Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 23. november 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 02-B-02.01 Boligområde, Fredensgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 02-B-02.01 Boligområde, Fredensgade Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af op til 11 beboelseslejligheder i det eksisterende skolebyggeri og etablering af op til 5 tæt-lave boliger i lokalplanområdets sydlige del.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. maj 2020 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde i Dronninglund midtby, på ejendommene beliggende Fredensgade 4A, 4C og 4D, matr.nr. 103c og 103nl begge Ørsø Fjerding, Dronninglund. Ved igangsættelsen havde udvalget en bemærkning om antallet af boliger og om balancen mellem boliger og fælles opholdsarealer. Projektet blev tilpasset således at antal lejligheder blev nedsat fra 15 til 11, og fælles opholdsarealet blev øget fra 10 % til 20 %.

Det er udarbejdet forslag til lokalplan 02-B-02.01 og kommuneplantillæg nr. 20.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.950 m2 bestående af matr.nr. 103c på ca. 1.985 m2 og matr.nr. 103nl med et areal på ca. 1.970 m2. Begge ejendomme er privat ejede. Lokalplanområdet er beliggende i Dronninglund midtby, syd for Slotsgade, og øst for Børnehuset Himmelblå og er opdelt i tre delområder.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde I kan opføres op til 5 tæt-lave boliger med tilhørende vejareal. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 % og minimum grundstørrelse til 280 m2. Boligerne må opføres i maks. 1,5 etage og med en maks. højde på 8,5 m. Der stilles krav om 2 parkeringspladser pr. bolig, som etableres på egen grund.

I delområde II giver lokalplanen mulighed for indretning af op til 11 lejligheder. Den eksisterende bygning, hvor lejlighederne indrettes, er bevaringsværdig. Der stilles derfor krav i lokalplanen til bygningens udseende med henblik på at sikre de bevaringsværdige kvaliteter. Der er i lokalplanen specificeret, hvordan og hvor bygningens facader må ændres, og hvilke typer vinduer og materialer kan anvendes. Der tillades etablering af tagterrasser i bygningens vestlige taghældning. Der stilles krav om 1 parkeringsplads pr. lejlighed, og parkering etableres i et fælles parkeringsområde på egen grund.

Delområde III skal friholdes fra bebyggelse, og anvendes til fælles opholdsareal for hele lokalplanområdet. Der kan etableres rekreative elementer som fx. legepladser.

Kommuneplantillæg nr. 20

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20. Lokalplanområdet samt ejendommen beliggende Fredensgade 4B, matr.nr. 103bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres til kommuneplanramme 02-C-01 Centerområde Slotsgade.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 02-B-02.01 Boligområde, Fredensgade, Dronninglund og sender planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – planforslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der arbejdes på at indgå en privatretlig aftale omkring samtidighed i udvikling af området / lokalplanen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til lokalplan 03-C-03.01 Etageboliger ved Søndergade og Jernbanegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har på møde den 22. april 2020 besluttet at igangsætte planlægning for et bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby, på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade (ved Rema 1000). Det er blevet udarbejdet forslag til lokalplan 03-C-03.01 Centerområde på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, Hjallerup. Det udarbejdes ikke et kommuneplantillæg, da projektet medtages i kommuneplanrevisionen.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af ny bebyggelse på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade med lejligheder og erhverv og med tilhørende parkeringsarealer og fælles friarealer. Erhverv må kun etableres i del af stueniveauet og lejligheder i det resterende areal af stuen og i øvrige etager.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade.

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget har der været afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby. Fordebatten omhandlede både en større rammerevision og midtbyplan for Hjallerup samt to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup.

Brønderslev Kommune har modtaget i alt 7 indsigelser, hvor kun et af høringssvarene vedrørte det konkrete projekt beliggende på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade. Høringssvaret drejede sig om bekymring om skygge- og indbliksgener. I forbindelse med lokalplanforslaget blev der udarbejdet en skyggeundersøgelse. Projektet blev tilpasset for at forbygge skyggegener ved at trinvis nedsætte antal etager langs Vestergade.

Lokalplanen omfatter ejendommene Jernbanegade 1 og 3 i Hjallerup, matr.nr. 16ck og 16du begge Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig og erhverv. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en samlet bebyggelse med lejligheder og erhverv på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, som vil medvirke til at styrke Hjallerup midtbys lokale identitet. Bygningen vil have et maksimalt etageareal på ca. 2.000 m2. Bygningen opføres med en maksimal højde på 4 etager, hvilket svarer til 15 m langs Søndergade, og højden vil falde trinvis til 2 etager og 11 m langs Vestergade.

Området vil have en bebyggelsesprocent på maksimalt 140. Der stilles i lokalplanen krav om fælles opholdsarealer på minimum 15 % af etagearealet. Fælles opholdsarealer etableres som tagterrasser og på grunden.

Vejadgang etableres fra Jernbanegade, og der etableres parkeringspladser i henhold til den gældende parkeringsvedtægt i Brønderslev Kommune.

Kommuneplan

Lokalplanen er i strid med eksisterende kommuneplan 2017 i forhold til etageantal, bebyggelsesprocent og friarealkrav. Lokalplanen er ikke ledsaget af et kommuneplantillæg. Kommuneplanrammerne er i stedet tilrettet i forslag til kommuneplan 2021 med følgende:

 • Udvidelse af rammeområde 03-C-03
 • Etageantal hæves fra 3 til 4 etager
 • Bebyggelsesprocenten hæves fra 110 til 140
 • Friarealkravet nedsættes fra 25% af ejendommens areal til 15 % af etagearealet

Forslag til kommuneplan 2021 forventes i høring i samme periode som lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 03-C-03.01 og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tidligere fremsendt udtalelse fra Byudviklingsudvalget i Hjallerup indgår i den videre sagsbehandling og skal derfor ikke genfremsendes i høringsperioden.

Det indstilles, at lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at bygningen mod hovedgaden ændres fra 4 til 3 etager. Mod Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterasse være mod mod naboerne.

Simon Aagaard er bekymret for byggeri i 4 etager.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af lokalplan for detailhandelsområde ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af et område til butiksformål beliggende på hjørnet af Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev.

En tilladelse vil kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelse af en lokalplan. Ændring af kommuneplanen er behandlet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2020. Denne sag omhandler derfor kun igangsætning af lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelse af lokalplan skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

KD Bolig søger om tilladelse til etablering af detailhandel i et område ved hjørnet af Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev. Der søges konkret om indretning af en køkkenbutik, da en eksisterende køkkenbutik i Brønderslev ønsker at flytte de eksisterende lokaler. Forretningen vil have fokus på institutionelt salg, erhvervssalg, salg til private, showroom samt kursusvirksomhed og forventes at have en størrelse på 800 m2.

Der søges om tilkørsel via Ålborgvej ved at benytte en eksisterende udkørsel tilhørende en lagervirksomhed på Ålborgvej 14. Området er ca. 4.500 m2, og der ønskes et samlet bruttoetageareal på ca. 1.800 m2 og en minimumsstørrelse på 800 m2 pr. butik.

Gældende forhold

Området er omfattet af kommuneplanramme 01-E-04, der udlægger området til erhvervsområde, herunder større industrivirksomheder, større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed. Kommuneplanrammen giver alene mulighed for detailhandel i form af salg af egne produkter med et butiksareal på maks. 300 m2.

Området er ikke omfattet af kommuneplanens detailhandelsstruktur. Umiddelbart nord for Bredgade, hvor butikken ligger i dag, ligger et område til særligt pladskrævende varegrupper og umiddelbart øst for Ålborgvej ligger det nyudlagte aflastningsområde til udvalgsvarer.

Hele området er omfattet af lokalplan 1645-01 Bolig og erhvervsområde, Brønderslev øst. Området ligger inden for lokalplanens delområde I, der er udlagt til erhvervsformål som industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder større service- og forretningsvirksomhed. Lokalplanen giver ikke mulighed for detailhandel inden for delområde I.

Det meste af området er desuden omfattet af lokalplan 1445-04 Erhvervsfacader Ålborgvej-Hjørringvej, Brønderslev. Lokalplanen regulerer ikke områdets anvendelse, men har til formål at sikre en præsentabel facade mod Ålborgvej-Hjørringvej og regulerer bl.a. skiltning og indretning af et grønt bælte mod hovedvejen. Lokalplanen vil skulle overholdes ved placering og udformning af en ny bebyggelse. Der skal være særlig opmærksomhed på den 30 m byggelinie fra vejmidte, der skal henligge som et grønt bælte og ikke kan anvendes til bebyggelse, parkering mv.

Fagforvaltningens vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at ansøgningen kan imødekommes ved, at området udlægges som aflastningsområde i kommuneplanen. Derudover skal den eksisterende lokalplan 1645-01 aflyses for den del af området, som ansøgningen omhandler, og der skal udarbejdes en ny lokalplan, der tillader detailhandel. Der kan jf. planloven ikke tillades dagligvarebutikker. Lokalplan 1445-04, der betegnes som en "skilte/facade lokalplan" strider ikke umiddelbart mod det ansøgte, men skal respekteres ved detailprojektering af området.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. oktober 2020 at tillade en udvidelse af aflastningsområdet samt at dette indarbejdes via igangværende revision af kommuneplanen. Denne sag omhandler derfor kun igangsætning af lokalplan. Lokalplanen kan dog først vedtages endeligt efter den nye Kommuneplan 2021 er endeligt vedtaget af Byrådet, som forventes behandlet på mødet i april 2021.

Ansøger ønsker, at området etableres med udkørsel via Ålborgvej. Vejmyndigheden har vurderet mulighederne, og kan ikke meddele tilladelse, da Ålborgvej har tinglyst adgangsbegrænsning, og er klassificeret som en overordnet trafikvej, der indgår som en del af omfartsvejen rundt om Brønderslev by. Det er af stor vigtighed for infrastrukturen og trafiksikkerheden at fastholde denne adgangsbegrænsning, så der kan opretholdes en god fremkommelighed og en trafiksikker trafikvej / omfartsvej. Vejmyndigheden har i tidligere ansøgninger for ejendommen meddelt afslag om tilladelse til overkørsel. Senest i 2012 hvor der ansøgtes om etablering af en dagligvarebutik. Vejmyndigheden ønsker derfor at fastholde udkørsel via Bredgade.

Der er inden for området beliggende to boliger. Disse forudsættes nedrevet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget

 • godkender igangsætning af planlægning for detailhandelsområde ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev, og
 • fastlægger ind- og udkørsel til området via Bredgade.
Personale

Ingen.

Beslutning

Igangsætning af planlægning for detailhandelsområdet blev godkendt.

Karsten Frederiksen, Dennis Kvesel, Carsten Ullmann og Simon Aagaard godkendte, at der i lokalplanprocessen kan arbejdes videre med ind- og udkørsel til arealet med henblik på at sikre en god afvikling af trafikken. Økonomi i forbindelse hermed er kommunen uvedkommende.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen ønsker, at Fagforvaltningens forslag følges.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af ny lokalplan for Erhvervsområde Syd, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er beliggende ved Erhvervsparken/Håndværkervej i Brønderslev. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev og beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges.

Intech har et ønske om på sigt at kunne sammenbygge deres eksisterende bygninger, hvorfor de har ønske om at tilkøbe det rekreative friareal til dette formål. Der kan ikke dispenseres til det ønskede fra gældende lokalplan, hvorfor ændringen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, og dermed fortsat have et fælles plangrundlag for hele erhvervsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området, der er erstatter den eksisterende lokalplan 01-E-03.01.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal, mellem deres ejendomme henholdsvis Erhvervsparken 16 og Håndværkervej 18 i Brønderslev, så de på sigt kan sammenbygge bygningerne på de to ejendomme. Ejendommene er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 og beliggende indenfor delområde III.

Arealet er ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev, og er beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges. Der kan ikke dispenseres fra den gældende lokalplan til det ønskede formål, da dette vil stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Gældende lokalplan

Gældende lokalplan for området er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i februar 2018. Ønsket med denne lokalplan var at skabe et fælles plangrundlag for det samlede erhvervsområde syd for Brønderslev, da området inden da var reguleret af to lokalplaner, henholdsvis fra 2003 og 2008. Med planlægningen for området har Brønderslev Kommune haft et ønske om at skabe et erhvervsområde, der opleves harmonisk, set fra det overordnede vejnet i området. Dette er bl.a. sikret ved at udlægge vejbyggelinjer langs de overordnede veje. Lokalplanområdet er desuden opdelt i 4 delområder, hvor der stilles mere detaljerede krav til bygninger opført ud mod henholdsvis Ålborgvej og Sdr. Omfartsvej. Der differentieres endvidere mellem hvilke typer erhverv, der kan implementeres indenfor de enkelte delområder. Lokalplanområdet er opdelt i følgende delområder:

Delområde I

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 8,5 m. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde II

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse kan opføres i op til to etager, med en bygningshøjde på op til 11 meter. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde III

Må anvendes til erhverv og industri. Kontorvirksomhed uden tilknytning til øvrigt erhverv er ikke tilladt indenfor området. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 11 m. Der stilles i dette område ingen krav til bygningers yderside, herunder materialevalg.

Delområde IV

Må ikke bebygges, men udlægges til offentlig rekreativt areal. Der er endvidere udlagt stier indenfor området. Den oprindelige tanke med at udlægge de konkrete stier indenfor området var, at sikre cyklister og gående nemt kunne passere området.

Forventede ændringer

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, for på den måde at sikre udviklingsmulighederne i hele området og for fortsat at have et fælles plangrundlag, der sikrer et harmonisk erhvervsområde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har derfor afholdt et møde, hvor alle virksomheder og lodsejere indenfor området var inviteret. Mødet havde til formål, dels at informere om, at der forventes igangsat en ny lokalplanproces for området og dels at få deres ønsker og ideer frem tidligt i processen. Flere af områdets virksomheder og ejere var repræsenteret på mødet.

Foruden Intech, var LS Net også interesseret i at tilkøbe en del af det rekreative areal til fremtidig udbygning. Arealerne, der ønskes tilkøbt, er som nævnt udlagt til offentlige rekreative arealer, der ikke må bebygges. Indenfor arealet er der endvidere udlagt et stiforløb. Det rekreative areal og stiforløbet vil således blive nedlagt.

Sideløbende med lokalplanprocessen vil det blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at omlægge stien, så den i stedet forløber i den nordlige del af lokalplanområdet. En stor del af disse arealer er dog omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Indenfor arealet, der ønskes anvendt til bebyggelse, er der endvidere beliggende en tinglyst regn- og spildevandsledning. Det bør undersøges i samarbejde med Brønderslev Forsyning, hvorvidt det er muligt at omlægge disse traceer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø afventer for nuværende, om der kommer yderligere bemærkninger og ønsker til, hvad en fremtidig lokalplan for området skal tage hensyn til. En ny lokalplan for området forventes dog ikke at afvige væsentligt fra den gældende lokalplan for området, hvad angår grundstørrelse, vejforhold, bebyggelsens omfang mv. og kan derfor rummes indenfor gældende kommuneplanramme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til

 • om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet syd for Brønderslev, der erstatter lokalplan 01-E-03.01, og
 • om Intech skal bidrage til processen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 26. oktober 2020, pkt. 3:

Der holdes møde med virksomheden.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november 2020:

Der har været møde med virksomheden.

På udvalgets møde vil udvalgsformanden orientere herom.

Beslutning

Det indstilles, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet – ansøgerne skal afholde udgiften til lokalplanen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Overvejelser om anvendelse af byggegrunde langs Ådalen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Området langs den østlige del af Ådalen, Brønderslev, fastlægger anvendelsen til etageboliger. Der har været utilfredshed med etageboligerne blandt områdets husejere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forelægger et forslag til ændret anvendelse af de ubebyggede arealer nord og syd for Ådalen. Lokalplan 1503-04 kan afløses af en ny lokalplan for de ubebyggede arealer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til anvendelse af de ubebyggede arealer nord og syd for Ådalen.

Sagsfremstilling

Anvendelsen af området langs den østlige del af Ådalen, Brønderslev, er fastlagt i lokalplan 1503-04. De toetages etageboliger med lejligheder i den østligste del af boligområdet Ådalen har fået en del kritik fra husejerne gennem årene, fordi etageboligerne angiveligt skæmmer området og bryder med områdets åbne præg.

Erhvervsstyrelsen anbefaler en blanding af boligtyper i byerne, og det har været begrundelsen for at planlægge for etageboliger.

Der forelægges et forslag om ændret anvendelse af de ubebyggede arealer nord og syd for Ådalen. Hvis anvendelsen skal ændres, skal lokalplan 1503-04 afløses af en ny lokalplan for de ubebyggede arealer nord og syd for Ådalen. Fagforvaltningen foreslår, at området nord for Ådalen udnyttes til to parcelhusgrunde, og at området syd for anvendes til rækkehuse eller dobbelthuse. Begge tæt-lave husformer vil kunne indrettes inden for samme lokalplan. Der kan således være en gruppe med dobbelthuse og i et andet delområde en gruppe med rækkehuse. Se kortbilag med foreløbige skitser.

Dobbelthuse og rækkehuse foreslås udformet i én etage. Fordelen ved et-etages boliger er, at det giver et åbent præg, som de øvrige huse i området, der maksimum må være i 1½ etage. Byggeri i 1½ etage anvendes stort set ikke i moderne arkitektur

Vej og torve

Ændring af Ådalen til en 2 + en vej er godkendt på et tidligere møde I Teknik- og Miljøudvalget.

Der ligger 3 torve ved vejkryds på Ådalen. Torvene er afsluttet med slidlag, men er ikke blevet udsmykket eller begrønnet, som det var tanken i masterplan for Nordbyen og designmanualen. Torvene fremstår som store tomme flader og giver ikke noget positivt til områdets udseende. Da området stort set er færdigudbygget, vil det være hensigtsmæssigt at få torvene projekteret og færdiggjort. Se uddrag af designmanual for Nordbyen. Indtægter fra salg af byggegrunde omtalt her kan evt. anvendes til at finansiere færdiggørelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, atTeknik- og Miljøudvalget beslutter,

 • at arealet nord for Ådalen anvendes til to grunde til åben-lave boliger med indkørsel fra eksisterende stikvej,
 • at arealet syd for Ådalen anvendes til 8 dobbelthuse eller ca. 12 rækkehuse eller en gruppe af hver type,
 • at de nye boliger kan opføres i én etage,
 • at lokalplanen igangsættes, når der er ledig kapacitet, og
 • at der igangsættes projektering af torvenes indretning jf. designmanualen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Det er et politisk ønske, at der foretages en revision af stiplanen for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet. Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Det Grønne Råd skal komme med eventuelle inputs til Teknik- og Miljøudvalget til stiplanen på baggrund af det fremsendte materiale.

Det Grønne Råds behandling af sagen vil foreligge til mødet.

Teknik- og Miljøudvalget får plan præsenteret, hvorefter den behandles på mødet den 7. december 2020.

Projektmedarbejderne Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier.

Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres.

En indledende borgerinddragelse foretages i efteråret 2020 ved at kontakte kommunens borgerforeninger, for input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med eventuelle input til stiplanen, der behandles på ny i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet – behandles igen på næste udvalgsmøde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af vejnavnet Amalieparken, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med bebyggelse af Amalieparken, Dronninglund, ønsker ny bygherre at det eksisterende vejnavn ændres.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilket vejnavn området skal have.

Sagsfremstilling

I 2005 var der planlagt tæt/lav bebyggelse på grunden. I den forbindelse blev vejnavnet Amalieparken tildelt. Det påtænkte byggeri blev imidlertid aldrig realiseret.

Nu påtænker et andet firma at købe grunden og bebygge den med tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Den nye bygherre ønsker vejnavnet ændret med følgende begrundelse: "Vi mener ikke ’Parken’ giver så meget mening mere, da der nu er både åben -lav & tæt-lav. Ej heller mener vi Amalie lige passer ind i konteksten".

De øvrige veje i området, Lindenovsvej, Hedevigsvej og Moltkesvej er navngivet med efternavne på tidligere ejere af Dronninglund slot.

Amalieparken er en sidevej til Moltkesvej.

Der foreslås følgende navne:

Moltkes Alle

Bygherren foreslår navnet Moltkes Allé idet det giver en god sammenhæng til stamvejen og der dannes et helhedsorienteret stednavn for området.

Severinsvej

Jacob Severin ejede slottet fra 1735 til 1753. Han var fra Sæby og var godsejer og islandsk købmand og havde monopol på handelen på Grønland. Han boede på Dronninglund Slot til sin død i 1753 og ligger begravet i Dronninglund Kirke.

Plessensvej
Carl Adolph Von Plessen ejede slottet fra 1730 til 1735. Han var tysk-dansk gehejmeråd, overkammerherre, statsmand og godsejer. Han var ansat som hofmarskal og senere overkammerherre for Christian 5. søn Carl. Carl var søster til Sophie Hedevig som har lagt navn til Hedevigsvej.

Amalieparken

Eksisterende vejnavn, der kan bibeholdes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Moltkes Alle
 • Severinsvej
 • Plessensvej
 • Amalieparken
Personale

Ingen.

Beslutning

Moltkes Allé blev valgt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ønske om nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger ønsker et nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges 300.000 kr. til et nyt fodgængerfelt med signalanlæg eller bevilge 4.500 kr. til at rette stibomme efter vejreglerne med Andelsboligforeningens godkendelse.

Sagsfremstilling

En borger ønsker et nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev mellem nr. 45 og 47, hvor der er sti til Hedegårdsskolen.

Ifølge borgeren ledes cyklende skolebørn i dag over det eksisterende fodgængerfelt ved Tolstrupvej-Nygårdsvej og ned til Islands Allé. Ved Islands Allé skal skolebørnene krydse vejen og cykle langs vejen for at komme hen til Hedegårdsskolen. Borgeren er bekymret for børnenes sikkerhed ved krydsningen af vejen, da skolebørnene er nye trafikanter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har forhørt sig ved Nordjyllands Politi. Politiet stiller krav til at fodgængerfeltet etableres med signalanlæg, da der ikke kan opretholdes en kontinuerlig fodgængertrafik. Yderligere kræves det eksisterende fodgængerfelt ved Tolstrupvej-Nygårdsvejs nedlagt, hvis ønsket realiseres. Et fodgængerfelt med signalanlæg koster 300.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø påpeger, at skolevejen er planlagt til at gå igennem Nygårdsvænget. Borgeren berettiger om, at Andelsboligforeningen Nygårdsvænget har opsat stibomme, der står for tætte. For tætte stibomme forhindrer færdsel for cyklister, handicappede, barnevogne og så videre. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø konstaterer, at stibommene ikke er opsat efter vejreglerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget,

 • at anmodningen om et nyt fodgængerfelt ikke imødekommes begrundet i den planlagte rute,
 • at sende en partshøring til Andelsboligforeningen Nygårdsvænget om at de opstillede stibomme forhindrer færdselsret for almenheden, hvilket er i strid mod lokalplanen nr. B-5 afsnit 5.2, og
 • at imødekomme Andelsforeningen ved at dække omkostningen til at rette stibommene. Omkostningen på 4.500 kr. prioriteres af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 4:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 9.000 kr. til at ændre de eksisterende stibomme på Nygårdsvænget.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 398.000 kr. til etablering af gadelys og 2 minus 1 vej på Vestergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De nævner, at der er meget mørkt og en høj hastighed på strækningen. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Vestergade i Hjallerup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Vestergade har forskellig tværprofil på strækningen fra Tylstrupvej til Søndergade.

I 2015 blev der anlagt cykelsti på strækningen fra Jørgensgade og til Søndergade. Derudover er der en dobbeltrettet cykelsti fra Ravnstrup til krydset Vestergade og Tylstrupvej.

På strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej er vejbredden 5-5,5 m.

Vestergade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Vestergade ud for nummer 84, som viser en årsdøgntrafik på 507 køretøjer, hvoraf 11,4 % er tung trafik. 38,19 % kørte under 50 km/t, 38,19 % kørte mellem 50-60 km/t, 17,36 % kørte mellem 60-70 km/t og 6,27 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt, hvor mange børn der færdes på strækningen i tirsdag den 27. oktober 2020 fra klokken 7.20 til 8.10. Der blev registreret 7 cyklende skolebørn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilliges 398.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til etablering af gadelys samt en 2 minus 1 vej på Vestergade i Hjallerup på strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger, hvor mange børn der færdes på strækningen. Derudover ønsker Færdselssikkerhedsrådet, at fagforvaltningen udarbejder et skitseprojekt og overslag for en 2 minus 1 vej på strækningen.

Sagen genoptages på næste møde.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 48.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej, samt at Teknik- og Miljøudvalget skal vurdere, om der skal bevilges 350.000 kr. til gadebelysning.

Beslutning

Godkendt, at der bevilges 48.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej. Den tunge trafik skal ledes uden om Vestergade.

Der tages senere stilling til ønsket om bevilling af 350.000 kr. til gadebelysning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om igangsætning af miljøvurdering for øget indvinding af grundvand ved Brønderslev Nordre og Vestre Vandværker


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Nordre Vandværk (Hjørringvej 158, Brønderslev) og Vestre Vandværk (Hybjergvej 173, Brønderslev).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om igangsætning af en proces for miljøvurdering af øget indvinding af grundvand ved to kildepladser hos Brønderslev Vand A/S.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Nordre Vandværk (Hjørringvej 158, Brønderslev) og Vestre Vandværk (Hybjergvej 173, Brønderslev). Indvindingen af grundvand ved Nordre Vandværk søges øget fra 350.000 m3 til 500.000m3. Indvindingen fra Vestre Vandværk søges øget fra 400.000 m3 til 750.000 m3.

Det øgede behov for vand skyldes, at Søndre Vandværk planlægges lukket. Der er for år tilbage fundet pesticidrester (under grænseværdien) i vandet ved Søndre Vandværk.

Øget indvinding af grundvand kræver en indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven. Fagforvaltningen har afgjort, at det i disse to tilfælde kræves en miljøvurdering. Grunden til dette er, at den øgede indvinding af grundvand sænker grundvandsstanden lokalt, hvilket påvirker de våde naturtyper i området negativt.

Der udarbejdes to separate miljøvurderinger for de to kildepladser.

Miljøvurderingsprocessen planlægges igangsat med en 14 dages fordebat umiddelbart efter denne orientering. Informationsmaterialet til brug ved fordebatten er vedlagt som bilag. Såfremt der er et ønske om at holde et borgermøde i forbindelse med fordebatten, kan det være nødvendigt at forlænge tidsperioden herfor.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om proces vedr. støjisolering samt støvbegrænsende tiltag - Gamle Mursten Nord


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har fra beboere i boligområdet øst for virksomheden Gamle Mursten Nord, Agdrupvej 3, Brønderslev modtaget klager over støv- og støjgener fra Gamle Mursten Nord.

Der er iværksat tiltag for støv- og støjbegrænsning.

Status for tiltagene fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har fra beboere i boligområdet øst for virksomheden Gamle Mursten Nord, Agdrupvej 3, Brønderslev modtaget klager over støv- og støjgener fra Gamle Mursten Nord.

Gamle Mursten Nord er i 2018 miljøgodkendt til at modtage gamle mursten som afrenses eller nedknuses. Der modtages desuden nedbrudt beton til nedknusning.

Støj

Med baggrund i naboklager over støjgener fra Gamle Mursten Nord har fagforvaltningen forlangt en akkrediteret støjmåling, hvor alle virksomhedens aktiviteter medtages. Undtaget er dog nedknusning af mursten/beton, da denne aktivitet kun forekommer få gange årligt - og ikke i forbindelse med støjmålingen.

Støjrapport for målingerne blev fremsendt i juli 2020 (Bemærk at der er fejl i stedsangivelsen for referencepunkt R1 og R2. De korrekte adresser er Nordsøvej 2 og Nordsøvej 10). Det fremgår af støjrapporten, at der er overskridelse af miljøgodkendelsens støjvilkår ved enkelte ejendomme. Den primære støjkilde er rensemaskine for mursten. Rensemaskinen skal derfor støjdæmpes. Virksomheden har valgt at bygge en isoleret bygning omkring rensemaskinen. Rensemaskinen vil senest være støjdæmpet primo maj 2021, jf. tidsplan i bilag. Når der er foretaget støjisolering af rensemaskinen, skal der udføres nye støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdierne.

Gamle Mursten Nord må ikke udføre nedknusning af mursten og beton, før der foreligger dokumentation for, at aktiviteten sammen med øvrige aktiviteter på virksomheden overholder støjvilkår.

Støv

Naboer øst for virksomheden er generet af støv. Støvgenerne opstår i forbindelse med transport på pladsen samt ved aflæsning og håndtering af mursten og beton. Virksomheden har iværksat støvbegrænsning ved udlægning af støvbindemiddel på køreveje. Ifølge virksomheden har støvbindemidlet stor effekt. For at begrænse støvgener ved aflæsning og håndtering af mursten og beton, vil der blive idriftsat mobil dugkanon, hvor duggen vil binde støvpartikler. Dugkanon vil senest være i drift primo april, jf. tidsplan.

Der blev den 12. november 2020 afholdt orienteringsmøde med deltagelse af repræsentanter for boligområdets to beboerlaug, ledelse/direktion i Gamle Mursten Nord samt Formand og Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Teknisk Direktør og Fagforvaltningen. På mødet blev udfordringer i forhold til støv- og støjbegrænsning drøftet. Beboerlaugene udtrykte utilfredshed med, at generne fra virksomheden ikke er blevet erkendt på et tidligere tidspunkt. Gamle Mursten Nord viste imødekommenhed i forhold til at tidsforkorte de 2 tidsplaner, hvis det viser sig muligt. Evt. nye tidsplaner vil blive præsenteret i forbindelse med et nyt orienteringsmøde som forventes afholdt i uge 49.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om skærpede regler for eternit på genbrugspladser fra januar 2021


Resume

Sagsforløb: TM

AVV indfører ændrede retningslinjer for aflevering af eternit på genbrugsplader. Det sker for at sikre arbejdsmiljøet på genbrugspladserne, og for at beskytte de besøgende på genbrugspladserne mod sundsfarligt asbeststøv.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

AVV ønsker at ændre på retningslinjerne for modtagelse af eternit på genbrugspladser. Det sker for at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne på genbrugspladserne, og for at sikre de borgere, som kommer på genbrugspladserne, da der ellers vil være fare for sundhedsfarligt asbeststøv.

De væsentligste ændringer er følgende:

 • Alle eternitplader og stumper af eternitplader skal være pakket ind. Ikke alle eternitplader indeholder asbest, men det er næsten umuligt at skelne, og de fleste eternitplader, som afleveres på genbrugspladser, er af ældre oprindelse og fra før brugen af asbest i eternitplader ophørte
 • I Brønderslev Kommune kan eternitplader fremover kun afleveres på genbrugspladsen på Stadevej på hverdage mellem 7 og 15
 • Borgere i den gamle Dronninglund Kommune kan aflevere eternit direkte på Reno-Nords deponi i Rærup

AVV har oplyst, at den overvejende mængde af eternit afleveres som erhvervsaffald via ordningerne for Mærk affaldet. Det er AVV’s vurdering, at private borgere kun har behov for at aflevere eternit meget sjældent; typisk med mange års mellemrum. Indskrænkningen i mulighederne for de private borgere bør derfor ikke være et stort problem.

De ændrede retningslinjer er godkendt på møde i AVV’s bestyrelse den 19. december 2019. Problemstillingen har været drøftet med positivt feedback fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Hjørring Kommune har administrativt godkendt ændringen. Det er planen, at de ændrede retningslinjer implementeres fra den 1. januar 2021, og at de evalueres i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager ovenstående orientering om de ændrede retningslinjer til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om status for støtte til detailhandlen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 25. juni 2020 at overdrage 150.000 kr. til Landsbyrådet til markedsføring af detailhandlen i kommunens mindre byer.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status for udmøntningen af midlerne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. juni 2020 at bevillige 150.000 kr. til Landdistriktsrådet med henblik på anvendelse til markedsføring og lignende til detailhandlen i en tid med Covid-19 restriktioner i kommunens mindre byer. Teknik- og Miljøudvalget besluttede efterfølgende på møde den 25. juni 2020 at overdrage de 150.000 kr. til Landsbyrådet, som skulle forestå uddelingen til byerne.

Landsbyrådet besluttede efterfølgende at dele midlerne ligeligt mellem de byer, hvor der er dagligvarebutikker. I alt 8 byer, som på baggrund af en ansøgning vil kunne få udbetalt en andel svarende til 18.750 kr. pr. by.

Landsbyrådet har indtil videre modtaget ansøgninger fra 6 byer: Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Jerslev, Klokkerholm, Asaa, Serritslev og Agersted. Landsbyrådet har udbetalt tilskud til disse byer. Ansøgninger vedlagt som bilag.

 1. Ø. Brønderslev har ansøgt om tilskud til en live streaming af Bålhøj Festivalen.
 2. Flauenskjold har ansøgt om tilskud til en aktivitetsdag, hvor foreninger og erhvervsdrivende kan gøre reklame for sig selv.
 3. Jerslev har ansøgt om tilskud til en reklamefilm om byen og de lokale butikker/erhvervsliv.
 4. Klokkerholm har ansøgt om tilskud til et event, hvor foreninger og virksomheder får mulighed for at præsentere deres virksomhed.
 5. Asaa har ansøgt om tilskud til to events. Det ene event omhandler en turistdag med henblik på turismefremme og det andet event omhandler reklame for byens foreninger.
 6. Serritslev har ansøgt om tilskud til en platform, hvor byens foreninger får mulighed for at handle dagligvarer ved den lokale købmand til deres arrangementer.
 7. Agersted har ansøgt om tilskud til en aktivitetsdag i foråret 2021, hvor foreninger og erhvervsdrivende kan gøre reklame for sig selv.

Manna-Thise har tilkendegivet at sende ansøgning ind, men har ikke et fastlagt projekt/initiativ endnu. Når der foreliggeren konkret ansøgning, vil midlerne blive udbetalt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering om prioritering af midler i budget 2021 til personale i Plan og Miljø


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021 fik Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø 1 mio. kr. til opnormeringer, markvanding m.m.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om prioritering af midlerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fik i forbindelse med budgetforhandlingerne en pulje på 1 mio. kr. til opnormeringer i Teknik og Miljø, markvandinger m.v.

Fagforvaltningen prioriterer midlerne således:

 • Områderne Spildevand og Virksomhed opnormeres pr. 1. december 2020 svarende til ½ årsværk hvert sted. Konkret sker det ved, at en medarbejder fra Virksomhed, efter eget ønske, flytter til Spildevandsområdet og medtager opgaver fra Virksomhedsgruppen svarende til ½ årsværk. Dette giver mulighed for ansættelse af en ny medarbejder i Virksomhedsgruppen. Stillingen har været opslået og er besat med virkning fra den 1. december 2020.
 • Udarbejdelse af arbejdsgrundlag vedr. Markvanding, hjælp til håndtering af nogle af sagerne, samt oplæring af medarbejderne ansat i Grundvandsgruppen, så de kan håndtere opgaven efterfølgende.
 • Prioritering af ressourcer til hjælp til byggetilladelser og andre områder, hvor der opstår arbejdspres.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har fået 1 mio. kr. til opnormeringer m.v. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Fremdrift i sagsbehandling af uoverensstemmelser på § 3 området


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

I perioden fra juli 2019 til oktober 2020 har en projektansat forsat sagsbehandlet og afviklet statens § 3 uoverensstemmelsessager samt egne sager, som Brønderslev Kommune havde liggende, efter at have modtaget liste over statens sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) i 2016. Den samlede mængde sager udgør 1.082 § 3 uoverensstemmelser. På grund af et øget behov for hjælp til presserende sager internt i forvaltningen, har der i praksis været tale om halv tid på statens § 3 uoverensstemmelser og halv tid på øvrige sager af hastende karakter.

I perioden er der afsluttet 241 sager, så der nu er afsluttet i alt 716 (ca. 66 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 159 sager under behandling (ca. 15 %), der omfatter opstartede sager og snarlig afsluttede sager. Der er forsat ca. 207 sager, som ikke er opstartet (ca. 19 %). Af de tilbageværende ca. 19 % sager vurderes en større del at være store komplekse sager, der vurderes at kunne udvikle sig til problematiske sager.

Fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Det Grønne Råds behandling af sagen vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 942 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til 140 sager, der endnu ikke var færdigbehandlede, og som derfor indgik i den samlede sagsmængde på 1.082 sager.

Herudover er der konstateret yderligere 174 potentielle uoverensstemmelsessager i kommunen, som en del af den almindelige sagsbehandling og gennemgang af uoverensstemmelsessagerne. De 174 indgår ikke i de 1.082 sager.

Ved Teknik- og Miljøudvalgets orientering ved udgangen af 2019 blev der oplyst, at projektmedarbejderen skulle arbejde med denne opgave fuld tid. Det har dog i mellemtiden vist sig nødvendigt at trække projektmedarbejderen over til presserende sagsbehandling af flere omgange. Dette for at kunne imødegå forvaltningens interne opgaver, herunder særligt interne høringer (byggesager, lokalplansager, VVM-screeninger i forbindelse med vindmøller og solenergianlæg mv.), og andre lovbundne sager med tidsfrister bundet i naturbeskyttelsesloven. Den projektansatte har i praksis derfor kun arbejdet med opgaven i ca. halvdelen af tiden.

Prioritering af opgaven blev aftalt således, at sager, der ikke var færdiggjort af den tidligere ansatte konsulentvirksomhed HabitatVision, skulle forsøges afsluttet først. Herefter sager på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt og således, at lodsejer ikke skulle kontaktes flere gange.

I skemaet nedenfor ses antallet af sager i forhold til sidste status fra den 1. juli 2019 til den 1. oktober 2020.

I perioden fra juli 2019 til oktober 2020 er antallet afsluttede sager steget fra 475 til 716.

Dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og hidtil praksis har været, at uoverensstemmelsessagerne som udgangspunkt løses ved frivillige aftaler. Forvaltningen har dog i en lang række sager måttet konstatere, at den frivillige aftale ikke overholdes, og efterfølgende har måttet starte sagen forfra med almindelig sagsproces med henblik på lovliggørelse. Der bruges derfor uforbeholdent meget spildtid, når de frivillige aftaler ikke overholdes. Det er derfor forvaltningen vurdering, at de tilbageværende opgaver som vurderes komplekse og potentielle problemsager, behandles ved almindelig sagsproces (varsel af påbud, partshøring og påbud), for at undgå den ineffektive sagsbehandling ved at de frivillige aftaler ikke overholdes.

Kompleksiteten i sagerne har vist sig meget forskellige, hvorfor der er stor forskel på tidsforbruget pr. sag.

Fagforvaltningen vil årligt orientere om status for opgaven.

Færdiggørelse af § 3 opgaven er væsentlig, da et opdateret grundlag på § 3 området sikrer, at lodsejer ikke trækkes i landbrugsstøtte, giver borgerne større retssikkerhed samt mulighed for i højere grad sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke arealer der er beskyttede, og derfor ikke kan opdyrkes eller lignende. Arbejdet er ligeledes omfattet af aftalen mellem Staten og KL fra 2010, hvor Staten stod for selve kortlægningen og kommunerne skulle stå for opfølgningen. Aftalen indebar ligeledes, at kommunerne fremadrettet hvert 10. år skal gennemgå alle § 3 områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der er bevilget ekstra ressourcer til opgaveløsningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


18. Opfølgning på landdistriktspuljen


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har siden 2018 afsat midler til udvikling i landdistrikterne gennem landdistriktspuljen med 1 mio. kr. årligt. En del af puljen er anvendt til projekter i forbindelse med dialogrunden i foråret 2019 med kommunens mindre byer.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status på forbrug af puljen samt dialogrunde med kommunens mindre byer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt flere af dialogrundens ønsker skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede, som følge af budget 2018, at afsætte midler til udvikling i landdistrikterne (landdistriktspuljen) på i alt 1 mio. kr. årligt.

I foråret 2019 afholdt formandskabet og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø en dialogrunde med alle kommunens mindre byer. Med mindre byer menes alle byer bort set fra de tre hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Dialogmødernes formål var at få et indtryk af byernes ideer og ønsker for fremtiden. På møderne modtog forvaltningen ligeledes konkrete ønsker og ideer til forbedringer og udvikling i de enkelte byer. Det er samlet set blevet til i alt over 100 ønsker, som Teknik- og Miljøudvalget har behandlet ad flere omgange.

Teknik- og Miljøudvalget har på møder den 17. juni 2019 og den 23. september 2019 prioriteret konkrete projekter fra dialogrunden med finansiering gennem landdistriktspuljen. Alle ønsker, som ikke umiddelbart blev prioriteret, har forvaltningen forsøgt at arbejde videre med og finde løsninger på. Den konkrete status på sagerne er vedlagt som bilag. Som det ses af bilaget anses de fleste projekter som værende afsluttet, markeret med grøn. Enkelte projekter mangler Teknik- og Miljøudvalgets beslutning:

BY

Projekt

Forvaltningens bemærkning

Prisoverslag

Dorf

Nedlæggelse af legeplads og fældning af træer ved forsamlingshus.

Forvaltningen kontakter Borgerforeningen - svar vil foreligge til TM's møde

30.000 kr.

Gerå

Der ønskes skilt med tekst: Fugle- og Naturreservat

8.000 kr.

Gerå

Vedligeholdelse af areal ved Strandvejen / Åglimt

Arealet er uden ejerskab og bliver ikke vedligeholdt. Ingen har vedligeholdelsespligten. Det bør overvejes om kommunen skal forpligtige sig vedligeholdelse og / eller søge ejerskab over området.

Vedligehold - 5.000 kr. pr. år

Ejerskab - 15.000 kr.

Thorup

Anlæg af sti mellem Grønningen og Tolstrupvej.

Der er tale om en kommunal udstykning.

Der foreslås stenmelsbelægning

10.000 kr.

Ø. Hjermitslev

Ønske om busskur ved Kirken

Ø. Hjermitslev har to busstoppesteder i byen. Det ene stoppested er en del af den seneste renovering af busskure.

70.000 kr.

Asaa

Bekæmpelse af Hybenroser på Asaa Strand

Vej og Park har i 2020 foranlediget, at arbejdet med bekæmpelse af Hybenroser på Asaa Strand er gennemført

110.000 kr.

Jyske Ås

Oprydning / Renovering - porten til Jyske Ås

Arbejdet er udført.

26.000 kr.

Økonomi

Der er på det kommunale budget afsat 1 mio. kr. årligt til landdistriktspuljen siden 2018; 3 mio. kr. i alt. Af disse har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret 880.000 kr. til projekter i forbindelse med dialogrunden. Der er afsat 500.000 kr. til hver af de 4 udpegede fokusbyer. Der tidligere bevilget i alt 200.000 kr. til personaleforbrug.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager orienteringen til efterretning, og
 • træffer beslutning om tilskud til de resterende projekter - jfr. tabellen ovenfor.
Personale

Ingen.

Beslutning

Der bevilges tilskud til de resterende projekter – jf. tabellen ovenfor.

Herudover bevilges 100.000 kr. til ukrudsbekæmpelse i landsbyerne.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/TM

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes udvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for Staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med budgettet fungerede godt.

Der ønskes som tidligere år en tidligere høringsrunde.

Der er delte meninger om, hvornår budgetprocessen skal påbegyndes.

Forhandlingsgruppen bør inden budgetseminaret afklare de forhold, de er enige i, så det udelukkende er forhold, der ikke er enighed om, der drøftes på seminaret.

Det er vigtigt, at tingene er godt belyst inden budgetseminaret – særligt anlægsbudgettet kan beskrives bedre.

Hvis alle ikke fysisk kan være tilstede på budgetseminaret, skal der sikres en god digital løsning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


21. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/DIR/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet – indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Orientering om NCC-sagen. Klagenævnet har meddelt, at der vil gå 15 måneder, før der foreligger en afgørelse.
 • Orientering fra møde med NT vedr. forslag til løsning på manglende TAXA i Brønderslev. Sag kommer på møde i udvalget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


25. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


26. Lukket punkt: Lovliggørelsessag


Til toppen


27. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 24. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer