en udlejet bolig ligger i direkte tilknytning til ejers bolig, og hvor begge boliger har egen boring. Dvs. i alt ca. 14 boringer og ca. 14 boliger.
 • Der er i alt ca. 9 tilfælde, hvor en udlejet bolig ligger i direkte tilknytning til ejers bolig, og hvor begge boliger får vand fra samme boring. Dvs. ca. 9 boringer og ca. 19 boliger (i 8 tilfælde deles to boliger om 1 boring, i 1 tilfælde deles tre boliger om en boring).

Se i øvrigt juridisk vurdering i bilag 4.

Inden den nye drikkevandsbekendtgørelse blev vedtaget i oktober 2017, var kravet, at samtlige enkeltindvindere skulle få foretaget en forenklet kontrol af drikkevandet i deres boring hvert 5. år. En forenklet kontrol svarer næsten til en analyse for A-parametre. Inden oktober 2017 var kravene til drikkevandsanalyser i boringer således de samme for alle med egen boring.

Beslutning

Nuværende praksis bibeholdes.

Bilag

Til toppen


9. Tillæg til miljøgodkendelse, NCC


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har søgt om at flytte deres oplagsplads for genbrugsasfalt og nedknusning fra område syd for Dalvej til område nord for Dalvej.

Der fastsættes i godkendelsen nye støjvilkår samt en række andre vilkår i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2018 for den samlede miljøgodkendelse.

Støjen vil på den nye placering i normal drift overholde støjgrænserne, og vil på en række punkter imødekomme ønsker fra naboerne. Der vil dog fortsat være behov for tillæg til de vejledende støjgrænser i industriområdet i dagtimerne ved nedknusning, ved Dalvej 2 samt ved 1. sal på Håndværkervej 30 om natten.

Den af virksomheden foreslåede støjdæmpning på den ansøgte plads nord for Dalvej udløser omkostninger på ca. 1,6 mio. kr., hvilket NCC selv vurderer proportionalt. Det foreslås, at støjen kræves yderligere dæmpet mod industriområdet mod Håndværkervej 34 (Jernes) og Dalvej 7 (Skotlander), hvilket udløser meromkostninger på 0,5 mio. kr., hvilket vil dæmpe til under vejledende støjgrænser ved Håndværkervej 34 samt 2 dB over vejledende støjgrænse ved Dalvej 7.

Virksomhedens forslag holder støjen under 65 dB ved de nævnte lokaliteter.

NCC vurderer, i modsætning til fagforvaltningen, at meromkostningerne på 0,5 mio. kr. ved den nye knuserplads, samt de 1,3 mio. for støjdæmpning ved Håndværkervej 30, 1. sal - i alt 1,8 mio. kr. - er uproportionale.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til proportionalitet i forhold til omkostninger ved støjreduktion samt støjtillæg som beskrevet nedenfor. Udvalget skal ligeledes tage stilling til tidsplan for flytning, midlertidige støjtiltag i flytningsperioden, håndtering af spildevand i flytningsperioden samt den foreslåede støjhandleplan.

Herefter sendes forslag til tillægsgodkendelse i 4 ugers partshøring.

Sagsfremstilling

NCC har tilladelse til at opbevare og nedknuse genbrugsasfalt på område syd for Dalvej. Med denne placering vil der dog fortsat være oplevede gener hos naboerne på Håndværkervej 28 og 30 - fx støv og vibrationer.

NCC har nu søgt om flytning af oplags- og nedknusningsplads for genbrugsasfalt til placering nord for Dalvej umiddelbart op ad eksisterende bygninger, hvor nedknust genbrugsasfalt allerede opbevares. Virksomheden har påvist, at denne placering vil medføre færrest mulige støjgener. Placeringen vil dog fortsat medføre overskridelse af støjgrænserne i dagtimerne, når der nedknuses. Den her ansøgte placering er dog tidligere drøftet med naboer og virksomheder, som var positive i den sammenhæng.

Tillæg til miljøgodkendelse

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til tillægsgodkendelse til NCC, som muliggør den ansøgte flytning af oplags- og nedknusningsplads. Virksomhedens ansøgning udløser omkostninger til støjafskærmning ved den nye knuserplads på 1,6 mio. kr. (NNC er enig i proportionalitet). Hertil kommer krav fra forvaltningen om forhøjelse af støjafskærmning svarende til omkostninger på 0,5 mio. kr., samt krav om tiltag i forhold til Håndværkervej 30, 1. sal svarende til omkostninger på 1,3 mio. kr. - i alt 1,8 mio. kr. Tillægsgodkendelsen indeholder derudover en række ændringer af vilkår, som imødekommer Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere nævnte afgørelse fra 2018.

Forvaltningens forslag omfatter følgende ændringer af virksomhedens drifts- og indretningsvilkår:

 • Nye støjvilkår for områder omkring virksomheden
 • Ophævelse af vilkår om støvmålinger og lugtmåling af diffuse lugtkilder
 • Ophævelse af vilkår for maksimalt oplag af genbrugsasfalt, som erstattes af krav om maksimal oplagshøjde
 • Vilkår om 6 årlige nedknusninger a 14 nedknusningsdage tilpasset at oplagsområdet reduceres på ny placering
 • Nye standardvilkår for oplag af genbrugsasfalt
 • Tidsplan for gennemførelse af støjdæmpende tiltag ved Håndværkervej 30, 1. sal og eftervisning af overholdelse af støjkrav
 • Handleplan for gennemførelse af yderligere tiltag for områder, som ikke opfylder vejledende støjkrav.
 • Forudsætninger om nye støjdæmpende foranstaltninger

Støjgrænser og overholdelse af disse

Ved etablering af en række nye og målrettede støjhegn samt ved gennemførelse af støjdæmpende tiltag på asfaltværket sikres med tillægsgodkendelsen, at

 • Støj i Industriområdet overholder vejledende støjgrænser på 60/60/60 dB i henholdsvis dag, aften og nat i normal drift - uden knusning.
 • Støj i skel til det blandede bolig- og erhvervsområde umiddelbart syd for virksomheden, overholder de vejledende støjgrænser på 55/45/40 dB henholdsvis dag, aften og nat i både normal drift og under nedknusning med undtagelse af 1. sal på boligen Håndværkervej 30 og Dalvej 2 (Automester).
 • Støj i alle boligområder ved skel til virksomheden overholder de vejledende støjgrænser på 45/40/35 dB henholdsvis dag, aften og nat i både normal drift og under nedknusning.
 • Støj ved de rekreative områder syd for virksomheden, herunder byparken og den del af Håndværkervej 26, der er offentlig tilgængelig (matrikel 12a) overholder de vejledende støjgrænser på 50/40/40 dB henholdsvis dag, aften og nat i både normal drift og under nedknusning.
 • Støj ved boliger i det åbne land overholder de vejledende støjgrænser på 55/45/40 dB henholdsvis dag, aften og nat i både normal drift og under nedknusning.

Støjgrænser som fortsat vil overskrides

Efterflytningen vil der, selv efter gennemførsel afstøjtiltag fortsat være enkelte områder, hvor støjen overskrider de vejledende støjgrænser. Her skal der meddeles støjtillæg. NCC har vurderet muligheder for dæmpning og opgjort omkostningerne til støjdæmpning.

 • Støjen ved Håndværkervej 30, 1. sal, vil overskride den vejledende natstøjgrænsepå 40 dB med 1 dB efter gennemførsel af støjdæmpende foranstaltninger svarende til en udgift på 1,3 mio. kr. (vurderes uproportionalt af NCC). Derudover vil maksimalstøjen i nattetimerne, som maksimalt må være 55 dB, overskrides med 1 dB. Det vil være muligt at overholde natstøjgrænsen ved Håndværkervej 30, 1. sal, ved yderligere støjtiltag for 2 mio. kr. Der vil dog fortsat være en overskridelse af maxværdien på 1 dB, og denne lader sig ikke dæmpe, da støjen stammer fra lastbilkørsel. Fagforvaltningen vurderer, at omkostningerne på 1,3 mio. kr. er proportionale, da det drejer sig om støj til en bolig i nattetimerne. NCC er ikke enig her i. Fagforvaltningen vurderer dog, at omkostninger for yderligere 2 mio. kr. ikke er proportionale.
 • Støj ved Håndværkervej 34 og Dalvej 7 i industriområdet overskrider de vejledende støjgrænser i dagtimerne under nedknusning med op til 3,8 dB, hvis NCC´s eget forslag, der udløser omkostninger på 1,6 mio. kr., fastholdes (vurderes proportionalt af NCC). Det vil være muligt at overholde dagstøjgrænsen på 60 dB under nedknusning ved Håndværkervej 34 ved forhøjelse af støjskærme fra 2 til 3 meter i skel, hvilket udløser meromkostning på 0,3 mio. kr. (vurderes uproportionalt af NCC) Dette vil også reducere støjen lidt (ca. 0,8 dB) ved Dalvej 7, men ikke nedbringe støjen tilstrækkeligt til at de vejledende støjgrænser kan overholdes.
 • Støjen ved Dalvej 7 kan dæmpes med yderligere 1 dB fra 63 til 62 dB, ved forhøjelse af støjmuren omkring selve knuseren med yderligere 1 m til 6,5 m, hvilket udløser en meromkostning på 0,2 mio. kr. (vurderes uproportionalt af NCC). Yderligere tiltag, som fx overdækning af hele nedknusningsområdet, vurderes ikke at være en mulig og proportional løsning for NCC på nuværende tidspunkt. Det vurderes derfor, at der bør gives tillæg på 2 dB i dagtimerne og kun i de perioder hvor nedknusning sker. Der er desuden tale om støjgener, der kun berører en enkelt virksomhed.
 • Støjen ved Dalvej 2 (Automester) vil overskride de vejledende støjgrænser for blandet bolig- og erhvervsområde (55/45/40). Det vil ikke være muligt at overholde de vejledende støjgrænser vil Dalvej 2 (Automester). Dette skyldes, at virksomheden deler adgang fra Dalvej med NCC og således ikke muliggør etablering af støjdæmpende tiltag. Fagforvaltningen vurderer, at støjtillæg til Dalvej 2 bør gives ud fra den betragtning af, at der er tale om en virksomhed, som selv medfører støj og ikke er følsom for støj fra NCC’s aktiviteter og ikke generes i aften og nattetimerne, da der ingen bolig er på adressen. Støjgrænserne fastlægges derfor som erhvervsområde 60/60/60.

Handleplan

Fagforvaltningen vurderer, at der igennem handleplan for nedbringelse af ovennævnte støjtillæg er mulighed for løbende at følge udviklingen og kræve nye tiltag, såfremt der dukker sådanne op. Dette kan gøres inden for rammerne af tillægsgodkendelsen.

Tidsplan for flytning

NCC har fremsendt tidsplan for flytning af pladsen.

Af denne fremgår, at virksomheden ønsker at afvente igangsætning af flytning til udløb af klagefristen på 4 uger samt afgørelse fra klagenævn, hvis kommunens afgørelse påklages.

Dette betyder, at NCC lægger op til at den konkrete flytning kan forventes igangsat om ca. 8 måneder, hvis afgørelsen påklages.

Selve flytningen vil herefter vare 3 måneder. Samlet set vil flytningen derfor formentlig kunne være realiseret inden februar-marts 2021.

NCC ønsker at videreføre deres nuværende produktionsomfang, så der vil blive tilkørt genbrugsasfalt til eksisterende plads og nedknust på denne plads indtil den nye plads er afsluttet. Der er ikke redegjort nærmere for støjdæmpende tiltag i perioden frem til den nye plads er etableret.

Øvrige forhold

Med den nye placering nord for Dalvej og fjernelse af støjvold syd for Dalvej bortfalder behov for udarbejdelse af risikovurdering for støjvolden. Materialet i den eksisterende støjvold flyttes til det nye område og støjdæmpningen vil i stedet blive etableret som betonelementer.

Der meddeles ny spildevandstilladelse, hvor spildevand fra den nye plads afledes til rensningsanlæg. Brønderslev forsyning har accepteret, at spildevandet kan tilledes. Spildevandstilladelsen meddeles i forlængelse af tillægsgodkendelsen. Tilladelsen vil omfatte hele virksomheden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender den beskrevne flytning af oplags- og nedknusningsplads for genbrugsasfalt herunder, godkender at

 • tillægsgodkendelse for NCC for den nye placering sendes i 4 ugers partshøring, samt at de fastsatte støjkrav kan godkendes, herunder det beskrevne støjtillæg i industriområdet, ved Håndværkervej 30, 1. sal og ved Dalvej 2,
 • de krævede ekstra støjtiltag, som vil andrage i alt ca. 1,8 mio. kr. (1,3 mio. kr., Håndværkervej 30, 1. sal + 0,5 mio. kr. til "mer-afskærmning" ved ny knuserplads) vurderes proportionale fra forvaltningens side set i forhold til den opnåede fordel i forhold til støj- og oplevede vibrationsgener for naboer (vurderes uproportionalt af NCC),
 • der fastsættes krav om støjhandleplan med henblik på at sikre overholdelse af støjgrænserne ved alle områder,
 • tidsplan for flytning kan accepteres, og at der i perioden kan accepteres nedknusning og oplag på eksisterende område, hvorved flytningen kan igangsættes i løbet af forsommeren og være afsluttet i februar/marts 2021,
 • der kræves etableret midlertidige støjtiltag under nedknusninger indtil flytningen er gennemført og at
 • spildevand fra eksisterende område skal omkobles til spildevandsledning indtil flytning er gennemført.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vedtog følgende:

 • tillægsgodkendelse for NCC for den nye placering sendes i 4 ugers partshøring, samt at de fastsatte støjkrav kan godkendes, herunder det beskrevne støjtillæg i industriområdet, ved Håndværkervej 30, 1. sal og ved Dalvej 2,
 • de krævede ekstra støjtiltag, som vil andrage i alt ca. 1,8 mio. kr. (1,3 mio. kr., Håndværkervej 30, 1. sal + 0,5 mio. kr. til "mer-afskærmning" ved ny knuserplads) vurderes proportionale i forhold til den opnåede fordel i forhold til støj- og oplevede vibrationsgener for naboer. I høringsperioden vurderes muligheden for støjdæmpende foranstaltninger på 1. sal (Håndværkervej 30),
 • der fastsættes krav om støjhandleplan med henblik på at sikre overholdelse af støjgrænserne ved alle områder,
 • tidsplan for flytning kan accepteres, og at der i perioden kan accepteres nedknusning og oplag på eksisterende område, hvorved flytningen kan igangsættes i løbet af forsommeren og være afsluttet i februar/marts 2021,
 • der kræves etableret midlertidige støjtiltag under nedknusninger indtil flytningen er gennemført og at
 • spildevand fra eksisterende område skal omkobles til spildevandsledning indtil flytning er gennemført.
Bilag

Til toppen


10. Optimeret udbringning af varer og vareflowet til dagligvarebutikkerne i forbindelse med Corona


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøministeriet og Transportministeriet har henvendt sig til alle kommuner med en opfordring til at optimere udbringning af varer og vareflowet til dagligvarebutikkerne som følge af Corona virus.

Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der administrativt kan gives dispensationer, hvis dette bliver nødvendigt som følge af Corona virus for at sikre, at udbringning af varer kan ske så uhindret som muligt.

Sagsfremstilling

Miljølovgivningen og færdselsloven kan i visse tilfælde udgøre en hindring for en hurtig og fleksibel varelevering. Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Boligministeriet opfordrer kommunerne til at sikre en uhindret varelevering og vareflow, f.eks. ved at dispensere i en tidsbegrænset periode. Kommunerne bedes forholde sig til følgende forhold:

1. Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

I Brønderslev Kommune er der ingen miljøzoner, og der vil derfor ikke være behov for at dispensere.

2. Tidsbegrænset varelevering til dagligvarebutikker

Det følger af nogle lokalplaner for butikker, der er etableret tæt på boliger, at der kan være tidsbegrænsning for varelevering.

3. Kommunalt etablerede indskrænkninger af vejenes udnyttelse i medfør af færdselslovens § 92.

Brønderslev Kommune har ingen indskrænkninger af vejens udnyttelse, i medfør af færdselslovens § 92, og dermed ingen hindring for en fleksibel varelevering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der administrativt kan dispenseres i forhold til at sikre en så optimal varelevering og vareflow til dagligvarebutikker, såfremt der bliver behov for det. Dette for at sikre, at der kan reageres hurtigt på eventuelle konkrete henvendelser fra dagligvarebutikker vedr. varelevering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Vintertjenesten - Samarbejde på tværs af kommuner


Resume

Sagsforløb: TM

Frederikshavn og Hjørring Kommune har etableret et samarbejde om vintertjeneste som primært handler om hovedvagttjeneste og vidensdeling. I den forbindelse har Vej og Park i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn drøftet mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på vintertjenesten.

Formålet med et eventuelt samarbejde er forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og mulighed for økonomiske gevinster.

For at komme videre i processen, er det nødvendigt med en politisk stillingtagen til et sådan tværkommunalt samarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et oplæg for et tværkommunalt samarbejde omkring vintertjenesten.

Sagsfremstilling

Frederikshavn og Hjørring Kommune har etableret et samarbejde om vintertjeneste, som primært handler om hovedvagttjeneste og vidensdeling. Vej og Park i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn har drøftet mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på vintertjenesten.

Formålet med et eventuelt samarbejde er forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og mulighed for økonomiske gevinster. Efterfølgende er der angivet nogle mulige potentialer og forudsætninger ved et sådant samarbejde (ikke udtømmende), som kan komme i spil i de videre drøftelser.

Potentialer ved samarbejde på tværs

Forvaltningen har drøftet forskellige muligheder i forhold til formålet, og nedenstående er de umiddelbare lavt hængende frugter, der syntes at kunne give mening og muligheder i samarbejdet.

 • Fælles udbud - Dele redskabsbærere og saltspredere mv. på tværs af grænser. (mulighed for færre enheder)
 • Optimering af ruter på tværs
 • Større saltleverancer – billigere priser.
 • Fælles vintervagt

Forudsætninger for samarbejde på tværs

Der vil være en række forudsætninger for at samarbejde-/aftale kan indgås på området og nå målsætningerne som fremkommer i projektet.

 • Fælles udbud
 • Fælles indkøb
 • Omlægning af ruter -/grænser væk
 • Fælles vintervagt
 • Fælles ledelsesmæssig retning på tværs.

Desuden skal der foretages en vurdering af behovet for fælles vinterregulativ for veje der går på tværs af kommunegrænserne.

For at komme videre i processen med projektet er det nødvendigt med en politisk stillingtagen til et sådan tværkommunalt samarbejdet.

Fagforvaltningen vurderer, at der er udviklingsmuligheder i forhold til et sådant samarbejde, og det derfor giver god mening at forsætte arbejdet med at undersøge muligheder og beskrive et projekt, som kan sættes på den politiske dagsorden. Arbejdet vil kræve tid og ressourcer. Fagforvaltningen har derfor besluttet at sætte spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at et sådan tværkommunalt samarbejde på den politiske dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger Fagforvaltningen for Teknik og Miljø til at igangsætte arbejde med at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde omkring vintertjenesten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse


Til toppen


15. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse


Til toppen


16. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering om strafferetlig behandling


Til toppen


18. Lukket punkt: Udbud


Til toppen


19. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 30. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer