Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 16. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på "Bevæg dig for livet-Senior"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været i gang siden 1. oktober 2017, og der fremsendes nedenstående status på arbejdet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen står både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

Målsætningen for "Bevæg dig for livet – Senior" er, at der inden udgangen af projektet i 2020 skal være 15 % flere medlemmer over 60 år i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger år, svarende til 495 borgere.

Fra projektets side ønskes der en bred indsats hos seniormålgruppen, og potentialet er vurderet til at ligge i disse tre grupperinger:

 • at fastholde voksne medlemmer i foreningerne i længere tid,
 • at invitere selvorganiserede med ind i foreningerne,
 • at aktivere inaktive enten i forening eller selvorganiseret.

Det kræver, at der arbejdes henimod en udvidelse af eksisterende aktiviteter og en etablering af nye, samt der kommer øget fokus på at kommunikere det ud til seniormålgruppen.

De overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen mellem Brønderslev Kommune og "Bevæg dig for livet – Senior" lyder:

 • Mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev Kommune.
 • Fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Sidstnævnte skal ske i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger, hvor de kommunale rehabiliterende træningstilbud placerer enkelte træningsgange ude i foreningsregi. Ligeledes kan der i foreningsregi oprettes beskyttede hold for de patientgrupper, som udsluses fra et kommunalt tilbud.

Siden projektlederen på "Bevæg dig for livet – Senior" blev ansat pr. 1. oktober 2017 har indsatsen rettet sig mod at kortlægge, hvilke eksisterende tilbud der var for målgruppen i kommunen. Der er blevet udarbejdet en seniorbefolkningsprognose, som kortlægger målgruppens demografiske udvikling i Brønderslev Kommunes hoved- og lokalbyer. Herefter er der udarbejdet en handleplan for hele indsatsen i 2018.

For at få flere aktive ældre er der arbejdet med at indgå partnerskaber med en række udvalgte idrætsforeninger (og idrætshaller), der arbejder målrettet for at løfte tilbuddene til 60+ målgruppen.

Brønderslev Floorball Club blev udvalgt som pilotprojekt på partnerskabsmodellen for at undersøge, hvorvidt man i samarbejde kunne løfte foreningens tilbud og gøre dem endnu mere attraktive for borgerne og fungere som udslusningstilbud for deltagere på kommunale rehabiliteringstilbud. Der er udarbejdet trykte materialer til foreninger, lavet opslag på kommunens Facebook-side og skabt presseomtale i Nordjyske.

Det er lykkedes at skabe en partnerskabsmodel, som projektet forventer at udrulle til andre relevante foreninger i 2018. Der er allerede indgået forhåndsaftaler med Brønderslev Golfklub, Hjallerup IF Fodbold, Dronninglund IF Fodbold samt både Dronninglund- og Brønderslev Tennisklub. For yderligere information om partnere henvises til http://www.bronderslev.dk/bdfl-senior

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker fokus på 25-årsreglen, således at det sikres, at tilskudsmodellen understøtter aktivering af de 60+årige.

Udvalget ønsker besøg af repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen på det kommende møde med henblik på at drøfte, hvordan tilskudsmodellen virker og hvilke incitamenter modellen understøtter.

Bilag

Til toppen


4. Personalesammensætningen på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte personalesammensætningen på kommunens plejecentre.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Christen Hansen Bager har fremsendt følgende punkt til Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Rette arbejdskraft.

Baggrund: Under vores institutionsbesøg er det gentagne gange blevet påpeget, at vi ofte mangler sosu-assistenter. Derfor vil det være belejligt med en drøftelse af dels, hvilke medarbejdertyper vi har dels, hvilke vi får brug for fremover. Da vi fremover må imødese flere plejekrævende borgere med forskellige grader af behov for medicinering, kan man frygte, vi ender med en flaskehals. Derfor er det vigtigt, at vi tager udfordringen op og får tilpasset organisationen til de ændrede krav – i god tid.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter personalesammensætningen på kommunens plejecentre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget orienteret om, at der i forhandlingerne med FOA er lagt op til, at SOSU-hjælpere der videreuddanner sig til SOSU-assistenter, ikke skal gå ned i løn.

Udvalget stiller sig positiv overfor, at SOSU-assistenter på nedsat tid kan hæves til fuld tid, hvor det giver mening.

Udvalget ønsker lønniveauet for SOSU-assistenter i nabokommunerne belyst i løbet af sommeren.

Til toppen


5. Henvendelse fra Hjallerup Byudvikling


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte henvendelse fra Hjallerup Byudvikling vedrørende Stengårdscentret, Hjallerup.

Sagsfremstilling

Hjallerup Byudvikling har efter besøg og rundvisning på Stengårdscentret i Hjallerup fremsendt forslag til forbedringer på Stengårdscentret, bl.a.:

 • fællesrum tilbage til spisning og fællesaktiviteter
 • indretning af personalerum til medarbejderne
 • bedre kontorforhold
 • m.v.

Hjallerup Byudvikling anmoder om en dialog om de stillede forslag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter det fremsendte brev.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag. Desuden vedlægges en læsevejledning, da budgetopfølgningen har fået ny udformning.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er bekymret over de stigende udgifter til sygeplejen, som følge af en stigning i visiterede timer på 30% på et år. Udvalget ser ikke mulighed for at finde finansiering til denne merudgift.

Udvalget påpeger, at der i budget 2018 ikke er budgetteret med det faktiske antal plejecenterpladser, og at man dermed får et underskud. Udvalget bemærker, at de ekstra finanslovmidler anvendes til at finansiere den øgede kapacitet på plejecenterområdet.

Udvalget påpeger, at den tilbageførte bevilling på 4,65 mio.kr. i byrådsmødet den 25. april 2018 og de 3,6 mio.kr. fra finansloven bør fremgå af kolonnen korrigeret budget.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2018 - plejecenterområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om tilbageskrivning af bevilling til alle plejecenterpladser til 2017-niveau med henblik på at nulstille indtægtskrav i budgettet.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2017 er det blevet klart, at der på plejecenterområdet er budgetteret et indtægtskrav vedrørende sygedagpenge på 2,1 mio. kr. Forudsætningen har tidligere været, at sygedagpengene fra de enkelte plejecentre gik ind på den centrale konto, og dermed udlignede indtægtskravet. Det enkelte plejecenter havde til gengæld et vikarbudget. Denne ordning har tidligere alene været gældende for de kommunale plejecentre.

Ordningen omlægges med virkning fra 2018 således, at bevillingerne til de enkelte plejecentre nedskrives til ca. 2017-niveau, hvorved indtægtskravet nulstilles. De enkelte plejecentre får til gengæld tilført sygedagpengerefusionerne.

Vikarbudgettet reduceres således, og plejecentrene får til gengæld tilført sygedagpengene.

Med henblik på at stille alle plejecentre lige gælder ordningen såvel kommunale som private plejecentre, dog undtaget Aså Friplejehjem, som reguleres efter statsligt fastlagte takster.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt, idet ændringen betyder en ligestilling mellem såvel kommunale som private plejecentre, ligesom den foreslåede ændring er annonceret i forbindelse med budgetudmeldingen for budget 2018 til Kornumgård.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på møde den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. april 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Beslutning

Forslag 1: Teksten præciseres, således at det fremgår, at der også etableres træningspladser på Hellevadlund.

Forslag 2, 3 og 4 udgår af kataloget.

Udvalget har ikke yderligere forslag til reduktionspulje.

Christen Bager kan ikke gå ind for, at der på nuværende tidspunkt peges på, at forslag 1 skal realiseres på Hellevadlund.

Bilag

Til toppen


9. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Byrådet besluttede den 25. april 2018 "Eventuelle tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt". I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 11. april 2018 og Byrådets beslutning den 25. april 2018 foreslår fagforvaltningen, at der udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper (se bilag til sagen) på følgende plejecentre:

 • Kornumgård
 • Stengården
 • Støberiet
 • Rosengården

Det er i lighed med tidligere beslutning en forudsætning, at der ikke sker større udlejning, end der fortsat kan være plejehjemsdrift med minimum 17 pladser på det enkelte plejecenter.

Såfremt der på et senere tidspunkt tages stilling til brug af Hellevadlund som rehabiliteringscenter foreslår forvaltningen, at udvalget også beslutter udlejning af de resterende boliger på Hellevadlund som ældreboliger, da en stor del af boligerne også egner sig til dette grundet størrelse, køkkenfaciliteter og adgangsforhold.

Der mangler beslutning om, hvorvidt det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller hvorvidt den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der på Kornumgård, Stengården, Støberiet og Rosengården udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper, således at der som minimum fastholdes 17 plejeboliger på hvert center,
 • beslutter, om det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller om den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene, skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der bør kigges på tomme ældreboliger i byområderne, om disse kan renoveres, fremfor at inddrage plejehjemspladser.

Ældrerådet fremsender høringssvar angående dette.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. april 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 3:

Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra Center for Hjælpemidler og velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i center for Hjælpmidler og Velfærdsteknologi den 2. marts 2018 til orientering.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2018. De væsentligste punkter var følgende:

 • Regnskab 2017. Revisionen har godkendt regnskabet uden forbehold.
 • Budget 2018. Revideret budget godkendt.
 • Fælles udbud. Udbuddene er gennemført med undtagelse af nødkald.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapport om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner så som organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Anne Juul Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 20. marts 2018, pkt. 3:

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at der indgås samarbejdsaftaler, samt at der oprettes en forsikringsordning.

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 12:

Udsættes.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 4:

Udvalget erklærer sig tilfreds med orienteringen og ser rapporten som et fint input til det kommende arbejde med frivilligpolitikken.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2017. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger på niveau med resten af landet.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 200 sager. Heraf er 131 afgørelser stadfæstet, i 22 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 31 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 16 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 200 sager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 20 sager over kommunens afgørelser inden for LAB-loven.

Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktive socialindsats (LAS): Der er i 2017 afgjort 56 klager inden for LAS. Heraf er 9 af klagerne omgjort af Ankestyrelsen, 7 er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og 7 sager er blevet afvist. For de øvrige 33 sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Lov om social pension (PL): Inden for social pension er der afgjort 4 klager over kommunens afgørelse. I alle 4 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 46 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 40 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 70 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 36 af sagerne, 8 af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, 22 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 4 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 2 af sagerne. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 1 sag er hjemsendt til ny behandling i kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune på niveau med resten af landet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andel af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 1. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Forretningsordenen ændres, således at sager afleveres 3 uger før udvalgsmødet.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 16. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer