Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 1. marts 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af Banegårdspladsen i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Det digitale lokalplanforslag findes her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den nye bebyggelse i et moderne formsprog, men stiller kvalitetsmæssige krav til udformningen af bebyggelsens facader. Bebyggelsens skal opføres i blank teglstensmur i røde eller gule nuancer og med variation i facadeudtrykket, så store monotone flader undgås.

Sammenhæng til øvrig planlægning

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2017 i forhold til etageantal og krav til friarealer. I forslag til Kommuneplan 2021 er rammeområde 01-C-25 ændret, så der gives mulighed for bebyggelse i op til 8 etager og et friarealkrav på 5 % af etagearealet. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2021. Lokalplanen bygger desuden på principperne fastlagt i Midtbyplan for Brønderslev og Helhedsplan for Banegårdspladsen.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslaget ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget giver mulighed for fortætning af et centralt beliggende område i midtbyen, der kan bidrage til at understøtte handels- og kulturliv samt skabe et attraktivt offentligt rum, der styrker de rekreative muligheder i midtbyen. Planforslaget giver mulighed for bebyggelse i op til 8 etager, men med en udformning og afstand til eksisterende bebyggelse, der begrænser negative indvirkninger som f.eks. skyggekast.

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Ifølge vejlovens § 124, stk. 7 skal der gives en indsigelsesfrist for vejnedlæggelsen på mindst 8 uger.

Høring

Både lokalplanforslag og nedlæggelse af vejareal skal udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 21. maj 2021. I høringsperioden foreslås afholdt et virtuelt borgermøde hvor lokalplanforslag, det konkrete byggeprojekt og de øvrige projekter på Banegårdspladsen præsenteres for byens borgere. Borgermødet foreslås afholdt primo maj.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev,
 • nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen, og
 • udsender planforslag og vejnedlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann mener, at bygningerne bliver for høje.

Bilag

Til toppen


4. Foretræde for udvalget - igangsætning af planlægning for et boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Knud Klausen og Børge Juul har anmodet om foretræde for Teknik og Miljøudvalget og vil deltage på mødet kl. 9,15.

På mødet vil projektet Slotsparken blive præsenteret.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 6. maj 2019 en anmodning om igangsætning af planlægning for et boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund. Et flertal indstillede til Økonomiudvalget, at planlægningen skulle igangsættes.

Økonomiudvalget indstillede på møde den 19. juni 2019, at planlægningen skulle igangsættes. Poul Erik Andreasen og Lene Hansen begærede sagen i Byrådet.

Byrådet besluttede på møde den 27. juni 2019, at der skulle afholdes foroffentlighedsmøde inden der tages endelig stilling til den videre planlægning.

Forvaltningen holdt den 4. juli 2019 møde med ansøger i forhold til at igangsætte en foroffentlighed, hvor det blev aftalt, at ansøger skulle indsende materiale til foroffentlighedsfasen herunder dispositionsplan og projektbeskrivelse. Det blev på mødet aftalt, at foroffentligheden skulle igangsættes efter sommerferien 2019.

Forvaltningen modtog ikke materiale fra ansøger. Forvaltningen gjorde den 20. december 2019 ansøger opmærksom på, at der i forbindelse med udarbejdelse af ny kommuneplan skulle afholdes fordebat om arealudlæg. Ansøger blev opfordret til at koordinere fordebat om nyt boligområde sydøst for Bøgevangen med fordebat om arealudlæg i kommuneplanen. Forvaltningen modtog ikke svar fra ansøger på denne forespørgsel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Knud Klausen præsenterede projektet.

Udvalget tog præsentationen til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for vindmøllepark ved Bolle Enge


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af 15 vindmøller ved Bolle Enge på grænsen til Aalborg Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for vindmøllerne skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Eurowind har den 27. januar 2021 indsendt en revideret ansøgning om igangsætning af planlægning for opstilling af 15 vindmøller ved Bolle Enge, på grænsen til Aalborg Kommune. Ansøger har i henhold til miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport). Projektet omfatter opstilling af 15 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Den forventede produktion fra vindmølleområdet estimeres til ca. 180.000.000 kWh/år svarende til forbruget for ca. 45.000 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh.

Projektområdet ligger i et landbrugsområde umiddelbart nord for Gerå, som grænser op til Aalborg Kommune. Projektområdet ligger ca. 1,8 km sydvest for landsbyen Rørholdt og ca. 3 km syd for landsbyerne Try og Landbolyst. Afstanden til Hjallerup, der ligger nordvest for projektområdet, er ca. 5 km, og samme afstand er der til Dronninglund, der ligger nordøst for projektet. Projektet kræver nedlæggelse af 5 boliger på Bolle Engvej 90, 92, 94, 96 og 98. Der er i øvrigt aftale om mulig nedlæggelse af yderligere 2 boliger på Aslundvej 126 og 126a, som ligger i Aalborg Kommune.

Eurowind er indgået i et samarbejde med NRGi, der har søgt om et projekt ved Tuekær syd for Gerå i Aalborg Kommune, hvor der tillige planlægges opstillet 15 vindmøller samt opstilles solceller. Projektet ved Tuekær er igangsat politisk i Aalborg Kommune i maj 2020. Udsendelse af fordebatmaterialet behandles på møde i By- og Landskabsudvalget den 11. marts 2021. Herefter kan fordebatten sættes i gang i begge kommuner, forventeligt i perioden fra den 19. marts til den 23. april 2021.

I forbindelse med vindmølleprojekterne ved Bolle Enge og Tuekær er det fra kommunernes side besluttet, at vindmølleprojekterne ved henholdsvis Tuekær i Aalborg Kommune og ved Bolle Enge i Brønderslev Kommune skal ske som ét samlet projekt (samlet kommunikation og proces). Dette skyldes, at projekterne, grundet den geografiske nærhed, har stor indflydelse på hinanden, hvad angår bl.a. støj, visuelle påvirkninger og fugletræk m.m. Ligeledes er det vurderingen, at 2 så geografisk nære og relativt ens projekter bør kommunikeres ud til omboende som et samlet projekt, da det ellers er svært for de omboende at forholde sig til projekterne både enkeltvis og kumulativt.

Der udarbejdes således ét samlet fordebatmateriale, ét afgrænsningsnotat og én miljøkonsekvensrapport. Der skal dog udarbejdes to selvstændige forslag til lokalplaner og træffes særskilt afgørelse iht. miljøvurderingsloven i de to kommuner. Hertil kommer andre individuelle afgørelser i forhold til den øvrige sektorlovgivning.

For at kunne igangsætte planlægningen har opstillere leveret ét samlet fordebatmateriale, som sendes til nærmeste omboende i både Aalborg og Brønderslev Kommune og offentliggøres med henblik på indkaldelse af ideer i forhold til planlægningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Bolle Enge,
 • godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring, og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.
Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet Carsten Ullmann, Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen og Johannes Trudslev indstiller, at planlægningen ikke fortsætter, da området er udlagt til bevaringsværdigt landskab, der henvises i stedet til havvindmøller.

Peter Stecher, Simon Aagaard Poulsen og Dennis Kvesel ønsker konsekvensberegninger inden, der arbejdes videre med sagen.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


6. Aflysning af lokalplan for daginstitution på Bolværksvej 2 i Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med en sammenlægning af 2 daginstitutioner i Asaa bymidte, hvor børnehaven er blevet sammenlagt med skolefritidsordningen, blev ejendommen Bolværksvej 2, Asaa i 2020 solgt af Brønderslev Kommune.

Den nye ejer af ejendommen søger om ny anvendelse af grunden, hvilket bl.a. kræver en aflysning af nuværende lokalplan for området, der udlægger området til institutionsformål.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling, om aflysning af lokalplan skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ønske om aflysning af lokalplan 03-26 for Bolværksvej 2, Asaa er, at den nuværende planlægning for ejendommen begrænser anvendelse og udnyttelsesmuligheder for fremtidig brug.

Ejer er ved køb af grunden stillet i udsigt, at anvendelsesmulighederne for ejendommen kunne udvides, og ønsker mulighed for at indrette ejendommen til blandede formål herunder boliger, lettere erhverv eller institutioner såsom fritidsklub.

Gældende lokalplan nr. 03-26 Asaa Børnehave, udlægger Bolværksvej 2 til institutionsformål af offentlig eller privat karakter. Den vedtagne lokalplan sikrer derved udlæg af området til Asaa Børnehave. Gældende kommuneplanramme nr. 05-O-05 fastlægger yderligere området til offentlige formål såsom daginstitutioner. På baggrund af dette, har ansøger sendt ændringsforslag i forbindelse med forslag for Kommuneplan 2021. Forslaget går på, at projektområdet i stedet bliver indbefattet af rammeområde nr. 05-C-01, hvilket er en centerramme, som gælder for store dele af Asaa bymidte. Denne ramme giver mulighed for centerformål såsom butikker, liberale erhverv, spisesteder, offentlig og privat service, boligformål samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed, hvilket kan muliggøre ansøgers intentioner for fremtidig anvendelse af projektområdet.

Det vurderes ikke, at den nye ønskede anvendelse er lokalplanpligtig, da den nye ejer i første omgang ønsker en ombygning og anden indretning af den eksisterende bygningsmasse, hvorfor fagforvaltningen foreslår en aflysning af gældende lokalplan nr. 03-26, for at sikre fremtidig udnyttelse af ejendommen. Det bemærkes at eventuelle nye bygninger vil være lokalplanpligtigt. En ny anvendelse af grunden vil yderligere forudsættes af en ændring af kommuneplanrammen for området, som planlægges ændret i forbindelse med revision af kommuneplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget sender aflysning af lokalplan 03-26 i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sendes i 4 ugers høring.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om tilskud til bygningsfornyelse - Slotsgade 68, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til renovering af facaden på ejendommen Slotsgade 68 i Dronninglund. Bygningen er i den bevarende lokalplan for Slotsgade udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 6 (middelværdi). Omkostning til renovering af facade samt udskiftning af vinduer og døre er beregnet ud fra 2 indhentede tilbud og beløber sig til 493.500 kr.

Da boligen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen, kan projektet støttes via puljen til bygningsfornyelse med 50 % af omkostningerne inkl. moms, hvoraf der kan hentes refusion fra statens landsbypulje på 80 %.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til den samlede facaderenovering.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Slotsgade 68, Dronninglund, søger om tilskud til renovering af facade, dele af tagkonstruktion, hulmursisolering samt udskiftning af døre og vinduer på bygningen, som ligger ud mod Slotsgade.

Bygningen har oprindeligt været slagterbutik med tilhørende beboelse på 1. sal, men har igennem de seneste år udelukkende været anvendt til beboelse. Ejendommen omfatter ligeledes en erhvervsbygning, beliggende ud mod Tranebærvej. Der har senest være pizzeria, som lukkede for 4 år siden og har siden stået ubenyttet hen.

Den nye ejer af ejendommen har igangsat omdannelse af hele ejendommen, herunder nedrivning af erhvervsbygningerne, hvor der tidligere har været Pizzeria.

Bygningen er opført i år 1890 som slagter og beboelse. Bygningen fremstår i dag væsentligt ombygget og nedslidt. Fagforvaltningen vurderer, at bygningen er en væsentlig del af den samlede bebyggelse af historiske huse langs Slotsgade og dens manglende vedligehold gør, at den står tydeligt frem. En renovering af bygningen vurderes at ville understøtte Genform Dronninglund projektet.

Fagforvaltningen har haft en dialog med ejer om valg af løsninger, der samtidig overholder bestemmelserne i den bevarende lokalplan for Slotsgade samt tilhørende designguide. Der er indhentet tilbud på den samlede renovering af den udvendige facade pålydende i alt 493.500 kr. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevilge midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 80 % i statslig refusion af tilskuddet.

Finansieringen er således:

 • Ejer: 246.750 kr. (50 %)
 • Offentlig: 246.750 kr. (50 %)
 • Samlet: 493.500 kr. (100 %)

Af det offentlige tilskud på 246.750 kr. kan der hentes 80% i refusion gennem statens Landsbypulje. Den kommunale andel bliver således:

 • Kommunal: 49.350 kr. (20 %)
 • Statslig: 197.400 kr. (80 %)
 • Samlet: 246.750 kr. (100 %)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 49.350 kr. i tilskud til facaderenovering af Slotsgade 68, Dronninglund, via puljen til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til bygningsfornyelse. Herudover forventes overført uforbrugte midler fra budget 2020 på 0,5 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Hensigtserklæring vedrørende kommunens tilladelse til opførelse af etagebyggeri Slotsgade 68, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af ejendommen Slotsgade 68 i Dronninglund, SH Aalborg ApS, anmoder Teknik- og Miljøudvalget om en hensigtserklæring vedrørende kommunens tilladelse til opførsel af etagebyggeri på ejendommen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye ejer af ejendommen Slotsgade 68 i Dronninglund, SH Aalborg ApS, ønsker en hensigtserklæring vedrørende tilladelse til opførsel af etagebyggeri på ejendommen. En hensigtserklæring skal ses i sammenhæng med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om støtte til nedrivning af den ældre erhvervsdel, der vender mod Tranebærvej (det gamle Botan Pizzeria).

Med en hensigtserklæring ønsker ejer en konkretisering af, hvad der kan forventes at få tilladelse til at opføre efter nedrivning af de eksisterende erhvervsbygninger. Ejer erkender, at erhvervsbygningerne fremstår forfaldne og skæmmer i bybilledet, men er bekymret for hvad en nedrivning betyder for de fremtidige muligheder for opførsel af nyt byggeri.

Ejer har fået udarbejdet en skitse, der viser de fremtidige ønsker for etagebyggeri med i alt 6 lejligheder i 2½ etage. Fagforvaltningen har vurderet projektet. En realisering vil kræve dispensationer for gældende lokalplan - herunder dispensation fra parkeringsvedtægten, mod indbetaling til parkeringsfonden for manglende p-pladser. Fagforvaltningen har med baggrund i det konkrete projekt vurderet, at det ikke vil stride imod lokalplanens principper og vil være positive for meddelelse af de nødvendige dispensationer. Dispensation fra parkeringsvedtægten er dog en politisk beslutning.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til en hensigtserklæring. Det bemærkes, at hensigtserklæringen udelukkende skal ses som en sindetskrivelse og er ikke juridisk bindende. Endelig afgørelse om dispensationer for lokalplan og parkeringsvedtægt kan først træffes i forbindelse med en byggeansøgning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til hensigtserklæring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen er imod.

Bilag

Til toppen


9. Ekspropriationsbeslutning om etablering af delstrækning af Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt ekspropriation og åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer. Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Alternative muligheder er blevet vurderet og lodsejer er blevet partshørt, hvorefter bemærkninger fra denne er gennemgået og kommenteret. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at ekspropriation er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af Nordsøstien.

Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriationsbeslutning, om erhvervelse ved ekspropriation til 16 kr./m2, af de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer.

Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Byrådet har ved ekspropriationsbeslutning den 24. april 2019 erhvervet de nødvendige arealer til anlæg af stien på matr.nr. 15o, 14k, 14l, 13k, 18d, 9t, 17n og 16ac Gerå By, Aså-Melholt, og der blev indgået aftaler med ejerne af de berørte matrikelnumre om erstatning.

Den tidligere ekspropriationsbeslutning blev af ejeren af matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, påklaget til Vejdirektoratet, som ved afgørelse af 24. oktober 2019 ophævede kommunens beslutning om ekspropriation. Vejdirektoratet ophævede ekspropriationen med henvisning til, at der manglede dispensation fra Skovloven til udstykning i fredskov, og at ekspropriationsbeslutningen ikke var tilstrækkeligt begrundet.

Der blev den 9. marts 2020 opnået dispensation fra Miljøstyrelsen til udstykning i fredskov, og der blev afholdt ny åstedsforretning den 17. april 2020, hvor projektet blev fremlagt for lodsejer. Projektet blev fremlagt uændret med hensyn til det foreslåede fysiske forløb i forhold til den trufne ekspropriationsbeslutning i 2019, men væsentligt underbygget med yderligere begrundelse samt forevisning af tilladelse til udstykning i fredskov.

Formålet med ekspropriationen er at skabe et rekreativt og sammenhængende stisystem med de bedste landskabelige oplevelser og friluftsmuligheder, mindske gener i forhold til privatliv og drift på de omkringliggende ejendomme samt forbedre trafiksikkerheden, idet det midlertidige stiforløb er uhensigtsmæssigt. Ved åstedsforretningen blev ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse udarbejdet af landinspektørfirma forelagt lodsejeren, og erstatningstilbud blev gennemgået under forbehold af Byrådets godkendelse.

Ifølge tidligere praksis og taksationskendelser tilbød kommunen lodsejeren 16 kr./m2 samt overtagelse af restarealer i rimelig mængde ud til matrikelgrænsen. Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejer på åstedsforretningen eller efterfølgende. Lodsejer er efter åstedsforretningen blevet partshørt både den 6. juli 2020 og den 25. november 2020 om forslag til valg af detailløsninger af hegning langs stien, hvor stien krydser dyrkede arealer med afgræsning med dyr mv.

Lodsejer har fremsendt bemærkninger og gjort indsigelse mod projektet på åstedsforretningen og efterfølgende i partshøringerne. Lodsejer er generelt imod projektets gennemførelse, og mener, at stien burde forløbe på alternative placeringer herunder f.eks. den nuværende midlertidige placering på den trafikerede asfaltvej Strandvejen, eller i det helt oprindelige forløb af Gl. Kongevej, uden for hans egne arealer.

Fagforvaltningen har gennemgået det foreslåede forløb af Nordsøstien op imod 2 alternative forløb og har vurderet, at ingen af disse forløb opfylder formålet med Nordsøstien. Det ene alternativ forløber på trafikeret asfaltvej der trafiksikkerhedsmæssigt er uhensigtsmæssigt og ikke tilbyder den samme landskabelige og rekreative oplevelse. Det andet forløb vil indebære ekspropriation, idet det ikke indeholder en eksisterende lovlig adgang (ibrugtaget privat fællesvej) og giver tillige problemer ved passage af beboelsesbygninger mv.

Lodsejer mener endvidere, at sagen har været ufuldstændigt oplyst og partshørt, og at der har været manglende åbenhed i forhold til den politiske behandling af projektet. I forhold til sidstnævnte er det rigtigt, at der er sket igangsætning af sagen på lukket byrådsmøde i 2017, hvilket er beklaget til lodsejer, men der er i øvrigt sket fyldestgørende partshøring af lodsejer. Desuden vurderer lodsejer, at kommunen skulle have håndhævet eksisterende adgangsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven bedre på en enkeltsag på en naboejendom, hvor Nordsøstien har haft en midlertidig stiføring.

Fagforvaltningen har nærmere gennemgået ekspropriationen, lodsejers indsigelser og bemærkningerne hertil, bistået af landinspektørfirmaet LE 34, som har forestået den tekniske del af ekspropriationen. Notat i bilag skal betragtes som en del af ekspropriationsbeslutningen. Fagforvaltningen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af og formål med Nordsøstien som rekreativ vandrerute, og at de alternative muligheder vil være mindre hensigtsmæssige.

Byrådet har i forbindelse med sagens igangsætning den 30. august 2017 besluttet, at udgifterne til ekspropriation samt etablering afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget budget. Der vil være opfølgning herpå, når udgifterne til ekspropriationen er endeligt afholdte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • træffer endelig beslutning om ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje § 96 og proceduren i vejlovens kapitel 10 (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.), ved at erhverve de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså, og
 • fastsætter erstatningen til 16 kr./m2, i alt 16.880 kr. for 1.055m2. Lodsejer vil ved beslutning om ekspropriation blive oplyst om klagevejledning og evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Renovering af veje og fortov i Eventyrkvarteret i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har i 2020 afsat 700.000 kr. til renovering af fortove og græsrabatter i Eventyrkvarteret i Brønderslev i forbindelse med Brønderslev Forsynings separatkloakeringsprojekt.

Separatkloakeringen forventes afsluttet i 2021, og fagforvaltningen ønsker at det igangsatte renoveringsprojekt fortsætter i 2021 således at fortov og græsrabatter renoveres i resterende del af Eventyrkvarteret.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes yderligere 700.000 kr. på anlægsbudgettet til afslutning af renovering af fortov og græsrabatter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning igangsatte i 2020 separatkloakering mv. i Eventyrkvarteret i den nordlige del af Brønderslev. Projektområdet omfatter H.C. Andersens Allé samt alle sidegader.

Aktiviteter i 2020

Teknik- og Miljøudvalget afsatte i 2020 700.000 kr. til renovering af fortove og græsrabatter samt udskiftning af vejbrønde.

Anlægsmidlerne er anvendt til renovering af ca. 2.200 m2 fortov i område, og der er foretaget fældning af ca. 70 store træer samt plantning af ca. 25 nye træer. Desuden er der foretaget afgravning/græssåning af ca. 3.200 m2 græsrabatter samt udskiftning af overkørsler med græsarmering.

Planlagte aktiviteter i 2021

Igangværende aktiviteter fra 2020 videreføres ind i 2021, hvor der foretages renovering af fortov, græsrabatter og overkørsler. Desuden skal der fældes træer og plantes nye træer.

De planlagte aktiviteter for 2021 har et samlet anlægsoverslag på ca. 700.000 kr. Det betyder at den samlede renovering af fortov mv. i Eventyrkvarteret i perioden 2020 - 2021 løber op på 1.400.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget bevilger 700.000 kr. fra anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet til renovering af fortove og græsrabatter i Eventyrkvarteret i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ønske om lys på cykelsti fra Kristianhåbsvej til Mosensvej i Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: TM

Borgerforeningen i Flauenskjold har i Helhedsplan 2025 udtrykket ønske om stibelysning langs sti ned til Europasøen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes et beløb til etablering af stibelysning og om projektet skal finansieres af midler fra anlægskonto på Teknik- og Miljøområdet eller landdistriktsmidlerne.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Flauenskjold har i Helhedsplan 2025 udtrykket ønske om stibelysning langs sti ned til Europasøen.

Det er et ønske, at der etableres stibelysning på strækningen fra Kristianhåbsvej til og med Mosensvej, en strækning på ca. 800 m. Borgerforeningen påpeger, at det er tale om et stykke sti, som mange beboere i Flauenskjold bruger flittigt til gåture. Desuden fungerer stien som skolevej for nogle skolebørn fra landdistrikterne.

I Helhedsplan 2025 for Flauenskjold er der lavet følgende beskrivelse af projektønsket:

"Europasøen blev anlagt i forbindelse med at landevejen blev ført nord-vest om Flauenskjold midt i 1980’erne. I dag er Europasøen et vigtigt rekreativt element i Flauenskjold og et sted, der bliver brugt flittigt at byens borgere til både gåture, arrangementer og ophold.

Området omkring søen er indrettet med stier og grillhytte, og pladsen omkring bliver brugt flittigt i forbindelse med byens arrangementer som eksempelvis den årlige Sankt Hans fest. Søen er beliggende lige udenfor byen, og turen derud bliver derfor også brugt som en af de primære rekreative stier. For at gøre området endnu mere tilgængeligt for byens beboere – hele året rundet, morgen, middag og aften – er det et stort ønske at få etableret stibelysning på strækningen fra byen til Europasøen, langs Kristianshåbsvej og Mosensvej samt langs stien omkring søen. Belysning på denne strækning vurderes samtidig at være med til at skabe et mere trygt område for både gående og cyklende."

Fagforvaltningen har udarbejdet et anlægsoverslag for et belysningsprojekt i Flauenskjold, der viser en samlet pris på 205.000 kr. ekskl. moms. Der etableres 7 stk. 6 m master langs Mosensvej, og langs eksisterende sti etableres der 11 master med en højde på 3,5 m. Både stien og Mosensvej er beliggende på kommunal jord. Etableringen af stibelysning omkring "Europasøen" har et samlet anlægsoverslag på 188.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen har været i dialog med Borgerforeningen for at afklare om hele projektet ønskes gennemført, og om projektet efter Borgerforeningens vurdering kan finansieres over de fokusbymidler, der er reserveret til udviklingsprojekter i Flauenskjold. Borgerforeningen har hovedfokus på stibelysning på strækningen Kristianhåbsvej - Mosensvej, og stibelysningen rundt om Europasøen kan måske etableres på et senere tidspunkt. Borgerforeningen mener ikke at hele anlægssummen skal finansieres over fokusbymidlerne, da kommunen har en forpligtelse til at sikre trygge skoleveje i byerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der skal bevilges 205.000 kr. til etablering af den ansøgte stibelysning i Flauenskjold. Desuden skal der tages stilling til, om projektet skal finansieres over anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet eller over landdistriktspuljen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Undersøges nærmere.

Evt. finansiering via fokusbymidler udgår.

Bilag

Til toppen


12. Anmodning fra FGU Vendsyssel om en ekstra busrute forbi FGU Skolen i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever, der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Sagsfremstilling

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

I dag afholder FGU Vendsyssel selv udgiften til bustransporten fra Brønderslev Station til skolens afdelinger i Dronninglund på Lunderbjergvej 6 og

Gutenbjergvej 15 – 17. Skolen har de seneste 12 måneder påtaget sig en udgift på 329.400 kr. til denne buskørsel, for at eleverne kan frekventere FGU-tilbuddet.

Udgiften er pr. 1. september 2020 steget, hvorefter FGU Vendsyssel kan se frem til en samlet udgift til buskørsel for skoleåret 2020/2021 på ca. 480.000 kr.

FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange mod Brønderslev kl. 12, kl. 14 og kl. 15.

I dag er der kun en busrute, rute 212, der kører mellem Brønderslev og Dronninglund. For at imødekomme ønsket fra FGU Vendsyssel har NT foreslået, at der kan laves små ændringer i den rute, som rute 212 kører i dag. FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Rute 212 fra Brønderslev kl. 06.58 med ankomst til Dronninglund busterminal kl. 8.07 vil kunne bruges. Den har dog ikke kapacitet til yderligere 50 passagerer, hvilket betyder der skal indsættes en ekstra bus, som ikke er på kontrakt.

Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange kl. 12, kl. 14 og kl. 15. Rute 212 har i dag afgange fra Dronninglund busterminal kl. 11.55 og kl. 15.00 som kan omlægges, så de kører forbi Lunderbjerg 6. Der er i dag ingen afgange kl. 14, hvilket betyder at der skal indsættes en ekstra bus til denne afgang, som heller ikke er på kontrakt.

Da FGU Vendsyssels anmodning ikke kan imødekommes med eksisterende afgange, giver det også mulighed for at løse kørslen med lukket kørsel for FGU elever eller en kombination af lukket kørsel og åben kørsel.

Lukket kørsel betyder, at det kun vil være afgange for elever fra FGU Vendsyssel.

Åben kørsel betyder, at afgangen er åben for alle og ikke er begrænset til elever fra FGU Vendsyssel.

Alternativ 1

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og retur om eftermiddagen. Pris: 500.000 kr.

Alternativ 2

Ekstra bus på den åbne afgang med rute 212 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 570.000 kr.

Alternativ 3

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og lukket kørsel de 4 dage om ugen, hvor FGU Vendsyssel har behov for en afgang kl. 14. Pris: 450.000 kr.

Alternativ 4

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 535.000 kr.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 11:

Udsættes – sagen undersøges nærmere, herunder FGU-skolens muligheder for at omlægge tiderne for undervisningen, så de passer bedre til NT-ruterne.

Der afventes svar på muligheder fra NT’s bestyrelse og bestyrelsen opfordres til at afdække situationen for hele Vendsyssel.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021:

Der er den 18. februar 2021 holdt møde mellem ledelsen for FGU Vendsyssel og ledelsen for Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, for at afdække hvilke muligheder FGU Vendsyssel har for at tilpasse NTs busruter bedre.

I Brønderslev Kommunes kollektive trafikplan fra 2016 er der vedtaget en acceptabel ventetid på optil 60 min. for skolekørsel. Ventetid er dog ikke en mulighed for FGU Vendsyssel af følgende grunde:

 • Deres målgruppe er svære at fastholde, hvis deres hverdag bliver for lang. Derfor er ventetid og lang transporttid ikke en mulighed, hvis deres elever fortsat skal benytte skolen.
 • Forlænget hverdag vil resultere i øget fravær og medfører også et fravalg fra nogle der overvejer FGU Vendsyssel som mulighed.
 • Skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 har ikke de fysiske rammer til ventende elever.

FGU Vendsyssel har ikke mulighed for at ændre deres mødetidspunkt, så det passer til afgangen fra Brønderslev station kl. 8.56 med ankomst kl. 10.06 i Dronninglund.

 • Dette vil bevirke et frafald af elever, da mange har gavn af at starte fra morgenstunden.

FGU Vendsyssel informerede om, at afgangen fra Brønderslev station kl. 06.58 ikke ville kunne bruges, da mange elever kommer fra oplandet til Brønderslev og ikke kan nå ind til Brønderslev station før kl. 7.20.

FGU Vendsyssel vil kunne omlægge deres skema, så der kun er behov for 3 kørsler kl. 14 i stedet for de oprindelige 4 kørsler. Dette vil have betydning for alternativ 3.

Alternativ 3 (tilpasset nye oplysninger)

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og lukket kørsel de 3 dage om ugen, hvor FGU Vendsyssel har behov for en afgang kl. 14. Pris: 400.000 kr.

I stedet for en lukket kørsel om morgenen, vil det være muligt at lave kørslen som en åben eksprestur kl. 7.30 fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal med et stop ved Lunderbjerg 6. Med en åben kørsel vil ruten også kunne benyttes af øvrige borger og ikke kun elever fra FGU Vendsyssel.

NT er den 23. februar 2021 vendt tilbage på mail med en afdækning af hvad der generelt gøres i Nordjylland. Der er på nuværende tidspunkt ikke et entydigt billede af hvordan kollektiv busbetjening håndteres i forhold til de forskellige FGU skoler i Nordjylland. Tendensen er dog, at der er en øget opmærksomhed herpå, hvilket NT oplever sker grundet:

 • Et bredere sigte i forhold til tidligere og dermed et ændret elevgrundlag (Fra produktionsskole til FGU-skole). Øget fokus administrativt og politisk.
 • Flere skoler har fået nye beliggenheder og dermed ændres transportbehovet for eleverne og for skolen.
 • Øget elevtal og dermed behov for øget buskapacitet.

NT oplyser, at de et enkelt sted har oplevet behov for dublering af en eksisterende rute af hensyn til kapacitetshensyn, men det blev alligevel ikke aktuelt. I dette tilfælde ville den ekstra bus blive betalt af kommunen. NT har i øjeblikket kun kendskab til en enkelt kommune, Aalborg Kommune, har indsat en ekstra rute decideret tilregnet FGU elever. Det er en afgang med Aalborg st. og FGU skolen lidt udenfor Kongerslev. Denne rute er kommunalt finansieret.

Generelt indsætter NT dublering (en ekstra bus der kører på samme tidspunkt og samme ruteføring), hvis der ikke er kapacitet nok på en bestemt afgang. Er ruten kommunalt finansieret betales dubleringen tilsvarende kommunalt. Og tilsvarende for regionale ruter.

Beslutning

Fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


13. Anmodning om råderet til opstilling af betonkunst-både langs Havnegade i Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Byforskønnelsesudvalget og Asaa Samråd anmoder om råderet over offentligt vejareal, til placering af 3 stk. betonkunst-både i skillerabatten langs Havnegade mellem Asaa by og Asaa havn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det ansøgte kan accepteres placeret i vejarealet.

Sagsfremstilling

En cyklist har henvendt sig til et udvalgsmedlem angående sin utryghed ved passage af 3 stk. betonkunst-både, der er blevet opsat i skillerabatten langs Havnegade mellem Asaa by og Asaa havn.

Betonkunst-bådene blev, uden vejmyndighedens tilladelse, opsat af Byforskønnelsesudvalget under Asaa Samråd i forbindelse med, at Asaa var i finalen om at blive Årets Landsby 2019. Bådene skulle være med til at illustrere den kulturarv, som fiskeriet har givet Asaa by.

Sagen har været i partshøring hos Asaa Samråd, som efterfølgende har anmodet om at få vejmyndighedens tilladelse til bådenes nuværende placering.

Som anden og tredje prioritet har de foreslået nogle alternative placeringer, dels ved at flytte bådene til syd for gangstien, ved montering på søjler på grund af skråning og vejgrøft, og dels ved at flytte bådene til de 3 rastepladser, beliggende langs Havnegade.

Samtidig kommer Asaa Samråd med et forslag / ønske om, at Havnegade ændres til en 2 minus 1 vej, hvilket kan give større tryghed for cyklisterne, i forhold til de nuværende smalle cykelstier, og at en 2 minus 1 vej vil forstærke overholdelse af hastighedsgrænsen på vejen.

Ifølge vejlovens § 80 skal vejmyndigheden sikre, at vejarealer ikke anvendes til andet end vejformål. Vejmyndigheden skal først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som færdselsareal, men også til arealets andre almindelige anerkendte funktioner.

Havnegade er, på omhandlende strækning, profileret med en samlet kørebanebredde på 5,3 m, 2 kantafstribede cykelstier på 1,2 m, 1 skillerabat på 1,2 m, 1 gangsti på 1,35 m samt yderrabatter med vejgrøfter.

Betonkunst-bådene har en bredde på 80 cm og en længde på 2,35 m.

Vejreglerne kræver, ved en hastighedsgrænse på 50 km/t, en sikkerhedszone på minimum 1,0 m mellem faste genstande og den kørende trafik. Med de nuværende bådes placering, opnås en sikkerhedszonen på 1,4 m. Politiet har oplyst, at de kan godkende de nuværende bådes placering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ét af følgende forslag:

 1. Betonkunst-bådene accepteres og godkendes med sin nuværende placering.
 2. Bådene skal fjernes fra offentligt vejareal.
 3. Bådene godkendes opsat på søjler i yderrabat syd for gangstien.
 4. Bådene godkendes opsat på de 3 rastepladser langs Havnegade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår desuden, at vejprofilet opretholdes med sin nuværende opdeling af kørebane og cykelstier og der gives afslag på forslaget med 2 minus 1 vej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Asaa Samråd skal flytte bådene til yderrabatten syd for gangstien, hvis det er teknisk muligt og politiet giver tilladelse hertil. Bådene skal flyttes inden den 1. april 2021. Alternativt flyttes bådene til rastepladserne.

Der gives afslag på forslaget med 2 minus 1 vej.

Bilag

Til toppen


14. Revurdering af miljøgodkendelser for husdyrbrug


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik og miljøudvalget har ønsket en status på revurdering af miljøgodkendelser med deadline den 21. februar 2021.

3 af de nuværende revurderingssager for husdyrbrug forventes at føre til påbud om nye vilkår for landmanden. Vilkårenes konsekvenser for de berørte landmænd forventes at være meget varierende fra mindre betydende til væsentlige.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Status på revurderinger af miljøgodkendelser var pr. 21. februar 2021 (deadline for revurderingerne):

 • 31 sager er afgjort med en revurdering, der ikke førte til nye vilkår, eller med frafald (heri medregnet en enkelt minksag, hvor afgørelsen er udskudt til efter 2021)
 • 7 sager er sat i bero, fordi landmanden har tilkendegivet, at han i stedet søger ny miljøgodkendelse
 • 3 sager er forsinkede og forventes først afgjort efter den 21.februar 2021. Forsinkelsen skyldes i alle 3 tilfælde, at landmandens konsulent endnu ikke har leveret de nødvendige oplysninger i beregningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk
 • 3 sager forventes at blive afgjort med nye vilkår

De 3 sager, som forventes at ende med nye vilkår kan beskrives således:

A.
En gård som er forholdsvis gammel (formodentlig bygget i 1970-erne) og senest renoveret en gang i 1990-erne. Siden da er en mindre stald taget ud af drift, og der er nu kun to mindre stalde tilbage.

Depositionen til nærliggende kategori 1 natur overskrides. Landmanden har angivet i beregningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk, at han vil løse dette ved at tage en af staldene ud af drift. Landmanden driver 6 andre gårde i Brønderslev Kommune og nabokommuner.

Grundet staldens alder forventes vilkåret at skulle træde i kraft, så snart det nuværende hold slagtesvin er færdigproduceret, hvorefter stalden skal lukkes og rengøres.

B.

En gård, som har én stor stald, der er bygget i 3 etaper (cirka 1999, 2003 og 2006).

Depositionen i nærliggende kategori 2 natur er 1,7 kg og skal ned på 1,0 kg. Der er intet sket i sagen siden opstart den 5. november 2020, hvilket landmandens konsulent undskylder og forklarer med stort arbejdspres.

Hvis der ikke er særlige forhold, der betinger en længere levetid end 20 år, skal der stilles vilkår om, at depositionen straks nedbringes med så meget, som svarer til lukning af den ældste del af stalden, idet denne er mere end 20 år gammel. Er dette ikke nok til at nå ned på 1,0, skal der derefter stilles vilkår om, at depositionen i 2023 skal nedbringes med en mængde svarende til, at den næste del af stalden lukkes. Og så fremdeles.

Landmanden har dog fri valgmulighed angående, hvordan han reducerer depositionen. Hvis han ikke ønsker at lukke staldene, kan han i stedet installere teknologi med tilsvarende effekt.

Grundet staldens alder forventes vilkåret - for så vidt angår den ældste del af stalden - at skulle træde i kraft, så snart det nuværende hold slagtesvin er færdigproduceret, hvorefter denne del af stalden skal lukkes og rengøres.

C.

En stor gård med stalde fra før 1987, hvoraf nogle er renoveret i 2013, samt 1 stald fra 2007, 1 fra 2012 og 1 fra 2018.

Depositionen i kategori 2 natur er 4,7 kg og skal ned på 1,0 kg.

Der er gyllekøling i knap halvdelen af anlægget, men kølingen reducerer kun fordampningen med 24 %, og ifølge vilkår i miljøgodkendelsen skal der køles så meget, at effekten er 35 %. Der kører derfor en tilsynssag vedr. kølingen, men selv når landmanden får installeret den påkrævede køling, vil depositionen stadig være alt for høj.

Endelig kører der en sag om opførsel af en stald uden miljøgodkendelse. Landmanden oplyser, at han har været i god tro.

Forvaltningen har bekræftet, at der er tale om kategori 2 natur, men det kan ikke afvises, at den præcise grænse ned mod gården kan have flyttet sig siden seneste besigtigelse i 2006. Derfor vil forvaltningen foretage en besigtigelse af arealet i april/maj, hvorefter revurderingen først endelig kan afgøres.

På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at der vil udløses vilkår om, at depositionen straks skal nedbringes svarende til lukning af de gamle, urenoverede stalde. Hvis dette ikke er nok til at reducere depositionen tilstrækkeligt, skal fordampningen i 2027 reduceres med så meget, som svarer til lukning af stalden fra 2007. Og så fremdeles. For almindelige stalde sættes levetiden til 20 år. For stalde med gyllekøling vurderes levetiden længere (25 år) på grund af den ekstra investering.

Grundet staldens alder forventes vilkåret - for så vidt angår de gamle urenoverede stalde - at træde kraft i 2021 på et tidspunkt, som fastsættes i samarbejde med landmanden, hvorefter disse stalde skal lukkes og rengøres.

LandboNord har nævnt, at man forsøger at rejse problemstillingen omkring revurderinger på politisk niveau i København, og her muligvis vil bruge denne gård som eksempel.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


15. Orientering om status på NCC-sagen


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen orienterer om status på NCC-sag.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Status på NCC-sag:

NCC søgte den 23. december 2020 om miljøgodkendelse af den eksisterende asfaltvold. Denne ansøgning behandles i øjeblikket.

Fagforvaltningen har gennemført en række tilsyn med NCC. Disse danner delvist grundlag for vurderinger i kommende klagesager.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at klagen over miljøgodkendelse fra 2020 ikke har opsættende virkning.

En ny spildevandstilladelse er sendt i partshøring. Denne omfatter bl.a., at spildevand/regnvand fra pladsen med knust asfalt ledes til rensningsanlæg.

Ansøgning efter jordforureningsloven til etablering af støjhegn ved forventet fremtidig placering af knusepladsen mod nord behandles fortsat. Der afventes en risikovurdering fra NCC.

NCC er ikke underlagt en grænse for, hvor meget asfalt de maksimalt må producere pr. år.

Henvendelser fra klager besvares nu hver 3. uge.

Asfaltvold og placering af knuseplads

Ved miljøgodkendelse af den 25. august 2020 fik NCC godkendt en ny knuseplads på en nordligere placering end den eksisterende. Godkendelsen er påklaget. NCC agter ikke at flytte aktiviteten med nedknusning af asfalt til den nye placering, inden den igangværende klagesag er endeligt afsluttet. Dette skyldes, at flytningen kræver investering i et dyrt støjhegn. En investering, som NCC ikke ønsker at foretage, hvis klagenævnet omstøder afgørelsen.

Flytningen af knusepladsen er godkendt på baggrund af en ansøgning. Den er ikke påbudt. Fagforvaltningen har bedt en ekstern miljøjurist om en vurdering i sagen. Miljøjuristens vurdering er, at NCC selv beslutter, om de tager godkendelsen i brug. Fagforvaltningen kan ikke håndhæve på en miljøgodkendelse, som ikke er taget i brug.

Knusning på den eksisterende placering kræver, at der er effektiv støjdæmpning. Fagforvaltningen har tidligere indskærpet over for NCC, at asfaltvolden skal lovliggøres. Dette kan ske ved fjernelse eller ved godkendelse. NCC søgte den 23. december 2020 om miljøgodkendelse af den eksisterende asfaltvold. Ansøgningen behandles i øjeblikket.

I foråret 2020 blev 2 forskellige nordlige placeringer af knusepladsen diskuteret. NCC valgte at søge om miljøgodkendelse af den, som lå tættest på nabovirksomheden mod øst. Fagforvaltningen var i dialog med NCC herom. NCC valgte at ansøge om placeringen tættest på nabovirksomheden, og fagforvaltningen vurderede, at dette kunne godkendes.

Tilsyn

I 2020 gennemførte fagforvaltningen en række tilsyn med NCC. Formålet med disse tilsyn var at afdække generne hos naboerne i forskellige situationer, således kommende klager delvist kan vurderes ud fra allerede udførte tilsyn under lignende forhold. Ved kommende klager, hvor forholdene er anderledes, føres der tilsyn. Der føres i øvrigt tilsyn, hvis der er forhold, som begrunder dette.

Delafgørelse fra klagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet sendte den 31. januar 2021 en delafgørelse i klagesagen vedr. NCC's miljøgodkendelse fra 2020. Heri afgør de, at klagen ikke har opsættende virkning. Afgørelsen kan derfor udnyttes nu.

Klager skriver i en henvendelse til Brønderslev Kommune den 2. februar 2021, at han har talt med klagenævnet. Ifølge klager antog klagenævnet, at NCC havde flyttet deres nedknusningsaktiviteter til den nye placering nord for Dalvej. Jf. punktet vedrørende "Asfaltvold og placering af knuseplads" er knusepladsen ikke flyttet. Fagforvaltningen har som nævnt ovenfor kontaktet en ekstern miljøjurist herom igen. Miljøjuristen vurderer, at vilkår om den nye knuseplads ikke kan håndhæves før NCC beslutter at tage dem i brug, idet der er tale om en godkendelse og ikke et påbud om flytning af knuseplads. Vilkår om fjernelse af støjvold samt etablering af alternativ støjafskærmning kan derved ikke håndhæves.

Fagforvaltningen har spurgt klagenævnet, hvilke støjgrænser, der er gældende for NCC efter delafgørelsen. Klagenævnet har i mail af 18. februar 2021 skrevet, at NCC er reguleret efter støjvilkårene i miljøgodkendelsen fra 2020.

Spildevand

Fagforvaltningen har sendt en ny samlet spildevandstilladelse til NCC i 14 dages partshøring den 10. februar 2021. Den endelige tilladelse vil kunne påklages. Med denne spildevandstilladelse vil regnvand fra pladsen med oplag af knust asfalt blive ledt til rensningsanlæg fremfor som i dag, hvor det sker til nærliggende recipient.

Tilladelse til jordarbejder i forbindelse med støjhegn

Som tidligere omtalt skal der etableres et støjhegn ved den forventede fremtidige nordligere placering af knusepladsen. Etablering af støjhegn kræver en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven samt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Sagsbehandlingen afventer en supplerende risikovurdering, som skal leveres af NCC. Når risikovurderingen er modtaget, skal sagen færdigbehandles og i partshøring inden en tilladelse meddeles. Afgørelsen skal offentliggøres og der vil være en 4 ugers klagefrist.

Produktionsloft

Efter påklage af miljøgodkendelse af 25. august 2020, har klager har spurgt, om NCC har et produktionsloft. Fagforvaltningen har sendt dette spørgsmål videre til Brønderslev Kommunes eksterne miljøjurist pga. sagens kompleksitet. Juristen vurderer, at der med den nye delafgørelse fra klagenævnet, ikke er et produktionsloft.

Ændret svarprocedure

Borgmesteren har informeret klager om, at henvendelser til Brønderslev Kommune besvares af fagforvaltningen hver 3. uge, hvor der også meddeles aktindsigt, da klager har ønsket løbende aktindsigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Genoptages på et senere møde.

Bilag

Til toppen


16. Pesticidfrit BNBO - aktivitetsplan 2021-2024 til orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har godkendt indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Den primære indsats i disse planer er, at BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring vandværkernes indvindingsboringer skal være pesticidfrie. Vandværkerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere omkring pesticidfri drift i BNBO.

Fagforvaltningen har udarbejdet en aktivitetsplan for, hvordan denne proces kan gennemføres.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne er tilgængelige via kommunens hjemmeside.

Den 30. januar 2019 er følgende indsatsplaner vedtaget (11 vandværker):

 • Østvendsyssel Råvandsforsyning
 • Øster Brønderslev Vandværk
 • Stenum-Vrensted og Stenum Vandværker
 • Manna, Thise Kirkebakkens og Thise Vandværker
 • Hjallerup Vandforsyning
 • Flauenskjold Vandværk
 • Agersted Fælled og Agersted Vandværker

Den 18. december 2019 er følgende indsatsplaner vedtaget (7 vandværker):

 • Brønderslev Nordre Vandværk
 • Brønderslev Vestre Vandværk
 • Hallund Vandværk
 • Hellum Vandværk
 • Jerslev Vandværk
 • Klokkerholm Vandværk
 • Klæstrup Vandværk

I forbindelse med vedtagelse af indsatsplanerne har der bl.a. været afholdt vandværksmøde i juni 2018 med deltagelse af bl.a. formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget. Der har også været afholdt borgermøde i august 2018. Desuden har der været afholdt individuelle møder med hvert vandværk i forbindelse med vedtagelsen af planerne. På alle møderne blev der bl.a. informeret generelt om indsatsplaner og frivillige aftaler.

Den primære indsats i planerne er, at BNBO omkring vandværkernes indvindingsboringer skal være pesticidfri.

Vandværkerne har mulighed for at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, så BNBO kan blive pesticidfrit. Hvis der ikke er villighed, eller der ikke kan indgås frivillige aftaler, kan fagforvaltningen give påbud om dyrkningsrestriktioner inden for BNBO.

I forbindelse med vedtagelse af planerne har Byrådet tilkendegivet at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Fagforvaltningen har i 2020 udarbejdet en digital folder til kommunens borgere og vandværker omkring reglerne for BNBO, hvor også kommunens intention om en fremtid uden anvendelse af pesticider i disse områder er beskrevet. Folderen er sendt til alle vandværker og kan findes på kommunens hjemmeside.

I den forgange periode har arbejdet med de frivillige aftaler i overvejende grad været varetaget af vandværkerne, hvor kommunen ikke aktivt har deltaget i processen. Fagforvaltningen vurderer, at opgaven på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig fremskreden, hvorfor det vurderes at fagforvaltning i højere grad må facilitere processen, som anbefales kick-startet med endnu et samlet vandværksmøde med deltagelse af det politiske niveau.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et notat om Pesticidfrit BNBO - Aktivitetsplan 2021-2024, der redegør for, hvordan processen med at indgå frivillige aftaler kommer i mål. Det forventes, at fagforvaltningen, ved udmøntningen af denne aktivitetsplan, ender med en pulje af vandværker, som er i gang med at indgå frivillige aftaler og en anden pulje af vandværker, der ikke ønsker at indgå frivillige aftaler.

I notat om Pesticidfrit BNBO - Aktivitetsplan 2021-2024 lægges der op til at starte processen med et samlet vandværksmøde, hvor roller m.m. klarlægges. Efterfølgende er det planen, at der skal afholdes en række møder, hvor villigheden til at indgå frivillige aftaler afklares. I notatet er Kommunernes Landsforeningens (KL) paradigme fra juni 2019 indarbejdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 20:

Fordele / ulemper for andre vejbelægninger ønskes undersøgt – stenmel i stedet for grusveje. Kan det give en besparelse?

Punktet tages op næste gang, hvor Teknik- og Miljøudvalgets budget vedhæftes som bilag.

Rationaler ved brug af robotplæneklippere undersøges.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021

Udvalgets budget er vedhæftet som bilag. Der er endvidere vedhæftet oversigt over salgs- og kostpriser i Vej og Park.

Beslutning

Blev drøftet.

Udgifter til konsulenter ønskes kortlagt.

Budget til Vej og Park ønskes specificeret.

Bilag

Til toppen


18. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte deres samarbejde med frivillige herunder udfordringer og muligheder og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010, den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken, der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne omkring den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige og udpeger én repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Simon Aagaard Poulsen blev udpeget.

Bilag

Til toppen


19. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


20. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Rundkørslen i Hjallerup bliver 2 uger forsinket grundet vejret.

Til toppen


22. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse - status


Til toppen


23. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse - prioritering


Til toppen


24. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af udbudsmateriale


Til toppen


26. Lukket punkt: Resultat af udbud


Til toppen


27. Lukket punkt:


Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 2. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer