Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. maj 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Behandling af forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af faciliteter samt værelsesfløj ved Nordjyllands Idrætshøjskole.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev, kan godkendes og udsendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev, er udarbejdet med baggrund i et ønske fra Nordjyllands Idrætshøjskole om fremtidige muligheder for udvidelse af faciliteter i form af ny bygning til fitnessaktivitet, en ny bygning til værksted eller lignende samt udvidelse af værelsesfløjen.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte på møde den 4. november 2019 planlægningen.

Lokalplanen danner rammer for at sikre tidssvarende udviklingsmuligheder for Nordjyllands Idrætshøjskole eller lignende anvendelse i en årrække, samt at sikre hensynet til omgivelserne.

Lokalplanforslaget giver mulighed for ny bebyggelse i lokalplanens delområde lll og lV, der i dag er bebygget med et etageareal på ca. 5.300 m2. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bebygge med et etageareal på 10.000 m2, svarende til at de to delområder tilsammen bebygges med 20 %.


Lokalplanens delområde ll skal friholdes for bebyggelse, og i delområde V, der udlægges til rekreativt formål, må der kun opføres småbebyggelse og anlæg til udendørs aktiviteter.

Lokalplanområdet omfatter udover Nordjyllands Idrætshøjskole også et boligområde, der er placeret i lokalplanens delområde l i lokalplanområdets østlige side.

Lokalplanforslaget fastsætter i øvrigt bestemmelser om blandt andet byggelinjer, omfanget af udendørs idrætsanlæg, og bestemmelser om bevarelse og vedligeholdelse af beplantningsbælter, samt bestemmelser om anlæg af forsinkelsesbassin ved udvidelse af etagearealet.

Denne lokalplan erstatter lokalplan B-19 vedtaget af Brønderslev Byråd den 18. april 1985.

Miljøscreening

Der er gennemført miljøscreening af planforslaget. På baggrund af screeningen vurderes lokalplan ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Det skyldes særligt, at lokalplanområdet i forvejen er udlagt til offentligt formål. Ændringen af planlægningen omhandler primært, at der gives mulighed for et øget etageareal. For at sikre, at dette ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på det omkringliggende miljø, er der indført en række bestemmelser om blandt andet anvendelsesmuligheder, byggelinjer, bevaring af beplantningsbælter og en maksimal højde på udendørs idrætsanlæg.

Fagforvaltningen for Teknik - og Miljøudvalget foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev og udsender planforslaget i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Forslaget sendes ud i 4 ugers offentlig høring.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til lokalplan 03-O-02.01 Ny børnehave i Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 22


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken, Hjallerup.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt institutions- og boligområde i Hjallerup Øst. Institutionsområdet benyttes til en børnehave med mulighed for udvidelse til en integreret institution til børn fra 0-5 år. Den del af lokalplanafgrænsningen, der anvendes til boligområde, vil blive udbudt til salg til sammenlægning med en anden ejendom.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. marts 2020 at igangsætte planlægning for en børnehave i Hjallerup øst, på en ejendom beliggende mellem Hjallerup skole og Idrætscenter og boligområdet Østermarken. Det er udarbejdet forslag til lokalplan 03-O-02.01 og kommuneplantillæg nr. 22.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,9 ha, som er del af mat.nr. 21fh Hjallerup Fjerding, Hjallerup, og er ejet af Brønderslev Kommune.

Lokalplanområdet er beliggende i Hjallerup øst, syd for boligområdet Østermarken, og øst for Hjallerup Skole og Idrætscenter. Lokalplanområdet er opdelt i to delområder: delområde I, som anvendes til institutionsformål, og delområde II, som anvendes til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde I kan opføres en ny børnehave med tilhørende parkerings- og opholdsarealer. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 % af delområdets areal. Den nye bebyggelse kan opføres i maks. 1,5 etage og med en maks. højde på 8,5 m.

Lokalplanforslaget er udarbejdet uden en dispositionsplan, da projektet for børnehaven er i skitseringsfasen, når behandling af lokalplanen finder sted.

Delområde II kan sammenlægges med en eksisterende boligejendom. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres udhuse og cykelskure.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Østermarken, og sikres ved forlængelse af denne vej med ca. 83 m. Parkering skal etableres på egen grund og i henhold til Brønderslev Kommunens parkeringsvedtægt. I forlængelse af Østermarken findes i dag en sti med et beplantningsbælte, der krydser lokalplanområdet i øst-vest retning. Stien skal bevares og belyses. Desuden skal der etableres en sti med belysning langs lokalplanens østlige afgrænsning.

Beplantningsbæltet langs stien, der i dag er i forlængelse af Østermarken, skal fjernes på den strækning, hvor vejen forlænges, for at kunne etablere vejadgangen til børnehaven.Langs den planlagte sti ved lokalplanens østlige grænse skal der etableres et beplantningsbælte i 3 meters bredde og med hjemmehørende arter.

Beplantningsbæltet er muligvis levested for en eller flere arter af flagermus. Forvaltningen har fået en ekstern rådgiver til at foretaget en vurdering af om flagermus potentielt kan blive påvirket ved etablering af ny vejadgang til den nye børnehave i Hjallerup. Sagen er blevet nærmere undersøgt, da det forventes at dele af beplantningsbæltet fjernes i forbindelse med etablering af ny vejadgang. Konklusionen fra rådgiver er, at da beplantningen er etableret omkring 1990-1995 (træer 25-30 år gamle), vil der normalt ikke være hulheder i væsentligt omfang, og det derfor ikke er sandsynligt at de rummer flagermus af betydning.

I lokalplanens delområde I er der tinglyst en kloakledning (regnvandsrør) med Ø1m og en 4 m bredt servitutbælte. Ledningen skal muligvis flyttes ved udarbejdelse af projektet.

Ved lokalplanudkastets interne høring blev de eksterne parter ikke hørt, grundet kort tidsfrist. De eksterne parter høres i lokalplanens offentlige høringsperiode.

Kommuneplantillæg nr. 22

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 22, hvor bebyggelsesprocenten og vejadgangen tilrettes.

Miljøvurderingsloven

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført screening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Forvaltningen afventer dog svar fra Vendsyssel Museum vedr. kulturmiljø og fortidsminder, da det ved miljøscreening er konstateret et marksystem fra Jernalderen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken, Hjallerup og sender planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Planforslagene sendes i 4 ugers høring.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår en yderligere drøftelse af anvendelsen af delområde II.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Landinspektør Nord har på vegne af ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 område ved Fredensgade i Dronninglund.

Projektet kræver ændring af plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg på ejendommene beliggende Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, så eksisterende byggeri beliggende på Fredensgade 4A og D kan anvendes til boligformål i form af ejer-og lejelejligheder, og arealet beliggende på Fredensgade 4C kan udstykkes til tæt -lave boliger.

Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, har fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 i Dronninglund. Bygherren ønsker planlægning for området ændret på baggrund af den aktuelle efterspørgsel på lejligheder og tæt-lave boliger i Dronninglund.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Planen omfatter matr.nr. 103c og 103nl Ørsø Fjerding, Dronninglund. Lokalplanområdet har et areal på ca. 4.000 m2, og er placeret meget tæt på byens centrum og afgrænses af Fredensgade mod øst, åben-lav boligområder mod nord og syd, og Børnehuset Himmelblå mod vest.

Området ønskes anvendt til ejer- og lejelejligheder og tæt-lave boliger.

Lokalplanen vil opdele området i 3 delområder: Delområde I: etageboliger og parkering (svarende til 4A og 4D), delområde II: tæt-lav boliger (svarende til 4C) og delområde III: fælles opholdsarealer.

Ejendommen Fredensgade 4A og D er i kommuneplanen udlagt som offentligt område, uddannelsesinstitution, og fungerede tidligere som folkeskole. Skolens bebyggelse og gymnastiksal er bevaringsværdig. Lokalplanen vil give mulighed for indretning af maks. 20 lejligheder i skolens byggeri. Bygningens facader bevares, dog må der etableres tagterrasser på bygningens vestlig side.

Ejendommen Fredensgade 4C er i kommuneplanen udlagt som åben-lavt boligområde. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af 5 tæt-lave boliger, med tilhørende vej, parkering og fællesopholdsareal. Minimum grundstørrelse for tæt-lavt boligområdet er på 260 m2. I grundstørrelsens beregning medtages andel af parkeringspladser, der ikke er beliggende på hver grund. Fri- og opholdsarealer er fælles for begge ejendomme og skal være tilgængelige til alle fremtidige beboere.

Kommuneplantillægget vil overføre en del af området fra offentlige formål til boligformål.

Parkering i lokalplanområdet skal etableres i henhold til Brønderslev Kommunens parkeringsvedtægt. I delområde I skal der etableres 1 P-plads/lejlighed, 20 pladser i alt. 15 P-pladser etableres på egen grund. Der er tinglyst ret til 5 parkeringspladser på naboejendommen (Børnehuset Himmelblå), matr.nr. 103 cg. I delområde II skal der etableres 1,5 P-pladser/ bolig. Parkering etableres som vist i princippet på vedhæftet kort. Forvaltningen bemærker, at der tidligere er udarbejdet forslag til optimering af parkeringspladser på matr.nr.103 cg, som evt. kan bidrage til af afhjælpe parkeringsudfordringer på matriklen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan på følgende vilkår:

 • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • at bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan,
 • at lokalplanen indeholder bestemmelser for bevaring af det bevaringsværdige byggeri på Fredensgade 4A og C, og
 • at lokalplanen sikrer at områdets fælles opholdsarealer er tilgængelige og kan benyttes af alle områdets beboere.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 4:

Formandskabet holder møde med bygherren.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 12:

Udsat.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget betinger sig, at der er en bedre balance mellem antal boliger og friarealerne samt, at der sikres en færdiggørelse af hele projektet.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om tilladelse til etablering af MTB bane i Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Erhverv og Turisme er blevet kontaktet vedrørende et ønske om etablering af et mountainbike (MTB) spor i Grindsted Plantage, øst for Brønderslev.

På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt møde med lodsejerne, der er i stedet gennemført en nabohøring for at få undersøgt brugen af Grindsted Plantage og hvorvidt et MTB spor kan forenes med naboernes ønsker, samt brugen af plantagen. Fagforvaltningen har modtaget 12 høringssvar i forbindelse med høringen.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB banen senest skal være klar til Sankt Hans.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel omkring etablering af en mountainbike bane i Grindsted Plantage. Fagforvaltningens opmåling af forslaget til banen viser, at den vil blive ca. 1,7 km lang.

Forslaget kommer fra en lokal cykelbutik, hvorefter Erhverv og Turisme, samt fagforvaltningen har holdt et møde med projektholdet On trail. On trail er støttet af Nordea Fonden, der har godkendt forslaget og dermed tildelt støttemidler til det.

I forbindelse med etableringen af en MTB bane, er der flere ting, der bør undersøges, inden Brønderslev kommune som ejer af Grindsted Plantage eventuelt giver tilladelse.

Inden for det område, hvorpå banen skal etableres, er der flere stiforløb, som skovens andre brugere færdes på, hvorfor projektmagerne har foreslået, at banen kun i mindre grad krydser stierne, og at de ved etablering af banen vil sørge for, at hastigheden er lav på de strækninger.

Før der laves en MTB bane i området, bør der laves en analyse af brugen af arealet. Brønderslev Kommunes skovpolitik indeholder som et hovedformål "at give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder". En MTB bane er ikke i modstrid med denne politik, men det bør dog stadig undersøges, hvad andre eksisterende brugergrupper mener om projektet. Man kan så afveje de forskellige interesser i området op imod hinanden.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Der skal derfor laves en gennemgang af ruten, så det kan klarlægges, hvilke restriktioner der skal/kan gives dispensation fra (herunder § 3) og hvilke, der er irrelevante i denne henseende. Ved en dispensation fra § 3 er der desuden 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Etableringen af en MTB-bane vil ikke kunne planlægges og udføres inden for fristen for brug af de tildelte fondsmidler i det tilfælde, der skal ske en mere omfattende høringsproces. Det Grønne Råd skal derfor tage stilling til, om det kan anbefale, at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet uden en sådan brugerundersøgelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tilkendegiver, om de kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget på det foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB banen i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 6:

Det Grønne Råd har forskellig holdning omkring etablering af en MTB bane i Grindsted Plantage.

Dele af Det Grønne Råd anbefaler, at man klarlægger eventuelle problemer ved etablering af en MTB bane, inden man etablerer den. En anden del af Det Grønne Råd anbefaler, at man gør brug af de nuværende fondsmidler og går i gang med etablering af MTB-banen.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 5:

Udvalget er generelt positiv over for etablering af banen.

Formandskabet afholder møde med interessenterne.

Sagen genoptages på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2020:

Fagforvaltningen har lavet en analyse af brugen af arealet. Der er sendt høringsbrev til naboer og andre brugere af Grindsted Plantage.

Der er kommet i alt 12 høringssvar.

Størstedelen af høringssvarene er hovedsageligt negative (11 ud af de 12 svar) i forhold til at etablere et MTB spor i plantagen. Der er blandt andet fremført følgende argumenter:

 • Der vil være konflikter med anden brug af plantagen, herunder børnefamilier, ridende, pensionister, hundeluftere
 • Plantagen er for lille til at indeholde et MTB spor sammen med anden brug af plantagen som rekreativt område for andre
 • Da sporet er så lille, vil sliddet på banen være meget højt, da folk ville skulle køre den samme rute flere gange for få en tur ud af det
 • Et MTB spor vil give ekstra trafik på de private/kommunale veje (Plantagevej) hvor der er privat betaling af vedligehold, parkeringsforholdene vil skulle have plads til flere biler

Af positive argumenter for anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage blev der fremlagt:

 • Det vil være godt med et MTB spor nær Brønderslev
 • Øget fokus på plantagen kan føre til vedligehold af de allerede etablerede stier i skoven og resten af skovens områder
 • De mountainbikere der allerede bruger plantagen vil have bedre forhold og vil blive kanaliserede væk fra de andre stier

Grindsted Plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Ved en dispensation fra § 3 er der 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Der skal desuden fastlægges vedligehold af banen for at undgå ulykker. Det vil være nødvendigt at have en klar fast aftale af vedligehold af banen.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Fagforvaltningen vurderer, at anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage vil påvirke den rekreative brug af området for mange af de andre brugergrupper negativt, ved at den ekstra brug af arealet vil gøre det mindre attraktivt som besøgssted for familier, hundeluftere og ridende.

Fagforvaltningen vurderer, at det vil være bedre at lede aktivt videre efter en anden placering for en MTB bane nær Brønderslev By. Her vil det være muligt at tage højde for et længere MTB spor, samt få det passet ind i planlægningen af grønne og rekreative områder i Brønderslev.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB sporet senest skal være klar til Sankt Hans.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Beslutning

Mail fra Martin Knudsen er sendt til udvalgets medlemmer og indgik i behandlingen af sagen. Mailen tilknyttes som bilag til sagen.

Udvalget er betænkelig ved, om arealet er stort nok til en MTB-bane. Sagen sendes til Fritids- og Kulturudvalget, med anmodning om en vurdering heraf / og eventuel forslag til alternativ placering, hvorefter TM behandler sagen på ny.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af stier ved Rævdalslunden, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 20. april 2020 anmodet om at få undersøgt problemstillingen omkring stierne ved Rævdalslunden, Dronninglund, som blev nævnt i et høringssvar i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 02-B-10.01 for Boligområde ved Tulipanhaven, Dronninglund.

Fagforvaltningen har undersøgt problemstilling og historik omkring stierne nærmere. Derudover har fagforvaltningen indhentet et overslag på forventede etableringsomkostninger for færdiggørelse af stierne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen vil finansiere færdiggørelse af stierne.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Rævdalslunden henviser i høringssvar afgivet i forbindelse med lokalplan 02-B-10.01 til, at stier i deres område ikke er færdiggjort. De henviser til, at der ifølge lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 fremgår, at der skal etableres stier for cyklende og gående som et led i den sammenhængende stiplanlægning.

Ansøger, som også byggemodnede Rævdalslunden, fralægger sig i vedhæftede svar ansvaret for stierne. Ansøgers konsulent henviser til lokalplanernes formulering, hvor det ikke fremgår, med hvilken type belægning stierne skal etableres. Der er i dag græsarealer, der hvor stierne er udlagt.

Økonomiudvalget har den 18. april 2018 besluttet, at der fremadrettet skal stilles garanti fra private grundejere, der udstykker boligområder. Praksis er, at kommunen besigtiger byggemodningen, inden den første byggetilladelse gives og værdisætter eventuelle restarbejder i forbindelse med byggemodningen. Der stilles efterfølgende et krav overfor den private byggemodner om at rejse en sikkerhedsstillelse på det værdisatte beløb.

Fagforvaltningen er bemyndiget til at stille krav om sikkerhedsstillelse administrativt. På denne måder forebygges, at der opstår problemer i forbindelse med færdiggørelse af private byggemodninger.

Lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 er vedtaget i 2005-2008, før den ovenstående praksis var trådt i kraft. Der er sket byggemodning af området i lokalplan 06-41 og 06-43. Området i lokalplan 06-48 er endnu ikke byggemodnet.

Fagforvaltningen har tidligere holdt møde med byggemodner af arealet, hvor der blev aftalt nærmere omkring, hvilke stier der ønskes etableret i asfalt og med stibelysning. På mødet blev det blandt andet drøftet, at hovedstisystemet kunne optages som offentlige stier, når de engang var færdigetablerede med asfalt og stibelysning m.m. se vedhæftede notat.

Siden mødet er selskabet, der byggemodnede Rævdalslunden gået konkurs. Det er derfor formelt nu vej- og stiejernes ansvar (Grundejerforeningen Rævdalslunden), at projektet bliver udført i henhold til lokalplanens bestemmelser og det af vejmyndighedens godkendte vej- og stiprojekt.

Fagforvaltningen har indhentetet overslag på forventedeetableringsomkostninger i forhold til at færdiggøre stierne. Overslagsprisen for etablering af hovedstier i de 2 eksisterens byggemodninger, i alt 342 m incl. én stikrydsning, stibelysning og ca. 150 meter stidræn, udgør 512.000 kr. Når Lokalplan 06-48 igangsættes, kommer der yderligere en udgift på 120.000 kr. til etablering af de sidste 85 m sti. Alternativt kan der anvendes stigrus (glensanda) som belægning, hvilket giver en besparelse på ca. 70.000 kr. Alle hovedstier i kommunen skal som udgangspunkt etableres med asfalt og stibelysning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • drøfter om kommunen skal påtage sig etableringsomkostningerne i forbindelse med færdiggørelse af stierne og
 • såfremt kommunen ønsker at påtage sig etableringsomkostningerne afsætter mindst 512.000 kr. fra anlægskontoen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen, hvorefter sagen behandles på ny.

Bilag

Til toppen


8. Finansiering af etablering af sø ved Slotsgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommunes Vej og Park har konstateret vedvarende udfordringer med høj vandstand og dermed oversvømmelser i det grønne og rekreative område nord for Slotsgade og vest for Gommesensvej i Dronninglund. Områdets anvendelse som rekreativt område til bl.a. leg og gåture bliver begrænset som følge heraf.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal frigives 80.000 kr. til finansiering af etablering af en sø ved Slotsgade i Dronninglund, for at afhjælpe udfordringer med oversvømmelse i området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Vej og Park har konstateret vedvarende udfordringer med høj vandstand og dermed oversvømmelser i det grønne og rekreative område nord for Slotsgade og vest for Gommesensvej i Dronninglund. Områdets anvendelse som rekreativt område til bl.a. leg og gåture bliver begrænset som følge heraf.

Derfor har Vej og Park søgt om godkendelse af et projekt med etablering af en sø til samling og opstuvning af vandet, der skal medvirke til at bibeholde området som en grøn park i den østlige ende af Dronninglund. Forvaltningen bemærker, at søen vil påvirke områdets naturkvalitet og biodiversitet positivt.

Søen bliver etableret i princippet som angivet på kortbilag.

Projektområdet er omfattet af lokalplan 06-45, der udlægger området som rekreativt areal. Ifølge lokalplanens bestemmelser må der ikke ændres i de eksisterende trægrupper og beplantningsbælter. Derudover må der ikke terrænreguleres. Forvaltningen har den 26. februar 2020 administrativt meddelt dispensation fra lokalplanen til gennemførsel af projektet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget frigiver 80.000 kr. til projektet finansieret via de 100.000 kr., der er reserveret fra anlægskontoen til Grønne områder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der bevilges 80.000 kr. fra anlægskontoen til formålet.

Bilag

Til toppen


9. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 25. januar 2012 bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune. Bemyndigelsesplanen definerer rammerne for, på hvilket niveau i organisationen de forskellige beslutninger kan træffes.

Forvaltningen har gennemgået den gældende bemyndigelsesplan med det formål at afklare, om fremtidige beslutninger skal træffes på det niveau, som blev fastlagt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer/tilpasninger.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til justering af bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøudvalget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det er i bemyndigelsesplanen, at kompetencefordelingen imellem Byrådet, fagudvalg og administration fastlægges.

Bemyndigelsesplanen bidrager til at skabe et overblik og ensartethed over de sager, der afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Samtidigt afgrænses de sager, som skal afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Bemyndigelsesplanen skal ligeledes:

 • sikre en bedre borgerbetjening ved, at afgørelser kan træffes hurtigt,
 • fritage det politiske udvalg for rutineprægede sager, således at der bliver bedre tid til at drøfte overordnede linjer for udvalgets arbejde,
 • øge den enkelte medarbejders trivsel og udvikling gennem tildeling af ansvar og indflydelse på opgaveløsningen.

Fagforvaltningen har foretaget en gennemgang af bemyndigelsesplanen for at afklare, om beslutningerne træffes på det niveau, der blev aftalt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer og tilpasninger gældende lovgivning.

Bilag viser forslag til revideret bemyndigelsesplan, hvor alle justeringer er tydeligt markeret, og bilag indeholder en beskrivelse af alle ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til ændringer af bemyndigelsesplanen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 15:

Udsættes til næste møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 12:

Blev gennemgået og drøftet. Punktet behandles igen på næste møde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den ændring, at udvalget træffer beslutning om vejnavne – bemyndigelsesplanen ændres til B (TM) F (ADM)

Poul Erik Andreasen ønsker, at der også laves bemyndigelsesplaner for de øvrige Fag-udvalg.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om Planklagenævnets afgørelse - lokalplan Østergade 16-18, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget afgørelse fra Planklagenævnet vedr. den politiske behandling af kommuneplantillæg nr. 11 samt lokalplan 03-B-17.01, Østergade 16-18, Hjallerup.

Sagen fremsendes til Teknik- og miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune vedtog den 4. september 2019 kommuneplantillæg nr. 11, Etageboliger ved Østergade, Stengade, Hjallerup, til kommuneplan 2017-2021 samt lokalplan nr. 03-B-17.01, Etageboliger ved Østergade, Stengade, Hjallerup.

En nabo til planområdet klagede den 9. oktober 2019 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan. Klageren klagede ligeledes den 10. oktober 2019 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg. I klagerne er der primært klaget over, at planerne er vedtaget uden hensyntagen til indsigelser fra naboerne, og at kommunen har udøvet positiv særbehandling.

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen.

Planklagenævnet finder ikke, at det generelt medfører ugyldighed af en plan, at forvaltningen i et indsigelsesnotat eller i sagsfremstillingen ikke gengiver indsigelser fuldt ud eller ikke gengiver indsigelserne på en bestemt måde. Dette gælder især, hvis indsigelserne også er medtaget i fuld udgave i forbindelse med sagens behandling i udvalg og/eller byråd.

Planklagenævnet finder ikke, at Brønderslev Kommune har handlet i strid med lighedsgrundsætningen ved ikke at inddrage klagerens ejendom i forslaget til kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen gælder derfor fortsat.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om Planklagenævnets afgørelse - landzonetilladelse til støjvold Løthvej 82, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget afgørelse fra Planklagenævnet vedr. landzonetilladelse til støjvold på Løthvej 82, Jerslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø gav den 14. november 2017 landzonetilladelse til etablering af en jordvold på ejendommen Løthvej 82, Jerslev, matr.nr. 34a Sterup By, Jerslev. Fagforvaltningen traf samtidig afgørelse om, at motocrosskørsel på ejendommen ikke krævede landzonetilladelse. Fagforvaltningen lagde til grund, at der ikke var tale om etablering af et baneanlæg, men kun kørsel på grunden af ejendommens beboere.

Afgørelserne blev påklaget til Planklagenævnet den 12. december 2017 af en nabo. I klagen anføres det, at fagforvaltningens landzonetilladelse til etablering af en jordvold er ugyldig, da volden ikke er miljøvurderet, og da den skal ses i sammenhæng med ændret anvendelse til motocrossbane, der kræver landzonetilladelse. Klageren har også anført, at projektet medfører værdiforringelse af klagerens ejendom.

Planklagenævnet har nu truffet afgørelse i sagen. Planklagenævnet ophæver afgørelsen om landzonetilladelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Planklagenævnet giver medhold i den del af klagen, der angår afgørelsen om, at motocrosskørsel ikke kræver landzonetilladelse.

Planklagenævnet anser således jordvold og motorcrosskørsel som et samlet projekt. Deres vurdering er, at projektet er en ændret arealanvendelse, der forudsætter en tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Planklagenævnet har ved vurderingen lagt vægt på jordvoldens dimensioner og omfanget af kørslen. Det har ikke betydning for vurderingen af, om det kræver landzonetilladelse, at kørsel kun sker privat og kun af ejendommens beboere. Planklagenævnet har ikke vurderet, hvorvidt der kan gives en landzonetilladelse, men sender sagen til fornyet behandling i kommunen.

Planklagenævnet kan ikke træffe afgørelse vedrørende miljøvurdering af projektet. Dette afventer en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Planklagenævnet forholder sig heller ikke til klage vedr. værdiforringelse af klagerens ejendom.

Forvaltningen går nu i gang med en fornyet behandling af sagen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om afgørelse af klage over tillægsregulativ for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Brønderslev Kommunes afgørelse om et nyt tillægsregulativ for Ryå.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 14. december 2017 et tillægsregulativ for Ryå.

Denne afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk ornitologisk forening.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelse af 17. april 2020 ophævet Brønderslev Kommunes afgørelse. Klagenævnet har alene behandlet forholdene "Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen" og "Strategisk miljøvurdering af planer".

Klagenævnet har ikke taget stilling til sagens øvrige klagepunkter, men har dog fundet anledning til at anføre nogle forhold, som kommunen skal tage i betragtning i forbindelse med en fornyet behandling af sagen herunder antallet af grødeskæringer, tidspunkt og omfanget af vandløbsvedligeholdelsen.

Fagforvaltningen vil på denne baggrund foretage en nærmere vurdering af det samlede tillægsregulativ og i samarbejde med Jammerbugt Kommune udarbejde et forslag til det videre arbejde med tillægsregulativet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


16. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 14. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer