Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 12. april 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Poul Erik Andreasen deltog ikke i behandlingen af pkt. 28-35.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Pkt. 21 udgår.

Til toppen


3. Behandling af indsigelse og endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-08.01 Boligområde Moltkes Allé, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til lokalplan 02-B-08.01 Boligområde Moltkes Allé, Dronninglund, har været i offentlig høring i perioden fra den 18. januar 2021 til den 15. februar 2021.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 1.600 m2 tæt-lave boliger i lokalplanområdets nordlige del og op til 5 åben-lave boliger i områdets sydlige del.

Der er kommet en indsigelse fra grundejerforeningen Moltkesvej, hvor en sti mellem Lindenovsvej og Søndervangsvej ønskes udtaget af foreningens forpligtigelse til vedligeholdelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-B-08.01 Boligområde, Moltkes Allé, Dronninglund, har været i offentlig høring i perioden fra den 18. januar 2021 til den 15. februar 2021.

Lokalplanen muliggør et projekt med rækkehuse med et samlet areal op til op til 1.600 m². Rækkehusene skal opføres for boligforeningen Sundby-Hvorup. Der kan desuden udstykkes 5 grunde til salg gennem Brønderslev Kommune.

Der er kommet en indsigelse fra grundejerforeningen Moltkesvej, hvor en sti mellem Lindenovsvej og Søndervangsvej ønskes udtaget af foreningens forpligtigelse til vedligeholdelse.

Indsigelsen er drøftet med grundejerforeningens formand. Der er i forbindelse med stiplanen peget på, at stien fra Lindenovsvej til Søndervangsvej bliver en hovedsti. Der arbejdes nu med at omsætte stiplanen i en handlingsplan for stierne i byerne, i den sammenhæng vil stifortegnelsen blive opdateret. Ved opdatering af stifortegnelsen arbejdes der på, at stien fra Lindenovsvej til Søndervangsvej bliver optaget som en offentlig sti, da stien servicerer flere end grundejerforeningen selv.

Som det fremgår af bilag til stiplanen, så administreres de offentlige stier af staten og Brønderslev Kommune, der er ansvarlige for at holde de offentlige stier i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand.

Handlingsplanen er sat i gang og forventes færdiggjort og politisk behandlet i løbet af 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • vedtager lokalplan 02.B-08.01 endeligt uden ændringer, og
 • underretter Grundejerforeningen Moltkesvej som beskrevet ovenfor.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Stien fra Lindenovsvej til Søndervangsvej optages som offentlig sti efter godkendelse af lokalplanen og stiplanen.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af forslag til lokalplan 01-B-53.01 Tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 01-B-53.01 Tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev, for tæt-lave boliger på Drachmannsgade 3 og 11, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 29 boliger som henholdsvis dobbelthuse med integreret garage og rækkehuse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslaget til lokalplan kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-53.01 for tæt-lave boliger på Drachmannsgade 3 og 11. Der kan opføres 29 boliger som henholdsvis dobbelthuse med integreret garage og som rækkehuse.

Området deles i område A med 16 boliger og område B med 13 boliger. Grundstørrelserne i område B bliver minimum 275 m² inkl. andel af fælles friarealer, hvor hustypen i delområde B giver større grunde. Det er vurderet, at området er veldisponeret, og at grundstørrelsen er tilstrækkelig. Projektet kommer meget tæt på den maksimale bebyggelsesprocent på 40.

Der udlægges minimum 50 % af boligarealet til opholdsarealer. Opholdsarealet fordeles på fælles og privat opholdsareal.

Terrænet falder mod vest, og der ønskes en terrænhævning af et område mod naboskel på 1,2 m, hvor der normalt kun tillades en terrænændring på +/- 0,5 m. Formålet med terrænreguleringen er at sikre mulighed for naturligt fald til kloak i Drachmannsgade. Terrænhævningen og hegnet kan synes højt set fra naboerne i vest. Lokalplanen stiller krav om sikring med støttemur og fast hegn af hensyn til indblik. Byggeriet bliver kun i en etage, hvilket begrænser indblik.

Kommuneplan

Område 01-B-53 er i forslag kommuneplan 2021-33 ændret fra blandet bolig- og erhverv til boligområde. Mod øst ligger et blandet bolig- og erhvervsområde og et egentligt erhvervsområde 1645-01. Lokalplanen er i overensstemmelse med ramme 01-B-53. Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt, før kommuneplanen er vedtaget.

Hensyn til fortsat drift af virksomheder

Planlovens § 15a pålægger kommunerne at tage hensyn til virksomhedernes fortsatte drift. De kommende boliger må ikke påvirkes af støj over grænseværdierne 45/40/35 dB. Ansøger har fået udarbejdet en støjredegørelse, der viser, at hvis det antages at hver enkelt virksomhed i dag overholder Miljøstyrelsens vejledende krav for enkeltvirksomheder, findes der ingen overskridelser ved det planlagte byggeri eller på opholdsarealerne. Støjrapporten med et kort resume er i bilag.

I følge planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder til boliger, hvis boligerne kan sikres mod gener. Fagforvaltningen har vurderet, at de nærliggende virksomheder ikke giver anledning til gener i form af lugt, støv eller anden luftforurening.

Der har været en kontakt til produktionsvirksomhederne samt et autoværksted og en tømrervirksomhed i nærområdet for at sikre, at de var orienteret om de kommende naboer, støjredegørelsen og kommunens vurdering om lugt, støv eller anden luftforurening. Cubic A/S har svaret, at de ikke har indvendinger imod projektet. Forudsætningen herfor er, at de hverken nu eller på længere sigt pålægges yderligere eller skærpede krav. Øvrige virksomheder på Skjoldborgsgade har endnu ikke indsendt kommentarer. Alle virksomhederne vil kunne komme med bemærkninger i den offentlige høring.

Godkendelse af lokalplanforslaget er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget, fordi lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan, der vedtages senest i maj 2021. Det foreslås, at lokalplanen offentliggøres i 4 uger, så også borgere uden tilslutning til eBoks kan nå at blive orienteret.

Jordforurening
Grunden er forurenet, men ansøger vil fjerne den forurenede jord, inden boligerne opføres. Region Nordjylland er i gang med en kortlægning.

Lokalplanen kan læses på dette link: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=711

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanen og sender den i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – sendes i 4 ugers høring.

Bilag

Til toppen


5. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, boligområde ved Bakkeskrænten Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 11.december 2019 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise.

Sagen blev sendt i fordebat i henhold til planloven § 23c. Økonomiudvalget behandlede den 12. februar 2020 høringssvar til fordebatten og besluttede at arbejde videre med planlægningen, og at der udarbejdes en miljøvurdering, inden lokalplanen sendes i høring.

Ansøger har valgt at ansøge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 - skovbyggelinie, inden der igangsættes udarbejdelse af miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles tilladelse eller afslag på ansøgning om dispensation fra skovbeskyttelseslovens § 17.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11.december 2019 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise. Sagen blev sendt i fordebat i henhold til planloven § 23c.

Økonomiudvalget behandlede den 12. februar 2020 høringssvar til fordebatten, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med planlægningen, og at der skal udarbejdes en miljøvurdering, inden lokalplanen sendes i høring. Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen ønskede på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2020, at der blev meddelt afslag under henvisning til tæthed til vandboring og skovbyggelinien. Der blev henvist til allerede udlagte og planlagte ledige arealer i Thise.

Forvaltningen indledte dialog med bygherre om den videre planlægning. Det blev aftalt, at bygherre skulle afklare, om de ønskede at søge om dispensation fra skovbyggelinien eller at igangsætte udarbejdelse af miljøvurdering, undersøgelser og lokalplan.

Bygherre har indsendt materiale til at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinien) med henblik på at få afklaret, om der kan opnås dispensation, før der igangsættes udarbejdelse af miljøvurdering. Dispensationsansøgning og naturvurdering fra Habitatvision er vedlagt.

Da fagforvaltningen i forbindelse fordebatten vurderede, at det ville blive vanskeligt at give en dispensation for skovbyggelinien og har meddelt dette til ansøger jf. notat af 14. januar 2020, er det valgt at få en ekstern konsulent fra Rambøll til at behandle ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 - skovbyggelinien for at sikre en uvildig second opinion. Det er konsulentens vurdering, at der skal gives afslag på ansøgningen.

Vurdering af skovens størrelse

I ansøgningsmaterialet påpeger ansøgers konsulent HabitatVision, at er er tvivlsomt, om det reelle samlede skovareal overstiger 20 ha, hvilket er minimum for at en privatejet skov kan trække en skovbyggelinje. Konsulent fra Rambøllhar foretaget en vurdering af sammenhængende skov efter de gældende retningslinjer, baseret på offentligt tilgængelige GIS oplysninger og med en maksimal afstand på 25 m, hvilket svarer til den 12,5 m bufferzone, der fremgår af udkast til afgørelsen. Det er vurderingen, at det samlede skovområde (48,7 ha) langt overstiger de 20 ha - også selv om tidligere områder med juletræ/pyntegrønt (3,6 ha) udtages jf. ansøgers ønsker. Forvaltningen har derfor ikke foretaget yderligere undersøgelser af de enkelte delområder. Det bemærkes i den forbindelse, at de offentlige skove vest for projektområdet i sig selv vil trække en skovbyggelinje for projektet.

Vurdering af skovens naturmæssige værdi

Ansøger påpeger, at det er HabitatVisions vurdering, at ingen miljø- og naturmæssige hensyn taler imod at give en dispensation. Forvaltningen er enig i, at byggeriet ikke vil påvirke den naturmæssige værdi af skovbrynet nord for projektområdet væsentligt og vurdere at det samme vil være gældende for skovbrynet omkring den offentlige skov vest for projektområdet.

Vurdering af skoven som landskabselement

Hovedformålet med en skovbyggelinje er imidlertid at sikre skovens værdi som landskabselement, hvor skovens kvalitet i forhold til levested for plante- og dyreliv er sekundært. Da byggeriet dækker det meste af indsigten til skovbrynet, påvirkes landskabet væsentligt. Dette særligt fra vej/sti mellem Bakkeskrænten og Digtersien. I den forbindelse gøres endvidere opmærksom på, at der forløber en række rekreative stier forbi projektområdet, hvorfra den fremtidige bebyggelse vil have en negativ påvirkning på oplevelsen af landskabet og skoven som landskabselement. Herudover er området udpeget som særligt værdifuldt landskab i en landskabsanalyse udført i forbindelse med den kommende kommuneplan, hvor det er angivet, at en fortsættelse af den igangværende udsigtsbebyggelse af selve bakkeskrænten vil være et brud på landsbyens egenart.

Tidligere reduktion af/dispensation fra skovbyggelinjer

I notat fra ansøgningsmaterialet fremhæver HabitatVision, at der allerede i dag forekommer bebyggelse inden for skovbyggelinien. Fagforvaltningen har udarbejdet et notat vedr. reduktion af og dispensation fra skovbyggelinien i forbindelse udvalgte lokalplaner, som er vedlagt. Heraf fremgår, at der i forhold til den nuværende praksis næppe vil være givet tilladelse til reduktion af skovbyggelinien i flere af de konkrete sager. Endvidere betyder tidligere reduktion af skovbyggelinien, at der fremadrettet skal udføres en mere restriktiv administration af skovbyggelinien i området.

Andre hensyn

Vurderingen af, at projektet har en væsentlig negativ indflydelse af skoven som landskabselement, skal sammenholdes med andre samfundsmæssige hensyn.

I ansøgningsmaterialet fremhæver ansøger Thise og det naturskønne område omkring kirken og Thise bakker som exceptionel. Herudover peger ansøger på, de eksisterende gode muligheder for børnepasning, skolegang og indkøb lokalt, der - sammen med en attraktiv boligmasse - er nødvendige forudsætninger for at kunne tiltrække eller fastholde f.eks. børnefamilier.

Der henvises til kommunens prognose, som forudser et fald i befolkningen og argumenteres for, at for yderområder som Thise, vil en attraktiv boligmasse - i højere grad end den eksisterende boligmasse i Manna-Thise - kunne tiltrække tilflyttere. Det er således projektansøgers vurdering, at projektet vil kunne medvirke til at påvirke befolkningstilvæksten i positiv retning.

Det er fagforvaltningens vurdering, at en eventuel klage over en dispensation fra naturbeskyttelsesloven i dette konkrete tilfælde med vil medføre, at sagen omgøres af klagenævnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal meddeles tilladelse eller afslag på ansøgning om dispensation fra skovbeskyttelseslovens § 17.

Personale

Ingen.

Beslutning

Johannes Trudslev, Hildo Rasmussen, Simon Aagaard, Dennis Kvesel, Carsten Ullmann og Peter Stecher ønsker, at der gives dispensation fra skovbyggelinjen, hvilket vil give mulighed for opførelse af attraktive boliger i en af de mindre byer i kommunen, hvor der ønskes udvikling. Boligerne opføres, hvor der p.t. dyrkes marker. Der er en positiv opbakning til projektet i byen.

Poul Erik Andreasen stemmer imod, da det er praksis, at Naturklagenævnet giver afslag i lignende sager.

Bilag

Til toppen


6. Mimersvej 3 - fældning af træer i strid med lokalplan 1511-03


Resume

Sagsforløb: TM

Kommunen har efter klage fra ejer af Mimersvej 1, Brønderslev, konstateret, at der er fældet 4 træer i plantebælte på Mimersvej 3. Træer og beplantning skal bevares i følge lokalplan 1511-03.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ske genplantning, og om der skal gives dispensation fra lokalplanen til plantning imellem træerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har efter klage fra Mimersvej 1, Brønderslev, konstateret, at der er fældet 4 træer i plantebælte på Mimersvej 3. Klagen er indtelefoneret til Borgmesteren den 8. marts 2021.Træer og beplantning skal bevares i følge lokalplan 1511-03 § 9.2. Plantebæltet ligger ud til en sti.

Ejere af Mimersvej 3 oplyser, at de resterende træer står i en række med jævn fordeling, og at de 4 træer var plantet helt tæt ved stammerne til de større træer. Fældningen er sket af hensyn til væksten af de store træer i rækken.

Ejere af Mimersvej 3 har fået et mundtligt/mail standsningspåbud den 10. marts 2021 og et skriftligt standsningspåbud den 17. marts 2021.

Ejere af Mimersvej 3 ønsker at plante Rhododendron imellem træerne i plantebæltet.

Fagforvaltningen vurderer, at fældningen ikke har ødelagt det overordnede præg af beplantningen som en trærække. Der kan evt. plantes træer i åbninger i trærækken på Mimersvej. Se foto 4. Ejer af Mimersvej 3 oplyser, at der skal være 5 meters afstand for at træerne kan vokse.

I en sag om fældning af træer på Mimersvej 1 i samme lokalplan, har Teknik- og Miljøudvalget i oktober 2020 meddelt påbud om genplantning af fældede træer i plantebælte langs Odinsvej. Her tillades beplantning under træerne med buske.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter,

 • om der skal ske genplantning af 4 træer, og
 • om der skal gives dispensation fra lokalplan § 9.2 til at plante Rhododendron imellem træerne, hvor det er ejernes ansvar at sikre, at træernes vækst ikke påvirkes.
Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives dispensation fra lokalplanens § 9,2 til at plante Rhododendron mellem træerne, hvor det er ejernes ansvar at sikre, at træernes vækst ikke påvirkes.

Der stilles ikke krav om genplantning af de 4 træer.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om status og prioritering af lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner.

Fagforvaltningen oplever en stor efterspørgsel på igangsætning af nye lokalplaner, dels for private bygherrer og dels for kommunale projekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til prioritering af igangsætning af nye lokalplaner.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner. Af bilag fremgår en kort beskrivelse af indhold og status for de enkelte lokalplaner.

Fagforvaltningen oplever generelt en stor efterspørgsel for udarbejdelse af lokalplaner, dels for nye boligområder, dels erhvervsområder og dels arealer, der ønskes udlagt til VE-anlæg, herunder solenergianlæg. Forvaltningen arbejder for nuværende med flere ressourcetunge planer, der medfører udarbejdelse af Miljøvurdering og Miljøkonsekvensrapport. Fagforvaltningen står i en situation, hvor igangsætning af nye lokalplaner bør ske efter prioritering.

Igangværende lokalplaner

Forvaltningen har for nuværende 18 lokalplaner i gang, herunder:

 1. Solcelleanlæg ved Tagmarksvej, Brønderslev
 2. Solcelleanlæg ved Nibstrupvej, Brønderslev
 3. Solcelleanlæg ved Kjellingbrovej, Hjallerup Enge
 4. Solcelleanlæg ved Hjallerup Engvej, Hjallerup Enge
 5. Solcelleanlæg ved Skagbrovej, Hjallerup Enge
 6. Solcelleanlæg ved Gingsholmvej, Hjallerup Enge
 7. Tæt-lave boliger i Thise
 8. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (syd), Hjallerup
 9. Socialpædagogisk bofællesskab ved Elmevej, Ø. Brønderslev
 10. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (nord), Hjallerup
 11. Solcelleanlæg ved Pulsen, Voergaard
 12. Engene, Brønderslev
 13. Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund (Amalieparken)
 14. Boliger ved Drachmannsgade, Brønderslev
 15. Banegårdspladsen, Brønderslev
 16. Køkkenbutik ved Ålborgvej/Bredgade, Brønderslev
 17. Revidering af lokalplan for Erhverv Syd, Brønderslev
 18. Aflysning af lokalplan 03-26 Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa

Endvidere arbejder forvaltningen med projektet for vindmøller ved Bolle Enge, der er sendt i foroffentlighed frem til den 23. april 2021.

Fagforvaltningen forventer, at arbejdet med lokalplan nr. 8 og 13 afsluttes indenfor en periode på tre måneder, hvilket medfører frigjorte ressourcer til igangsætning af nye lokalplaner.

Ansøgte lokalplaner

Foruden ovenstående behandler forvaltningen følgende 9 lokalplaner på et indledende niveau bl.a. med drøftelse af projekterne med projektansøgere:

 1. Solenergianlæg ved Nejst/Brønderslev Syd
 2. Solcelleanlæg ved Gl. Tveden, Agersted
 3. Boligområde ved Kornumgårdsvej, Brønderslev
 4. Boliger ved Ø. Ringgade/Nørregade, Dronninglund
 5. Solenergianlæg ved Kjølskegård, Hallund
 6. Genovervejelser for principper i Ådalen, Brønderslev
 7. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 8. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 9. Boligområde ved Hjallerup

Kommunale fokusområder med henblik på planlægning

Følgende er områder/arealer Brønderslev Kommune har et fremtidigt fokus på:

 1. Boligområde, Kærbyvej, Dronninglund
 2. Boligområde, Stadiongrunden, Brønderslev
 3. Boligområde ved Søndergade 23-25, Brønderslev

Vedtagne lokalplaner i 2021

Følgende lokalplaner er foreløbigt vedtaget i 2021:

 1. Boligområde ved Fredensgade, Dronninglund

Andre igangværende projekter

Foruden arbejdet med lokalplaner og den løbende administration og myndighedsbehandling, pågår der i forvaltningen et arbejde med en række større udviklingsprojekter, herunder:

 1. Kommuneplan 2021
 2. Banegårdspladsen i Brønderslev
 3. Hjallerup Midtby
 4. Fokusbyerne
 5. Forarbejde for udviklingsplan i Østergade
 6. Ny Hedelund

Fremtidig prioritering af lokalplaner

Som det fremgår at ovenstående, oplever fagforvaltningen en stor efterspørgsel på igangsætning af nye lokalplaner, dels fra private bygherrer og dels fra kommunale projekter. Fagforvaltningen vurderer, at såfremt lokalplan nr. 8 og 13, jf. afsnit om igangværende lokalplaner, afsluttes indenfor en periode på tre måneder, kan der igangsættes maksimalt tre nye lokalplaner indenfor samme periode. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at følgende lokalplaner prioriteres i den nævnte rækkefølge:

 1. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 2. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 3. Boligområde i Hjallerup

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager orienteringen til efterretning og
 • træffer beslutning om at prioritere at igangsætte følgende lokalplaner indenfor de næste tre måneder:
 1. Boliger ved Hybenvej, Serritslev
 2. Energioptagere ved Jerslev Kraftvarmeværk, Jerslev
 3. Boligområde i Hjallerup
Personale

Der er pt. ikke ressourcer til at igangsætte yderligere lokalplaner end foreslået.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at bremse for udviklingen. Opgaven skal løses. Det indstilles, at der ansættes en planlægger mere, og der kan suppleres med køb af ekstern bistand til opgaveløsningen for et beløb på minimum 500.000 kr.

Udvalget ønsker eksempelvis, at der laves lokalplan for Kærbyvej, Dronninglund, da der i denne by kun er 2 ledige kommunale grunde tilbage – og disse er reserveret.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


8. Fremtidige indsatser vedrørende områdefornyelse


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 8. februar 2021 orienteret om status for udviklingsarbejdet vedrørende fokusbyer. Forvaltningen arbejder aktivt, i samarbejde med lokale styregrupper, med at igangsætte udviklingsinitiativer i byerne Flauenskjold og Asaa. Klokkerholm er ligeledes udpeget som Fokusby, men med fokus på forskønnelse i forbindelse med kloaksepareringsarbejdet.

Folketinget har siden 2019 afsat midler til styrkelse af udviklingen i landsbyerne og det åbne land gennem landsbypuljen. Forvaltningen er oplyst af Bolig- & Planstyrelsen, at der i 2021 er forhøjet statslig refusion på op til 80 % for områdefornyelsesprojekter. Da fokusbyarbejdet i Flauenskjold og Asaa deler de samme formål og strategier som områdefornyelse, foreslår forvaltningen at omlægge fokusbyarbejdet til områdefornyelse og derved opnå en statslig medfinansiering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udviklingsarbejdet i Flauenskjold og Asaa skal omlægges til områdefornyelse, for derved at opnå støtte til realisering af projekter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 en strategi for udvikling af kommunens mindre byer med udpegning af fokusbyer, hvor der kunne igangsættes udviklingsinitiativer. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde og samskabelse mellem fagforvaltningen og de lokale borgere.

Der arbejdes i øjeblikket i Flauenskjold, Asaa, men i begrænset omfang, grundet Covid-19 restriktionerne. I Klokkerholm er anlægsarbejdet for Borgergade dog allerede igangsat og kører uforandret.

I forbindelse med fokusbyprocessen er der, gennem kommunens Landdistriktspulje, afsat op til 500.000 kr. til realisering af projekter. I både Flauenskjold og Asaa er det besluttet, at anvende midlerne som delfinansiering ved fondsansøgninger og lignende. Formålet er, at få midlerne til at ”vokse” til mere.

I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på Bolig- & Planstyrelsens forhøjede refusionssatser for områdefornyelse i 2021. Her kan en områdefornyelse opnå refusion på op til 80 % af udgifterne. Det betyder, at den kommunale medfinansiering kun udgør 20 %.

Forvaltningen vurderer, at midler til projekter i fokusbyerne kan forhøjes ved at omlægge de allerede afsatte midler til områdefornyelse. Forvaltningen ser følgende perspektiver i de to fokusbyer.

I helhedsplanen for Flauenskjold er én af strategierne ”En flottere by”. Der er inden for strategien defineret flere projekter, hvor der arbejdes med byforskønnelse. Et konkret projekt omhandler forskønnelse og omdannelse af bymidten ved Købmanden, som i dag fremstår nedslidt og mangler mødesteder. Ved at udarbejde et områdefornyelsesprogram for dette, vurderer Forvaltningen, at der kan opnås tilstrækkelig medfinansiering til realisering af projektet.

I Asaa arbejdes der ligeledes med igangværende forskønnelse af bymidten samt udvikling på havnen. Bl.a. etablering af et nyt bytorv kaldet stjernepladsen. Derudover er der en række tomme bygninger til salg i bymidten, hvor der arbejdes med ideer om nedrivning og etablering af byrum i stedet. Den allerede besluttede igangsætning af helhedsplan i efteråret 2021, vil kunne sammenkobles med udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram, da disse vil omhandle de samme indsatser. Områdefornyelsesmidler vil ligeledes kunne anvendes på havnen.

I Klokkerholm er anlægsarbejdet allerede igangsat og vil derfor ikke kunne omlægges til områdefornyelse.

Det bemærkes dog, at den maksimale statslige ramme for Brønderslev Kommune er ca. 3 mio. kr. For at udnytte den fulde statslige refusion skal Brønderslev Kommune som minimum bidrage med 0,6 mio. kr.

Områdefornyelse

Områdefornyelse er en planlægnings- og anlægsproces, hvor man forsøger at opgradere byrum, skabe samlingssteder og forskønne byen gennem en bred indsats, hvori der også kan indgå sociale og kulturelle tiltag. Den offentlige støtte gives typisk til at gennemføre en demokratisk proces med byens borgere, samt til anlægsinvesteringer som f.eks. parker, forsamlingssteder, legepladser og byrum for hele byen.

De centrale elementer i en områdefornyelse er:

 • At forbedre byrum – pladser, parker, veje, og stier.
 • At inddrage lokale aktører og borgere.
 • At koordinere fysiske og sociale indsatser.
 • At forbedre boliger og friarealer.
 • At styrke private investeringer i området.

For at kommunen kan få 80 % i refusion, skal der være meddelt tilsagn senest den 31. december 2021.

Ved områdefornyelse skal der udarbejdes et program. Byfornyelsesloven indeholder specifikke krav til borgerinddragelse, lokal forankring og budget mv. i programmet. Denne proces tager normalt 8-10 måneder fra igangsætning til Byrådets vedtagelse af det endelige program.

Dog bemærkes det, at fokusbyarbejdet i henholdsvis Flauenskjold og Asaa har medført klare visioner og indsatser for byernes fremtidige udvikling. Derved kan en proces i disse to byer kunne reduceres. Forvaltningen vurderer, at det vil stemme overens med fokusbyinitiativet, der omhandler en måde at få de afsatte fokusbymidler, for hver fokusby, til at "vokse" gennem delfinansiering.

Fagforvaltningen vurderer, at de to byer er så langt i processen, at dette vil kunne forkorte en programfase til ca. 6-8 måneder. Der skal, til udarbejdelse af programmet, afsættes midler til rådgiverbistand. Midlerne er refusionsberettiget og kan indeholdes i den samlede økonomi for hver by.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter,

 • at omlægge det eksisterende udviklingsarbejde i Flauenskjold og Asaa til områdefornyelse og
 • at igangsætte udarbejdelse af områdefornyelsesprogram.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse i 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 og 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. for hvert af budgetårene til bygningsfornyelse.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 og 2021, for hvert budgetår, afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til bygningsfornyelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til Bygningsfornyelse. Herudover forventes der overført 0,5 mio. kr. fra budget 2020, der endnu ikke er frigivet. Anlægspuljen til Bygningsfornyelse er herefter på 1 mio. kr. i 2021.

Beslutning

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til Bygningsfornyelse. Herudover forventes der overført 0,5 mio. kr. fra budget 2020, der endnu ikke er frigivet. Anlægspuljen til Bygningsfornyelse er herefter på 1 mio. kr. i 2021.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


10. Handlingsplan for buslæskærme


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Der er udarbejdet en handlingsplan for buslæskærme i Brønderslev Kommune, hvor der er foretaget en kortlægning af buslæskærmene, deres ejerforhold, tilstand, busrute m.m. Handlingsplanen viser, at 6 buslæskærme trænger til renovering, hvilket vil beløbe sig op til 84.500 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om handlingsplanen kan godkendes og der kan bevilliges op til 84.500 kr. til renovering.

Sagsfremstilling

For at skabe den bedste service og komfort for de af kommunens borgere, der benytter den kollektive trafik, er der opstillet en række buslæskærme rundt om i kommunen. Disse buslæskærme ønskes placeret, så de er til gavn for flest mulige borgere og samtidig være i en stand, der indbyder til brug.

Der er derfor blevet udarbejdet en kortlægning af buslæskærmene, deres ejerforhold, tilstand, busrute m.m. Med afset i kortlægningen er der udarbejdet en handleplan for drift og vedligehold af de offentlige buslæskærme.

Kortlægningen er foretaget ud fra eksisterende viden om placering og brugen af COWIs Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) 2020. Der vil derfor være enkelte buslæskærme, som mangler i registreringen, men forvaltningen registrerer alle buslæskærme, de kommer forbi. Derved vil eventuelle manglende buslæskærme blive registreret over tid.

Registreringerne er fortaget i GIS applikationen Kortinfo med følgende informationer: Buslæskærm nummer, Producent, Type, Ejer, Placering, Reklameskærm, Busrute, Stoppested/Byzone, Opsætningsår, Tilstand, Bænk, Skraldespand og Lys.

Vurdering af ejerforhold er foretaget ud fra eksisterende viden, samt typen af buslæskærme. Det vurderes, at hvis der er flere buslæskærme af samme type, vil ejeren også være den samme, typisk Brønderslev Kommune.

Informationen Stoppested/Byzone vil i analysen give mulighed for at difference mellem byzone og landzone.

Busrute beskriver, hvilke busruter der stopper/kører forbi buslæskærmen. Da flere buslæskærme har stået i mange år og busruter løbende bliver opdateret, kan nogle buslæskærme være placeret steder, hvor de ikke er hensigtsmæssige.

Tilstanden er vigtig for at kunne lave en god handlingsplan. Tilstanden vurderes på en skala 1-5, men kun på de buslæskærme, der er ejet af Brønderslev Kommune.

Kode

Tilstand

Handlinger

1

Nye / Meget gode

Det er ikke nødvendigt med handlinger for buslæskure med denne tilstand

2

Gode

Tilstanden på buslæskuret er fin, men der kan overvejes en opfriskning.

3

Middel

Tilstanden på buslæskuret er okay, men der er behov for mindre reparationer

4

Dårlige

Tilstanden på buslæskuret er dårlig og der er behov for større reparationer

5

Meget dårlige

Bør udskiftes

Tilstandsvurderingen er foretaget ud fra billederne fra COWIs Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) 2020, Google Street view og billeder af de enkelte buslæskærme.

Resultatet af kortlægningen viser, at der i Brønderslev Kommune er 104 buslæskærme, hvor de 82 er ejet af kommunen. De 82 buslæskærme er fordelt med 34 i landzone (uden for tættere bebyggelse område) og 48 i byzone (inden for tættere bebygget område).

Kortlægningen viser samtidig, at langt de fleste buslæskærme er placeret, hvor der i dag kører en eller flere busruter forbi. Der er kun 6 buslæskærme, hvor en busrute ikke kører.

Tilstanden af Brønderslev Kommunes 82 buslæskærme er generelt meget fin, og ca. 85 % af buslæskærmene er placeret i kategorierne Meget god, God og Middel, som ikke har behov for meget vedligehold på nuværende tidspunkt. Dog viser kortlægningen, at en del buslæskærme er i en stand, hvor der bør handles i år.

Handlinger i 2021

Handleplanen lægger op til at der i 2021 foretages reparationer af de buslæskærme, der er i dårligst forfatning. Desuden laves der et fysisk eftersyn af alle kommuneejede buslæskærme, der skal danne grundlag for udarbejdelse af en handleplan for perioden efter 2021.

Inden for tættere bebygget område er der i dag 3 buslæskærme, som har en tilstand 4. De er lokaliseret ved henholdsvis Thise Skole og 2 ved Dronninglund Skole. Prisen for disse reparationer af de 3 buslæskærme vil være op til 9.500 kr.

Uden for tættere bebygget område har Brønderslev Kommune 3 buslæskærme i en stand, hvor de bør udskiftes og ikke indbyder til brug. Det anbefales, at de 3 busslæskærme erstattes af 3 af de 6 buslæskærme, som i dag ingen busrute har. De øvrige 3 buslæskærme uden rute vil i step 1 blive stående på deres nuværende placering. En flytning til deponi på materielgården vil samlet set koste mere end flytning til ny placering. Derfor vil ny placering blive medtaget i udarbejdelsen af den langsigtet handlingsplan (Step 2).

Afhængig af hvor meget buslæskærmene skal skilles ad ved flytning kan prisen for nedrivning og flytning beløbe sig op til 25.000 kr. pr. buslæskærm. Samlet for nedrivning og flytning vil være op til 75.000 kr.

Samlet beløb for renovering af buslæskærmene i 2021 vil derfor være op til 84.500 kr.

Handlinger efter 2021

På baggrund af de data der fremkommer efter sommerens eftersyn, vil der blive udarbejdet en langsigtet handlingsplan, der skal sikre en fremtidig god stand af Brønderslev Kommunes buslæskærme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at handlingsplanen godkendes og der bevilliges op til 84.500 kr. til renovering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på driftsbudgettet til venteskure mv. er afsat 72.000 kr. i 2021.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 4:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at handleplanen godkendes og de 84.500 kr. bevilliges.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Prioritering af cykelstier ifm. ansøgning til cykelstipuljen 2021


Resume

Sagsforløb: FSR / TM

Transport- og Boligministeriet har meddelt, at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne. Dertil kommer et kryds-ombygningsprojekt i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af cykelstiprojekterne kan godkendes, og om udvalget vil tilkendegive en bevilling på 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet udpeger.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sag om prioritering af cykelstiprojekter på møde den 8. februar 2021 og ønskede sagen genoptaget, når vejdirektoratet har udmeldt de endelige ansøgningskriterier.

Vejdirektoratet har den 11. februar 2021 givet information omkring den nye pulje til medfinansiering af kommunale cykelstier.

I ansøgningsrunden til Cykelstipuljen 2021 vil udmøntningen ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

 • Ny infrastruktur
 • At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister, som f.eks. kryds-ombygninger
 • At flest mulige får gavn af projektet
 • At projektet bidrager til bedre sammenhæng
 • At projektet koordineres med relevante aktører

Tilskudsandelen er normalt 50 %, men det er muligt at opnå 100 % til viden- og innovationsprojekter.

Vejdirektoratet har informeret om, at de forventer at ansøgningsfristen bliver den 17. maj 2021.

Gives der tilsagn om tilskud, så skal dette accepteres senest et år efter, at kommunen har modtaget tilsagnet og færdiggørelse af projektet bør ske senest fem år efter igangsættelsen.

Den seneste cykelpulje, som gav kommunal medfinansiering, var tilbage i 2014, hvor der blev givet tilsagn om tilskud til cykelstiprojekterne på Sterupvej (fra Sterup til Jerslevvej) og Nørregade (Brønderslev by). I begge tilfælde endte anlægssummen med at blive mere end den skønnede overslagspris, henholdsvis 10 % og 40 % over den skønnede anlægspris.

Cykelstiprojekter, der får tilsagn om tilskud, får et tilskud på 50 % af projektets budget, svarende til den ansøgte tilskudsandel. Uforudsete omkostninger, som går udover projektets budget, skal udvalget selv afholde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at der bliver pålagt en sikkerhedsfaktor på 30 % på skønnet anlægspris, således der tages højde for at anlægsprisen er skønsmæssigt beregnet.

Prisen for de 6 cykelstiprojekter med en sikkerhedsfaktor på 30 % udgør:

 • Hallundvej, Brønderslev: 6,72 mio. kr.
 • Tolstrupvej, Brønderslev: 5,90 mio. kr.
 • Hellumvej, Hjallerup: 4,86 mio. kr.
 • Nørre Allé, Hjallerup: 0,61 mio. kr.
 • Østermarken, Hjallerup: 0,23 mio. kr.
 • Søndervangsvej, Dronninglund: 0,78 mio. kr.

Ud over de 6 cykelstiprojekter fra cykelplanen, så åbner puljen også mulighed for at søge tilskud til kryds-ombygninger.

I Hjallerup midtbyprojekt påtænkes vigepligten ændret i krydset Vestergade-Søndergade-Gl. Markedsvej. Herved forbedres sikkerheden for både cyklister og fodgængere. Overslagspris ca. 0,5 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender prioriteringen af de 6 cykelstiprojekter fra cykelstiplanen til ansøgning om medfinansiering i cykelstipuljen. Samtidigt ønskes drøftet, om kryds-ombygningen i Hjallerup midtbyprojekt ønskes medtaget
 • tilkendegiver at vil bevilge 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet vil give medfinansiering til.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 1:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at de 6 cykelstiprojekter og krydsombygningen i Hjallerup midtby godkendes til ansøgning om medfinansiering og tilkendegiver at bevilge 50 % af anlægsudgifterne.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Bilag

Til toppen


12. Ønske om skiltning med forbud mod tung trafik på Fasanvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående en kraftig stigning af tung trafik på Fasanvej i Brønderslev. Borgeren foreslår, at der opsættes en forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt i begge ender af Fasanvej

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående en kraftig stigning af den tunge trafik på Fasanvej i Brønderslev og ønsker, at der opsætte forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt i begge ender af Fasanvej. Borgeren oplyser, at Fasanvej bruges som korridor til den øvrige del af byen af lastbiler fra eksempelvis Danske Fragtmænd og at farten samtidig er i overkanten. Samtidig oplyser borgeren, at Fasanvej benyttes af mange skolebørn til Søndergades Skole.

Fasanvej i Brønderslev er beliggende i byzone. Den tilladte hastighed er 50 km/t med en 30 km/t zone midt på i forbindelse med fodgængerfelt. Fasanvej har en vejbredde på 8 meter.

Fasanvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen.

En lokalvej i byen er defineret som:

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

En trafikmåling, som er taget ud for Fasanvej 80 i marts 2021, viste en årsdøgntrafik på 362 køretøjer, hvoraf 15 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 39 km/t og en 85 % percentil på 48,7 km/t. 89 % kører under 50 km/t. 10 % kører mellem 50-60 km/t, 1 % kører over 60 km/t.

Der er i øjeblikket et større byggeri i gang på Fasanvej 56, hvilken i en kortere periode vil genere en større mængde tung trafik.

I perioden 2011-2021 er der ikke politiregistrerede ulykker på Fasanvej.

Erfaring fra Nordbyen i Brønderslev er, at skiltning mod tung trafik ikke har den ønskede effekt og politiet har ikke mulighed for at oprettelse et sådan forbud.

Opsætning af skilte i begge ender af Fasanvej vil beløbe sig til 10.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen, ulykkesantallet og erfaring fra Nordbyen i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


13. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mylundvej, Kirkholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Mylundvej i Kirkholt. Borgeren ønsker, at der etableres chikaner på vejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen på Mylundvej i Kirkholt skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Mylundvej i Kirkholt. Borgeren mener, at bilerne kører uden hensyntagen til hastighedsbegrænsningen, folk der færdes ved vejen og ind/ud kørsel fra beboelse. Borgeren ønsker, at der etableres chikaner på vejen. Borgeren oplyser, at han ved at parkere sin bil foran huset kan skænke farten. Samtidig oplyser borgeren, at der er sket uheld udenfor hans hus og hans hegn er blevet påkørt.

Mylundvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land.

En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevne (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

I perioden fra 2011-2021 er der politiregistret 2 uheld. Det ene var i 2016, hvor en bilist overså sin vigepligt fra indkørsel og blev ramt af anden bilist. Det andet uheld i 2020 skyldes høj hastighed, hvor en bilist påkørte en foran kørende bil og efterfølgende påkørte et hegn. I begge uheld skete der kun materiel skade.

I december 2011 blev den tilladte hastighed igennem Kirkholt ændret fra 70 km/t til 60 km/t. Teknik-og Miljøudvalget besluttede den 12. december 2017, at den skiltede hastighed igennem Kirkholt nedsættes til 50 km/t. Derudover etableres en helle i spærrefladen ved Mustedvej, og kørebanebredden igennem Kirkholt indsnævres.

I nedenstående tabel er trafiktællingerne målt ved Mylundvej 24/26 i perioden 2011-2021 listet:

ÅDT

85 % (km/t)

< 50 km/t (%)

50-60 km/t (%)

60-70 km/t (%)

70-80 km/t (%)

> 80 km/t (%)

Nov. 2011 (70 km/t)

2727

79

Sep. 2013 (60 km/t)

2877

77

31 (< 60 km/t)

41,5

19,5

8

Juni 2015

2847

70

50,5 (< 60 km/t)

35,5

10,5

3,5

Nov. 2015 (din fart)

2954

67

63 (< 60 km/t)

28

7

2,5

Dec. 2015

2887

71

46 (< 60 km/t)

38

12

4,5

Okt. 2017

3022

69

50 (< 60 km/t)

38,5

9

3

Apr. 2019 (50 km/t)

3228

61

35

47

13,5

4,5 (> 70 km/t)

Mar. 2021(50 km/t)

3140

61,4

38

44

14

3

1

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


14. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Godthåbsvej, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En Borger har henvendt sig angående høj hastighed på Godthåbsvej i Hjallerup. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger på Godthåbsvej i Hjallerup.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Godthåbsvej i Hjallerup på strækningen fra byskiltet til Vestergade. Borgeren er bekymret for den høje hastighed, da der i området, Godthåbsvej, Jakobsgade og Poulsgade bor mange børnefamilier og er 2 dagplejere. Borgeren foreslår, at der opsættes vejbump.

Godthåbsvej i Hjallerup på strækningen fra byskiltet til Vestergade er beliggende i både byzone og landzone og den tilladte hastighed er 50 km/t. Godthåbsvej har forskellig tværprofil på strækningen. Vejbredden varierer fra ca. 4 meter til ca. 6 meter.

Godthåbsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej, hvor en del er placeret i byen og en del på landet.

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlige. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold, som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogen steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg.

Der er foretaget en trafikmåling på Godthåbsvej lidt nordøst for Godthåbsvej 8, som viser en årsdøgntrafik på 155 køretøjer, hvoraf 18 % er tungtrafik. 80 % kørte under 50 km/t, 16 % kørte mellem 50-60 km/t og 4 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85% fraktil på 52,1 km/t.

I perioden 2011-2021 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen og antal af politiregistreret uheld.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


15. Ønske om hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by til motorvejsbro


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Storskovvej i Flauenskjold. Borgeren ønsker, at der opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by frem til motorvejsbroen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by frem til motorvejsbroen.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Storskovvej i Flauenskjold. Borgeren oplever, at der bliver kørt meget stærkt på strækningen og foreslår derfor, at der opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra byskiltet og frem til den eksisterende strækning med 60 km/t hen over motorvejen.

Storskovvej i Flauenskjold er placeret i landzone, og den tilladte hastighed er 80 km/t. Storskovvej har en vejbredde på 5,5 meter med en 1,75 meter bred enkeltrettet cykelsti i begge sider.

Storskovvej er i kommunens klassificering defineret som en gennemfartsvej i åben land.

Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen. Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).

Hen over motorvejsbroen er der lavet en strækning med 60 km/t, hvilket var et krav fra politiet i forbindelse med udarbejdelsen af cykelbane hen over broen.

Der er foretaget en trafikmåling på Storskovvej ud for nummer 89, som viser en årsdøgntrafik på 913 køretøjer, hvoraf 13 % er tungtrafik. 86 % kørte under 80 km/t, 11 % kørte mellem 80-90 km/t og 3 % kørte over 90 km/t. Trafikmålingen viste en 85% fraktil på 79,5 km/t.

I perioden 2011-2021 er der ingen politiregistrerede ulykker på Storskovvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen, vejens klassificering og udformning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


16. Klage over chikaner på Snørholtvej i Melholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 20.000 kr. til ændret skiltning, afmærkning og fjernelse af én chikane.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt. Borgeren er utilfreds med chikanerne, da der ifølge borgeren har været flere sammenstød mellem motorkøretøjer og chikanerne.

Chikanerne er skiltet med en prioriteret kørselsretning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at den vestlige chikane bidrager til bedre oversigtsforhold i krydset for udkørende fra den sydlige Gl. Landevej.

I perioden 2010 - 2020 er der politiregistreret 1 ulykke på Snørholtvej. Ulykken er sket i 2020, hvor bilisten drejede udenom chikanen og derefter fortsatte ind i en bygning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidlerne til Vej- og Parkområdet til skiltning, afmærkning og fjernelse af den østlige chikane.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 8:

Formandskabet tager kontakt til borgerforeningen.

Efterfølgende genoptages sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 29. marts 2021:

Melholt Borgerforening ønsker, at begge chikaner sløjfes samt opsætning af en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Borgerforeningen supplerer yderligere med, at det generelle indtryk af den kørte hastighed er, at der ikke bliver kørt for stærkt.

Borgerforeningen oplyser, at der er sket flere påkørsler af begge chikaner, men flest ved den østlige.

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 29. marts 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Ønske om lys på cykelsti fra Kristianshåbs Vej til Mosensvej i Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: TM

Borgerforeningen i Flauenskjold ønsker at der etableres stibelysning på strækningen fra Kristianshåbs Vej til Mosensvej samt vejbelysning på den vestlige del af Mosensvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes et beløb til etablering af stibelysning, og om projektet skal finansieres af midler fra anlægskonto på Teknik- og Miljøområdet og fra gadelyskontoen på politikområde 802.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Flauenskjold har i Helhedsplan 2025 udtrykt ønske om stibelysning langs sti ned til Europasøen.

Det er et ønske, at der etableres stibelysning på strækningen fra Kristianshåbs Vej til og med Mosensvej, en strækning på ca. 800 m. Borgerforeningen påpeger, at det er tale om et stykke sti, som mange beboere i Flauenskjold bruger flittigt til gåture. Desuden fungerer stien som skolevej for nogle skolebørn fra landdistrikterne.

I Helhedsplan 2025 for Flauenskjold er der lavet følgende beskrivelse af projektønsket:

"Europasøen blev anlagt i forbindelse med at landevejen blev ført nord-vest om Flauenskjold midt i 1980’erne. I dag er Europasøen et vigtigt rekreativt element i Flauenskjold og et sted, der bliver brugt flittigt at byens borgere til både gåture, arrangementer og ophold.

Området omkring søen er indrettet med stier og grillhytte, og pladsen omkring bliver brugt flittigt i forbindelse med byens arrangementer som eksempelvis den årlige Sankt Hans fest. Søen er beliggende lige udenfor byen, og turen derud bliver derfor også brugt som en af de primære rekreative stier. For at gøre området endnu mere tilgængeligt for byens beboere – hele året rundet, morgen, middag og aften – er det et stort ønske at få etableret stibelysning på strækningen fra byen til Europasøen, langs Kristianshåbs Vej og Mosensvej samt langs stien omkring søen. Belysning på denne strækning vurderes samtidig at være med til at skabe et mere trygt område for både gående og cyklende."

Fagforvaltningen har udarbejdet et anlægsoverslag for et belysningsprojekt i Flauenskjold, der viser en samlet pris på 205.000 kr. ekskl. moms. Der etableres 7 stk. 6 m master langs Mosensvej, og langs eksisterende sti etableres der 11 master med en højde på 3,5 m. Både stien og Mosensvej er beliggende på kommunal jord. Etableringen af stibelysning omkring "Europasøen" har et samlet anlægsoverslag på 188.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen har været i dialog med Borgerforeningen for at afklare om hele projektet ønskes gennemført, og om projektet efter Borgerforeningens vurdering kan finansieres over de fokusbymidler, der er reserveret til udviklingsprojekter i Flauenskjold. Borgerforeningen har hovedfokus på stibelysning på strækningen Kristianhåbsvej - Mosensvej, og stibelysningen rundt om Europasøen kan måske etableres på et senere tidspunkt. Borgerforeningen mener ikke at hele anlægssummen skal finansieres over fokusbymidlerne, da kommunen har en forpligtelse til at sikre trygge skoleveje i byerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der skal bevilges 205.000 kr. til etablering af den ansøgte stibelysning i Flauenskjold. Desuden skal der tages stilling til, om projektet skal finansieres over anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet og fra gadelyskontoen på politikområde 802.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 11:

Undersøges nærmere.

Evt. finansiering via fokusbymidler udgår.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021:

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag, der viser udgifterne til etablering af gadebelysning langs Mosensvej og sti. Desuden er der udarbejdet et kort, der viser lysmasternes forventede placering.

Mosensvej (kommunal vej)

Der skal anlægges 7 nye master med armatur til en samlet pris på 94.500 kr.

Stiforbindelse mellem Kristianshåbs Vej og Mosensvej

Der skal anlægges 11 nye master med armaturer til en samlet pris på 110.500 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der skal bevilges 205.000 kr. til etablering af den ansøgte stibelysning i Flauenskjold. Fagforvaltningen forslår følgende finansiering: Ny belysning langs Mosensvej (94.500 kr.) finansieres over gadelyskontoen, og stibelysningen (110.500 kr.) finansieres over anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet.

Beslutning

Godkendt, at der bevilges 7 nye master med armatur til en samlet pris på 94.500 kr. på Mosensvej og 11 nye master med amatur til en samlet pris på 110.500 kr. på Kristianshåbs Vej, såfremt udgiften kan finansieres via områdefornyelsesmidlerne, hvor der kan forventes 80 % i statstilskud.

De manglende gadelamper i bunden af Kristianshåbs Vej (anslået 3 stk.) finansieres af gadebelysningskontoen.

Bilag

Til toppen


18. Ansøgning om tilskud til opførelse af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget behandlede på møde den 17.marts 2021 ansøgning om 300.000 kr. til opførelse af lege- aktivitetsplads i Rhododendronparken på baggrund af projekt fra Borger9700 med opbakning fra Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening.

Økonomiudvalget besluttede at oversendes ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Sagsfremstilling

Borger9700 har igennem længere tid ønsket at skabe yderligere liv og benyttelse af Rhododendronparken i hjertet af Brønderslev. Ønsket er at skabe et aktivt samlingssted for hele familien, hvor børnefamilier kan være aktive sammen på henholdsvis lege- og aktivitetspladsen og børn, unge og voksne kan være fysisk aktive på aktivitetspladsen og rundt på de eksisterende stier i parken. Projektet kan ses udfoldet i bilag.

På denne måde vil Rhododendronparken blive et endnu større trækplaster både for de lokale borgere, men også for besøgende og turister, der udover at nyde parkens natur også kan være aktive sammen. Hele projektet vil etableres med respekt for parkens natur og omgivelser.

Borger9700 har i samarbejde med Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening fået udarbejdet vedlagte udkast til lege- og aktivitetsplads i parken samt løbe- og forhindringsbane rundt i parken i forbindelse med de eksisterende stier. Det samlede budget for projektet er på 2.076.165,45 kr., og Økonomiudvalget ansøges om 300.000 kr. til projektet, derudover ansøges Fritids- og Kulturudvalgets anlægspuljen ligeledes om 300.000 kr.

Den resterende økonomi vil rejses via fondssøgning blandt andet ved Norlys og Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget indebærer også drift i form af legepladsgodkendelse én gang årligt i de første 10 år. Projektet etapeopdeles, således legepladsen allerede vil blive etableret, når der er fundet økonomi til denne, herefter vil aktivitetspladsen følge og slutteligt løbe- og forhindringsbanen. Dette skal sikre, at der hurtigst muligt kommer gang i projektet. Som det fremgår af bilag (tilbud 1) vil legepladsen kunne etableres, når der er rejst 567.000 kr.

Lege- og aktivitetspladsen ønskes placeret ved den eksisterende legeplads i Rhododendronparken. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at denne placering af projektet vil indebære, at området udlejes gratis til Borger9700 i stil med eksempelvis Multiparken i Jerslev. Der skal således udarbejdes en aftale mellem Brønderslev Kommune og Borger9700, hvor Borger9700 får tilladelse til at realisere projektet på området, mens Brønderslev Kommune stadig har vedligeholdelsesforpligtelsen i hele parken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget drøfter projektet og beslutter, om ansøgningen om midler kan tilgodeses.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at finansieringen kan tænkes fra flere områder fx puljen til bygningsvedligehold, hvor der pt. er 1,7 mio. tilbage som ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 5:

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021:

Vej og Park er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Rhododendronparken. Der er løbende dialog med Parkgruppen omkring udvikling og vedligeholdelse i parken.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at ansøgning om legeplads i Rhododendronparken sendes til drøftelse i Parkgruppen inden endelig behandling i Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning

Sagen sendes til udtalelse i Parkgruppen, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen.

Bilag

Til toppen


19. Procedure for eventuel tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr efter dom i Højesteret


Resume

Sagsforløb: TM

En dom ved Højesteret fra december 2020 stiller spørgsmål ved, om Brønderslev Kommune indtil 2018 kan have opkrævet erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder, hvor der ikke var hjemmel til at opkræve gebyret på 264,80 kr. ex. moms for gebyråret 2018. Fagforvaltningen vurderer, at der kan være ca. 75 virksomheder, som skal have gebyret tilbagebetalt. Der er opstillet en model for henvendelse til offentligheden om spørgsmålet med efterfølgende mulighed for tilbagebetaling.

Teknik- og Miljøudvalget skal taget stilling til, om modellen og tilbagebetalingen kan godkendes.

Sagsfremstilling

I perioden fra 2010 til 2018 opkrævede Brønderslev Kommune, ligesom alle andre danske kommuner, et gebyr for erhvervsaffald. De første par år var der tale om ret høje beløb, ofte i størrelsesordenen 5.000 - 10.000 kr. pr. virksomhed om året. Med virkning fra 2012 blev ordningen lavet om, så den enkelte virksomhed siden da har betalt for den konkrete erhvervsaffaldsordning plus et grundgebyr for erhvervsaffald. Dette grundbeløb har varieret over tid, men i de sidste år lå det i Brønderslev Kommune på følgende pris pr. virksomhed.

År

2015

2016

2017

2018

Kr. pr. virksomhed pr. år ex. moms

493,60 kr.

436,00 kr.

375,20 kr.

264,80 kr.

Det lovpligtige grundgebyr for erhvervsaffald har været opkrævet i henhold til princippet om forureneren-betaler, og det har bl.a. skullet dække kommunens udgifter til statslige databaser, visse udgifter til Modtagestation Vendsyssel og kommunens egen administration mht. erhvervsaffald. Gebyret blev afskaffet i forbindelse med et finanslovsforlig og har ikke været opkrævet siden 2018.

Gebyret har altid været meget upopulært, især blandt helt små virksomheder. En virksomhedsejer i Københavns Kommune anlagde for nogle år siden en sag ved domstolene mod Københavns Kommune, hvor ejeren anfægtede det lovmedholdelige i, at Københavns Kommune havde nægtet at fritage virksomhedsejeren for gebyret. Dommen endte med at gå hele vejen til Højesteret, som afsagde dom den 7. december 2020.

Dommen gik Københavns Kommune imod, således at kommunen nu skal betale 937,50 kr. plus sagsomkostninger til virksomhedsejeren. I dommen fra Højesteret blev der lagt vægt på følgende forhold:

 • der var tale om en enkeltmandsvirksomhed drevet fra ejerens hjemadresse
 • der var meget lidt affald fra selve virksomheden, og dette blev vurderet som marginalt i forhold til det private affald fra boligen.

Mens sagen har verseret ved domstolene, har fagforvaltningen i Brønderslev Kommune fået 3 henvendelser om mulighed for tilbagebetaling. Det er fagforvaltningens opfattelse, at især én af disse virksomhedsejere falder ind under præmisserne for dommen fra højesteret. Det vil derfor være svært at nægte tilbagebetaling i særligt dette tilfælde.

På grund af princippet om lige behandling af alle med sammenlignelige sager har fagforvaltningen foretaget en vurdering af tidligere opkrævede grundgebyr for erhvervsaffald. Det er fagforvaltningens opfattelse, at der gælder en forældelsesfrist, og at det derfor kun kan være relevant at overveje tilbagebetaling af gebyrer vedr. 2018. Fagforvaltningen har under en overordnet gennemgang afgrænset ca. 75 virksomheder, som muligvis falder ind under dommens præmisser, og derfor muligvis kan have krav på tilbagebetaling af indbetalt grundgebyr for erhvervsaffald på 264,80 kr. ex. moms for gebyrår 2018. Det kan overvejes at yde en rentekompensation, men det er fagforvaltningens opfattelse, at renteniveauet siden 2018 har været så lavt, at dette falder under bagatelgrænsen.

Fagforvaltningen foreslår en løsning, hvor der indrykkes en annonce i lokalaviserne om emnet, og hvor der informeres mere fyldestgørende om emnet på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden vil der blive informeret om, at der skal indsendes en tro-og-love-erklæring med underskrift, og at beløbet derefter vil blive tilbagebetalt, hvis fagforvaltningen vurderer, at den pågældende virksomhed falder ind under dommens præmisser.

Den økonomiske konsekvens for Brønderslev Kommune i et worst-case-scenario med fx 100 tilbagebetalinger vil udgøre 26.480 kr., hvilket efter fagforvaltningens opfattelse er et beskedent beløb i henseende til sagens principielle karakter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om

 • der kun skal vurderes på sager vedr. gebyrår 2018,
 • henvendelse til offentligheden skal ske gennem annoncer i lokalaviser samt henvisning til kommunens hjemmeside, og at
 • der ikke ydes rentekompensation.
Personale

Ingen.

Beslutning

Beløbet tilbagebetales.

Bilag

Til toppen


20. Anlægsbevilling, kommunekreditlån og byggekredit 2021 ifm. vedligeholdelse af ovnlinjer på AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV har fremsendt anmodning om godkendelse til, at AVV i 2021 anvender 7,5 mio. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de to ovnlinjer.

Anmodningen er en fortsættelse af en tidligere godkendt budgetpost i budget 2021 for AVV. Der anmodes om frigivelser af anlægsmidler og efterfølgende godkendelse af byggekredit og lån i Kommunekredit. AVV vurderer, at der kun prioriteres absolut nødvendige vedligeholdelsesarbejder, så længe der ikke er endelig afklaring om fremtiden for energianlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 7,5 mio. kr. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de to ovnlinjer.

Sagsfremstilling

AVV I/S har fremsendt anmodning om frigivelse af anlægsbevilling og tilhørende godkendelse af kommunekreditlån og byggekredit til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på ovnlinjerne. På grund af fortsat usikkerhed om fremtiden for energianlægget som følge af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det kun absolut nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der prioriteres i 2021.

I budget 2021 for AVV, som blev godkendt af Byrådet på møde den 16. september 2020, var der afsat en ramme på 10 mio. kr. til levetidsforlængelse af de to ovnlinjer. Heraf søges der nu om frigivelse af i alt 7,5 mio. kr. Beløbet fordeler sig på 0,85 mio. kr. på forundersøgelser og 6,65 mio. kr. på egentlige vedligeholdelsesopgaver. I bilag til sagsfremstillingen har AVV redegjort mere detaljeret for de enkelte elementer i forundersøgelse og vedligeholdelse. Desuden er der redegjort for lånetilbud fra Kommunekredit og det forventede renteniveau. Hvis renteniveauet fra lånetilbuddet fra den 25. januar 2021 ikke ændrer sig, vil der være tale om gunstige rentevilkår.

Bestyrelsen for AVV har på møde den 9. februar 2021 godkendt frigivelse af anlægsbevilling, og anbefaler ejerkommunernes godkendelse. Hjørring Kommune behandler spørgsmålet parallelt med proceduren i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anmodning om frigivelse af anlægsbevilling samt byggekredit og låneoptagelse i Kommunekredit på i alt 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at sagen også bliver godkendt i Hjørring Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen er en frigivelse af anlægsbudget på AVV's vedtagne budget 2021 til levetidsforlængelse af de to ovnlinier samt at det er betinget af godkendelse i Hjørring Kommune.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


21. Udpegning til politisk følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Til at følge indsatsen i Grøn Energi Nordjylland 2040, skal der udpeges en politisk følgegruppe med mindst to repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget skal udpege mindst to repræsentanter til at indgå i den politiske følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040.

Sagsfremstilling

Til at følge indsatsen i Grøn Energi Nordjylland 2040, skal der udpeges en politisk følgegruppe med repræsentanter fra alle kommuner i Nordjylland. Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt udpeges formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget samt evt. to repræsentanter fra Økonomiudvalget. Desuden kan der indgå andre repræsentanter fra udvalgene, hvis flere ønsker at følge indsatsen.

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I marts 2020 blev der vedtaget en politisk vision for samarbejdet som lyder: ”Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040”. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi, samtidig med at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer.

I 2021 skal den politiske vision omsættes til en konkret, strategisk energiplan for Nordjylland, hvori der skal sættes delmål og handlinger for det næste 30 års planlægning af vedvarende energi i Nordjylland.

For at sikre den bedst mulige politiske forankring af planen, skal der nedsættes en politisk følgegruppe, som skal komme med input løbende i processen. Den politiske følgegruppe skal bl.a. komme med input til pejlemærker, delmål og mål, drøfte fokusområder og scenarier og medvirke til at realisere visionen.

Den politiske følgegruppe mødes 3-4 gange årligt, enten virtuelt eller fysisk. Sekretariatet for Grøn Energi Nordjylland indkalder til møder og bistår følgegruppen. Den politiske involvering vil desuden blive suppleret med korte webinarer omkring energi og energisystemet, som vil være tilgængelig for alle interesserede politikere. Det foreslås, at der udpeges formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, samt evt. to repræsentanter fra Økonomiudvalget. Desuden kan der indgå andre repræsentanter fra udvalgene, hvis det ønskes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget udpeger mindst to repræsentanter til at indgå i den politiske følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Til toppen


22. Invitation - Danmarks vildeste Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøministeren har opfordret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilmelde sig konkurrencen, og drøfte om der skal bevilges 100.000 kr. gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Miljøminister Lea Wermelin har den 10. februar 2021 opfordret alle danske kommune til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Tilmeldingsfristen var den 24. marts 2021, men kommunen kan komme med, hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at kommunen skal deltage. Miljøministeriet har modtaget tilmeldinger fra 89 kommuner.

Hvad handler konkurrencen om?

 • Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. På den baggrund opfordrer Miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.
 • Dommerpanelet består af Miljøminister Lea Wermelin, tv-værten Frank Erichsen og biologen Morten DD. Hansen, der skal kåre vinderkommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er fri leg, og vinderen udvælges baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.
 • De 98 kommuner kunne tilmelde sig konkurrencen frem til den 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune skydes i gang. Konkurrencen løber frem til udgangen af 2022.
 • Et filmhold følger konkurrencen, og optagelserne vil blive sendt i 2023 som anden sæson af Gi os naturen tilbage på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson, der blev sendt i efteråret 2020.
 • Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne Sammen om et VILDERE Danmark, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Konkurrencen vil skabe opmærksomhed om Brønderslev Kommunes mangfoldige natur og potentielt få skabt større biodiversitet i kommunen. Initiativet understøtter kommunens vision - Et godt sted af leve". Desuden vil øget fokus på rig og vild natur og de oplevelser naturen kan give, gavne borgernes sundhed.

Hvad kan vi byde ind med i Brønderslev Kommune?

Teknik- og Miljøudvalget har afsat 75.000 kr. til et forsøgsprojekt, hvor der etableres faunastriber forskellige steder i kommunen. Desuden er mange landmænd, i samarbejde med blandt andet LandboNord, godt i gang med etablering af faunastriber. Fagforvaltningen har på det seneste fået en del henvendelse fra borgere og foreninger/organisationer, som spørger ind til om kommunen har planer om at iværksætte nogle initiativer for at understøtte mere vild natur og mere biodiversitet. Mange borgere vil selv gøre noget, men har behov for inspiration for at komme i gang. Ambitionsniveauet for den kommende proces fastlægges i tæt dialog med Det Grønne Råd.

Hvordan organiserer vi processen?

Projektet forankres i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. I forbindelse med opstart af projektet fremlægges der en dagsorden til Det Grønne Råd, hvor der tages stilling til den endelige organisering og ambitionsniveau. Det forventes, at Det Grønne Råd får en central rolle i hele forløbet, og hvor der vil være særligt fokus på engagement, involvering og vidensdeling. Processen vil kræve, at der er en tovholder på opgaven, der reserverer tid til udvikling af delprojekter, involvering af borgerne mv.

Økonomi

Deltagelsen i projektet er gratis, men fagforvaltningen vurderer, at der skal avendes ca. 0,2 årsværk på opgaven, svarende til 100.000 kr. For at sikre, at projektet ikke påvirker den daglige drift, bør der bevilges 100.000 kr. til frikøb af personaleressourcer. I det omfang der skal iværksættes initiativer, der kræver kommunal medfinansiering, fremsendes der en separat sag til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at Brønderslev Kommune tilmelder sig dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune og bevilger 100.000 kr. fra anlægsmidler på Teknik- og Miljøområdet til frikøb af ressourcer i fagforvaltningen.

Personale

Der er som udgangspunkt ikke ledige ressourcer i forvaltningen til at løse opgave, derfor foreslås det at der afsættes midler til frikøb af personaleressourcer.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der ikke er afsat særskilte driftsmidler til opgaven i budget 2021.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget vil gerne deltage i projektet med de tiltag, der er igangsat – etablering af faunastriber / begrænsning af græsslåning til arealer, hvor det er nødvendigt med græsslåning for trafiksikkerheden.

Simon Aagaard indstiller, at der afsættes yderligere ressourcer til projektet og ønsker sagen videresendt til Byrådet.

Bilag

Til toppen


23. Den Fælles Nordjyske Klimaambition i kommuner og region


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

KommuneKontaktRådet Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark-bestyrelsen (BRN) besluttede den 7. februar 2020, at man ville udarbejde en fælles klimastrategi for de nordjyske kommuner og regionen.

Til at varetage dette arbejde blev der i april 2020 nedsat en arbejdsgruppe med direktører fra de nordjyske kommuner og Regionen. Fokus for arbejdet har primært været følgende:

 • Afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder kortlægning af eksisterende nordjyske samarbejder på området
 • Sikre øget sammenhæng og mindske overlap i de nordjyske klimaindsatser.
 • Udarbejdelse af en klimastrategisk ambition for de nordjyske klimaindsatser kaldet Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Der har været fokus på at sammentænke det strategiske arbejde med DK2020 – klimahandlingsplaner for de nordjyske kommuner.

Byrådet skal tage stilling til tilslutning til Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark-bestyrelsen (BRN) godkendte på møder den 5. februar 2021 og den 12. februar 2021 Den Fælles Nordjyske Klimaambition for de 11 kommuner og Region Nordjylland, gældende for perioden 2021-23.

Hovedformålet med Den Fælles Nordjyske Klimaambition er at binde de ambitiøse nordjyske klimaindsatser sammen og skabe en rød tråd herimellem. Klimambitionen skal med andre ord skabe en fælles ramme for den grønne omstilling i Nordjylland, så vi bevæger os i samme retning og får klimadagsordenen til tops på den nordjyske politiske scene.

Da vi allerede har en række fælles igangværende mål, indsatser og planer på det grønne område, skal vi i første omgang ikke nødvendigvis opfinde nye fælles indsatser, men derimod mindske uhensigtsmæssig parallelaktivitet og løbende prioritere i indsatserne. Vi sammenbinder således de klimaindsatser, vi allerede arbejder med, i en samlet nordjysk fortælling om det, vi gør sammen – og sikrer politisk og administrativt ejerskab til dem.

Klimaambitionen tager afsæt i tre overordnede pejlemærker, der er udformet som statements. De er alle tre retningsgivende for de fokusområder, som strategien er udmøntet i. Pejlemærkerne skal derfor betragtes som en overligger for de ambitiøse nordjyske mål og som rettesnor for både eksisterende og fremtidige regionale samarbejder:

 • I Nordjylland vil vi sikre ressourcer til de kommende generationer
 • I Nordjylland vil vi dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs
 • I Nordjylland vil vi gøre den grønne omstilling til en vækstdriver for nordjyske virksomheder.

Med dette in mente er der identificeret og udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal bidrage til at sikre, at vi sammen når de ambitiøse mål i eksisterende og kommende indsatser i Nordjylland – og bidrager til at nå nationale og internationale målsætninger:

 • Vidensdeling og governance
 • DK2020 - klimahandlingsplaner
 • Mobilitet
 • Grøn Energi
 • Grøn Vækst

Samtlige fokusområder afspejler desuden alle de tre overordnede pejlemærker. Således bidrager de alle til at sikre ressourcer til kommende generationer, dyrke sammenhængen på tværs og skabe grobund for grøn vækst i nordjyske virksomheder.

I forbindelse med udarbejdelse af Klimaambitionen har der været sendt et udkast til de aktører/organisationer, der er nævnt i Klimaambitionen med henblik på at indsamle og indarbejde eventuelle kommentarer og inputs.

Videnspakken

Som led i at sikre størst mulig sammenhæng på området er der udarbejdet en videnspakke, som kortlægger aftaler og strategier, organisationer og netværk samt øvrige udvalgte indsatser på klimaområdet på europæisk, nationalt og regionalt niveau – og er en del af den nordjyske indsats.

Videnspakken tydeliggør, at klimaområdet er præget af mange aktører med stor vilje til at igangsætte nye tiltag, som kan være med til at løse nogle af klimaudfordringerne. Mange af aktørerne har desuden defineret konkrete og ambitiøse målsætninger for dette arbejde. I videnspakken er der som udgangspunkt linket aktørernes mål, strategier og planer, så den får karakter af et opslagsværk. I videnspakken findes desuden en oversigt over relevante tematikker og mulige handlingsrum for kommuner og Region.

Videnspakken har således til formål at sikre et veloplyst fundament for det fælles og lokale strategiske arbejde og er vedlagt som bilag til Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Eksempler på mål og handlinger i Klimaambitionen

Den Fælles Nordjyske Klimaambition skal være det regionale afsæt for at prioritere den grønne dagsorden i form af konkrete handlinger i kommuner og region. Der er brug for forskellige handlinger for at nå de ambitiøse mål, der er sat indenfor eksisterende samarbejder og netværk – i forhold til strategiens fokusområder. Nedenfor er nævnt et par eksempler.

Målsætningsmæssigt har vi i Nordjylland med det fælles initiativ Grøn Energi Nordjylland sat en høj ambition med udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, der skal føre frem til, at vi i Nordjylland allerede i 2040 er selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og herigennem reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger. Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling.

Et andet eksempel er Green Hub Denmark, som faciliterer grøn omstilling i samarbejde med virksomheder, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, kommuner og borgere for at øge vækst og beskæftigelse og samtidig være med til, at der tiltrækkes grønne investeringer til Nordjylland. Målet for Green Hub Denmark er at gøre Nordjylland til et af verdens førende testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har ambitioner om og idéer til bæredygtige løsninger, som kan være katalysatorer for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Midlet er bl.a. Green Hub Denmarks Task Forces, der samler interessenter med henblik på at samskabe projekter og løsninger, der kan bidrage til at komme i mål med Regeringens 70 pct. CO2 reduktionsmål. Som et eksempel på et projekt kan nævnes ”På Brint Over Fjorden”, hvor det i samarbejde med de enkelte kommuner undersøges, hvordan flere af færgerne, der sejler på Limfjorden, kan ombygges til at sejle på lokalt produceret brint og derved omstilles til grønne drivmidler.

Den fælles Masterplan for Bæredygtig Mobilitet har en målsætning om at reducere udslip fra transporten til gavn for både klima og miljø. I den tilhørende handlingsplan anvendes en bred vifte af virkemidler for at nå i mål, herunder handlinger der understøtter en grøn omstilling og grønne transportvaner. Blandt handlingsplanens muligheder findes en strategisk indsats: ”Fremme af aktive transportformer og delt transport”. Til denne indsats er knyttet en handling, der hedder ”dør-til-dør-rejser”, som har til formål at fremme kombinationsrejser. På den baggrund gennemfører Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland, Nordjyske Jernbaner, Frederikshavn og Hjørring Kommuner et samarbejde om at øge passagergrundlaget i de Nordjyske tog ved at skabe endnu bedre muligheder for at kombinere tog og cykel, blandt andet ved at forbedre cykelparkeringsforholdene på de to strækninger: Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

Klimaambitionen udmøntes bl.a. via initiativerne Grøn Energi Nordjylland 2040 og DK2020

Det er afgørende at løfte i flok. Den enkelte kommunes strategier, handlinger og initiativer sætter retning på lokalt niveau, men bidrager også til det fælles nordjyske – og nationale - perspektiv. I den enkelte kommune og i regionen skal der i den kommende tid forberedes beslutningsgrundlag og tages politisk stilling til:

 • Grøn Energi Nordjylland 2040 – det kommunale bidrag til en fælles nordjysk strategisk energiplan
 • DK2020 – den enkelte kommunes Klimahandlingsplan

Den strategiske energiplan for Nordjylland udgør et væsentligt delbidrag til kommunernes klimahandlingsplaner i DK2020-regi, som alle kommuner har tilsluttet sig. Det er derfor afgørende, at den enkelte kommune på såvel administrativt som politisk niveau tilrettelægger processer, der sikrer, at disse brikker indpasses i et godt og dynamisk samspil i den enkelte kommune.

Den politiske behandling af Klimaambitionen

Den Fælles Klimaambition er som nævnt behandlet og godkendt på KKR-mødet den 5. februar 2021. På mødet var formænd og næstformænd fra de 11 nordjyske kommuners teknik- og miljøudvalg inviteret til at drøfte Klimaambitionen med KKR. KKR Nordjylland anbefalede, at alle de nordjyske kommuner drøfter og tilslutter sig Klimaambitionen.

BRN behandlede og godkendte Den Fælles Nordjyske Klimaambition på bestyrelsesmødet den 12. februar 2021 – også med anbefaling til alle nordjyske kommuner om at tilslutte sig klimaambitionen. BRN har en koordinerende politisk rolle i forhold til arbejdet med DK2020, Grøn Energi samt bevillinger til Green Hub Denmark og andre grønne initiativer med henblik på at sikre en bred forankring af indsatserne i hele regionen.

Efter den politiske behandling i KKR og BRN-bestyrelsen er Klimaambitionen udsendt til politisk behandling i de 11 kommuner og Regionen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter og tilslutter sig Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


24. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen fremsender Teknik- og Miljøudvalgets overførsler og regnskab for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte overførsler og regnskab.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådets møde den 24. marts 2021.

Staben fremsender Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2020 med henblik på udvalgets drøftelse af overførsler og regnskab.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


25. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 20:

Fordele / ulemper for andre vejbelægninger ønskes undersøgt – stenmel i stedet for grusveje. Kan det give en besparelse?

Punktet tages op næste gang, hvor Teknik- og Miljøudvalgets budget vedhæftes som bilag.

Rationaler ved brug af robotplæneklippere undersøges.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021

Udvalgets budget er vedhæftet som bilag. Der er endvidere vedhæftet oversigt over salgs- og kostpriser i Vej og Park.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 17:

Blev drøftet.

Udgifter til konsulenter ønskes kortlagt.

Budget til Vej og Park ønskes specificeret.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021

Specificeret budget

Specificeret regnskab for Vej og Park (2020) er vedhæftet som bilag.

Udgifter til konsulenter

I 2020 blev der bevilget 586.791 kr. til konsulenter, juridisk bistand m.m., som vist i nedenstående tabel.

Politikområde 802, Kollektiv trafik, m.m. - Advokatbistand mv.

136.791 kr.

Politikområde 102 (Teknik- og Miljøudvalget 19.12.2019)

250.000 kr.

Politikområde 102 (Teknik- og Miljøudvalget 25.05.2020)

200.000 kr.

Sum

586.791 kr.

De samlede konsulentudgifter i 2020 beløber sig til 1.580.757 kr., og fordelt på følgende hovedkategorier:

Byggesagsbehandling

839.655 kr.

NCC sagen

139.424 kr.

Kommuneplan

59.200 kr.

Planlægning

188.560 kr.

Vej og Trafik

57.560 kr.

Grundvand

40.938 kr.

Vandløb

69.020 kr.

Juridisk bistand

186.400 kr.

Sum

1.580.757 kr.

Resterende del af beløbet, ca. 1 mio. kr., er finansieret over energibesparelser på gadebelysning.

Oversigt over udgifter til konsulenter i 2020 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Blev drøftet – på næste møde fremlægges konkrete forslag.

Udvalgsmedlemmerne kom med forskellige forslag, som forvaltningen belyser til næste møde.

Bilag

Til toppen


26. Orientering om sagsbehandlingstid på byggesager i relation til servicemål


Resume

Sagsforløb: TM

Byggesagsbehandling og korte sagsbehandlingstider har en meget høj politisk prioritering i Brønderslev Kommune. KL har offentliggjort en servicemålstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder i 2020. Sagsbehandlingstiden for byggesager har været stigende i Brønderslev Kommune og overskrider pt. servicemålene.

Teknik og Miljøudvalget orienteres om nøgletallene fra KL’s statistik og om de igangværende tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Sagen fremsendes Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået aftale om fælles servicemål for byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder i december 2015. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiderne for byggesager. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstid skal opgøres og tallene offentliggøres.

Brønderslev Kommune har i 2020 ikke har haft sager vedr. bilag 1 og 2 virksomheder, som er miljøgodkendelser på virksomheder.

Pr. 1. januar 2020 ophørte overgangsordningen fra BR18 og kommunerne skal ikke længere foretage byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner. Det har haft konsekvenser for sagsbehandlingstiderne på tværs af sagstyper, blandt andet er der gået tid med at rådgive bygherre og rådgivere om de nye regler. Den stigende sagsbehandlingstid er særligt udtalt ved etagebyggerier til både erhvervs- og boligformål.

Byggesagerne er inddelt i 5 kategorier, alt efter hvilken type byggeri der er tale om. Sagsbehandlingstider for 2020 (2019 i parentes):

KL’s servicemål

Kommunens servicemål

Sagsbehandlingstider - landsgennemsnit

Brønderslev Kommunes sagsbehandlingstider

Simple konstruktioner

40

40

43 (43)

60 (24)

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

40

28

45 (43)

60 (24)

Industri- og lagerbygninger

50

50

64 (56)

102 (63)

Etagebyggeri erhverv

55

55

77 (69)

70 (33)

Etagebyggeri bolig

60

60

84 (60)

90 (42)

Landsgennemsnittet af sagsbehandlingstiden i kommunerne ligger over servicemålene i 2020. Det gør sig gældende på tværs af alle sagstyper, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra 54 dage i 2019 til 62 dage i 2020. Sagsbehandlingstiden har for alle kategorier, på nær etagebyggeri erhverv, ligget højere i 2020 sammenlignet med 2019 i Brønderslev Kommune.

Årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid er dels at fagforvaltningen har været under en stor rekonstruktion i 2019 og 2020, med mange nye sagsbehandlere. Der har derfor i en periode henover 2020 været fokus på kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og overdragelse af sager. I forlængelse heraf, er der gennem 2019 og 2020 blevet oparbejdet en kø af byggesager, som har givet et efterslæb der skal indhentes. Endelig har personaleudskiftningen betydet, at der har været behov for at afsætte flere ressourcer til at afslutte sager fra forhenværende sagsbehandlere.

Den anden primære årsag er ændring af bygningsreglementet BR18. Forventningen til det nye bygningsreglement var, at dette ville medføre effektivitetsbesparelser og mindre sagsbehandling for de kommunale sagsbehandlere. Men som KL påpeger i forbindelse med opgørelse af de årlige byggesagsbehandlingstider i kommunerne, har det desværre vist sig, at effekten er lige modsat og kommunerne oplever generelt, at sagsbehandlingen er blevet mere omfattende samtidig med, at der bruges længere tid på at vejlede borgere i BR18. En dialog på ledelsesniveau i andre nordjyske kommuner bekræfter, at der på nuværende tidspunkt ikke ses en positiv effekt på ressourceforbruget og sagsbehandlingstiderne. Det vurderes endvidere, at BR18 vil give den samme mængde opgaver som tidligere, men en anden måde at arbejde, hvor sagsbehandlerne skal bruge mere tid på rådgivning og krav til dokumentation.

Sagsbehandlingstiden påvirkes også af de positive konjunkturer i økonomien generelt i samfundet. Der opleves et stigende antal henvendelser fra borger, udviklere og entreprenører, som overvejer at igangsætte projekter. Det udløser efterspørgsel efter forhåndsdialog og vejledning.

Endelig påpeger KL, at registreringsfejl/logfejl i Byg og Miljø, som er det fælles kommunale webbaserede system til ansøgning om bygge- og miljøtilladelser, kan medvirke till forlænget sagsbehandlingstid i kommunerne. En logningsfejl i en ældre sag kan påvirke senere offentliggjorte sagsbehandlingstider negativt. Der er desværre konstateret loginfejl i enkelte sager, f.eks. i forbindelse med overlevering af sager i Brønderslev Kommune.

Resultater 1. kvartal 2021

Mængden af nye indkomne byggesager og antallet af udstedte byggetilladelser fra den 1. januar 2021 til den 30. marts 2021 ligger på et sammenligneligt niveau med efteråret 2020.

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 og i 2021.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2020

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 1. kvartal 2021

Simple konstruktioner

60

83

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

60

57

Industri- og lagerbygninger

102

51

Etagebyggeri erhverv

70

98

Etagebyggeri bolig

90

72

Nedenstående tabel er en indikation af køen af byggesager pr. den 1. i den pågældende måned.

Tabellen viser, hvor mange dage den ældste sag i køen med byggesager har ventet indenfor den enkelte kategori.

1. januar 2021

1. februar 2021

1. marts 2021

31. marts 2021

Simple konstruktioner

61

89

34

56

Enfamiliehuse

Industri- og lagerbygninger

46

48

45

54

Industri- og lagerbygninger

34

49

55

29

Etagebyggeri erhverv

58

84

33

63

Etagebyggeri bolig

16

42

31

61

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid indenfor industri- og lagerbygninger og etagebyggeri bolig er væsentlig lavere fra den 1. januar 2021 til den 30. marts i 2021 sammenlignet med tallene for hele 2020. Den højere sagsbehandlingstid for simple konstruktioner skyldes blandt andet, at enkelte sager har vægtet højt i statistikken grundet registreringsfejl i Byg og Miljø. Som det fremgår af tabellerne er sagsbehandlingstiden forbedret for nogle af kategorierne, mens sagsbehandlingstiden er uændret og lidt forlænget på et par kategorier.

Indsats for at forbedre sagsbehandlingstid

Procesforbedringer

Der er fortsat fokus på at forbedre både interne og eksterne processer i forbindelse med byggesagsbehandlingen, for at opnå en hurtigere og mere effektiv behandling. Fagforvaltningen har igangsat og arbejder fortsat på en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden:

 • Behandling i andre teams. Efter indførelsen af den nye handlingsplan, er den generelle svartid fra kollegaer internt blevet forbedret. Der er igangsat et arbejde mellem flere af faggrupperne for at optimere sagsbehandlingen og samarbejde via snitfladeaftaler og administrationspraksis for eksempelvis tæt-lavt byggeri. (Byg og Natur, hvor der med udgangspunkt i erfaringer fra Rebild Kommune skal udarbejdes en snitfladeaftale. Vej og trafik udarbejder en ’pixibog’ til byggesagsbehandlerne om forhold de skal være opmærksomme på. En arbejdsgruppe mellem Byg og Plan kigger pt. på at få defineret en administrationspraksis for tæt-lav byggeri, så det fremadrettet bliver lettere at tage stilling projekter indenfor byfortætning). Der arbejdes videre med at optimere den interne sagsbehandling.
 • Dialog med potentielle ansøgere og rådgivere. Det planlægges fortsat at holde fyraftensmøder med ejendomsudviklere, byggefirmaer, rådgivere mv. som ofte søger byggetilladelser. Dette for at få dialog om udfordringer med ansøgningsprocessen og for at stille skarpt på, hvordan ansøger kan bidrage til at optimere processen fx via forhåndsdialog og fyldestgørende materiale. Møderne har ikke kunne afvikles grundet COVID-19 restriktionerne. Der arbejdes sammen med JS Danmark på at udarbejde en brochure, som skal forberede ansøgere ved at tydeliggøre, hvad det indebærer at få en byggetilladelse. Der afholdes løbende forhåndsdialog eks. ved henvendelser fra grundsalg vedr. salg af erhvervsarealer.
 • Registreringsfejl/logfejl i Byg og Miljø. Der er sat fokus på at undgå registreringsfejl og logfejl i Byg og Miljø. Ved det månedlige udtræk af statistikken bliver de afgjorte sager gennemgået, så det sikres at de er afsluttet korrekt i systemet.

Ressourceallokering

Der er fortsat tilknyttet ekstern konsulent på timebasis fra Byg og Land til at bistå med byggesagsbehandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden, men med de nuværende ressourcer er det ikke realistisk at nedbringe sagsbehandlingstiden til servicemålene.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det indstilles, at der ansættes 1 byggesagsbehandler mere i Brønderslev Kommune. Med ansættelsen forventes det, at der kan udstedes flere byggetilladelser, og at gebyret som følge heraf kan finansiere lønnen til byggesagsbehandleren.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


27. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende påbud om støjmåling af vindmøller ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: TM

Med baggrund i naboklager over støj fra vindmøllerne ved Pulsen meddelte Brønderslev Kommune i marts 2018 påbud om udførelse af akkrediterede støjmålinger.

Påbuddet blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejerne til vindmøllerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at påbuddet ophæves.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En nabo til vindmøllerne ved Pulsen har siden vindmøllerne blev idriftsat i 2013 klaget over støj fra møllerne.

Støjproblematikken blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 5. februar 2018. Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at ejerne af vindmøllerne ved Pulsen skulle påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning. Der blev meddelt påbud om udførelse af støjmålinger den 23. marts 2018. Påbuddet blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejerne til vindmøllerne.

Der foreligger nu en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Brønderslev Kommunes påbud om målinger af støj fra vindmøllerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver påbuddet med følgende begrundelse: "Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at Brønderslev Kommune ikke har sandsynliggjort, at vindmøllerne giver anledning til væsentlige støjgener, og dermed nødvendigheden af, at meddele påbud om nye støjmålinger."

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


28. Orientering om afgørelse om drikkevandsanalyser - Brødholtvej 120-122, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM

Aasen Teater, Brødholtvej 120-122, Jerslev, har på baggrund af sin status som en offentlig og kommerciel aktivitet modtaget en afgørelse fra forvaltningen, der betyder, at ejerne skal sørge for at drikkevandet fra ejendommens vandforsyningsboring skal analyseres hvert år for A-parametre og hvert 3. år for B-parametre.

Ejerne af Aasen Teater er uenige i fagforvaltningens kategorisering af ejendommen som en offentlig og kommerciel aktivitet og har bedt om en ny afgørelse, der medfører, at de får en ny klageadgang.

Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at fravige afgørelsen og at der ikke er kommet væsentlige nye oplysninger til sagen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. marts 2018, at der på ejendomme med offentlig og kommerciel aktivitet skal foretages analyse af drikkevandet i henhold til drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelser.

Den 30. marts 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at fastholde praksis.

Offentlig og kommerciel aktivitet omfatter ejendomme, hvor der bl.a. er institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller og forlystelsesetablissementer, hvilket fremgår af drikkevandsbekendtgørelsens § 1, stk. 4 og af vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen. De omfattede ejendomme er underlagt krav om drikkevandsanalyser i form af analysepakkerne A-parametre hvert år og B-parametre hvert 3. år, jf. drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5.

Fagforvaltningen vurderer, at Aasen Teater i kraft af sin teatervirksomhed er et forlystelsesetablissement og dermed ligger i kategorien offentlig aktivitet. Desuden er der på ejendommen udlejning af værelser / festlokale, hvilket også medfører, at der er tale om kommerciel aktivitet. Afgørelse med analyseprogram blev fremsendt til Aasen Teater den 21. april 2020.

Den 20. marts 2021 har ejerne af Aasen Teater bedt om ny afgørelse med deraf følgende fornyet klageadgang.

Afgørelsen for Aasen Teater er truffet i overensstemmelse med de retningslinjer, der tidligere er politisk afstemt. Afgørelsen indeholdt klagevejledning og en 4 ugers klagefrist, som ejerne af teatret ikke benyttede sig af.

Fagforvaltningen vurderer, at der ikke foreligger nye væsentlige oplysninger for så vidt angår forholdene omkring Aasen Teater, hvilket medfører, at sagen ikke kan genoptages, og at der ikke skal træffes ny afgørelse.

I marts 2021 har fagforvaltningen over for Aasen Teater tilkendegivet, at forvaltningen accepterer, at der foreløbigt ikke bliver udtaget drikkevandsanalyser på Brødholtvej 120-122, da Aasen Teater pga. Corona ikke har haft aktiviteter på ejendommen i 2020 og indtil videre heller ikke i 2021. Teatret skal først tage drikkevandsanalyser, når der igen er åbent for offentlig aktivitet.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Orientering om projektplan for Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har udarbejdet en projektplan for politisk igangsatte anlægsprojekter i Vej og Park. Planen giver et samlet overordnet overblik over status, tidsplan og økonomi.

Fremadrettet udarbejdes der en kvartalsvis orientering, hvor opdateret projektplan præsenteres.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet en projektplan for politisk igangsatte anlægsprojekter i Vej og Park. Planen giver et samlet overordnet overblik over status, tidsplan og økonomi. Desuden indeholder projektplanen en beskrivelse af eventuelle afvigelser eller ændringer.

Kort beskrivelse af projekter, hvor der er konstateret større afvigelser eller ændringer.

Status pr. 1. april 2021

 • Ny rundkørsel Hjallerup: På grund af en længere frostperiode er der en forsinkelse på 3 til 4 uger, så selve rundkørslen er klar til påske, men de grønne elementer og skulptur etableres i april - maj 2021.
 • Parkvej, Brønderslev - etablering af cykelsti og fortov: Brønderslev Forsyning er blevet forsinket. Derved bliver kommunens del af projektet først klart i foråret 2021.
 • Bryggerivej, Brønderslev - renovering af fortov: Projektet er udskudt til i maj 2021, da Brønderslev Forsyning har udskudt ledningsarbejderne fra 2020 til 2021. Forsyningen har valgt at etapeopdele projektet. Derved er der stor sandsynlighed for at renovering af fortov følger forsyningens etaper.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Orientering om status for implementering af driftsstyringssystemer i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i gang med at implementere opgavestyringssystemerne DriftWeb og PARK fra Sweco i Vej og Park.

I løbet af foråret afvikles de sidste kurser for medarbejderne. Fagforvaltningen giver en status for implementering af systemerne og den dertil følgende nye Giv Et Praj-løsning, som forvaltningen lancerer i april.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indkøbte i efteråret 2019 opgavestyringssystemerne DriftWeb og PARK fra Sweco. Vej og Park har det seneste år lavet registreringer og indtastet data i systemerne. I marts måned gennemførtes de første kurser for brugere, administratorer og ledelsen i Vej og Park. De resterende medarbejdere modtager kursus i løbet af foråret.

Formålet med systemerne er at sikre dokumentation og håndtering af driftsopgaver, bedre overblik og dermed større gennemsigtighed med de opgaver, der løses i Vej og Park.

I PARK-systemet har afdelingen det seneste års tid indtastet registreringer for de grønne arealer i kommunen. Det er målet, at alle elementer, der driftes af Vej og Park, med tiden er registreret i systemet, således at der er fuldt overblik over, hvilke arealer kommunen drifter.

DriftWeb er selve opgavestyringssystemet. Via DriftWeb gemmes dokumentation vedrørende opgaveløsningen, som fremadrettet kan bruges til driftsoptimering, afrapportering og ruteplanlægning.

Mange opgaver kan nu håndteres via DriftWeb, men systemet vil blive implementeret trinvist, så det sikres at medarbejderne hele tiden er fortrolige med systemet. Der vil således blive fyldt information og opgaver på i det tempo, som organisationen kan håndtere. Sommeren 2021 vil særligt blive brugt på oplæring og forståelse for systemet i hele organisationen.

Dernæst vil rutineopgaver, ruteplanlægning, tracking systemer, afrapportering og driftsoptimering blive implementeret.

Giv Et Praj

Der er tilknyttet en Giv Et Praj-løsning til DriftWeb. Integrationen mellem opgavestyringen og borgerhenvendelserne gør, at alle henvendelser systematisk bliver integreret i opgaveløsningen og håndteret, når de kommer ind.

Når en henvendelse bliver oprettet af en borger, kommer den ind i systemet, hvorefter sagsbehandleren visiterer henvendelsen og opretter en opgave, der bliver sendt ud til det udførende personale. Via appen og hjemmesiden, der følger med Giv Et Praj-løsningen, modtager borgeren en e-mailbekræftelse på, at henvendelsen er modtaget. Det er nu også muligt for borgeren at følge med i, hvor langt afdelingen er med håndteringen af henvendelsen. På hjemmesiden vises et kort, hvor alle borgerhenvendelser fremgår. Her er henvendelserne farvelagt alt efter, om opgaven er modtaget, accepteret eller afsluttet.

Det er ønsket, at alle i organisationen begynder at bruge eller henvise til den nye Giv Et Praj løsning. På den måde får Vej og Park de rette informationer om henvendelserne såsom lokation, beskrivelse af problemet, billeder og kontaktinformationer til borgeren, så det er muligt at tage kontakt, såfremt der er brug for yderligere oplysninger.

Giv Et Praj kan tilgås enten via kommunens hjemmeside eller via app’en Giv Et Praj – Brønderslev, der allerede nu kan downloades i både App Store og Google Play.

Der er udarbejdet en plakat, flyer, streamer til Vej og Parks biler. Der udarbejdes også en pressemeddelelse, således at borgerne gøres opmærksom på den nye løsning. Materialet vil blive lanceret i midten af april.

Målsætning og opfølgning

Det er Vej og Parks ønske at opnå følgende udbytte ved brug af systemerne:

 • Bedre overblik og dokumentation, der medfører større fleksibilitet i dagligdagen for medarbejderne og medindflydelse på opgaveløsningen.
 • En ensartet tilgang til opgaveprioritering i hele kommunen giver højere kvalitet og større arbejdsglæde for medarbejderne og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne i Vej og Park.
 • Borgerne oplever en bedre service, fordi der er skabt overblik; alle får et svar tilbage og det er muligt at følge med i håndteringen af henvendelserne.

Vej og Park vil løbende følge op på udviklingen og udbytterne af de nye systemer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der efterlyses materiale, der kan deles på de sociale medier.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


31. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


32. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

1. Spørgsmål fra udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen

Hvor mange lokalplaner har Brønderslev Kommune med en bebyggelsesprocent på 25 %?

Brønderslev Kommune har 32 lokalplaner for boligområder og yderligere 24 lokalplaner med delområder for boliger, der har en bebyggelsesprocent på 25, dvs. i alt 56 boliglokalplaner med en bebyggelsesprocent på 25. De fleste af de 56 lokalplaner er fra 1980erne, hvor dette var standard bebyggelsesprocent for åben-lav boliger i bygningsreglement.

Til sammenligning har Brønderslev Kommune i alt 148 lokalplaner for boligområder og lokalplaner med andre anvendelser, men boligområde som delområde.

2. Invitation til virksomhedsbesøg på Biogasanlægget, Krogenskær, Brønderslev

Jan Ulrich inviterer Teknik- og Miljøudvalget til virksomhedsbesøg på biogasanlægget på Vildmosevej 21.

Jan Ulrich har overtaget ejerskabet af biogasanlægget og der er sammensat en ny bestyrelse, der har optimeret meget på driften.

Der er tale om en uformel invitation, hvor driftsleder Ulf Nyborg og ejer Jan Ulrich vil give en rundvisning og vise de tiltag, der er lavet. Der vil blive informeret om de tanker de har til fremtiden.

I forhold til forsamlingsforbud vil den udendørs rundvisning kunne gennemføres - og der er en stor kantine, hvor afstandskravet på 2 meter kan overholdes.

3. Anmodning om fristforlængelse - vindmøller Bolle Enge

Bestyrelsen for Try og Omegns Beboerforening har anmodet om, at høringsfristen udvides i 3 måneder til og med juni 2021.

Fagforvaltningen mener ikke, der er grund til at forlænge høringsfristen, der omfatter fordebatten - fristen er på 5 uger grundet sammenfald med påsken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ad 1) Hvor mange lokalplaner har vi med bebyggelsesprocent på 25 %, hvor der er byggegrunde til salg?

Ad 2) Invitationen imødekommes.

Ad 3) Poul Erik Andreasen er ikke enig i forvaltningens beslutning.

4) Kunst i rundkørsel i Hjallerup. Kunsten tilpasses højden i midten af rundkørslen.

5) Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2021 – status på Hjallerup Midtbyråd

6) Konferencen Teknik og Miljø 21 – holdes i Byrådssalen – 8 deltagere

7) NT kommer til Teknik- og Miljøudvalgets møde i maj eller juni og præsenterer mobilitetsstrategien.

8) Vi har fået dispensation fra affaldsbekendtgørelsen frem til den 31. december 2022

9) Sommerhussagen omkring Knirren er frafaldet.

10) Vejturen holdes i august.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


33. Lukket punkt: Frigivelse af midler til nedrivning af ejendomme


Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


34. Lukket punkt: Kondemnering samt nedrivningspåbud af ejendom


Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


35. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse - prioritering af nedrivningssag


Beslutning

Godkendt, at der gives støtte til nedrivning af alle bygninger på ejendommen som ansøgt.

Der er tidligere givet tilskud til nedrivning af udhuse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


36. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 14. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer